KSBB/3CoE/144/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 3CoE/144/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112216838 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Ryant ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6112216838.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140, právne zast. advokátskou kanceláriou Geško, Hulín a partneri, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, Bratislava, IČO: 35 922 907, proti povinným: 1/ TELSPOJ, v.o.s., so sídlom Dobšinského 10, Banská Bystrica, IČO: 31 615 813, 2/ E. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXXX/XX, T. T., 3/ T. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. B. X, T. T., vedenej pod sp. zn. EX 1473/12 súdnym exekútorom Mgr. Róbertom Segľom, Exekútorský úrad Prešov, Baštová 44, 080 01 Prešov, o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 9.643,31 Eur s príslušenstvom, o odvolaní povinných 1/ a 2/ proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2Er/1850/2012-42 zo dňa 16.04.2014, takto

rozhodol:

Odvolanie povinného 1/ a povinného 2/ o d m i e t a .

O odvolaní povinného 3/ rozhodne okresný súd.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd v zmysle § 50 ods. 1/ zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučného poriadku) zamietol námietky povinných 1/, 2/ a 3/ proti exekúcii.

Proti tomuto uzneseniu podali povinní 1/, 2/ a 3/ odvolanie, a to spoločným podaním doručeným súdu dňa 30.05.2014. V odvolaní v podstate namietali, že vo veci neboli naplnené podmienky pre realizáciu exekúcie, pretože nárok oprávneného je neopodstatnený, a tiež z dôvodu, že oprávnený nepredložil spôsobilý exekučný titul. Z uvedeného dôvodu preto navrhli, aby súd odvolaniu vyhovel a predmetné exekučné konanie zastavil.

Podaním doručeným súdu dňa 20.06.2014 sa k odvolaniu povinných vyjadril oprávnený. Podľa oprávneného je odvolanie povinných účelové, absolútne irelevantné a nedôvodné, preto navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil.

Vo veci rozhodol vyšší súdny úradník Okresného súdu Banská Bystrica. Zákonný sudca predložil vec na rozhodnutie krajskému súdu podľa § 374 ods. 4/ O. s. p. s poukazom na to, že povinní 1/ a 2/ podali odvolanie po zákonom stanovenej 15-dňovej lehote, z uvedených dôvodov preto vo vzťahu k povinným 1/ a 2/ podaním ich odvolania nedošlo k zrušeniu uznesenia vydaného vyšším súdnym úradníkom. Zákonný sudca tiež poukázal na to, že po vrátení veci z odvolacieho súdu rozhodne o odvolaní povinného 3/, ktorý podal odvolanie proti uzneseniu vydanému vyšším súdnym úradníkom v zákonom stanovenej lehote. Vo vzťahu k povinnému 3/ sa bude aplikovať ust. § 374 ods. 4 veta prvá a tretia O.s.p.

Krajský súd, ako súd odvolací, skúmal včasnosť podaného odvolania ako jednu z procesných podmienok odvolacieho konania. Podľa § 204 ods. 1/ O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Zo spisového materiálu je zrejmé, že povinnému 1/ a 2/ bolo napadnuté uznesenie doručené dňa 12.05.2014, čo potvrdili svojim podpisom na doručenke, pričom boli riadne poučení o možnosti podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia. Posledný deň lehoty na podanie odvolania povinným 1/ a 2/ uplynul v utorok dňa 27.05.2014, avšak povinní podali odvolanie osobne na súde až dňa 30.05.2014.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti preto krajský súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. odvolanie povinného 1/ a 2/ odmietol ako podané oneskorene.

Pokiaľ ide o odvolanie povinného 3/, zákonný sudca vo svojom vyjadrení správne poukázal na to, že povinný 3/ podal odvolanie v zákonnej lehote, preto sa u neho bude aplikovať ust. § 374 ods. 4 veta prvá a tretia O.s.p., a teda sa napadnuté uznesenie podaním odvolania zrušuje a vo veci opätovne rozhodne sudca Zo spisového materiálu je totiž zrejmé, že povinný 3/ neprevzal zásielku s napadnutým uznesením v odbernej lehote, a táto bola dňa 15.05.2014 vrátená okresnému súdu, v uvedený deň sa preto považuje za doručenú povinnému 3/.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uznesenie odvolanie nie je prípustné.