KSBB/23S/56/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/56/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6015200429 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6015200429.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: PRIMA INVEST spol. s r.o., so sídlom Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 644 791, zast. advokátom Mgr. Július Ernek, so sídlom Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Inšpektorát práce Bratislava, so sídlom Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. IBA-191-55-2.3/P-E24-14 zo dňa 18.11.2014, takto

rozhodol:

I/ Súd konanie zastavuje.

II/ Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobca sa žalobou podanou na Krajskom súde v Bratislave domáhal preskúmania zákonnosti postupu žalovaného a zákonnosti Protokolu č. IBA-191-55-2.3/P-E24-14 zo dňa 18.11.2014, ktoré navrhoval zrušiť.

Krajský súd v Bratislave z dôvodu svojej miestnej nepríslušnosti postúpil vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Banskej Bystrici uznesením č.k. 1S/29/2015-10 zo dňa 18.02.2015, právoplatným dňa 06.03.2015.

Podaním došlým Krajskému súdu v Banskej Bystrici dňa 24.03.2015 žalobca, v zastúpení právnym zástupcom, zobral žalobu v celom rozsahu späť.

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p.; až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p.; súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Nakoľko žalobca do rozhodnutia súdu vo veci samej zobral žalobu v celom rozsahu späť, súd konanie zastavil podľa § 250d ods. 3 O.s.p..

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 O.s.p.. Súd nemal preukázané skutočnosti pre prednostnú aplikáciu ustanovenia § 250h ods. 2, druhá časť vety, O.s.p.. Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011). Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednohlasne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, v znení účinnom od 01.05.2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.