KSBB/2Co/105/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2Co/105/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6613206134 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Antalová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6613206134.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: Lawyer Partners a.s., so sídlom Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 471, zast. Advokátskou kanceláriou Chabadová, s.r.o. so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, IČO: 36 866 733 proti žalovanému: X. V., D. XX, XXX XX W., štátny občan SR, o zaplatenie 15,27 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti Uzneseniu Okresného súdu Lučenec č.k. 8Ro/129/2013-7 zo dňa 12.11.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Lučenec č.k. 8Ro/129/2013-7 zo dňa 12.11.2013 p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím bolo zastavené konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Odvolaním podaným v zákonnej lehote sa žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia. Namietal, že návrh na začatie konania podal v roku 2006 elektronicky. Návrh bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Dôvodil tým, že súdny poplatok nemožno s poukazom na § 13 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vyrubiť po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stal splatným. Podľa § 8 ods.1 cit. zák. sa poplatok za podanie návrhu stal splatným vznikom poplatkovej povinnosti, ku vzniku ktorej podľa § 5 ods. 1 písm. a/ cit. zák. dôjde podaním návrhu na súd, ak je poplatníkom navrhovateľ. Súd vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku po uplynutí uvedenej lehoty, ktorá uplynula 31.12.2009. Postup súdu, keď žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku a následne zastavil konanie pre jeho nezaplatenie, považoval za konanie v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého môžu štátne orgány konať iba na základe Ústavy, v jej medziach, v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Žalobca doručil pred vydaním rozhodnutia okresného súdu o zastavení konania do spisu súdnej správy Spr. 206/10 dňa 10.10.2013 listinné dôkazy, ktoré mali potvrdiť čas a spôsob podania návrhov elektronickými prostriedkami, podpísanými zaručeným elektronickým podpisom, opatrenými časovou pečiatkou, ktoré boli doručované Okresnému súdu Lučenec v roku 2006. Žalobca o tom zároveň informoval aj predsedu Okresného súdu Lučenec listom zo dňa 30.07.2013. Poukázal v ňom na nálezy Ústavného súdu SR, ktoré konštatujú porušenie povinnosti zo strany Okresného súdu Lučenec, ktorý pôvodne podané návrhy v roku 2006 odmietol zapísať. Tvrdil, že Ústavný súd SR zaviazal Okresný súd Lučenec, aby v predmetných veciach konal k dátumu doručenia podania v roku 2006.

Žalobca v odvolaní odmietol, že by bol dňa 11.04.2013 podal návrh tak, ako to okresný súd uviedol v napadnutom rozhodnutí. Neudelil právnemu zástupcovi ani žiadne plnomocenstvo na podanie návrhov v roku 2013. Existujúce plnomocenstvo je na podania v roku 2006, pričom sa nejedná o žiadne nové podania. Tvrdil, že nie je jeho povinnosťou preukázať, že žaloby doručované teraz sú tie isté, t.j. znovu doručené a nielen totožné s tými, ktoré boli podávané v roku 2006. Bol to práve Okresný súd Lučenec, ktorý porušil jeho právo, ku ktorému nemuselo dôjsť, keby bol okresný súd splnil svoju povinnosť a žaloby v roku 2006 prijal a zapísal. Ak Okresný súd Lučenec odmietol podania na DVD nosičoch zapísať a v roku 2006 ich vrátil späť žalobcovi, mal si pre vlastné potreby urobiť také opatrenia, aby v prípade potreby vedel posúdiť, ktoré návrhy odmietol, napr. zapísať si úradným záznamom údaj o odmietnutom DVD nosiči tak, aby bol tento nezameniteľný, pretože každý DVD nosič obsahuje vyrazené jedinečné číslo.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací (§ 10 ods. 1.O.s.p.) prejednal vec v rozsahu podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pričom dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd zo sprievodného listu žalobcu zo dňa 28.12.2012, doručeného Okresnému súdu Veľký Krtíš dňa 09.01.2013 zistil, že žalobca predložil súdu externý hard disk (ADATA Classic CH 94, veľkosť 500 G, sériové číslo XCXXXXXXXXXX) ako štandardný nosič, ktorý obsahoval žaloby s prílohami tak, ako boli doručené Okresnému súdu Veľký Krtíš v roku 2006 za účelom splnenia rozhodnutia Ústavného súdu SR. Zároveň žalobca predložil všeobecné plnomocenstvo na zastupovanie pre Advokátsku kanceláriu Chabadová, s.r.o., Bratislava za účelom jeho založenie do spisov súdnej správy.

Na externom hard disku sa nachádzali žaloby adresované aj iným súdom, preto Okresný súd Veľký Krtíš odovzdal zápisnične dňa 11.04.2013 externý hard disk Okresnému súdu Lučenec. V ten istý deň boli z externého hard disku vytlačené v listinnej podobe žaloby žalobcu s dátumom marec a júl 2006, v ktorých si uplatnil koncesionárske poplatky. Žaloby nie sú podpísané a ich súčasťou nie je ani elektronický podpis a ani časová pečiatka, ktorá spolu s elektronicky zaručeným podpisom zabezpečuje vznik účinkov elektronického podania tak, ako to žalobca v odvolaní tvrdil.

Žalobca nezaplatil súdny poplatok v lehote stanovenej vo výzve súdu napriek tomu, že bol poučený o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku. Okresný súd preto podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch konanie zastavil.

Odvolací súd sa oboznámil s obsahom listín predložených žalobcom dňa 10.10.2013 Okresnému súdu Lučenec do Spr. 206/10.

Žalobca podaním z 8.10.2013 označeným ako „Založenie dokladov“ predložil okrem iných listín Okresnému súdu Lučenec DVD nosiče z roku 2006, a to z dátumu 30.03.2006 v počte 3 ks - OS 095 Lučenec 001; OS 095 Lučenec 002 a OS 095 Lučenec 003 a 1 ks DVD nosič s dátumom 24.07.2006 - OS 095 Lučenec 001. Zároveň mu predložil Notársku zápisnicu č. č. N 129/2006, Nz 13122/2006, NCRIs 13038/2006 zo dňa 05.04.2006, Uznesenie Ústavného súdu SR II. ÚS 133/07-99 zo dňa 06.06.2007 a Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 145/08-96 zo dňa 24.06.2008, ktorými preukazoval, že na 4 ks DVD nosičoch z roku 2006 ide o podania urobené ním v roku 2006 elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou pečiatkou.

Odvolací súd sa oboznámil aj s obsahom sprievodného listu žalobcu zo dňa 30.03.2006 k žalobám podaným na 3 ks DVD nosičov, podľa ktorého mal v tento deň podať na okresný súd žaloby na vydanie platobných rozkazov vrátane príloh v súlade s § 42 ods.1 O.s.p. elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, ktoré podanie vrátane príloh obsahuje elektronické dokumenty uchované na DVD nosičoch, ktoré tvoria prílohu tohto listu. Ako prílohy sú uvedené 3 ks DVD nosičov - OS 095 Lučenec 001; OS 095 Lučenec 002 a OS 095 Lučenec 003 s dátumom 30.03.2006.

Z obsahu 3 ks DVD nosičov z 30.03.2006 - OS 095 Lučenec 001; OS 095 Lučenec 002 a OS 095 Lučenec 003 a 1 ks DVD nosič s dátumom 24.07.2006 - OS 095 Lučenec 001 vyplýva, že po ich zobrazení certifikovaným spôsobom prostredníctvom aplikácie pre ZEP, verzia 2.0 s názvom I. obsahovali tieto podania certifikát použitého zaručeného elektronického podpisu s platnosťou od 24.03.2006 do 24.03.2007 a certifikát časovej pečiatky platil do 18.01.2007. Vzhľadom k tomu, že elektronické podpisy neboli aktualizované následným elektronickým podpisom s novou časovou pečiatkou, nie je možné v súčasnosti považovať podania vyhotovené v marci roku 2006 bez toho, aby spĺňali zákonom stanovené náležitosti, za platné. Zároveň bolo zistené, že platnosť časovej pečiatky uplynula a zo strany žalobcu nedošlo k jej predĺženiu. Zobrazenie náhľadu overovaného dokumentu pre certifikát použitého zaručeného elektronického podpisu na náhodne vybratých návrhoch z marca 2006 je vyhotovené v listinnej forme. Zo sprievodného listu žalobcu k žalobám zo dňa 24.07.2006 vyplýva, že v tento deň mal podať na okresný súd žaloby na vydanie platobných rozkazov vrátane príloh v súlade s § 42 ods. 1 O.s.p. elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, ktoré podanie vrátane príloh obsahuje elektronické dokumenty uchované na 1 ks DVD nosiči s dátumom 24.07.2006 - OS 095 Lučenec 001, ktorý tvorí prílohu tohto listu.

Z obsahu 1 ks DVD nosiča OS 095 Lučenec 001 (na obálke uvedené žalobcom 2. kolo) z júla 2006 po jeho zobrazení certifikovaným spôsobom prostredníctvom aplikácie pre ZEP, verzia 2.0 s názvom I. a po overení platnosti certifikátu podľa E., W. X elektronický podpis pre tieto podania vyplýva, že tento neobsahoval časovú pečiatku. Výsledný stav podpisu bol označený ako neplatný. Zobrazenie náhľadu overovaného dokumentu pre zaručený elektronický podpis na náhodne vybratých návrhoch z júla 2006 je vyhotovené v listinnej forme.

Z notárskej zápisnice notára JUDr. Jarmily Kováčovej pod č. N 129/2006, Nz 13122/2006, NCRIs 13038/2006 zo dňa 05.04.2006 vyplýva, že dňa 30.03.2006 sa k notárovi dostavil advokát JUDr. Miroslav Pavelka, ktorého navrhovateľ splnomocnil vo veci vymáhania pohľadávok pôvodne spoločnosti BSP Lawyer Partners a.s. voči dlžníkom koncesionárskych poplatkov za účelom osvedčenia zoznamu obsahujúceho názvy jednotlivých súdov SR, na adresy ktorých doručí podania na DVD obsahujúce podania v elektronickej forme, na ktorých je uvedené jedinečné číslo originálu DVD nosiča a kópie DVD nosiča, ktorý zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť notárskej zápisnice. Zároveň vyhlásil, že dňa 30.03.2006 podá na príslušné okresné súdy v Slovenskej republike žaloby na vydanie platobných rozkazov urobené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zák. č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a tieto budú obsahovať elektronické dokumenty uchované na DVD nosiči. Tak, ako to vyplýva z uvedenej Notárskej zápisnice, pre Okresný súd Lučenec boli do obálky pod por. č. 26 pred notárom vložené 3 DVD nosiče OS 095 Lučenec 001; OS 095 Lučenec 002 a OS 095 Lučenec 003 a sprievodný list z 30.03.2006. V zozname DVD nosičov sa okrem názvu súdu a názvu DVD, nachádza aj jedinečné číslo zvlášť pre originál DVD a zvlášť pre kópie v počte 3 ks originálu a 3 ks kópií.

Uznesením Ústavného súdu SR II. ÚS 133/07-99 zo dňa 06.06.2007 bola sťažnosť žalobcu na postup Okresného súdu Lučenec, ktorý neprijal ním pôvodne doručené elektronické podania urobené elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisom dňa 31.03.2006 na 3 ks DVD nosičoch, odmietnutá. Okresný súd Lučenec listom zo dňa 04.04.2006 vrátil tieto 3 ks DVD nosiče s návrhmi vo veci samej pre nedostatočnú technickú vybavenosť súdov. Žalobca sa opakovane pokúsil doručiť tieto návrhy na 3ks DVD nosičoch, avšak Okresný súd Lučenec tieto žalobcovi listom z 23.10.2006 vrátil s tým, že podanie z 19.10.2006 nemôže prijať, pretože technické problémy súvisiace s prijímaním podaní urobených elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom neboli odstránené. Žalobca sa obrátil na Ústavný súd SR a žiadal, aby tento prikázal okresnému súdu podania zapísať. Zároveň žiadal aj priznanie primeraného finančného zadosťučinenia. Ústavná sťažnosť žalobcu bola odmietnutá ako oneskorene podaná.

Podľa odôvodnenia Nálezu Ústavného súdu SR II. ÚS 145/08-96 zo dňa 24.06.2008 žalobca podal Ústavnému súdu SR ústavnú sťažnosť aj na postup okresného súdu, ktorý sa týkal neprijatia jeho podania z 24.07.2006 urobeného elektronickými prostriedkami a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom. Zo sťažnosti žalobcu vyplýva, že okrem podaní urobených elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom dňa 31.03.2006, ktoré opakovane podal na Okresný súd Lučenec v tých istých veciach dňa 19.10.2006, urobil žalobca dňa 24.07.2006 nové podanie rovnakým spôsobom, ako v marci 2006 a v októbri 2006, ktoré sa však týkalo iných sporových vecí. Aj v tomto prípade navrhovateľovi okresný súd listom z 27.07.2006 oznámil, že podanie nepovažuje za podanie a DVD nosič mu vrátil. Ústavný súd SR o tejto sťažnosti žalobcu rozhodol tak, že postupom okresného súdu vo veci neprijatia podania žalobcu z 24.07.2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom porušil okresný súd základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods.1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods.1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, preto v druhej výrokovej vete cit. Nálezu prikázal Okresnému súdu Lučenec konať vo veci podania z 24.07.2006 urobeného elektronickou formou a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovel a na náhradu trov právneho zastúpenia zaviazal Okresný súd Lučenec. Zároveň v rozhodnutí Ústavný súd SR uložil okresnému súdu povinnosť opätovne sa zaoberať podaním žalobcu z 24.07.2006 ako návrhom na začatie konania, ktorý bol urobený zákonom stanovenou formou a postupovať vo vzťahu k nemu podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pričom právne účinky tohto podania zostanú zachované s účinnosťou ku dňu jeho podania. Bude tak povinnosťou okresného súdu vychádzať z toho, že podanie bolo doručené s účinkami pôvodného doručenia.

Všetky vyššie uvedené listiny, z ktorých odvolací súd zisťoval skutkový stav, sú súčasťou zberného spisu založeného na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod Spr. 921/2014.

Podľa § 42 ods. 1 O.s.p. platného ku dňu podania v júli 2006, v znení zmien ku dňu 28.02.2007 podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, telegraficky alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej, ktoré bolo urobené telegraficky, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Podľa § 42 ods. 1 O.s.p. platného ku dňu 09.01.2013 podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba. Podanie urobené telefaxom treba doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu. Na podania, ktoré neboli v tejto lehote doplnené, sa neprihliada.

Podľa § 42 ods. 3 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Podľa § 82 ods.1 O.s.p. konanie je začaté dňom, keď došiel súdu návrh na jeho začatie alebo keď bolo vydané uznesenie, podľa ktorého sa konanie začína bez návrhu.

Podľa § 2 ods. 1písm. a) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov je poplatníkom navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a) cit. zák. poplatková povinnosť vzniká: podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 8 ods. 1cit. zák. poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa § 129 vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z. o spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, špeciálny súd a vojenské súdy v znení ku dňu 09.01.2013 prijaté podania, ktorými sa dáva podnet na začatie konania, podateľňa eviduje pomocou aplikácie. Podateľňa je určená na prijímanie podaní každý pracovný deň v úradných hodinách určených rozvrhom práce.

Podľa § 132 cit. vyhl. pri prijímaní podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom sa postupuje podľa osobitných predpisov. Takto prijaté podania sa odovzdávajú podateľni na ďalší postup podľa § 129.

Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ku dňu 09.01.2013 tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom. Podľa § 2 ods. 1 písm. c) až i) cit. vyhl. sa na účely tohto zákona rozumie c) elektronickým dokumentom digitálny dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej forme, d) podpísaným elektronickým dokumentom elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom daného dokumentu, e) súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu, f) verejným kľúčom informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču, g) prostriedkom na vyhotovenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, ktorých prostredníctvom môže podpisovateľ vyhotoviť na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa elektronický podpis elektronického dokumentu, h) bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronického podpisu prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a ktorý slúži na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, i) prostriedkom na overenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, ktorých prostredníctvom môže overovateľ na základe podpísaného elektronického dokumentu a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronického podpisu, overiť správnosť elektronického podpisu.

Podľa § 4 ods. 1 cit. vyhl. zaručený elektronický podpis je elektronický podpis, ktorý musí spĺňať podmienky podľa § 3: a) je vyhotovený pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, b) možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu podľa § 2 písm. h), c) spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis vyhotovila, d) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.

Podľa ods. 2 cit. ust. zaručený elektronický podpis je platný, ak a) existuje kvalifikovaný certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení daného elektronického podpisu, b) je preukázateľné, že kvalifikovaný certifikát podľa písmena a) bol platný v čase vyhotovenia daného elektronického podpisu, c) elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom certifikáte podľa písmena a).

Podľa ods. 5 cit. ust. verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču určenému na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu úradu je zverejnený spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Podľa ods. 6 cit. ust. zaručený elektronický podpis úradu je platný, ak elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča úradu zverejneného spôsobom podľa odseku 5.

Podľa § 9 ods. 1 cit. vyhl. časová pečiatka je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky: a) nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča určeného na tento účel a bez elektronického dokumentu, b) na základe znalosti verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie, c) vyhotovila ju akreditovaná certifikačná autorita použitím súkromného kľúča určeného na tento účel, d) možno ju vyhotoviť len použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky podľa § 2 písm. x); podrobnosti o požiadavkách na také zariadenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, e) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na jej vyhotovenie vydala akreditovaná certifikačná autorita certifikát, f) umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená.

Podľa čl. 1 ods. 1 Inštrukcie č. 13/2012 Ministerstva spravodlivosti SR o postupe a prijímaní, overovaní a evidencii elektronických podaní na súdy podpísaných zaručeným elektronickým podpisom táto inštrukcia upravuje postup okresných súdov a krajských súdov pri prijímaní, overovaní a evidencii podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným elektronickým podpisom podľa § 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. b) cit. Inštrukcie elektronické podania súdy prijímajú na štandardných nosičoch údajov.

Podľa čl. 2 ods. 6 cit. Inštrukcie elektronické podanie možno zapísať do súdneho registra len po splnení podmienok ustanovených zákonom, osobitným predpisom a touto inštrukciou.

Podľa čl. 6 ods. 5 cit. Inštrukcie, ak je zaručený elektronický podpis na podaní vo veci samej alebo podaní obsahujúcom návrh na nariadenie predbežného opatrenia podľa potvrdenia o overení zaručeného elektronického podpisu elektronickou podateľňou neplatný alebo neúplne overený a takéto podanie nie je doplnené v zákonom ustanovenej lehote, zodpovedná osoba postupuje podľa 5 osobitného predpisu a ďalej sa na podanie neprihliada. Rovnako postupuje zodpovedná osoba aj v prípade elektronického podania podľa čl. 2 ods. 3 písm. b), ktorého veľkosť presahuje 10 MB.

Podľa § 1 ods. vyhl. Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

Podľa § 2 písm. b/ cit. vyhl. sa účely tejto vyhlášky sa rozumie administratívnym stykom odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického dokumentu podpísaného platným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom medzi orgánmi verejnej moci alebo medzi orgánom verejnej moci a fyzickou osobou, alebo medzi orgánom verejnej moci a právnickou osobou.

Podľa § 6 ods. 1 cit. vyhl. elektronická podateľňa, ktorej elektronickú adresu oznámil orgán verejnej moci úradu podľa § 29 ods. 1 zákona (zák. č. 215/2002 Z.z.), zabezpečuje administratívny styk.

Podľa § 6 ods. 3 cit. vyhl. na zabezpečenie využívania služieb elektronickej podateľne orgán verejnej moci zverejní písomnou formou a prostredníctvom siete na prenos údajov elektronickou formou a) zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou, b) adresu umiestnenia elektronickej podateľne a adresu, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne, c) zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam kvalifikovaných certifikátov všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci, ktorí zabezpečujú prevádzku elektronickej podateľne, d) formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov podľa prílohy č. 2, ktoré elektronická podateľňa prijíma, e) typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty prijíma, f) pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou, g) zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní. Z vyššie uvedeného vyplýva, že okresný súd správne postupoval, keď žalobcu vyzval na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu, ktorú síce žalobca datoval marcom 2006, avšak na okresný súd, ktorý nebol miestne príslušný na jej prejednanie, ju podal až dňa 09.01.2013, aj to len na externom hard disku, a nie na CD, resp. DVD nosiči. Žaloba datovaná marcom 2006 bola Okresným súdom Lučenec vytlačená v listinnej podobe 11.04.2013. Žalobca žalobu nepodpísal, ani nepripojil zaručený elektronicky podpis s časovou pečiatkou jeho platnosti tak, ako to tvrdil.

Nebolo potvrdené ani žalobcove tvrdenie uvedené v odvolaní, že podanie vytlačené Okresným súdom Lučenec dňa 09.01.2013 je žalobou, ktorú pôvodne doručil okresnému súdu dňa 30.03.2006 ako elektronické podanie na DVD nosičoch podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ktoré okresný súd nezákonným spôsobom odmietol prijať. Aj keď žaloby uložené na externom hard disku sú obsahovo totožné s tými, ktoré sú obsahom DVD nosičov z 30.03.2006 a osvedčené notárom cit. notárskou zápisnicou, avšak z kópií certifikátov vyhotovených odvolacím súdom z týchto DVD, v ktorých je výsledný stav zaručeného elektronického podpisu označený ako platný len do 24.03.2007 vyplýva, že doba platnosti podpisu po tomto termíne expirovala. Žalobca podal žaloby, ktoré sa nachádzajú na 3 ks DVD nosičov z 30.03.2006, označené ním samotným ako OS 095 Lučenec 001; OS 095 Lučenec 002 a OS 095 Lučenec 003 Okresnému súdu Lučenec až takmer päť rokov potom, ako Ústavný súd SR Uznesením sp. zn. II. ÚS 133/2007-99 zo dňa 06.06.2007 jeho ústavnú sťažnosť na postup Okresného súdu Lučenec ohľadom odmietnutia zápisu podaní na 3 ks DVD z 30.03.2006 odmietol. Nesie preto žalobca sám dôsledky toho, že žaloby datované v marci 2006 nespĺňali dňa 09.01.2013, kedy ich žalobca, aj to len na externom hard disku, a nie na DVD nosičoch, doručil súdu podmienky kvalifikovaného elektronického podania stanovené v § 42 ods. 1 O.s.p.. Z obsahu 3 ks DVD vyplýva len to, že platnosť certifikátu použitého zaručeného elektronického podpisu pre tieto podania trvala od 24.03.2006 do 24.03.2007 a certifikát časovej pečiatky platil len do 18.01.2007. Vzhľadom k tomu, že elektronické podpisy neboli aktualizované následným elektronickým podpisom s novou časovou pečiatkou, nemohli byť podania datované v marci roku 2006 považované, a to ani v januári a ani v októbri 2013 za podania, ktoré obsahujú zákonom stanovené náležitosti pre elektronické podania s platným zaručeným podpisom.

Prvostupňový súd nebol povinný tak, ako sa mylne domnieva žalobca zapísať podania z marca 2006 s účinkami ku dňu pôvodného podania, t.j. ku dňu 30.03.2006, pretože takýto príkaz mu zo žiadneho rozhodnutia Ústavného súdu SR nevyplýval. Je nepochybné, že konanie o žalobách obsiahnutých na DVD nosičoch nezačalo v marci 2006 z dôvodu, že okresný súd odmietol tieto pre chýbajúcu technickú vybavenosť prijať.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okresný súd správne považoval žaloby vyhotovené z externého hard disku za nové žaloby, za podanie ktorých vznikla žalobcovi poplatková povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a/ v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. a/ a § 8 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení. V tejto súvislosti považuje odvolací súd za potrebné zdôrazniť, že za štandardné nosiče, na ktorých podateľňa okresného súdu prijíma elektronické dokumenty so zaručeným elektronickým podpisom sú CD a DVD (jednostranné) tak, ako je to zverejnené na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Odvolací súd zdôrazňuje, že zo žiadneho rozhodnutia Ústavného súdu SR nevyplýva pre okresný súd príkaz zapísať tieto podania s účinkami ku dňu podania, t. j. k 30.03.2006.

Okresný súd preto postupoval v súlade so zákonom, keď žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok za žalobu, doručením ktorej sa až 09.01.2013 začalo podľa § 82 O.s.p. konanie na súde. Preto nemohlo dôjsť k porušeniu základného práva žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ako ani práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods.1 Dohovoru tak, ako to žalobca v odvolaní tvrdil.

Nebolo správne ani tvrdenie žalobcu, že jeho poplatková povinnosť trvala len do 31.12.2009, pretože súdny poplatok za návrh, o ktorom koná súd v prejednávanej veci sa s poukazom na § 8 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov stal splatným až vznikom poplatkovej povinnosti, a teda podaním žaloby na súd v januári 2013. Žalobca súdny poplatok nezaplatil, a preto bolo konanie napadnutým rozhodnutím zastavené v súlade s § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch. Vzhľadom na to, že žalobca poplatkovú povinnosť nesplnil ani do rozhodnutia odvolacieho súdu, odvolací súd rozhodnutie okresného súdu, ktoré je vo výroku vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.