KSBB/26Sd/52/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 26Sd/52/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200171 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana Datlová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6016200171.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v právnej veci navrhovateľky G. R. rod. T., nar. XX. G. XXXX, bytom A. č. XXX, F., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 21. decembra 2015 o povinnosti vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo 21. decembra 2015 potvrdzuje. Navrhovateľke náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím odporkyňa podľa § 236 ods. 1 písm. a/ a b/ zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok za obdobie od 12. marca do 11. mája 2011 a od 12. augusta 2011 do 22. januára 2012 v celkovej sume 2 101,21 EUR do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

V odôvodnení rozhodnutia konštatovala, že v dôsledku nesplnenia riadnej ohlasovacej povinnosti zo strany navrhovateľky a prijímaním predčasného starobného dôchodku vyplateného neprávom spôsobila, že sa jej predčasný starobný dôchodok v označenom období vyplácal, hoci jej nepatril. Citovala zákonné ust. § 67 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s tým, že nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku jej nevznikol, pretože v označenom období bola počas poberania predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistená ako samostatne zárobkovo činná osoba na území Rakúskej republiky, pričom túto pracovnú činnosť považovala za dobu zamestnania podľa čl. 1 písm. a/ a b/ nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a podľa čl. 5 tohto nariadenia. Z uvedeného vyvodila, že navrhovateľka ako samostatne zárobkovo činná osoba na území Rakúskej republiky vedela alebo musela predpokladať, že jej nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevznikol a že sa jej vyplácal neprávom. Povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú sumu na predčasnom starobnom dôchodku odôvodnila ust. § 236 ods. 1 písm. c/ zákona o sociálnom poistení.

Navrhovateľka sa voči rozhodnutiu odporkyne odvolala s tým, že dôchodkovú dávku poberala dobromyseľne. Na pobočke Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote aj prostredníctvom internetovej poradne Sociálnej poisťovne sa informovala o svojom právnom postavení a o svojich povinnostiach v súvislosti s jej zárobkovou činnosťou v Rakúskej republike a bolo jej oznámené, že pokiaľ je dôchodkovo poistená v Rakúskej republike, nárok na predčasný starobný dôchodok jej nezaniká a nemá ani oznamovaciu povinnosť voči odporkyni v súvislosti s poberaním predčasného starobného dôchodku. Zdôraznila, že ona vedome nespôsobila, že sa jej dávka alebo jej časť vyplatila neprávom ale riadila sa informáciami od odporkyne a ňou bola uvedená do omylu. Žiadala, aby krajský súd napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako súladné so zákonom s tým, že o vzniku dôchodkového poistenia navrhovateľky v Rakúskej republike sa dozvedela z tlačiva E 205 AT, ktoré jej bolo doručené 9. novembra 2015. Navrhovateľka bola poučená o svojej povinnosti do 8 dní písomne ohlásiť Sociálnej poisťovni každú zmenu relevantnú pre výplatu dôchodkovej dávky a jej výšku v rozhodnutí o priznaní predčasného starobného dôchodku. O svojich nárokoch a povinnostiach sa mala informovať priamo na ústredí Sociálnej poisťovne, ktoré rozhoduje o dávkach sociálneho zabezpečenia a nie na jej pobočke. E-mailovou komunikáciou, na ktorú poukázala, jej bola poskytnutá len všeobecná informácia, že Sociálna poisťovňa ústredie zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku len tým poistencom, ktorých eviduje vo svojom systéme.

Na pojednávaní pred krajským súdom navrhovateľka zotrvala na podanom odvolaní i jeho dôvodoch. Uviedla, že v Rakúsku pracovala už v čase, keď si podávala žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku a následne počas jeho poberania sa u odporkyne informovala o svojich povinnostiach tak ako to v odvolaní uviedla. Na základe poskytnutých informácii predčasný starobný dôchodok prijímala v dobrej viere.

Odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako zákonné a vecne správne pridržiavajúc sa obsahu písomného vyjadrenia s tým, že vo veci bolo rozhodnuté správne vo vzťahu k uloženej povinnosti vrátiť preplatok na predčasnom starobnom dôchodku i vo vzťahu k vyčíslenej sume preplatku.

1. júla 2016 vstúpil do účinnosti zákon 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý v ust. § 492 ods. 1 ustanovil, že konania podľa III. hlavy 5. časti O.s.p. začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V súlade s citovaným zákonným ustanovením preskúmal krajský súd napadnuté rozhodnutie odporkyne i konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 250l ods. 1 O.s.p., vypočul účastníkov, oboznámil sa s ich písomnými podaniami, s obsahom administratívneho spisu najmä so žiadosťou navrhovateľky o priznanie predčasného starobného dôchodku, s potvrdením nositeľa dôchodkového poistenia Rakúskej republiky ohľadom dôchodkového poistenia navrhovateľky v tomto členskom štáte, s rozhodnutím odporkyne o priznaní predčasného starobného dôchodku, s evidenčnými listami dôchodkového zabezpečenia navrhovateľky a potvrdením o jej evidovanej nezamestnanosti a dospel k presvedčeniu, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom, preto ho podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Preskúmaním veci krajský súd zistil, že navrhovateľka požiadala odporkyňu o priznanie predčasného starobného dôchodku od 27. januára 2010 žiadosťou z toho istého dňa. Rozhodnutím odporkyne z 20. marca 2010 jej bol od 27. januára 2010 priznaný predčasný starobný dôchodok vo výške 297,20 EUR mesačne. V rozhodnutí bola poučená o povinnosti vyplývajúcej z ust. § 227 ods. 4 zákona o sociálnom poistení do 8 dní písomne oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska a presnú adresu, na ktorej sa zdržiava. Počas poberania predčasného starobného dôchodku navrhovateľke vzniklo dôchodkové poistenie v Rakúskej republike ako samostatne zárobkovo činnej osobe v období od januára 2008 do mája 2011 v trvaní 41 mesiacov a od augusta 2011 do marca 2015 v trvaní 44 mesiacov. Medzi účastníkmi konania nebolo sporná a vyplynulo to aj z obsahu administratívneho spisu, že navrhovateľke sa predčasný starobný dôchodok vyplácal v roku 2011 vo výške 284,30 EUR mesačne a v roku 2012 vo výške 293,70 EUR mesačne. Z e-mailovej komunikácie z poradne, prevádzkovanej Sociálnou poisťovňou, id: 35224 z 28. decembra 2010 bolo zistené, že navrhovateľka na svoju otázku, či v prípade výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v Rakúsku počas poberania predčasného starobného dôchodku na Slovensku s plnením všetkých odvodových povinností v Rakúsku jej zaniká nárok na poberanie predčasného starobného dôchodku, dostala odpoveď, že po novele zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2011 Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasných starobných dôchodkov automaticky od výplatného termínu v marci 2011 tým poberateľom dôchodku, ktorých eviduje vo svojom informačnom systéme ako povinne dôchodkovo poistených poistencov. Teda, pokiaľ navrhovateľka ako poberateľka predčasného starobného dôchodku pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba v Rakúsku, kde podlieha ich systému sociálneho poistenia a nie je v systéme Sociálnej poisťovne evidovaná ako povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, jej nárok na predčasný starobný dôchodok nezanikne.

Z prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 § 293bt ods. 3 zákona o sociálnom poistení vyplýva, že ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto dôchodkové poistenie trvá po 28. februári 2011, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zaniká od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2011. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku poistenca, uvedeného v prvej vete sa posudzuje a jeho suma sa určuje za obdobie do najbližšej splátky dôchodku splatnej po 28. februári 2011 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 a za obdobie po najbližšej splátke dôchodku splatnej po 28. februári 2011 podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

Podľa § 236 ods. 1 citovaného zákona príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak a) nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom, b) prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Podľa § 227 ods. 3 druhej vety citovaného zákona príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach, rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu.

Podľa § 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.

Na základe zisteného skutkového stavu veci a s poukazom na vyššie citované zákonné ustanovenia dospel krajský súd k presvedčeniu, že odporkyňa správne konštatovala, že navrhovateľke od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2011 t. j. od 12. marca 2011 zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ktorý jej bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 (rozhodnutím odporkyne z 20. marca 2010), pretože do 28. februára 2011 nedovŕšila dôchodkový vek (dovŕšila ho 23. apríla 2012) a bola povinne dôchodkovo poistená ako samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010, ktoré trvalo aj po 28. februári 2011 (potvrdenie nositeľa dôchodkového poistenia v Rakúskej republike). Výkon samostatnej zárobkovej činnosti v Rakúskej republike odporkyňa správne posúdila ako obdobie dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby aj podľa právnych predpisov Slovenskej republiky v súlade s čl. 1 písm. a/ a b/ a čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004, na ktorý v odôvodnení rozhodnutia poukázala. V súvislosti so zmenou právnej úpravy ohľadom možnosti poberania predčasného starobného dôchodku u tých poistencov, ktorých dôchodkové poistenie trvalo od 1. januára 2011 vznikla navrhovateľke zo zákona povinnosť upravená v § 227 ods. 3 druhej vety zákona o sociálnom poistení a to bez ohľadu na to, či o zmene právnych predpisov vedela (§ 2 zákona NR SR č. 1/1993 Z. z.). Nesplnenie tejto zákonnej povinnosti bolo podľa § 236 ods. 1 písm. a/ dôvodom na vrátenie sumy predčasného starobného dôchodku odo dňa, od ktorého jej nepatrila. Predčasný starobný dôchodok jej s ohľadom na trvajúce obdobie dôchodkového poistenia počas poberania predčasného starobného dôchodku nepatril od 12. marca 2011 t. j. od najbližšej výplaty predčasného starobného dôchodku po 28. februári 2011, čo odporkyňa v napadnutom rozhodnutí správne konštatovala. Keď uvedenú skutkovú okolnosť zistila z potvrdenia nositeľa dôchodkového poistenia v Rakúskej republike správne vyčíslila preplatok na predčasnom starobnom dôchodku až do 22. januára 2012 t. j. ku dňu rozhodovania o uvedenom. S poukazom na zákonné ust. § 236 ods. 1 písm. a/ správne uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok za obdobie od 12. marca do 11. mája 2011 a od 12. augusta 2011 do 22. januára 2012. Správne vyčíslila aj sumu preplatku na predčasnom starobnom dôchodku tak ako bola uvedená v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. S jej výpočtom sa krajský súd stotožnil.

Vzhľadom k tomu, že bol daný zákonný dôvod na vrátenie neprávom vyplateného predčasného starobného dôchodku za uvedené obdobie podľa § 236 ods. 1 písm. a/ zákona o sociálnom poistení, považoval krajský súd napadnuté rozhodnutie za súladné so zákonom. Uplatnený zákonný dôvod pre povinnosť vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok vyplývajúci z ust. § 236 ods. 1 písm. b/ zákona o sociálnom poistení t. j. prijímanie dávky alebo jej časti navrhovateľkou, hoci vedela alebo musela z okolností predpokladať, že sa jej vyplatila neprávom, nepovažoval krajský súd za dôvodný, pretože informácie, ktoré odporkyňa navrhovateľke poskytla prostredníctvom internetovej poradne v nej mohli vyvolať presvedčenie, že jej napriek existencii dôchodkového poistenia v Rakúskej republike nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezaniká.

Pre povinnosť navrhovateľky vrátiť neprávom vyplatený predčasný starobný dôchodok postačuje jeden so zákonných dôvodov upravených v § 236 zákona o sociálnom poistení, ktorý bol naplnený (§ 236 ods. 1 písm. a/ citovaného zákona), preto napadnuté rozhodnutie ako súladné so zákonom potvrdil.

Náhradu trov konania krajský súd navrhovateľke nepriznal, pretože v konaní nebola úspešná rozhodujúc podľa § 250k ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 250l ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne vo dvoch vyhotoveniach, prostredníctvom konajúceho súdu na Najvyšší súd SR v Bratislave. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v ust. § 205 ods. 2 O.s.p. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom roz- sahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.