KSBB/26Sd/21/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 26Sd/21/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200083 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana Datlová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6016200083.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v právnej veci navrhovateľky A. A. rod. L., nar. XX. W. XXXX, bytom H. U. B. č. XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústrediu so sídlom v Bratislave ul. 29. augusta 8, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 30. septembra 2015 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo 30. septembra 2015 potvrdzuje. Navrhovateľke náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku zo 16. septembra 2015, pretože posudkovým lekárom sociálneho poistenia nebola pri konštatovanej 25 % miere jej zníženej pracovnej schopnosti v porovnaní so zdravou fyzickou osobou uznaná za invalidnú, v dôsledku čoho jej nárok na invalidný dôchodok nevznikol.

Navrhovateľka sa voči rozhodnutiu odporkyne odvolala. Žiadala prehodnotiť rozhodnutie, pretože má vážne zdravotné problémy, prekonala infarkt myokardu s implantáciou stentu, trpí ischemickou chorobou srdca, arteriálnou hypertenziou aj cukrovkou. Uvedené zdravotné ťažkosti jej nedovoľujú vykonávať žiadnu pracovnú činnosť.

Na pojednávaní pred krajským súdom zotrvala na podanom odvolaní a konkretizovala svoje aktuálne zdravotné ťažkosti. Z ňou predloženej zdravotnej dokumentácie krajský súd zistil, že v priebehu roku 2017 sa navrhovateľka liečila pre sideropenickú anémiu z nedostatku železa pri chronických stratách krvi, z nálezu z 11. júla 2017 vyplynulo, že anémia bola upravená po aplikovanej liečbe. Z endokrinologického nálezu vyplynul stav trvajúcej liečby v rámci periférnej hypothyreózy a z diabetologického nálezu z júla 2017 vyplynul stav bez zmeny so záverom, že diabetes mellitus II. typu liečený od roku 2014 je uspokojivo kompenzovaný.

Odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako zákonné a vecne správne, pretože ani po opakovanom posúdení zdravotných ťažkostí navrhovateľky nedošlo k zmene vyloveného posudkového záveru.

1. júla 2016 vstúpil do účinnosti zákon 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ktorý v ust. § 492 ods. 1 ustanovil, že konania podľa III. hlavy 5. časti O.s.p. začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

V súlade s citovaným zákonným ustanovením preskúmal krajský súd napadnuté rozhodnutie odporkyne i konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 250l ods. 1 O.s.p., vypočul účastníkov, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu, so žiadosťou navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku, s jej zdravotnou dokumentáciou, s lekárskymi správami posudkových lekárov pobočky aj ústredia Sociálnej poisťovne a dospel k presvedčeniu, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom, preto ho podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Z ust. § 71 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení vyplýva, že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles pracovnej schopnosti poistenca sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov. Prihliada sa na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 4). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú, ale pokles pracovnej schopnosti priznaný pre rozhodujúce zdravotné postihnutie možno zvýšiť, najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, prípadne je tento dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 (§ 71 ods. 5,6, 7 a 8 cit. zákona).

Podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, kapitoly IX, oddielu A, položky 8, písm. a/ možno pokles pracovnej schopnosti poistenca pre stav po srdcovej operácii s dobrým funkčným výsledkom vyjadriť v rozpätí 25 % až 35 %. Konkrétne percento zníženej pracovnej schopnosti sa určí na základe funkčných vyšetrení obehovej sústavy.

Preskúmaním veci krajský súd zistil, že navrhovateľka požiadala odporkyňu o priznanie invalidného dôchodku od 16. septembra 2015 žiadosťou z toho istého dňa. Za účelom rozhodnutia o tejto žiadosti bol posudzovaný zdravotný stav navrhovateľky a vplyv jeho zhoršenia na pokles jej pracovnej schopnosti posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Lučenci. V posudku zo 16. decembra 2015 vychádzal posudkový lekár okrem vlastného klinického vyšetrenia navrhovateľky z prepúšťacej správy z oddelenia akútnej kardiológie a z interného oddelenia, z očného, kardiologického a ECHOKG vyšetrenia, realizovaných v priebehu rokov 2014 a 2015 a za jej rozhodujúce zdravotné postihnutie označil infarkt myokardu s implantáciou stentu t. j. stav po srdcovej operácii s dobrým funkčným výsledkom. V posudku uviedol, že navrhovateľka v máji 2014 prekonala akútny infarkt myokardu s implantáciou stentu. Pri kontrolnom ECHOKG vyšetrení bola zistená normálna EF ĽK len s ľavou asynergiou pohybu, čo zodpovedá ľahkému funkčnému deficitu, preto pokles jej pracovnej schopnosti vyjadril na dolnej hranici možného percentuálneho rozpätia 25 %. Jej pridružené zdravotné ťažkosti posudkovo nezohľadnil, pretože nemali vplyv na pokles jej pracovnej schopnosti. Cukrovka zistená v roku 2014 je na liečbe perorálnymi antidiabetikami uspokojivo kompenzovaná, vysoký krvný tlak v I. štádiu ESH/ESC je bez významnejších hypertonických zmien na očnom pozadí. Uvedené posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky, ktoré nebolo na pobočke Sociálnej poisťovne zmenené ani po podaní jej odvolania a po posudkovom zohľadnení diagetologických a kardiologických vyšetrení z roku 2015, bol podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia.

Pretože navrhovateľke nebolo na pobočke Sociálnej poisťovne vyhovené v zmysle uznania jej invalidity, zaoberal sa posúdením jej zdravotného stavu v rámci odvolacieho správneho konania aj posudkový lekár ústredia Sociálnej poisťovne, pracovisko v Banskej Bystrici. V posudku z 21. januára 2016 popri vlastnom klinickom vyšetrení navrhovateľky zohľadnil totožné odborné lekárske nálezy ako prvoposudzovateľ i doplnené kardiologické, endokrinologické a diabetologické nálezy spolu s MR LS chrbtice a RTG a CT hrudníka, prepúšťaciu správu z hospitalizácie vo Vyšných Hágoch z priebehu roku 2015 a 2016 a dospel k rovnakému posudkovému záveru ako prvoposudzovateľ vo všetkých jeho častiach. V posudku uviedol, že navrhovateľka bez závažnejšieho predchorobia prekonala v máji 2014 srdcový infarkt, ktorý bol urgentnou koronarografiou úspešne riešený. Priebeh ochorenia po realizovanej operácii bol bez komplikácii s dosiahnutím dobrého efektu, ktorý bol zistený bezprostredne po vykonanej operácii klinicky a ECHOKG vyšetrením. Ďalší priebeh bol bez chronických komplikácií, len v marci 2015 bola farmakologicky riešená epizóda rýchlej činnosti srdca s následnou úpravou. Aj v tomto období bolo vykonané ECHOKG vyšetrenie v norme, bez zistenia patológie. Ďalšie kardiologické kontroly priebežne potvrdili kardiopulmonálnu kompenzáciu s normálnou funkciou srdca. Jej pridružené zdravotné ťažkosti a to arteriálna hypertenzia, či cukrovka II. typu na liečbe perorálnymi antidiabetikami v zistených štádiách nemajú vplyv na jej pracovné zaradenie pri dosiahnutom vzdelaní ani na prácu, ktorú vykonávala.

Po oboznámení sa so zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky a lekárskymi správami posudkových lekárov pobočky i ústredia Sociálnej poisťovne dospel krajský súd k presvedčeniu, že záver o poklese pracovnej schopnosti navrhovateľky prijali posudkoví lekári na podklade potrebných odborných lekárskych nálezov, ktoré zobrali do úvahy komplexne a bez rozporov. Ich posudkové stanoviská boli podrobne, vecne a logicky zdôvodnené v súlade s aktuálne zistenými a objektivizovanými zdravotnými ťažkosťami navrhovateľky, posudkovými a zákonnými kritériami a v rámci možností daných platnou právnou úpravou. Krajský súd nezistil žiadnu takú skutočnosť, ktorá by závery posudkových lekárov spochybnila, preto si ich osvojil a pri posudzovaní vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia z nich vychádzal.

S ohľadom na vyššie uvedené konštatoval, že konanie odporkyne, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia bolo realizované v súlade so zákonom a zákonné a vecne správne bolo i napadnuté rozhodnutie. Správny orgán postupoval správne, keď za účelom rozhodnutia o žiadosti navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku posudzoval mieru poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože platná právna úprava vznik invalidity podmieňuje poklesom pracovnej schopnosti poistenca pod zákonom stanovenú hranicu.. Správne vychádzal z posudku posudkového lekára pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý bol vo svojom obsahu potvrdený aj posudkovým lekárom ústredia, pretože oni sú podľa § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení výlučnými kompetentnými subjektami na posudzovanie zdravotného stavu poistencov pre účely ich prípadnej invalidizácie. Na základe objektívne zistených aktuálnych zdravotných ťažkostí navrhovateľky odporkyňa správne označila jej rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktoré bolo najzávažnejšie a najvyššou mierou sa podieľalo na znížení jej pracovnej schopnosti, správne ho zaradila pod príslušnú položku v rámci prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení a s ohľadom na objektívne výsledky funkčných vyšetrení obehovej sústavy správne konštatovala pokles jej pracovnej schopnosti na dolnej hranici možného percentuálneho rozpätia. Správne nepovažovala za posudkovo významné jej pridružené zdravotné ťažkosti, pretože z hľadiska stupňa závažnosti nedosahovali posudkový význam.

Na základe takto úplne a správne zisteného aktuálneho stavu zdravotných ťažkostí navrhovateľky dospela odporkyňa k správnemu skutkovému zisteniu, že jej invalidita nevznikla, pretože jej pracovná schopnosť nepoklesla o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Z uvedeného správne vyvodila, že jej nárok na invalidný dôchodok nevznikol, pretože ten je podmienený vznikom invalidity poistenca, ktorá u navrhovateľky zistená nebola. Vyslovený posudkový záver nemohli ovplyvniť ani odborné lekárske nálezy predložené navrhovateľkou na pojednávaní pred krajským súdom, pretože nedokumentovali závažnejší stav jej zdravotných ťažkostí, než ten, ktorý bol zistený v rámci správneho konania posudkovo zhodnotený. Z diabetologického a entokrinologického hľadiska nebola nimi preukázaná žiadna zmena v jej zdravotnom stave a z hľadiska zistenej sideropenickej anémie z nedostatku železa bol po aplikovanej liečbe konštatovaný upravený stav tzn., že nešlo o ochorenie, ktoré by bolo dlhodobo nepriaznivé a liečbou neovplyvniteľné.

Náhradu trov konania krajský súd navrhovateľke nepriznal, pretože v konaní nebola úspešná rozhodujúc podľa § 250k ods. 1 O.s.p. za použitia ust. § 250l ods. 2 O.s.p.

Poučenie:

: Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne vo dvoch vyhotoveniach, prostredníctvom konajúceho súdu na Najvyšší súd SR v Bratislave. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v ust. § 205 ods. 2 O.s.p. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom roz- sahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.