KSBB/3CoE/30/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3CoE/30/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715205477 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alojz Palaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6715205477.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: PRO CIVITAS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 45 869 464, právne zast. JUDr. Veronikou Kubrikovou, PhD., advokátkou, so sídlom AK Martinčekova 13, 821 01 Bratislava, korešpondenčná adresa Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 42 174 716, proti povinnému: X. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXX, XXX XX Q., vedenej pod sp. zn. EX 2111/15 súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad Zvolen, so sídlom Borovianska 17, 960 01 Zvolen, o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 316,40 Eur s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č.k. 3Er/179/2015-39 zo dňa 09.12.2015, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd uložil oprávnenému povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podania zo dňa 17.08.2015, urobeného elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom v sume 3,- Eur podľa Položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len Zákon súdnych poplatkoch) v lehote 15 dní od doručenia uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený prostredníctvom splnomocneného zástupcu v zákonnej lehote odvolanie. Namietal, že rozhodnutie súdu je neodôvodnené a arbitrárne, čím mu bola odňatá možnosť konať pred súdom. Objektom poplatkovej povinnosti podľa položky 20a ods. 1 Sadzobníka je vyhotovenie rovnopisu za predpokladu, že toto podanie bolo podané elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Doručenie, ani prijatie takéhoto podania poplatkovým úkonom nie je. Keďže v predmetnom konaní oprávnený výslovne nenavrhol súdu, aby vykonal poplatkový úkon, t.j. nežiadal vyhotoviť rovnopis, možno konštatovať, že takýto výslovný prejav vôle účastníka konania absentuje a súd tak vykonal spoplatňovaný úkon bez návrhu účastníka konania. Uloženie poplatkovej povinnosti za predmetný úkon oprávnenému preto nemá oporu v zákone, keďže Zákon o súdnych poplatkoch oprávneného za poplatníka v danom prípade neurčuje. Podľa oprávneného je tiež uloženie predmetnej poplatkovej povinnosti dvojitým spoplatnením, pretože prípadný poplatok za podanie podpísané zaručeným elektronickým podpisom je už obsiahnuté v súdnom poplatku zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi. Vzhľadom na uvedené preto navrhol, aby súd napadnuté uznesenie zrušil.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec podľa § 212 ods. 1/ O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2/ O.s.p., pričom dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Z predloženého spisu odvolací súd zistil, že oprávnený prostredníctvom splnomocneného zástupcu zaslal súdu na základe jeho výzvy požadované dokumenty (všeobecné obchodné podmienky, obsahujúce rozhodcovskú doložku), a to formou elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Elektronický dokument, ktorý obsahuje procesné podanie vo veci, ak je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, nemusí účastník konania dodatočne listinne dopĺňať (§ 42 ods. 1/ O.s.p.). Súd v prípade prijatia podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom overuje platnosť kvalifikovaného certifikátu, platnosť zaručeného elektronického podpisu, neporušenosť integrity prijatého dokumentu a následne priradí dokumentu čas jeho prijatia (vyhláška NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku a § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Príslušný súd vytlačí dokument prijatý v elektronickej podobe do listinnej podoby, pričom spravidla tak urobí, keď pristúpi k vybaveniu veci, k čomu nevyhnutne potrebuje listinnú podobu procesného podania (návrhu) a podľa uváženia buď všetkých alebo niektorých príloh (§ 129, § 132 a § 168 Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd).

Podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov k Zákonu o súdnych poplatkoch, je sadzba súdneho poplatku za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 0,10 eur, najmenej 10,00 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami a najmenej 3,00 eur za ostatné podania s prílohami. Podľa Poznámky k tejto položke, v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal náhradu vecných nákladov podľa § 42 ods. 3/ O.s.p.

Položka 20a spoplatňujúca predmetný úkon súdu bola do Zákona o súdnych poplatkoch zavedená s účinnosťou od 01.07.2007 novelou č. 273/2007 Z. z.. Vyhotovenie dokumentu v listinnej podobe je úkon súdu, ktorý súd vykonáva bez návrhu v prospech poplatníka (§ 1 ods. 2/ Zákona o súdnych poplatkoch.). Ak súd vykonal úkon ktorý podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov, bol povinný účastníkovi, ktorý urobil podanie elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, uložiť povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov za vyhotovenie rovnopisu predmetného podania.

Pokiaľ odvolateľ namieta, že mu poplatková povinnosť nevznikla, takýto mylný záver vznikol zrejme nedôsledným rozlišovaním medzi poplatkami a náhradami, ktoré je súd oprávnený i povinný od účastníkov konania vyberať. Novelizovaný Občiansky súdny poriadok umožňuje účastníkom robiť voči súdu podania aj vo forme elektronického dokumentu autorizovaného zaručeným elektronickým podpisom, pričom účastníkovi tak nevyplýva povinnosť v takomto prípade podanie doplniť aj v listinnej forme. Bez ďalšej úpravy by však takýmto spôsobom boli neprimerane vecne zaťažené súdy, ktoré by museli na vlastné náklady vyhotovovať potrebný počet rovnopisov podaní a ich príloh. Z uvedeného dôvodu bola do Sadzobníka súdnych poplatkov už spomínaným zákonom č. 273/2007 Z.z. doplnená položka 20a, na základe ktorej má súd povinnosť spoplatniť každý rovnopis elektronického podania a jeho príloh, ktoré sú potrebné na vytvorenie súdneho spisu. Položka 20a je preto vo svojom znení jednoznačná a z jej obsahu je zrejmé, že súd vyrubí súdny poplatok za každý rovnopis elektronického podania vyhotoveného v listinnej podobe. Poznámka k predmetnej položke pritom upresňuje, že účastníka konania, ktorý vecné náklady súdu spojené s vyhotovením potrebného počtu rovnopisov elektronického dokumentu uhradí vo forme súdneho poplatku v stanovenej výške, už nie je možné zaťažiť aj povinnosťou náhrady vecných nákladov za vyhotovenie takýchto rovnopisov podľa § 42 ods. 3/ O.s.p.

Náhradu vecných nákladov nemožno stotožňovať so súdnym poplatkom, pretože predstavuje finančné prostriedky, ktoré sú súdy oprávnené od účastníkov vyberať za vyhotovenie fotokópií podaní v určitej výške, a to v tých prípadoch, ktoré upravuje ustanovenie § 42 ods. 3/ O.s.p a § 44 ods. 1/ O.s.p. Legislatívnym zámerom zavedenia osobitnej poznámky k doplnenej položke 20a Sadzobníka súdnych poplatkov bolo zamedziť, aby súdy okrem vyrubenia súdneho poplatku v zmysle príslušnej položky 20a požadovali (duplicitne) od účastníka aj náhradu vecných nákladov.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval správne a v zmysle zákonnej úpravy, keď napadnutým uznesením uložil oprávnenému poplatkovú povinnosť za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom, pričom poplatok vyrubil aj v správnej výške, preto odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1/ O.s.p. v celom rozsahu potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.