KSBB/23S/185/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/185/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013200891 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6013200891.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto 19, 811 03 Bratislava, IČO: 47 243 252, zastúpený O.. F. N., konateľom a advokátom advokátskej kancelárie Bardač, s.r.o., so sídlom 811 04 Bratislava, Búdková 4, IČO: 47 243 252, proti žalovanému: Obec Horná Strehová, so sídlom Horná Strehová 26, 991 02 Horná Strehová, IČO: 319 333, o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného zo dňa 07.04.2013, takto

rozhodol:

I/ Súd konanie zastavuje.

II/ Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

V žalobe zo dňa 22.05.2013 žalobca navrhoval, aby krajský súd vyniesol rozsudok: I. Prvostupňové fiktívne rozhodnutie žalovaného, doručené žalobcovi dňa 09.03.2013, ktorým žalovaný odmietol prístup k informáciám požadovaným žalobcom, ako aj odvolacie fiktívne rozhodnutie žalovaného, doručené žalobcovi dňa 07.04.2013, zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie. II. Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania. Žaloba bola odôvodnená tým, že žalobca požiadal žalovaného e- mailom, zaslaným dňa 22.02.2013, o sprístupnenie viacerých informácií, ktoré má žalovaný k dispozícii. V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. v spojení s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb.) a pre vylúčenie pochybnosti bola táto e-mailom zaslaná žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Žalovaný v zákonom mu stanovenej lehote 8 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dňa 22.02.2013, t.j. najneskôr do 06.03.2013, požadované informácie nesprístupnil, ani nevydal rozhodnutie o odmietnutí prístupu k týmto informáciám. V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. preto došlo k vydaniu fiktívneho prvostupňového rozhodnutia žalovaného. K doručeniu prvostupňového rozhodnutia v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. došlo dňa 09.03.2013. Žalobca podal proti prvostupňovému rozhodnutiu odvolanie, v ktorom toto rozhodnutie navrhoval zrušiť a vec vrátiť na nové konanie. Odvolanie proti napadnutému rozhodnutiu podal žalobca žalovanému e-mailom dňa 21.03.2013, pričom aj toto podanie bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Odvolací orgán v lehote 15 dní odo dňa doručenia odvolania o tomto odvolaní nerozhodol, má sa podľa § 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. za to, že žalovaný vydal fiktívne rozhodnutie, ktorým odvolanie žalobcu zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Žalobca videl dôvody nezákonnosti v tom, že žalovaný v napadnutom rozhodnutí vec nesprávne právne posúdil, a že napadnuté rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií (žalobca pripojil ako prílohu č. 2) súd zistil, že žalobca žiadal od obce sprístupniť nasledovné informácie: 1. údaj o počte obyvateľov obce k 31.12.2011 a k 31.12.2012, 2. rozloha obce, 3. počet a zoznam území chránených Ramsarským dohovorom o mokradiach a území zaradených do sústavy chránených území NATURA 2000, nachádzajúcich sa na území obce.

K žalobe žalobcu podal vyjadrenie žalovaný, v ktorom navrhoval žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietnuť. K veci ďalej uviedol, že je pravdou, že obec obdržala od žalobcu prostredníctvom elektronickej pošty dňa 22.02.2013 email, a to bez uvedenie textu, len s prílohou s názvom „Žiadosť“, obsah ktorej nebol žalovanému známy do dňa podania žaloby zo strany žalobcu z dôvodu, že dotknutú prílohu predmetného emailu nebolo možné zo strany žalovaného otvoriť, nakoľko táto bola podpísaná elektronicky zaručeným podpisom a zaslaná vo forme „ZEP“, pričom obec nie je držiteľom certifikovaného elektronického nástroja na prijímanie elektronickej pošty opatrenej elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom. Následne žalobca zaslal elektronickou poštou dňa 21.03.2013 email, rovnako ako v predchádzajúcom prípade bez uvedenia textu len s prílohou s názvom „Odvolanie VK“, obsah ktorej nebol známy do dňa podania žaloby. Žiadosť o poskytnutie informácií a rovnako odvolanie vo formáte, ktoré nemohli byť technicky vykonateľným spôsobom povinnej osobe známe, neboli jej dostupné, odporcovi nemohla byť informácia známa, odporca si nebol vedomý, že je povinnou osobou, a preto žiadosť žalobcu odložili. Žalobca nesprávne aplikuje § 19 ods. 1 správneho poriadku na vzťahy upravené zákonom č. 211/2000 Z.z. v § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000. Žalobca nesprávne interpretuje zverejnené emailové adresy obce na adresy elektronickej podateľne, pričom nerešpektuje právnu úpravu explicitne upravujúcu legálnu definíciu technického zariadenia a verejný zoznam, ktorý je evidenciou tých adries, ktoré sú elektronickými podateľňami. Žiadosť žalobcu nebola doručená v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z., nakoľko nebola doručená technicky vykonateľným spôsobom. Osobitne žalovaný poukazoval na to, že žalobca vedel, že spôsob doručenia žiadosti nie je pre žalovaného prístupný, napriek tejto skutočnosti odvolanie doručil v rovnakom formáte, spôsobom technicky nevykonateľným spôsobom. Obec nie je uvedená v zozname inštitúcií vedeným Národným bezpečnostným úradom SR, ktorý možno poslať kvalifikované podanie, kde sa textová časť tohto podania podpisuje zaručeným elektronickým podpisom. Zo strany žalobcu považuje žalovaný postup za šikanózny výkon práva, na základe ktorého dochádza k zneužitiu subjektívneho práva s cieľom dosiahnuť iný zamýšľaný výsledok. Požadované informácie žalobcom sú verejne dostupné. Žalovaný poukázal na skutočnosť, či sa nejedná o špekulatívne zastupovanie žalobcu advokátom za účelom získania trov právneho zastúpenia, keď prvotná žiadosť o poskytnutie informácií zo dňa 22.02.2013 je tiež podpísaná F. N.. Centrum ekologických informácií bolo založené 08.02.2013, a konať v jeho mene je oprávnený O.. H. N. a už dňa 22.02.2013 Centrum ekologických informácií zaplavilo samosprávu Slovenska svojimi žiadosťami, kde je podpísaný F. N.. V mene Centra ekologických informácií je oprávnený konať O.. H. N. a je veľkou náhodou, že uvedené osoby (F. N., H. N.) sú podľa výpisov z obchodného registra prepojený v spoločných firmách, čo považuje žalovaný za morálne zneužitie postavenia advokáta na získanie neopísateľného prospechu.

Podľa § 244 ods. 1 O.s.p.; v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Správne súdnictvo je upravené v piatej časti O.s.p..

Podľa § 246c ods. 1 O.s.p.; pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti (rozumej piatej časti), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti.

Podľa § 103 O.s.p.; kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže súd konať vo veci (podmienky konania).

Podľa § 104 ods. 1 prvá veta O.s.p.; ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. sa rozhoduje o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Podľa § 247 ods. 1 O.s.p.; podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

Podľa § 14 ods. 1, 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií; žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom (1). Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať (4).

Podľa § 10 ods. 1, 2 písm. p/ zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom podpise“); ústredným orgánom štátnej správy pre elektronický podpis je Národný bezpečnostný úrad (1). Úrad vedie zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle (2 písm. p/).

Pred rozhodnutím vo veci samej musel súd skúmať, či boli splnené podmienky konania, teda či došlo k začatiu konania o poskytnutie informácií pred povinnou osobou, a či výsledkom konania bolo rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Začatie konania o sprístupnenie informácií upravuje § 14 zákona o slobode informácií.

Zo žaloby žalobcu vyplýva, že žalobca požiadal žalovaného e-mailom zaslaným dňa 22.02.2013 o sprístupnenie informácií s pripojeným zaručeným elektronickým podpisom. Zo žaloby, ani z vyjadrenia žalovaného nevyplýva, že by žalobca požiadal o poskytnutie informácií aj v inej podobe.

Na webovej stránke Národného bezpečnostného úradu, ktorý vedie zoznam elektronických podateľní orgánov verejnej moci podľa § 10 ods. 2 písm. p/ zákona o elektronickom podpise, súd zistil (a mohol tak urobiť aj žalobca, ktorého zastupujú a aj pred orgánmi obce zastupovali osoby s právnickým vzdelaním, ktoré sú aj počítačovo gramotné), že žalovaný je orgánom verejnej moci, ktorý nemá zriadenú elektronickú podateľňu, a ani mu zákon neukladá povinnosť takúto podateľňu zriadiť. Doručovanie elektronických podaní na neexistujúcu elektronickú adresu, ktorá je od e-mailovej adresy, používanej v bežnom internetovom styku, odlišná, nemalo preto právne účinky doručenia, nemohlo vyvolať začatie konania podľa zákona o slobode informácií.

Podanie žalobcu, ktoré mohol síce urobiť elektronicky, ale technicky vykonateľným spôsobom, preto nemalo za následok doručenie jeho obsahu žalovanému a žalovaný konanie o poskytnutie informácií podľa zákona o slobode informácií nemohol začať. Žiadosť o poskytnutie informácií je podľa § 14 ods. 4 zákona o slobode informácií podaná až dňom, keď bola oznámená povinnej osobe, príslušnej vo veci konať. Nepostačuje preto, aby sa povinná osoba dozvedela o jej podaní, lebo z textu zákona vyplýva, že jej musela byť oznámená, teda že povinná osoba musela poznať jej obsah. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať a týmto dňom dochádza aj k začatiu konania o poskytnutie informácií.

V dôsledku skutočnosti, že žalovaný nezačal konanie o poskytnutie informácií, a ani ho začať nemohol, neplatí právna domnienka, že existuje rozhodnutie podľa § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií, teda nenastúpila fikcia, že povinná osoba vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informácie. Vzhľadom k tomu, že bolo preukázané, že na základe žiadosti žalobcu nezačala konanie o poskytnutie informácií a v dôsledku toho neexistuje rozhodnutie, ktoré by mohlo byť predmetom súdneho preskúmania, podmienky pre postup podľa piatej časti druhej hlavy O.s.p. preto neboli splnené, a súd preto v súlade s § 104 ods. 1 konanie zastavil, pretože išlo o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nebolo možné odstrániť.

Pokiaľ ide o námietku žalovaného, že zo strany žalobcu sa jedná o šikanózny výkon práva, na základe ktorého dochádza k zneužitiu práva, k tomu súd uvádza: Účelom úpravy práva na informácie je zabezpečenie práva verejnosti na informácie, ktoré majú štátne orgány a ostatné subjekty, ktoré rozhodujú o právach a povinnostiach občanov k dispozícii. Právo na informácie nie je bezbrehé a absolútne. Malo by byť uplatňované efektívne a účelne (nie účelovo). Ak však cieľom nie je zistenie informácií (požadovanie tých istých informácií od veľkého množstva subjektov), ale na úkor povinných osôb - žalovaných zisk v podobe náhrady trov konania, je potrebné takéto správanie považovať za správanie in fraudem legis, t.j. obchádzanie zákona, keď sa niekto správa podľa práva (secundum legem), ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný, a nie žiadúci.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v nadväznosti na § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkovi nepriznal ich náhradu.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednomyseľne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch). Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu jednomyseľne, t.j. pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.