KSBB/23S/72/2014


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 17.8.2016

Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/72/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200535 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6014200535.4Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: G. F. - Farma „TUŠKA", miesto podnikania Kosorín 152, 966 24 Kosorín, IČO: 37 897 764, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 105/2014 zo dňa 07. februára 2014, takto

rozhodol:

I/ Súd konanie zastavuje.

II/ Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobca prostredníctvom advokátky Mgr. et Mgr. Lívia Kosťová dňa 22.04.2014 na tunajšom súde podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 105/2014 zo dňa 07.02.2014, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu voči rozhodnutiu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom č. 1103/2013/1290 zo dňa 03.12.2013, o uložení pokuty vo výške 2500 Eur podľa § 50 ods. 3 písm. o/ zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a potvrdené toto prvostupňové rozhodnutie.

Podľa § 50 ods. 3 písm. o/ zákona o veterinárnej starostlivosti; orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobne - podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 2 500 eur do 40 000 eur, ak falšuje alebo neoprávnene používa úradné pečiatky orgánov veterinárnej správy alebo zdravotné značky a identifikačné značky.

Na základe vykonaných kontrolných zistení u prevádzkovateľa Levické mliekárne, a.s., Levice bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Levice zistené, že žalobca v prevádzke: Predajňa potravín - FARMÁRSKE POTRAVINY, SNP 46, 965 01 Žiar nad Hronom neoprávnene používal identifikačnú značku prevádzkovateľa Levické mliekárne, a.s., Levice na výrobkoch, ktoré nemohli byť vyrobené v Levických mliekárňach z dôvodu, že nemajú schválenú výrobu na uvádzanie do obehu predmetných výrobkov a nikdy výrobky takéhoto druhu nevyrábali (Pražené maslo Ghee, vyrobené z nepasterizovanej smotany, Domáce nepasterizované maslo, vyrobené z kravského mlieka nepasterizovanej smotany a Babičkin tvaroh 100% vyrobený z nepasterizovaného kravského mlieka). Vykonanou veterinárnou kontrolou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Prievidza bolo zistené, že žalobca uvádzal na trh výrobok „Bravčová slanina chrbtová bez kože“, označený etiketou prevádzkovateľa - CUORE, s.r.o., Diviacka Nová Ves, napriek tomu, že z vykonaných dôkazov vyplynulo, že nemohol pochádzať od tohto dodávateľa, a teda žalobca použil na spotrebiteľskom obale identifikačnú značku neoprávnene. Veterinárnou kontrolou vykonanou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Dolný Kubín bolo zistené, že žalobca vo svojej predajni umiestňoval na trh potraviny, na ktorých vyhotovil etikety, ktoré neboli identické s etiketami, ktoré používa prevádzka G. Q., N. XXX, XXX XX Q. (výrobky - oštiepok údený, parený syr zo syrovej hrudky z ovčieho syra, korbáčiky, žinčica a mnohé ďalšie). V zákonom stanovenej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie zákonnosti vyššie označeného rozhodnutia žalovaného, ktoré žiadal zrušiť a vec vrátiť správnemu orgánu na ďalšie konanie. Zároveň žalobca požiadal súd o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia správneho orgánu, ktorej žiadosti nebolo predsedníčkou senátu vyhovené, o čom súd upovedomuje žalobcu listom zo dňa 14.04.2015 (§ 250c ods. 1, posledná veta O.s.p.).

Žalovaný v písomnom vyjadrení k žalobe zo dňa 12.05.2014 trval na zákonnosti napadnutého rozhodnutia a žalobu navrhol zamietnuť. Konštatoval, že žalovaný sa so všetkými odvolacími námietkami vysporiadal, ktoré sú čiastočne obsiahnuté aj v samotnej žalobe. Odmietol tvrdenie o neprimeranosti uloženej sankcie s poukazom na ustanovenie § 51 ods. 4 zákona o veterinárnej starostlivosti, v zmysle ktorého prihliadol na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky protiprávneho konania, pričom pokuta bola uložená v najnižšej možnej výške 2500 Eur, stanovenej v ustanovení § 50 ods. 3 písm. o/ citovaného zákona. Tým, že zákonodarca nezakotvil v predmetnom ustanovení text, že správny orgán „môže uložiť pokutu“ vylúčil možnosť aplikovať správne uváženie pri samotnom ukladaní sankcie. Odmietal tvrdenia o nedostatočne zistenom skutkovom stave veci a nesprávnom právnom posúdení veci, čo odôvodňoval obsahom pripojeného administratívneho spisu, z ktorého je zrejmé, že žalobca uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 ods. 3 písm. o/ citovaného zákona.

Po odstránení vád žaloby, na odstránenie ktorých bol žalobca vyzvaný uznesením č.k. 23S/72/2014-41 zo dňa 17.10.2014, po rozhodnutí o žiadosti žalobcu o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov (uznesením č.k. 23S/72/2014-65 zo dňa 21.01.2015 bolo žalobcovi priznané oslobodenie od súdnych poplatkov), súd nariadil na prejednanie veci pojednávanie na deň 18.02.2015. Na základe žiadosti žalobcu súd zrušil tento termín pojednávania a nariadil pojednávanie na deň 15.04.2015. Nakoľko dôvodom na odročenie pojednávania bol tvrdený nepriaznivý zdravotný stav zástupcu žalobcu, ktorý mal byť hospitalizovaný v nemocnici, súd vyzval v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 O.s.p. advokátku predložiť vyjadrenie ošetrujúceho lekára o tom, že zdravotný stav zástupcu neumožňoval jeho účasť na pojednávaní. Uvedený dôkaz nebol dodatočne súdu doložený.

Dňa 10.4.2015 bolo súdu elektronicky oznámené vypovedanie plnej moci advokátkou, ku ktorému došlo jednostranným právnym úkonom dňa 10.04.2015 z dôvodu straty dôvery osoby advokátky ako splnomocnenca voči splnomocniteľovi, najmä neposkytovanie súčinnosti pri poskytovaní právnych služieb. Predmetné podanie bolo doplnené riadnym podaním doručeným súdu dňa 14.04.2015. V súlade s § 28 ods. 3 O.s.p. výpoveď plnomocenstva zástupcom je voči súdu účinná, len čo mu ju zástupca oznámi.

Dňa 15.04.2015 požiadal elektronicky žalobca o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu a zároveň uviedol, že ho nevie zastúpiť ani právny zástupca z dôvodu PN a z toho dôvodu žiadal o odročenie pojednávania minimálne na polovicu júna. Nepredložil súdu opätovne stanovisko lekára k zdravotnému stavu žalobcu, resp. k zdravotnému stavu zástupcu, o ktorom sa v žiadosti o odročenie zmieňoval.

Podľa § 250a O.s.p.; žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná; to neplatí vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu, alebo ak ide o preskúmanie rozhodnutia a postupu vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho zabezpečenia vrátane nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci a poistenia v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania zdravotnej starostlivosti, vo veciach priestupkov a vo veciach azylu a doplnkovej ochrany.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p.; súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Žalobca bol vo výzve súdu - uznesenie č.k. 23S/72/2014-41 zo dňa 17.10.2014 poučený o tom, že v predmetnom konaní musí byť zastúpený advokátom v zmysle § 250a O.s.p. a v prípade, ak zastúpený nebude, súd konanie zastaví podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

Podľa § 33b ods. 1 písm. c/ zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; plnomocenstvo zanikne, ak ho vypovedal splnomocnenec.

Podľa § 33b ods. 6 Občianskeho zákonníka; ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.

Predvolanie na pojednávanie, ktoré sa malo uskutočniť dňa 15.04.2015, bolo riadne doručené právnej zástupkyni žalobcu. Súd predpokladá, že advokátka urobila v zmysle ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka neodkladný úkon, ak upovedomila žalobcu o termíne pojednávania (keďže sa sám ospravedlňoval), ako aj o následkoch skutočnosti, že žalobca nespĺňa zákonnú podmienku pre vedenie konania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., t.j., že nie je zastúpený advokátom v zmysle § 250a O.s.p.. Napokon o tejto povinnosti mal žalobca vedomosť z vyššie citovaného uznesenia zo dňa 17.10.2014, ktoré bolo doručované okrem advokátky aj priamo žalobcovi.

Súd poznamenáva, že pri rozhodovaní zohľadnil aj skutočnosť, že žalobca dodatočne nepreukázal ospravedlniteľný dôvod pre odročenie (zrušenie) pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň 18.02.2015, ako aj skutočnosť, že ani ospravedlnenie a žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré bolo nariadené na deň 15.04.2015, neobsahovalo vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní (§ 119 ods. 3 O.s.p.).

V súlade s ustanovením § 6 O.s.p. v konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná, avšak z úkonov žalobcu v konaní sa javí, že samotný žalobca nemal záujem na efektívnom konaní súdu a rýchlom skončení veci, naopak sťažoval postup súdu v konaní.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p..

Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011). Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.