KSBB/23S/83/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/83/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200571 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6014200571.4Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: G. F. - Farma „TUŠKA", miesto podnikania Kosorín 152, 966 24 Kosorín, IČO: 37 897 764, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3950/2013 zo dňa 11. decembra 2013, takto

rozhodol:

I/ Súd konanie zastavuje.

II/ Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobca prostredníctvom advokátky Mgr. et Mgr. Lívie Kosťovej dňa 03.03.2014 na Najvyššom súde SR podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3950/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu voči rozhodnutiu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom č.k. 1103/2013 zo dňa 18.10.2013, o uložení úhrnnej pokuty vo výške 2000 Eur podľa § 28 ods. 4 písm. a/ zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách za nedostatky zistené úradnými kontrolami potravín, vykonanými dňa 24.05.2013 a 19.06.2013 v prevádzkárni: G. F. - Farma „TUŠKA“, predajňa potravín - FARMÁRSKE POTRAVINY, SNP 46, 965 01 Žiar nad Hronom a potvrdené toto prvostupňové rozhodnutie.

Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 6Sž/6/2014-55 zo dňa 19.03.2014 (právoplatným dňa 11.04.2014) postúpil vec podľa § 250d ods. 2 O.s.p. Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako súdu vecne a miestne príslušnému v zmysle § 246a ods. 1 O.s.p.

Žalobca bol uznaný vinným zo spáchania správnych deliktov podľa § 28 ods. 2 písm. f/, § 28 ods. 2 písm. l/, § 28 ods. 2 písm. p/, § 28 ods. 4 písm. a/, § 28 ods. 4 písm. c/ a § 28 ods. 4 písm. i/ zákona o potravinách.

Podľa § 28 ods. 4 písm. a/, c/, i/ zákona o potravinách; (4) Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu od 1 000 eur do 500 000 eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a) vyrába alebo umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé a nevhodné na ľudskú spotrebu alebo sú skazené, c) umiestňuje na trh potraviny neznámeho pôvodu alebo ich vyrába zo zložiek neznámeho pôvodu, i) umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

Sankcia bola žalobcovi uložená za to, že v správnom konaní bolo preukázané, že žalobca umiestňoval na trh potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu, potraviny neznámeho pôvodu a potraviny po uplynutí doby spotreby. Boli zistené aj nedostatky v umiestňovaní potravín na trh nesprávne označených, ďalej v prevádzkovej hygiene a nedostatky v skladovaní a uchovávaní potravín. Keďže zákon o správnom konaní, ktorý sa na predmetné konanie vzťahuje, neupravuje postup pri postihu za súbeh viacerých správnych deliktov, uložená bola sankcia vzťahujúca sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou sadzbou. Pokutu s najvyššou sadzbou bolo možné uložiť podľa odseku 4 uvedeného ustanovenia, pričom žalobca spáchal tri správne delikty, ktoré možno postihnúť rovnakou sankciou. Preto správny orgán posúdil závažnosť jednotlivých konaní a rozhodol, že najzávažnejšie je konanie žalobcu v súvislosti s umiestňovaním na trh potravín nevhodných na ľudskú spotrebu, správny delikt podľa § 28 ods. 4 písm. a/ zákona o potravinách. Zohľadnené bolo, že žalobca umiestňoval na trh až tri druhy potravín nevhodných na ľudskú spotrebu. Sankcia bola uložená vo výške 2000 Eur, na spodnej hranici zákonného rozpätia. Jej zvýšenie oproti minimálnej výške správny orgán odôvodnil tým, že prevádzkovateľ sa dopustil viacerých správnych deliktov.

V zákonom stanovenej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie označeného rozhodnutia žalovaného, ktoré žiadal zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie. Žalobca zároveň požiadal súd o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, ktorej žiadosti nebolo predsedníčkou senátu vyhovené, o čom súd upovedomuje žalobcu listom zo dňa 14.04.2015 (§ 250c ods. 1, posledná veta O.s.p.).

Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 26.05.2014 trval na zákonnosti napadnutého rozhodnutia a žalobu navrhol zamietnuť. Poukázal na to, že v konaní bolo dostatočne preukázané, že žalobca umiestňoval na trh potraviny nevhodné na ľudskú spotrebu, potraviny neznámeho pôvodu, potraviny po uplynutí dátumu spotreby a potraviny nesprávne označené. Ďalej boli preukázané nedostatky v prevádzkovej hygiene a nedostatky v skladovaní a uchovávaní potravín. Takýmto protiprávnym konaním žalobca naplnil znaky iného správneho deliktu podľa vyššie citovaného ustanovenia § 28 zákona o potravinách. Zdôraznil, že správny orgán v prípade zistenia porušenia určených povinností musí uložiť sankciu, a to minimálne vo výške 1000 Eur. Zákonodarca vylúčil možnosť správneho uváženia pri samotnom ukladaní sankcie tým, že neustanovil text v citovanom ustanovení, že správny orgán „môže uložiť sankciu“. Pokuta bola uložená na spodnej hranici stanoveného rozpätia, pretože nebolo preukázané úmyselné protiprávne konanie žalobcu a jeho konanie nemalo zatiaľ žiadne preukázateľné negatívne následky na zdraví ľudí. Na druhej strane sa však žalobca dopustil viacerých správnych deliktov, preto správny orgán neuložil sankciu na úplne spodnej hranici zákonného rozpätia, ktorú zvýšil na sumu 2000 Eur.

Po odstránení vád žaloby, na odstránenie ktorých bol žalobca vyzvaný uznesením č.k. 23S/83/2014-69 zo dňa 17.10.2014, po rozhodnutí o žiadosti žalobcu o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov (uznesením č.k. 23S/83/2014-92 zo dňa 21.01.2015 bolo žalobcovi priznané oslobodenie od súdnych poplatkov), súd nariadil na prejednanie veci pojednávanie na deň 18.02.2015. Na základe žiadosti žalobcu súd zrušil tento termín pojednávania a nariadil pojednávanie na deň 15.04.2015. Nakoľko dôvodom na odročenie pojednávania bol tvrdený nepriaznivý zdravotný stav zástupcu žalobcu, ktorý mal byť hospitalizovaný v nemocnici, súd vyzval v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 O.s.p. advokátku predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára o tom, že zdravotný stav zástupcu neumožňoval jeho účasť na pojednávaní. Uvedený dôkaz nebol dodatočne súdu doložený.

Dňa 10.4.2015 bolo súdu elektronicky oznámené vypovedanie plnej moci advokátkou, ku ktorému došlo jednostranným právnym úkonom dňa 10.04.2015 z dôvodu straty dôvery osoby advokátky ako splnomocnenca voči splnomocniteľovi, najmä neposkytovanie súčinnosti pri poskytovaní právnych služieb. Predmetné podanie bolo doplnené riadnym podaním doručeným súdu dňa 14.04.2015. V súlade s § 28 ods. 3 O.s.p. výpoveď plnomocenstva zástupcom je voči súdu účinná, len čo mu ju zástupca oznámi.

Dňa 15.04.2015 požiadal elektronicky žalobca o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a zároveň uviedol, že ho nevie zastúpiť ani právny zástupca z dôvodu PN a z toho dôvodu žiadal o odročenie pojednávania minimálne na polovicu júna. Nepredložil súdu opätovne stanovisko lekára k zdravotnému stavu žalobcu, resp. k zdravotnému stavu zástupcu, o ktorom sa v žiadosti o odročenie zmieňoval.

Podľa § 250a O.s.p.; žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p.; súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Žalobca bol vo výzve súdu - uznesenie č.k. 23S/83/2014-69 zo dňa 17.10.2014 poučený o tom, že v predmetnom konaní musí byť zastúpený advokátom v zmysle § 250a O.s.p. a v prípade, ak zastúpený nebude, súd konanie zastaví podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

Podľa § 33b ods. 1 písm. c/ zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; plnomocenstvo zanikne, ak ho vypovedal splnomocnenec.

Podľa § 33b ods. 6 Občianskeho zákonníka; ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.

Predvolanie na pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 15.04.2015, bolo riadne doručené právnej zástupkyni žalobcu. Súd predpokladá, že advokátka urobila v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka neodkladný úkon, ak upovedomila žalobcu o termíne pojednávania (keďže sa sám ospravedlňoval), ako aj o následkoch skutočnosti, že žalobca nespĺňa zákonnú podmienku pre vedenie konania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., t.j., že nie je zastúpený advokátom v zmysle § 250a O.s.p.. Napokon o tejto povinnosti mal žalobca vedomosť z vyššie citovaného uznesenia zo dňa 17.10.2014, ktoré bolo doručované okrem advokátky aj priamo žalobcovi.

Súd poznamenáva, že pri rozhodovaní zohľadnil aj skutočnosť, že žalobca dodatočne nepreukázal ospravedlniteľný dôvod pre odročenie (zrušenie) pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň 18.02.2015, ako aj skutočnosť, že ani ospravedlnenie a žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň 15.04.2015, neobsahovalo vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní (§ 119 ods. 3 O.s.p.).

V súlade s ustanovením § 6 O.s.p. v konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná, avšak z úkonov žalobcu v konaní sa javí, že samotný žalobca nemal záujem na efektívnom konaní súdu a rýchlom skončení veci, naopak sťažoval postup súdu v konaní.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p..

Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011). Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.