KSBB/23S/38/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/38/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6015200188 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6015200188.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, proti odporcovi: A.. Z. F., J. Y. XX, XXX XX Z., správca úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o. „v konkurze", Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36 720 704, o určenie pravosti popretej pohľadávky, takto

rozhodol:

I/ Súd konanie zastavuje.

II/ Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobou podanou na tunajšom súde dňa 10.02.2015 sa navrhovateľ domáhal, aby súd určil, že pohľadávka navrhovateľa v celkovej sume 2449,86 Eur, uplatnená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok zo dňa 18.11.2014 v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu na Okresnom súde Banská Bystrica č. 2K/43/2014, je oprávnená čo do právneho dôvodu, výšky, poradia a bude uspokojená z výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty úpadcu ALGAT PLUS, s.r.o. „v konkurze“, tvrdiac, že správca navrhovateľom prihlásené pohľadávky bezdôvodne poprel v plnom rozsahu v zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. pre ich nepreskúmateľnosť.

Po nariadení pojednávania vo veci navrhovateľ zobral žalobu na určenie pravosti popretej pohľadávky v sume 2449,86 Eur v celom rozsahu späť, nakoľko správca konkurznej podstaty dodatočne uznal prihlásenú pohľadávku navrhovateľa vo výške 2449,86 Eur, a to čo do právneho dôvodu jej výšky, vymáhateľnosti i poradia, ako inej pohľadávky. Skutočnosť, že došlo k dodatočnému uznaniu prihlásenej pohľadávky, oznámil súdu aj odporca, keď k podaniu pripojil listinu zo dňa 23.10.2015, adresovanú navrhovateľovi, z ktorej vyplýva, že správca oznamuje navrhovateľovi, že po opätovnom preskúmaní prihlášky, v súlade s ustanovením § 32 ods. 18 zákona č. 7/2005 Z.z. dodatočne uznal dotknutú pohľadávku navrhovateľa.

Podľa § 32 ods. 18 zákona č. 7/2005 Z.z.; pohľadávku popretú len správcom a pohľadávku popretú veriteľom so súhlasom tohto veriteľa môže správca písomne uznať, ak o jej určení ešte nerozhodol súd. Uznaním sa popretá pohľadávka v uznanom rozsahu považuje za zistenú.

Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z.z.; ak tento zákon neustanovuje inak, na začatie konkurzného konania, na konkurzné konanie, na začatie reštrukturalizačného konania, na reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení (ďalej len "konanie podľa tohto zákona") sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p.; navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nakoľko pred rozhodnutím súdu došlo k späťvzatiu žaloby v celom rozsahu, súd konanie zastavil, aplikujúc vyššie citované právne normy.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.