KSBB/2CoE/109/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2CoE/109/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715210805 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6715210805.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Aleny Antalovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v exekučnej veci oprávneného: Private capital Investments Limited, IČ: 09252000, so sídlom 18-22 StoneyLane, Yardley, Birmingham, B25 8YP, Veľká Británia, zast. Mgr. Michalom Jendrulekom, usadeným euroadvokátom, so sídlom Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, proti povinnej: M. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXX, XXX XX L. N., o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 417,-Eur s prísl., vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, PhD., Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, pod sp. zn. EX 34139/15, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 17Er/374/2015-30 zo dňa 10. júla 2017, takto

rozhodol:

Odvolanie oprávneného proti Uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 17Er/374/2015-30 zo dňa 10. júla 2017 podľa § 386 písm. c/ CSP o d m i e t a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Zvolen (ďalej len „exekučný súd“ alebo „súd prvej inštancie“) napadnutým Uznesením č. k. 17Er/374/2015-30 zo dňa 10. júla 2017 zastavil exekúciu s poukazom na § 243f ods. 5 zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Exekučný súd v odôvodnení predmetného uznesenia uviedol, že exekučným titulom je rozsudok Okresného súdu Zvolen sp. zn. 15C/59/2014-34 zo dňa 20. marca 2015. Dňa 26. januára 2016 doručil súdny exekútor exekučnému súdu oznámenie o zmene oprávneného a doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie oprávneným zo dňa 20. januára 2016. Uznesením č.k. 17Er/374/2015-18 zo dňa 21. marca 2017 exekučný súd pripustil zmenu účastníkov na strane oprávneného. Exekučný súd ďalej uviedol, že v predmetnom exekučnom konaní bolo vydané poverenie na základe rozsudku vydaného na základe zmenky. Preto podľa § 243f ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený povinný opísať rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným a pripojiť dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú Zatiaľ bola exekúcia od účinnosti zákona podľa ods. 3 cit. ust. odložená. Zákon nadobudol účinnosť podľa č. VIII uvedenej novely dňom vyhlásenia, ktorý bol 23. december 2015. Lehota teda plynula do 22. januára 2016. Dňa 26. januára 2016 exekučný súd obdržal od súdneho exekútora podanie zo dňa 20. januára 2016. V uvedenom podaní spoločnosť Private Capital Investments Limited súdu oznámila zmenu oprávneného a následne opísala okolnosti vzťahu Private Capital Investments Limited a povinného, nedotýka sa však nijako vlastného (kauzálneho) vzťahu oprávneného, ktorým bola v čase plynutia lehoty spoločnosť CD Consulting s.r.o., a to až do právoplatného rozhodnutia o zmene účastníka konania, ktorá nastala až dňa 27. apríla 2016, a povinného, t.j. hmotnoprávneho vzťahu medzi nimi, na základe ktorého vznikol povinnému dlh v uvedenej výške napísanej v zmenke. Exekučný súd ďalej uviedol, že hoci bolo exekučnému súdu zaslané podanie, ktorého zámerom bolo doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 243f ods. 1 Exekučného poriadku, uvedené nebolo zaslané oprávnenou osobou, t.j. spoločnosťou CD Consulting s.r.o., a obsah uvedeného podania toto doplnenie vlastného (kauzálneho) vzťahu oprávneného a povinného neobsahuje. Exekučný súd konštatoval, že z podaného doplnenia nebolo možné ustáliť, či je kauzálny vzťah medzi oprávneným CD Consulting s.r.o. a povinným vzťahom spotrebiteľským, nakoľko tu nebol uvedený právny vzťah, na základe ktorého bola vydaná zmenka, ani okolnosti uzatvorenia. Keďže doplnenie návrhu na vykonanie exekúcie nevykonal oprávnený, ani nebolo ohľadne kauzálneho vzťahu dostatočné, jednalo sa vlastne o nesplnenie si povinnosti oprávneného uloženej v § 243f ods. 1 Exekučného poriadku, preto exekučný súd musel exekúciu podľa § 243f ods. 5 Exekučného poriadku zastaviť.

2. Proti predmetnému uzneseniu podal oprávnený v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Namietal, že nový oprávnený spoločnosť Private Capital Investments Limited preukázal v zmysle § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že na neho prešli povinnosti a práva z exekučného titulu. Na základe uvedeného bol práve nový oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie v súlade s § 39 ods. 4 Exekučného poriadku. V lehote na doplnenie návrhu na exekúciu oprávnený uviedol, že naň sa uvedená povinnosť ustanovená v § 39 ods. 4 Exekučného poriadku nevzťahuje, keďže mu súd nepriznal právo zo zmenky rozhodnutím a nejde o oprávneného, ktorý by mal vlastné vzťahy s povinným a svoje právo nepreukazuje ani nepretržitým radom indosamentov. Na oprávneného prešlo právo priznané exekučným titulom indosatárovi na základe dohody o postúpení judikovaných pohľadávok. Nedošlo k rubopisu ani k odovzdaniu zmenky, oprávnený sa nestal majiteľom zmenky, a preto logicky nemá práva zo zmenky. V prípade, ak je pohľadávka zo zmenky už rozsúdená možno túto pohľadávku ako samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov od zmenky právne oddeliť. Je teda zrejmé, že v prípade, ak by prechod práva z exekučného titulu bol na základe rubopisu, v takom prípade by oprávnený bol povinný preukazovať vlastné vzťahy predchádzajúceho majiteľa zmenky k dlžníkovi. V danom prípade došlo k cesii pohľadávky zo zmenky, avšak cesionár pri tom zmenku nenadobudol, teda logicky neuplatňuje právo zo zmenky. Na podporu svojich tvrdení oprávnený poukázal na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Oboer/426/2014, v ktorom je uvedené odôvodnenie Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5CoE/134/2013. Súd v tomto prípade v odôvodnení skonštatoval, že „v exekučnom konaní na podklade exekučného titulu prisudzujúceho plnenie z cenného papiera sa už na uplatnenie exekvovanej sumy nepožaduje, aby bol predložený aj cenný papier, práva sú spôsobilým samostatným predmetom občianskoprávnych vzťahov odlišných od vecí, teda aj od cenných papierov, takýmto majetkovým právom je aj pohľadávka a postúpiť túto možno na základe zmluvy o postúpení pohľadávky aj v štádiu, kedy je pohľadávka zo zmenky už rozsúdená, možno túto pohľadávku ako samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov od zmenky právne oddeliť“. Podľa oprávneného tak okresný súd správne posúdil exekučnú vec, keď prisvedčil názoru povinného, že niet dôvodu, aby sa podmienky prevodu pohľadávky judikovanej exekučným titulom, ktorého podkladom bol cenný papier, mal navyše vzťahovať aj zákon o cenných papieroch, či zákon o zmenkách. Na základe uvedeného oprávnený navrhol, aby odvolací súd odvolaniu vyhovel a rozhodnutie zmenil tak, že súdnemu exekútorovi udeľuje poverenie na vykonanie exekúcie. 3. Povinná sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrila.

4. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací (§ 34 CSP), skôr ako pristúpil k vecnému preskúmavaniu odvolaním napadnutého rozhodnutia, zisťoval, či odvolanie bolo podané včas, oprávnenou osobou, smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je prípustné a či odvolanie má všetky požadované náležitosti. Po zistení, že odvolanie smeruje voči rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné, odvolací súd odvolanie podľa § 386 písm. c) CSP odmietol.

5. Odvolací súd z predloženého súdneho spisu zistil, že oprávnený sa v exekučnom konaní začatom dňa 19. júna 2015 domáhal vymoženia sumy 417,-Eur s prísl. a to na základe exekučného titulu, ktorým je rozsudok Okresného súdu Zvolen sp. zn. 15C/59/2014-34 zo dňa 20. marca 2015, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 05. mája 2015 a vykonateľnosť dňa 12. mája 2015. Z exekučného titulu vyplýva, že bol vydaný v konaní, v ktorom bola odporcom povinná - M. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXX, XXX XX L. N. a navrhovateľom oprávnený - spoločnosť CD Consulting s.r.o., ktorej bol priznaný nárok zo zmenky.

6. Dňom 01. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) ktorým bol v zmysle zrušovacieho ustanovenia § 473 zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. 7. Podľa § 243h ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom v čase vydania rozhodnutia; ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 8. Podľa § 243f ods. 1 Exekučného poriadku; v exekučných konaniach, ktoré sa začali pred účinnosťou tohto zákona a v ktorých sa odo dňa účinnosti tohto zákona vyžadujú pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie náležitosti podľa § 39 ods. 4 je oprávnený povinný doplniť návrh na vykonanie exekúcie podľa § 39 ods. 4 do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.

9. Podľa § 243f ods. 5 Exekučného poriadku; ak oprávnený návrh na vykonanie exekúcie nedoplní v lehote podľa odseku 1, súd exekúciu zastaví.

10. Podľa § 39 ods. 4 Exekučného poriadku; v návrhu na vykonanie exekúcie na podklade rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou oprávnený opíše aj rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa vlastného vzťahu s povinným. Skutočnosti podľa prvej vety je povinný opísať aj oprávnený, ktorý svoje právo preukazuje nepretržitým radom indosamentov. K návrhu na vykonanie exekúcie sa pripoja dôkazy, ktoré tieto skutočnosti osvedčujú.

11. Odvolaním napadnutým uznesením č. k. 17Er/374/2015-30 zo dňa 10. júla 2017, súd prvej inštancie zastavil exekúciu postupom podľa § 243f ods. 5 Exekučného poriadku.

12. Podľa § 58 ods. 1 a 5 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. marca 2017, exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu. Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h), k) až m) je prípustné odvolanie.

13. Podľa citovaného § 243h ods. 1 Exekučného poriadku sa na exekučné konanie v prejednávanej veci vzťahujú predpisy účinné do 31. marca 2017, pretože ide o exekučné konanie, ktoré začalo pred 1. aprílom 2017, konkrétne dňa 19. júna 2015.

14. Exekučný súd v napadnutom uznesení o zastavení konania podľa § 243f Exekučného poriadku účastníka poučil o možnosti podať odvolanie. Takéto poučenie bolo výsledkom nesprávneho právneho posúdenia.

15. Podľa § 9a ods. 1 Exekučného poriadku v znení účinnom pre toto konanie, ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku. Podľa § 355 ods. 2 CSP proti uzneseniu súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie, ak to zákon pripúšťa. Podľa § 357 písm. a) CSP odvolanie je prípustné proti uzneseniu súdu prvej inštancie o zastavení konania. To znamená, že Civilný sporový poriadok možno na exekučné konanie aplikovať len primerane a len v prípade, že to nevylučuje povaha veci. Osobitná právna úprava o prípustnosti opravného prostriedku proti uzneseniu Exekučného súdu o zastavení konania, obsiahnutá v § 58 Exekučného poriadku v znení účinnom pre toto konanie je práve dôvodom, pre ktorý povaha veci vylučuje, aby sa prípustnosť opravného prostriedku riadila Civilným sporovým poriadkom, čiže povaha veci vylučuje aplikáciu § 357 písm. a) CSP. Podľa § 58 ods. 5 Exekučného poriadku a contrario v exekučnom konaní nie je prípustné odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania s výnimkou prípadov v tomto ustanovení vyslovene uvedených. § 58 ods. 5 Exekučného poriadku neobsahuje medzi uzneseniami, proti ktorým je prípustné odvolanie, uznesenie o zastavení konania podľa § 243f ods. 1 Exekučného poriadku. Z toho vyplýva, že proti takémuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.

16. Podľa § 386 písm. c) CSP odvolací súd odmietne odvolanie, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

17. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd odvolanie oprávneného proti Uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k.17Er/374/2015-30 zo dňa 10. júla 2017 podľa § 386 písm. c) CSP odmietol.

18. Uvedenie nesprávneho poučenia o prípustnosti odvolania v uznesení exekučného súdu proti ktorému odvolanie nie je prípustné nemá právne účinky. Nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti odvolania proti napadnutému uzneseniu preto nezaložilo ich procesnú legitimáciu na jeho podanie, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Civilný sporový poriadok v § 362 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba pred nesprávnym poučením súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od doručenia odvolaním napadnuteľného rozhodnutia.

19. Z dôvodu odmietnutia odvolania odvolací súd vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia neposudzoval.

20. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 CSP.) Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 CSP.)

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP.).