KSBB/2CoE/627/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2CoE/627/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6712214860 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Ľudovít Bradáč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6712214860.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Advocate s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 36 865 141, proti povinnej: Q. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. B. XXXX/X, XXX XX J., o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 2 902,46 Eur s príslušenstvom, 601,17 Eur trov predchádzajúceho konania a trov exekúcie, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava pod sp. zn. EX 18237/12, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č.k. 28Er/648/2012-12 zo dňa 03. októbra 2012 jednohlasne takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Zvolen č.k. 28Er/648/2012-12 zo dňa 03. októbra 2012 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Zvolen (ďalej len „exekučný súd“) napadnutým uznesením č.k. 28Er/648/2012-12 zo dňa 03. októbra 2012 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) v spojení s § 45 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZRK“). Rozhodnutie odôvodnil tým, že po preskúmaní žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrhu na vykonanie exekúcie a exekučného titulu v zmysle ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku zistil, že oprávnený a povinná uzavreli dňa 04. marca 2010 Zmluvu o úvere č. XXXXXXXXX, ktorá bola zabezpečení blankozmenkou. V predmetnej Zmluve je uvedené, že predmetom Zmluvy bolo poskytnutie úveru vo výške 1 400,- Eur, pričom dlžník sa zaviazal vrátiť túto sumu zvýšenú o 1 348,- Eur, teda ide o odplatu za poskytnutie úveru vo výške 96,29 % z poskytnutej sumy úveru. Plnenie zo Zmluvy bolo zabezpečené blankozmenkou, kde odporca vystupuje ako vystaviteľ a navrhovateľ ako remitent. Odporca si svoju povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu riadne nesplnil, čím sa stal dlh splatný a oprávnený vyplnil blankozmenku v zmysle Dohody o vyplnení zmenky. Z predloženej fotokópie zmenky súd zistil, že povinná ako vystaviteľ zmenky podpísala predtlač blankozmenky, kde je predtlačená výška zmenkového úroku 0,25% denne a doplnená výška sumy a deň, od ktorého sa má úročiť. Povinnej bola zrejme predložená predtlač zmenky s vopred vyznačenou výškou zmenkového úroku 0,25 %, t.j. 91,25 % ročne, ako to vyplýva aj z iných exekučných spisov známych exekučnému súdu z jeho činnosti. Priznané plnenie odplaty za poskytnutie úveru vo výške 96,29%, a zároveň aj úroku z omeškania vo výške 91,25% ročne exekučný súd považoval za plnenie v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 45 ods. 2 ZRK v spojení s § 45 ods. 1 písm. b) a c) ZRK, a preto žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 45 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 ZRK.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený. V odvolaní uviedol, že exekučný súd v prejednávanej veci prekročil rámec svojej preskúmavacej činnosti, ktorú mu zveril Exekučný poriadok a v jeho nadväznosti zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZRK“). Podľa oprávneného súd na správne zistený skutkový stav veci nesprávne aplikoval ust. § 45 ods. 1 a 2 ZRK. Exekučný súd v konaní o vydaní poverenia na vykonanie exekúcie z predložených podkladov posudzuje exekučný titul z formálnej a materiálnej stránky. Formálne preskúmavanie exekučného titulu sa obmedzuje na dodržanie všetkých formálnych náležitostí exekučného titulu tak, ako ich vyžaduje ust. § 34 ZRK. Preskúmavaním materiálnej stránky zisťuje exekučný súd, či sú splnené hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu (dovolenosť, možnosť a súlad s dobrými mravmi). Splnenie podmienok zastavenia exekúcie, t.j. zaväzovať k niečomu objektívne nemožnému, právom nedovolenému alebo k niečomu, čo je v rozpore s dobrými mravmi, však musí mať povahu zjavného nedostatku exekučného titulu. Podľa oprávneného postupom exekučného súdu v tejto veci a jeho výkladom ustanovenia § 45 ZRK dochádza k nahradzovaniu konania o žalobách o zrušenie rozhodcovských rozsudkov exekučným konaním, čo je v rozpore s obsahom a účelom ZRK. Oprávnený ďalej uviedol, že rozhodnutie exekučného súdu trpí tiež inou vadou, ktorá by mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p.), ktorou je nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia. Exekučný súd sa totiž v napadnutom uznesení obmedzil len na konštatovanie, že posudzovaný právny vzťah je vzťahom spotrebiteľským bez toho, aby prihliadal a vo svojom rozhodnutí náležite odôvodnil splnenie podmienok stanovených právnym poriadkom na vznik spotrebiteľského vzťahu. Exekučný súd nezohľadňoval a v tomto zmysle ani nevykonával dokazovanie o skutočnostiach svedčiacich o závere, k akému dospel. Rozhodnutie exekučného súdu je takto založené na konštatovaní, ktoré nie je možné preskúmať pre nedostatok dôvodov v odvolacom konaní. Oprávnený ďalej uviedol, že na uvedený prípad nie je prípustné aplikovať ust. § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ). Aplikáciou ust. § 54 OZ, ktorú použil konajúci súd možno podľa odvolateľa dospieť k záveru, že každý občianskoprávny vzťah, v ktorom vystupuje fyzická osoba je zároveň vzťahom spotrebiteľským, lebo v pochybnostiach, či sa jedná o spotrebiteľský vzťah, alebo nie, je nutné sa prikloniť k záveru o existencii vzťahu spotrebiteľského. Exekučný súd nezisťoval a ani nevykonával žiadne dokazovanie o tom, či daný vzťah bol spotrebiteľským vzťahom, pričom pokiaľ posudzoval vzťah ako spotrebiteľský, musel mať napevno ustálené, že fyzická osoba, ktorá uzatvárala zmluvu na predtlačenom formulári, bola v skutočnosti spotrebiteľom. V tomto smere však exekučný súd žiadne dokazovanie nevykonával. Podľa odvolateľa súd takto nezohľadňoval ostatné listiny a skutočnosti, ktoré existovali v posudzovanom právnom vzťahu a na základe neúplného zistenia skutkového stavu vec posúdil podľa ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách. Odvolateľ ďalej v odvolaní poukázal na to, že súd pri svojej rozhodovacej činnosti má postupovať prioritne tak, aby dodržiaval zásadu pacta sunt servanda a vykladať dôvody neplatnosti právneho úkonu skôr reštriktívne, pričom poukázal na rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 87/04. Podľa názoru odvolateľa, tým, že súd zastavil celé exekučné konanie, zbavil oprávneného možnosti domáhať sa plnenia, ktoré je v súlade so zákonom, nakoľko oprávnený už nemá inú možnosť uplatniť si svoje práva, a to z dôvodu prekážky rozhodnutej veci (res iudicata). Na základe uvedených skutočností oprávnený navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Povinná sa k podanému odvolaniu oprávneného nevyjadrila.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie exekučného súdu podľa § 212 ods. 1 O.s.p., vec prejednal bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a uznesenie exekučného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. h/ a ods. 2 O.s.p. zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že dňa 21. augusta 2012 bol u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého spísaný vo forme zápisnice návrh oprávneného na vykonanie exekúcie proti povinnému. Následne súdny exekútor podaním zo dňa 24. augusta 2012 požiadal exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučný súd následne napadnutým uznesením č.k. 28Er/648/2012-12 zo dňa 03. októbra 2012 žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 45 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 ZRK.

Odvolací súd ďalej zo spisu exekučného súdu zistil, že podkladom na vykonanie exekúcie je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská a.s., Bratislava sp. zn. SR 07389/11 zo dňa 09. augusta 2011, ktorý oprávnený predložil s vyznačenou doložkou právoplatnosti 30. augusta 2011 a vykonateľnosti 02. septembra 2011 a ktorým bola povinná zaviazaná zaplatiť oprávnenému sumu 2 902,46 Eur spolu so zmenkovým úrokom 0,25% denne zo sumy 2 902,46 Eur od 14. marca 2011 do zaplatenia, so zákonným úrokom 6 % ročne zo sumy 2 902,46 Eur od 02. mája 2011 do zaplatenia a nahradiť trovy konania v sume 601,17 Eur. Z exekučného titulu vyplýva, že rozhodcovský súd vyhovel nárokom oprávneného, ktoré si uplatnil na základe Zmluvy o úvere č. XXXXXXXXX zo dňa 04. marca 2010 a Zmenky zo dňa 04. marca 2010. Súčasťou Zmluvy sú aj Všeobecné podmienky poskytnutia úveru, ktoré v bode 15. upravujú rozhodcovskú doložku, kde sa strany dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, ručiteľského vyhlásenia, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj spory, ktoré vzniknú z dohody o vyplnení zmenky zabezpečujúcej túto úverovú zmluvu a uplatnenia práv z takto vyplnenej zmenky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené a) pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s., ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde, b) pred príslušným súdom SR, ak žalujúca zmluvná strana podá žalobu na súde podľa príslušného právneho predpisu. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán podá žalobu o rozhodnutie akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z tejto Zmluvy, ručiteľského vyhlásenia, vrátane sporu o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, ako aj sporu, ktorý vznikne z dohody o vyplnení zmenky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na všeobecnom súde, považuje sa táto skutočnosť za rozväzujúcu podmienku tejto rozhodcovskej doložky; ustanovenie tejto vety sa nepoužije v prípade, ak pred podaním žaloby na súde bola podaná žaloba na rozhodcovský súd vo veci, v ktorej je touto rozhodcovskou doložkou v súlade s vnútornými predpismi rozhodcovského súdu založená právomoc rozhodcovského súdu.

Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku (1) Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. (2) Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. *) Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie. Podľa § 45 ods. 1 písm. c) ZRK súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov na návrh účastníka konania, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodcovského rozsudku, konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví, ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Podľa § 45 ods. ZRK súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom konaní nedostatky podľa odseku 1 písm. b) alebo c).

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého uznesenia exekučného súdu dospel k záveru, že rozhodnutie prvostupňového súdu vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Exekučný súd správne posudzoval plnenie priznané exekučným titulom - rozhodcovským rozsudkom podľa § 45 ZRK, pričom dospel k záveru, že plnenie odplaty za poskytnutie úveru vo výške 96,29% z poskytnutého úveru a plnenie úroku z omeškania vo výške 0,25% denne, t.j. 91,25% ročne z dlžnej sumy je v rozpore s dobrými mravmi, s čím sa stotožňuje aj odvolací súd, avšak exekučný súd mal predovšetkým skúmať, či vzťah medzi oprávneným a povinnou možno považovať za spotrebiteľský a či samotný exekučný titul bol vydaný v súlade so zákonom. Exekučný súd si síce pred vydaním napadnutého uznesenia zabezpečil Zmluvu o úvere č. XXXXXXXXX uzatvorenú medzi oprávneným a povinnou dňa 04. marca 2010 spolu so Všeobecnými podmienkami poskytnutia úveru, avšak vôbec neposudzoval vzťah medzi oprávneným a povinnou z pohľadu spotrebiteľského práva, ani neposudzoval, či rozhodcovské konanie bolo vykonané na základe platne uzatvorenej rozhodcovskej zmluvy a či zmluvné dojednanie, ktoré je upravené v bode 15. Všeobecných podmienok poskytnutia úveru bolo s povinnou dojednané individuálne, resp. či nezakladá nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Ak exekučný súd poskytol povinnej právnu ochranu a priznaný úrok z omeškania vo výške 0,25% denne a plnenie odplaty za poskytnutie úveru vo výške 96,29% z poskytnutého úveru považoval za plnenia v rozpore s dobrými mravmi, a preto zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku v spojení s § 45 ods. 1 písm. b), c) a ods. 2 ZRK, potom mal povinnosť tento záver riadne vysvetliť v odôvodnení napadnutého uznesenia. Odôvodnenie napadnutého uznesenia exekučného súdu nespĺňa zákonné náležitosti (§ 157 ods. 2 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.), preto je v odvolacom konaní odvolacím súdom nepreskúmateľné. Záver exekučného súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie je z tohto hľadiska nepodložený, a preto predčasný. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd s poukazom na ust. § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. napadnuté uznesenie prvostupňového súdu zrušil a podľa § 221 ods.2 O.s.p. mu vec vrátil na ďalšie konanie, v ktorom sa bude zaoberať posúdením otázky, či exekučný titul predložený v tomto prípade spĺňa formálne i materiálne náležitosti vykonateľného rozhodnutia, na základe ktorého sa môže viesť exekúcia v časti vymáhania istiny, resp. príslušenstva. Zhodnotí tiež, či v zmluve dohodnutá rozhodcovská doložka nepredstavuje neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve v zmysle § 53 Občianskeho zákonníka, následne zhodnotí, či rozhodcovský rozsudok nezaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom podľa § 45 ods. 1 písm. c) ZRK, a to všetko za predpokladu, že po doplnení dokazovania nepochybne zistí, či v danom prípade ide o spotrebiteľský vzťah a či sa na tento vzťah vzťahuje zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.