KSBB/2CoE/257/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2CoE/257/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6114212147 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6114212147.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu Aleny Antalovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v exekučnej veci oprávneného: TDP SPÓLKA Z ORGANICZONA ODOWIEDZIALNOŚCIA, so sídlom ul. Gen. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Poľská republika, IČO: 140078344, právne zastúpeného JUDr. I. Piotr Giebel, advokát, AK so sídlom Sladovnícka 22, 917 01 Trnava, proti povinnému: CENTAURY, s. r. o., so sídlom Švermova 18, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 795 861, o vymoženie pohľadávky vo výške 40.095,41 Eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Margitou Rojčekovou, Exekútorský úrad so sídlom Andreja Kmeťa 11, 010 01 Žilina, sp. zn. EX 158/2014, o odvolaní oprávneného proti Uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2Er/1815/2014-62 zo dňa 31. marca 2016, takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2Er/1815/2014-62 zo dňa 31. marca 2016 p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Banská Bystrica (ďalej len „exekučný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým uznesením č.k. 2Er/1815/2014-62 zo dňa 31. marca 2016 zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“). Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podaním doručeným exekučnému súdu dňa 02. júna 2014 požiadal súdny exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v zmysle návrhu oprávneného na základe rozsudku Krajského súdu vo Varšave, XX. Hospodárskeho oddelenia, sp. zn. XX GC 596/11 zo dňa 24. septembra 2013 v spojení s uznesením sp. zn. XX GC 596/11 zo dňa 07. januára 2014 na vymoženie sumy 40.095,41 Eur. Uznesením č.k. 2Er/1815/2014-14 zo dňa 23. júna 2014 exekučný súd žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. Voči uvedenému uzneseniu podal oprávnený odvolanie a následne bol spis predložený Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Uznesením č.k. 2CoE/234/2014-23 zo dňa 16. apríla 2015 odvolací súd uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2Er/1815/2014-14 zo dňa 23. júna 2014 zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. Dňa 03. marca 2016 bol exekučnému súdu prostredníctvom právneho zástupcu oprávneného doručený originál listiny a to uznesenie Krajského súdu vo Varšave zo dňa 22. januára 2016 o odmietnutí vydať osvedčenie európskeho exekučného titulu v predmetnej veci. V predmetnom podaní sa právny zástupca oprávneného stotožnil s právnym názorom poľského súdu v tom, že nemôže vydať osvedčenie o európskom exekučnom titulu v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 805/2004, nakoľko nie sú splnené podmienky na jeho vydanie. Bol toho názoru, že to v danom prípade ani nie je potrebné, nakoľko vydané Rozhodnutie Oblastného súdu vo Varšave pod sp. zn. XX GC 596/11 zo dňa 05. novembra 2014 v spojení s Prílohou V, Potvrdenie v súlade s čl. 54 a 58 Nariadenia o súdnych výrokoch a súdnych dohodách vydané Oblastným súdom vo Varšave zo dňa 23. októbra 2014 je riadnym exekučným titulom, keďže bol vydaný a spĺňa všetky podmienky v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 a teda nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Ďalej exekučný súd poukázal na § 39 ods. 1, 2, 3 Exekučného poriadku, na článok 1 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len nariadenie), článok 38 ods. 1 nariadenia, článok 39 ods. 1 nariadenia. Uviedol, že v predmetnej veci je exekučným titulom cudzie rozhodnutie (rozsudok súdu Poľskej republiky), a preto je potrebné k návrhu na vykonanie exekúcie pripojiť v zmysle ustanovenia § 39 ods. 3 Exekučného poriadku okrem exekučného titulu aj listiny uvedené v osobitnom predpise. Keďže v predmetnom konaní ide o rozhodnutie týkajúce sa súkromnoprávnej veci, konkrétne obchodnoprávneho vzťahu, keďže vo veci rozhodovalo hospodárske oddelenie súdu, týmto osobitným predpisom je Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, ktoré v čl. 1 ods. 1 stanovuje svoju pôsobnosť pre uznávanie a výkon rozsudkov v obchodným veciach. V zmysle citovaného čl. 38 ods. 1 nariadenia, nevyhnutnou podmienkou uskutočnenia vykonávacieho (exekučného) konania je vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné. Návrh podáva „zainteresovaný účastník“ (v tomto prípade oprávnený) na príslušný orgán uvedený v prílohe II nariadenia podľa čl. 39 nariadenia, ktorý o tomto návrhu vydá rozhodnutie. Uzavrel, že z uvedeného vyplýva, že ak ide o návrh na vykonanie exekúcie na základe rozhodnutia z iného členského štátu, na ktoré sa vzťahuje nariadenie, nemôže sa vo veci konať, kým navrhovateľ nepredloží právoplatné rozhodnutie o tom, že sa cudzie rozhodnutie vyhlasuje za vykonateľné na území Slovenskej republiky. Keďže oprávnený exekučnému súdu rozhodnutie o vyhlásení exekučného titulu za vykonateľný nepredložil, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol.

2. Proti uzneseniu exekučného súdu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený. S rozhodnutím exekučného súdu o zamietnutí žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nesúhlasil, a to z dôvodu uvedeného v ustanovení § 205 ods. 2 písm. e) O.s.p. v spojení s § 205a ods. 1 písm. d) O.s.p. v platnom znení, nakoľko bez svojej viny nemohol označiť alebo predložiť do rozhodnutia súd prvej inštancie listinný dôkaz, a to potvrdenie o vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia, ktorý exekučný súd požadoval, keďže do dňa podania odvolania Okresný súd Banská Bystrica o podanom návrhu oprávneného nerozhodol. Uviedol, že samotný návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia na území Slovenskej republiky je aj prílohu samotného odvolania, pričom po obdržaní predmetného súdneho rozhodnutia/potvrdenia o vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia (exekučného titulu) na území Slovenskej republiky, bude toto obratom zo strany oprávneného označené a predložené exekučnému súdu. Mal za to, že rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, pričom nesprávnym rozhodnutím súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sa oprávnenému v konečnom dôsledku odopiera právo na výkon vykonateľného rozhodnutia.

3. Povinný sa k podanému odvolaniu nevyjadril.

4. Dňom 01. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), ktorým bol v zmysle zrušovacieho ustanovenia § 473 zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 5. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací (§ 34 CSP), preskúmal vec v rozsahu danom ustanovením § 380 ods. 1 CSP, bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1(a contrario) CSP a uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil. 6. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa odseku 2 ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. 7. Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že dňa 23. mája 2014 bol súdnemu exekútorovi doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie proti povinnému, na podklade cudzieho rozhodnutia, ktorým je rozsudok Krajského súdu vo Varšave, XX. Hospodárskeho (Obchodného) oddelenia č.k. XX GC 596/11 zo dňa 24. septembra 2013 na vymoženie sumy 40 095,41 Eur s príslušenstvom. Rozhodnutím - uznesením Krajského súdu vo Varšave, XX. Hospodárskeho (Obchodného) oddelenia zo dňa 07. januára 2014 bola predmetnému rozhodnutiu priznaná doložka vykonateľnosti.

8. Exekučný súd uznesením č.k. 2Er/1815/2014-14 zo dňa 23. júna 2014 žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol. Proti tomuto uzneseniu podal oprávnený odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením č.k. 2CoE/234/2014-23 zo dňa 16. apríla 2015 uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2Er/1815/2014-14 zo dňa 23. júna 2014 zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že napadnuté rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Odvolací súd bol toho názoru, že ak exekučný súd zistil, že žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia neobsahovala všetky potrebné listiny v zmysle vyššie uvedeného, mal upovedomiť súdneho exekútora aby vyzval oprávneného na doplnenie neúplného návrhu za tým účelom, aby predložil osvedčenie o európskom exekučnom titule a to na predpísanom tlačive v zmysle Nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, alebo rozhodnutie súdu o vyhlásení vykonateľnosti rozhodnutia podľa Nariadenia (ES) č. 44/2001. Zároveň mal poučiť oprávneného, že v prípade nepredloženia príslušných listín, exekučný súd žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne. Až v prípade, keď by exekučný súd zistil vady návrhu a nedošlo by k ich odstráneniu prostredníctvom výzvy súdneho exekútora, o ktorého povinnosti vyzývať povinného mal exekučný súd súdneho exekútora poučiť, mal exekučný súd zamietnuť žiadosť súdneho exekútor o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie.

9. Okresný súd Banská Bystrica postupujúc v intenciách rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 2CoE/234/2014-23 zo dňa 16. apríla 2015 vyzval tak súdneho exekútora, ako aj právneho zástupcu oprávneného na predloženie osvedčenia o európskom exekučnom titule a to na predpísanom tlačive v zmysle Nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení vykonateľnosti rozhodnutia podľa Nariadenia (ES) č. 44/2001.

10. V zmysle výzvy exekučného súdu zaslal právny zástupca oprávneného dňa 13. júla 2015 súdu rozhodnutie Oblastného súdu vo Varšave sp. zn. XX GC 596/11 zo dňa 05. novembra 2014 v spojení s Prílohou V, Potvrdenie v súlade s čl. 54 a 58 Nariadenia o súdnych výrokoch a súdnych dohodách vydané Oblastným súdom vo Varšave zo dňa 23. októbra 2014.

11. Výzvou zo dňa 03. februára 2016 exekučný súd opätovne vyzval oprávneného na predloženie potrebných dokladov - osvedčenia o európskom exekučnom titule a to na predpísanom tlačive v zmysle Nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení vykonateľnosti rozhodnutia podľa Nariadenia (ES) č. 44/2001, pričom na základe predmetnej výzvy zaslal oprávnený prostredníctvom právneho zástupcu súdu uznesenie Krajského súdu vo Varšave zo dňa 22. januára 2016 o odmietnutí vydať osvedčenie európskeho exekučného titulu v predmetnej veci.

12. Odvolací súd, vychádzajúc z rozsahu a dôvodov odvolania, po preskúmaní uznesenia súdu prvej inštancie, aplikujúc § 387 ods. 2 CSP, sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia a konštatuje správnosť dôvodov, na podklade ktorých súd prvej inštancie rozhodol a na zdôraznenie jeho správnosti dodáva :

13. Podľa § 44 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku (1) exekútor, ktorému mu bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní od doručenia alebo odstránenia vád návrhu súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. (2) Súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu, táto lehota neplatí, ak ide o exekučný titul podľa § 41 ods. 2 písm. c) a d). Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

14. Podľa § 39 ods. 1 Exekučného poriadku z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. 15. Podľa § 39 ods. 2 Exekučného poriadku k návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici (§ 41 ods. 2).

16. Podľa § 39 ods. 3 Exekučného poriadku k návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.

17. Podľa čl. 38 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie“) rozsudok vydaný v členskom štáte a vykonateľný v tomto štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh zainteresovaného účastníka.

18. Podľa čl. 39 ods. 1 nariadenia návrh sa podáva súdu alebo príslušnému orgánu uvedenému v zozname v prílohe II.

19. Podľa platnej právnej úpravy možno na území Slovenskej republiky vykonať aj cudzí exekučný titul, pričom základným predpokladom na vykonanie takéhoto titulu je jeho uznanie. Uznaním cudzieho rozhodnutia sa rozumie priznanie právnych účinkov tomuto rozhodnutiu na území Slovenskej republiky, a to v dvoch štádiách - v nostrifikačnom štádiu (uznaním cudzieho rozhodnutia alebo vyhlásením cudzieho rozhodnutia za vykonateľné) a v štádiu samotného výkonu tohto rozhodnutia. Výnimočne sa tieto dve štádiá spájajú do jedného, a to v prípadoch, kde normy medzinárodného práva súkromného nevyžadujú uskutočnenie samostatného prvého štádia, t. j. nevyžadujú osobitné rozhodnutie o uznaní, neumožňujú proti uznaniu namietať alebo nevyžadujú vyhlásenie cudzieho rozhodnutie za vykonateľné. Ak však normy medzinárodného práva súkromného medzistupeň formou nostrifikácie vyžadujú, musí toto štádium vždy predchádzať vlastnému vykonávaciemu konaniu. V takých prípadoch nemožno obe štádiá spájať a nemožno začať postupovať podľa Exekučného poriadku skôr, kým sa nevykonalo nostrifikačné konanie. V tejto situácii nemožno uskutočniť konanie o vyhlásenie vykonateľnosti v rámci exekučného konania alebo dokonca vyhlásiť cudzie rozhodnutie za vykonateľné bez osobitného rozhodnutia.

20. V posudzovanom prípade, kedy oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie na podklade rozsudku Krajského súdu vo Varšave, XX. Hospodárskeho (Obchodného) oddelenia č.k. XX GC 596/11 zo dňa 24. septembra 2013 v spojení s uznesením Krajského súdu vo Varšave, XX. Hospodárskeho (Obchodného) oddelenia zo dňa 07. januára 2014, sa výkon tohto rozhodnutia spravuje nariadením Rady (ES) č. 44/2001.

21. Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vyžaduje ako podmienku uskutočnenia vykonávacieho konania vyhlásenie cudzieho rozhodnutia za vykonateľné. Toto konanie musí z časového aj logického hľadiska predchádzať podaniu návrhu na exekúciu, teda začatiu vlastného vykonávacieho konania. Z uvedeného vyplýva, že ak je súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie vo veci rozhodnutia z iného členského štátu a ak ide o rozhodnutie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 44/2001, nemôže vo veci konať, kým mu navrhovateľ nepredloží právoplatné rozhodnutie slovenského súdu o tom, že sa cudzie rozhodnutie vyhlasuje za vykonateľné. V prípade, že exekútor takto nepostupuje, ale návrh príjme a predloží súdu podľa § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, súd v rámci preskúmania podľa § 44 ods. 2 musí v takomto prípade návrh zamietnuť, keďže predložený exekučný titul je neúplný z dôvodu, že ním je cudzie rozhodnutie, ktoré nebolo vyhlásené za vykonateľné. Postup výlučne podľa Exekučného poriadku, vrátane všetkých ustanovení, ktoré odkazujú na cudzie rozhodnutie (§ 42 ods. 4 či § 44 ods. 5), prichádza do úvahy v prípadoch, v ktorých sa samostatné nostrifikačné konanie nevyžaduje. Ide napr. o rozhodnutia, ktoré boli v štáte pôvodu osvedčené ako európsky exekučný titul. Nakoľko však v danom prípade cudzie rozhodnutie predložené oprávneným nebolo v krajine svojho pôvodu osvedčené ako európsky exekučný titul, je potrebné v samostatnom konaní osobitným uznesením vyhlásiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia.

22. Z vyššie uvedeného vyplýva, že oprávnený v posudzovanom prípade nesplnil podmienky pre začatie exekúcie, keď súdnemu exekútorovi, resp. exekučnému súdu spolu s návrhom na vykonanie exekúcie predložil len samotný cudzí exekučný titul opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, ktorý nebol osvedčený ako európsky exekučný titul, resp. ku ktorému nebolo priložené uznesenie súdu Slovenskej republiky o vyhlásení predmetného cudzieho rozhodnutia za vykonateľné. Keďže týmto neboli splnené podmienky na výkon cudzieho exekučného titulu podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001, súd prvej inštancie správne žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie pre rozpor návrhu na vykonanie exekúcie s vyššie citovaným ustanovením § 39 ods. 3 Exekučného poriadku zamietol.

23. Odvolací súd mal pritom z obsahu súdneho spisu za preukázané, že prvoinštančný súd výzvou zo dňa 23. júna 2015 a opakovane výzvou zo dňa 03. februára 2016 vyzýval oprávneného na predloženie osvedčenia o európskom exekučnom titule a to na predpísanom tlačive v zmysle Nariadenia (ES) č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení vykonateľnosti rozhodnutia podľa Nariadenia (ES) č. 44/2001. Oprávnený do rozhodnutia exekučného súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúciu požadované doklady súdu nepredložil. Podľa § 36 ods. 5 Exekučného poriadku exekučné konanie nemožno prerušiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak, exekučný súd preto nemohol v čase rozhodovania o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie prerušiť konanie za účelom aby oprávnený inicioval konanie, v ktorom získa rozhodnutie súdu o vykonateľnosti exekučného titulu - cudzieho rozhodnutia na území Slovenskej republiky. Inak povedané, ak oprávnený nedisponuje všetkými listinami, ktoré sú Exekučným poriadkom vyžadované, nemôže byť jeho návrhu na vykonanie exekúcie vyhovené. Navyše oprávnený až v odvolaní podanom proti rozhodnutiu exekučného súdu o zamietnutí žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie tvrdil, že takýto návrh na vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia na území Slovenskej republiky na Okresný súd Banská Bystrica podal.

24. Pre úplnosť je možné uviesť, že aj keď exekučný súd žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietol z dôvodu, že návrh oprávneného pre chýbajúce prílohy nebol v súlade so zákonom, uvedené rozhodnutie nebráni tomu, aby oprávnený podal nový návrh, ktorý bude v súlade so zákonom.

25. Z uvedeného vyplýva, že odvolaniu z dôvodov v ňom uvedených nebolo možné vyhovieť. Odvolací súd preto s poukazom na § 387 ods. 1, 2 CSP napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.

26. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 CSP). Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP.).