KSBB/23S/113/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/113/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6015200900 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6015200900.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Segeča a členov JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcu: Z.. Z. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom XXX XX L. XXX/X, okre. X. S., štátny občan SR, zastúpený JUDr. Milanom Kuzmom, advokátom, AK JUDr. Katunský, JUDr. Kuzma a spol., Floriánska 16, 040 01 Košice, proti žalovaným: 1/ Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej Sobote, odbor poriadkovej polície, Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota, 2/ Okresné riaditeľstvo PZ v Rimavskej Sobote, odbor poriadkovej polície, Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. p.: ORPZ-RS-OPP-167-003/2015 zo dňa 20.05.2015, takto

rozhodol:

I. Krajský súd rozhodnutie žalovaného na 1. mieste č. p.: ORPZ-RS-OPP-167-003/2015 zo dňa 20. mája 2015, ako aj rozhodnutie I. st. správneho orgánu - Disciplinárny rozkaz č. 4 zo dňa 4. marca 2015 z r u š u j e podľa § 250j ods. 2 písm. a), d), e) a vec vracia na ďalšie konanie. II. Súd konanie proti žalovanému na 2. mieste z a s t a v u j e . III. Žalovaný na 1. mieste je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Milana Kuzmu v sume 1 134,88 Eur vedenom v S. S., a. s., D., č. účtu: XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXX a na účet žalobcu 70,- Eur v lehote troch dní.

odôvodnenie:

Rozhodnutím I. st. správneho orgánu - Disciplinárnym rozkazom riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Rimavskej Seči, odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote č. 4 zo dňa 04.03.2015 bolo žalobcovi uložené podľa § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 73/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov disciplinárne opatrenie znížením služobného platu o 5 % na dobu jedného mesiaca za disciplinárne previnenie podľa § 52 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z.z., ktorého sa dopustil tým, že počas výkonu plánovanej služby, podľa schváleného plánu služieb, Z.. Z. G. ako člen hliadky vykonával službu v čase od 13,30 hod do 20,30 hod dňa 06.02.2015 spoločne s veliteľom hliadky E.. A.. C. J., kde boli v zmysle inštruktážneho záznamu vedeného pod č. ORPZ-RS-OPP7-2-0120/2015 velení do služby, kde ako hliadka neplnila úlohy podľa „osobitného plánu na vykonávanie celokrajskej osobitnej kontroly“, vedeného pod č. ORPZ-RS-OPP7-23-004/2015 zo dňa 03.02.2015, kde boli úlohy zapracované do inštruktážneho záznamu pre hliadku. Hliadka doručovala písomnosť a v plnom rozsahu sa nevenovala plneniu úloh podľa osobitného plánu. Z.. Z. G., ako člen hliadky, neupozornil veliteľa hliadky na riadne vykonávanie a plnenie všetkých služobných povinností, čím konal v rozpore s časťou I. písm. a) ods. 1 rozkazu Ministra vnútra SR č. 6/1997 o úlohách na zvýšenie morálneho stavu a disciplíny príslušníkov PZ, v zmysle ktorého policajt si riadne plní všetky služobné a študijné povinnosti v súvislosti s § 48 ods. 3 písm. c) zákona č. 73/1998 Z.z.

Proti rozhodnutiu I. st. správneho orgánu - Obvodného oddelenia PZ v Rimavskej Seči, odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a na základe podaného odvolania rozhodoval II. st. správny orgán - riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote Z.. A.. Z. Y., ktorý rozhodnutím č. p.: ORPZ-RS-OPP-167-003/2015 zo dňa 20.05.2015 rozhodol tak, že žalobcovi Z.. Z. G., nar. XX.XX.XXXX, L. XXXXXX v štátnej službe vo funkcii - špecifikácia územná a objektová zodpovednosť Obvodného oddelenia PZ Rimavská Seč, odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote, služobného úradu KR PZ v Banskej Bystrici, v zmysle § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP v znení neskorších predpisov, bolo uložené disciplinárne opatrenie - zníženie služobného platu o 5 % na dobu jedného mesiaca a na základe zistených skutočností bolo rozhodnuté tak, že odvolanie ako nedôvodné podľa § 245 ods. 4 zákona zamieta a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie bolo v podstate odôvodnené tým, že v rámci odvolacieho konania odvolací orgán posúdil napadnuté rozhodnutie v plnom rozsahu, preskúmal súvisiaci spisový materiál, ako aj záver poradnej komisie a na základe zistených skutočností dospel k záveru, že rozhodnutie riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Rimavskej Seči, odboru poriadkovej polície OR PZ je dôvodné. Tvrdenia žalobcu v odvolaní proti I. st. rozhodnutiu boli pre posúdenie zákonnosti rozhodnutia irelevantné a k porušeniu citovaných právnych noriem zo strany žalobcu došlo.

Proti rozhodnutiu žalovaného podal žalobu a doplňujúcu žalobu žalobca, v ktorej navrhoval napadnuté rozhodnutie žalovaného zo dňa 20.05.2015, ako aj rozhodnutie I. st. správneho orgánu, Disciplinárny rozkaz riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Rimavskej Sobote č. 4 zo dňa 04.03.2015 zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie podľa § 250j ods. 2 písm. a), b), d) e) O.s.p. a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Žaloba bola v podstate odôvodnená tým, že vzhľadom na nejednoznačnú prax súdov podáva žalobca žalobu jednak proti rozhodnutiu riaditeľa OR PZ v Rimavskej Sobote (žalovaný na 1. mieste), ale aj proti OR PZ v Rimavskej Sobote (žalovaný na 2. mieste). Žalobca sa nestotožňoval s rozhodnutím žalovaného, ktorým došlo k potvrdeniu Disciplinárneho rozkazu zo dňa 04.03.2015 a plne sa stotožňoval so záverom senátu poradnej komisie zo dňa 28.04.2015, v ktorom bolo vyslovené, že „žalobcovi počas výkonu hliadkovej služby v čase od 13,30 hod do 20,30 hod dňa 06.02.2015 nebolo objektívne zistené a preukázané zavinené porušenie povinností policajta a jeho konanie počas tejto služby nebolo trestným činom alebo priestupkom, a teda žalobca sa disciplinárneho previnenia nedopustil. Senát po preskúmaní všetkých skutočností a ich vyhodnotení jednotlivo, aj v ich vzájomných súvislostiach, dospel k záveru, že sa nestotožňuje s rozhodnutím riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Rimavská Seč o uložení disciplinárneho opatrenia - znížení služobného platu o 5 % na dobu jedného mesiaca.“ Za riadny výkon hliadkovej služby a za včasnú hlasnú službu zodpovedá veliteľ hliadky, žalobca nedoručoval žiadnu písomnosť, žalobca považoval skutkový stav a dôvody, pre ktoré bolo uložené disciplinárne opatrenie, na nezákonné, vecne nesprávne a nepravdivé. Ďalej vytýkal napadnutému rozhodnutiu nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov. Poukazoval na dôvody napadnutého rozhodnutia: „Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia bolo v súlade s § 56 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z. prihliadnuté na závažnosť konania, okolnosti, možné následky, mieru zavinenia, argumentáciu príslušníka, ako aj doterajší postup príslušníka k plneniu služobných povinností.“ Vzhľadom na uvedenú citáciu žalobca namietal nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia pre jeho nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov spočívajúcich v tom, že žalovaný sa v ňom nevysporiadal so všetkými zákonnými okolnosťami majúcich vplyv na ukladanie disciplinárneho opatrenia. Žalovaný, ako aj riaditeľ, ktorý vydal disciplinárne opatrenie, by mal v rozhodnutí uviesť, ako vyhodnotil každú konkrétnu skutočnosť uvedenú v § 56 ods. 1, 2 zákona č. 73/1998 Z.z. pri ukladaní disciplinárneho opatrenia. Žalovaný sa absolútne v jeho rozhodnutí nevysporiadal s argumentmi poradnej komisie, uvedenými na str. 3, 4 zápisnice z rokovania senátu poradnej komisie zo dňa 28.04.2015, ktoré navyše svedčia v prospech žalobcu (aj v tomto smere je rozhodnutie žalovaného nepreskúmateľné). Žalovaný nijakým spôsobom nepreukázal, že došlo k ohrozeniu a zdržaniu celokrajskej dopravnej akcie, ak žalovaný poukazuje na nezodpovedané otázky - nepresnosť a neúplnosť, tak ide o pochybenie zo strany žalovaného, ktorý je povinný zistiť skutkový stav veci, kedy sám dal odpoveď, že tak nevykonal, keďže tieto otázky mali byť zodpovedané na dotaz žalovaného ešte v odvolacom konaní a nemôže byť uvedené kladené na ujmu poradnej komisie, či žalobcovi, v dôsledku čoho došlo zároveň k naplneniu dôvodu uvedeného v § 250j písm. c) O.s.p. V doplnení žaloby zo dňa 16.07.2015, doručenej krajskému súdu 17.07.2015, žalobca ďalej poukazoval na skutočnosť, že riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ Rimavská Sobota Z.. A.. Z. Y. mal svojou kontrolnou činnosťou zistiť žalobcove porušenie povinností, kedy na základe podnetu menovaného riaditeľ OO PZ Rimavská Seč, t. j. A.. A.. U. F. vydal disciplinárny rozkaz, voči ktorému sa žalobca odvolal, pričom o odvolaní žalobcu rozhodoval práve riaditeľ OPP Z.. A.. Y., ktorý odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie OO PZ v Rimavskej Seči, t. j. A.. A.. U. F.. Na základe uvedených skutočností je tu dôvodná pochybnosť, či riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ Rimavská Sobota Z.. A.. Y. mohol vydať takéto rozhodnutie, teda či konal zákonne, keďže možno mať pochybnosti o jeho nestrannosti v danej veci vzhľadom na skutočnosť, že práve menovaný mal zistiť porušenie povinností žalobcu. Inak povedané, že Z.. A.. Z. Y. bol účastníkom a de facto svedkom žalobcovho porušenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti mal o odvolaní voči disciplinárnemu rozkazu rozhodovať iný nestranný orgán.

Na pojednávaní dňa 14.10.2015 zástupkyňa žalobcu ďalej k veci uviedla, že žalobca nemal vedomosť o tom, že veliteľ hliadky J. bude doručovať písomnosť neznámej osobe, pretože práve v tom čase, keď bola doručovaná písomnosť, bol kontrolovaný rádiostanicou od svojho nadriadeného a keď mal rozhovor s nadriadeným, tomuto zároveň oznámil, že dochádza k odovzdaniu písomnosti zo strany veliteľa hliadky J.. Vzhľadom k tomu nemohol ani upozorňovať veliteľa hliadky na porušovanie nejakých povinností, preto nemohlo dôjsť ani k porušeniu predpisov. K žalobe žalobcu podal vyjadrenie žalovaný, v ktorom navrhoval žalobu žalobcu zamietnuť. Vo vyjadrení ďalej k veci uviedol, že podľa názoru žalovaného bol postup I. st., ako aj II. st. orgánu v súlade so zákonom, ako aj s internou právnou úpravou a rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom. Žalovaný považuje tvrdenie žalobcu za neopodstatnené, pretože v disciplinárnom rozkaze sa mu nekladie za vinu porušenie povinností veliteľa hliadky v zmysle čl. 14 ods. 16 Nariadenia o činnosti základných útvarov platného ku dňu 06.02.2015 (za riadny výkon hliadkovej služby a za včasnú hlásnu službu zodpovedá veliteľ hliadky), ale porušenie povinností podľa čl. 12 Nariadenia 80/2014 (zodpovednosť za plnenie úloh podľa osobitného plánu na vykonanie osobitnej kontroly pre veliteľa hliadky), ale sa mu kladie za vinu, že neupozornil veliteľa hliadky na riadne vykonávanie plnenia služobných povinností, čím konal v rozpore s časťou I. písm. a) ods. 1 rozkazu Ministra vnútra SR č. 6/1997 o úlohách na zvýšenie morálneho stavu a disciplíny príslušníkov PZ, v zmysle ktorého policajt si riadne plní všetky služobné povinnosti, a to v priamej súvislosti s poukázaním na § 48 ods. 3 písm. c) zákona č. 73/1998 Z.z. Z citácie § 48 ods. 3 písm. c) zákona č. 73/1998 Z.z. vyplýva, že policajt je povinný oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej služby a hroziacu škodu. Na základe uvedeného vyplýva, že oznamovacia povinnosť nahlásiť nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej služby, platí pre každého policajta (nielen pre veliteľa hliadky). Žalovaný k námietkam žalobcu ďalej uviedol, že priamy nadriadený, ktorý rozhoduje o odvolaní, nie je viazaný názorom senátu poradnej komisie. Žalobca v žalobe ďalej namietal zaujatosť pri rozhodovaní o odvolaní, z § 243 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z.z. vyplýva, že odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgán, ktorý rozhodnutie vydal. V prípade rozhodovania o disciplinárnom rozkaze žalobcu je najbližším nadriadeným riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote, ktorý aj o odvolaní rozhodol. Zákon č. 73/1998 Z.z. vo svojich ustanoveniach nerieši vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu. Podľa § 247a, na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, okrem výkonu rozhodnutia.

Na pojednávaní dňa 14.10.2015 zástupca žalovaného k veci uviedol, že zo zápisnice, ktorá bola spísaná so žalobcom, vyplýva, že žalobca už po príchode do obce vedel, že sa bude doručovať nejakému občanovi písomnosť. V predmetnej veci ako kontrolný orgán nemal v kompetencii, aby jemu žalobca oznamoval porušenie povinností veliteľa hliadky J., pretože nadriadeným orgánom bol predovšetkým veliteľ hliadky J. a vzhľadom k tomu, že tento mal porušiť povinnosti, mal žalobca hlásiť porušenie povinností riaditeľovi Obvodného oddelenia v Rimavskej Seči.

Krajský súd preskúmal žalobou napadnuté rozhodnutie a postup správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. a po preskúmaní veci a postupu napadnuté rozhodnutie žalovaného, ale aj rozhodnutie I. st. správneho orgánu zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. a), d), e) O.s.p. z nasledujúcich dôvodov:

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Je pravdou, že v konaní vo veciach služobného pomeru policajtov je upravené v dvanástej časti zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP a z ustanovenia § 247a vyplýva, že na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem výkonu rozhodnutia. Žalobca vo vyjadrení poukazoval na to, že zákon č. 73/1998 Z.z. vo svojich ustanoveniach nerieši vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu. I napriek tomu, že zákon č. 73/1998 Z.z. vo svojich ustanoveniach nerieši výlučne zamestnancov alebo členov správneho orgánu, je v záujme objektívnosti a nestrannosti, počas konania aj pri rozhodovaní správnych orgánov vo veciach služobného pomeru policajtov sa vyžaduje, aby na týchto procesoch sa nezúčastňovali zamestnanci alebo členovia správneho orgánu, u ktorých možno mať predpoklady zaujatosti. K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza obligatórne aj v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa. Ak sa preukáže účasť zamestnanca na konaní na nižšom alebo vyššom stupni, mal by príslušný orgán rozhodnúť o jeho vylúčení. Rozhodujúci je fakt, že sa tento zamestnanec zúčastnil na pojednávaní alebo na rozhodovaní veci.

I napriek tomu, že zákon č. 73/1998 Z.z. nerieši vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu z vylúčenia a prejednania veci, má správne trestanie najbližšie k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku a i keď je v zásade použitie analógie v správnom práve ako verejnom práve vylúčená, výnimočne možno použiť analógiu pri správnom trestaní, a to analógiu legis, v danom prípade použitie Trestného poriadku.

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok), z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca, prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosti o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, k obhajcovi, k zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní.

Podľa ods. 2 citovaného zákona, sudca, prísediaci, probačný a mediačný úrad, vyšší súdny úradník a súdny tajomník je vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, ak bol v prejednávanej veci činný ako prokurátor, policajt, spoločenský zástupca, obhajca, splnomocnenec zúčastnenej osoby alebo poškodeného, zástupca poškodeného alebo spoločný zástupca poškodených.

Podľa ods. 3 citovaného zákona, z rozhodovania na súde vyššieho stupňa je okrem vylúčenia podľa ods. 2 vylúčený sudca, prísediaci, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník a súdny tajomník, ktorý sa zúčastnil na rozhodovaní na súde nižšieho stupňa a naopak.

Podstatou aj pri analogickom použití citovaných ustanovení v danej veci je, aby bola dôsledne dodržiavaná nestranná dvojstupňová kontrola meritórnych rozhodnutí správnych orgánov.

V danom prípade svedok porušenia povinností žalobcu Z.. A.. Z. Y., z ktorého podnetu sa zároveň začalo aj disciplinárne konanie, nemôže byť zároveň subjektom, ktorý rozhoduje o odvolaní žalobcu proti rozhodnutiu I. st. správneho orgánu, pretože pre jeho pomer k veci možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Rozhodnutia v správnych konaniach musia byť nielen objektívne a nestranné, ale aj objektívnymi a nestrannými sa majú javiť aj navonok.

Vzhľadom k tomu, že o odvolaní proti rozhodnutiu I. st. správneho orgánu rozhodoval vylúčený zamestnanec - riaditeľ odboru poriadkovej polície OR PZ v Rimavskej Sobote Z.. A.. Z. Y., bola tu zistená taká vada, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Pokiaľ ide o druhý dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia - nedostatok dôvodov, súd k tejto veci uvádza nasledujúce skutočnosti: Prvostupňový správny orgán v dôvodoch svojho rozhodnutia len cituje § 56 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z.z., že „prihliadol na závažnosť konania, okolnosti, možné následky, mieru zavinenia, argumentáciu príslušníka, ako aj doterajší postoj príslušníka k plneniu služobných povinností.“ Z dôvodov rozhodnutia sa vôbec nedá zistiť, ako I. st. orgán na citované skutočnosti prihliadal. Nepostačuje len citovať príslušné ustanovenie zákona, je potrebné konkrétne uviesť, ako bolo prihliadnuté na závažnosť konania, okolnosti, možné následky, mieru zavinenia, argumentáciu príslušníka a jeho doterajší postoj služobných povinností.

I napriek tomu, že žalobca vykonával v čase od 13,30 hod do 20,30 hod dňa 06.02.2015 ako člen hliadky spolu s veliteľom hliadky A.. J. službu podľa osobitného plánu na vykonávanie celokrajskej osobitnej kontroly, je ťažko predstaviteľné, aby v súlade so služobnou prísahou (§ 17 ods. 1 Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ), ako aj v súvislosti so základnými povinnosťami policajta (§ 48 citovaného zákona), policajt okrem úkonov, ktoré by mal vykonávať podľa osobitného plánu, nevykonal napríklad úkony v prípade, že by sa počas služby stal svedkom napríklad trestného činu lúpeže len z toho dôvodu, že mal plniť úlohy v súvislosti s osobitným plánom celokrajskej kontroly. Doručovanie písomnosti vyšetrovateľa veliteľom hliadky A.. J. v čase vykonávania služby podľa osobitného plánu nevybočilo zásadným spôsobom aj z plnenia úloh, ktoré boli v rámci vykonania služby v súvislosti celokrajskej osobitnej kontroly. Neupozornenie veliteľa hliadky na riadne plnenie služobných povinností nebolo v konkrétnom prípade takého charakteru, že by ho bolo potrebné riešiť disciplinárnym opatrením podľa § 53 ods. 1 Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, takéto previnenie bolo možné riešiť aj miernejším opatrením, a to výčitkou podľa § 54 Zákona o štátnej službe príslušníkov PZ. K neprimeranosti uloženého disciplinárneho opatrenia sa priklonil v konečnom dôsledku aj senát poradnej komisie - riaditeľ OR PZ v Rimavskej Sobote, keď navrhoval disciplinárny rozkaz zrušiť.

Krajský súd vychádzajú z uvedených dôvodov dospel preto k záveru, že sú tu dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia žalovaného, a preto bolo rozhodnuté tak, ako to vyplýva z výroku tohto rozsudku.

Žalobca bol v konaní úspešný, preto v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p. priznal súd žalobcovi náhradu trov konania, ktoré pozostávajú: 1. Tarifná odmena podľa § 11 ods. 2 v spojení s § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.: - Prevzatie a príprava právneho zastúpenia 13.07.2015 139,83 Eur - Žaloba zo dňa 15.07.2015 139,83 Eur - Doplnenie žaloby zo dňa 16.07.2015 139,83 Eur - Účasť na pojednávaní dňa 14.10.2015 139,83 Eur - Režijný paušál 4 x 8,39 (rok 2015) 33,56 Eur Trovy právneho zastúpenia 592,88 Eur

2. Náhrada cestovného - § 15 písm. a) advokátskej tarify - vyúčtovanie pracovných ciest - 1 x použitie osobného motorového vozidla BMW X3 na účasť na pojednávaní v Banskej Bystrici dňa 14.10.2015: 1 x cesta AK Košice - Banská Bystrica a späť - vzdialenosť: 2 x 230 km = 460 km - Priemerná spotreba podľa EHK uvedená podľa údajov výrobcu v technickom preukaze motorového vozidla 8,9 l / 100 km - Spotreba benzínu: 460 km x 0,089 Eur/l = 40,94 Eur - Cena za spotrebovanú naftu 40,94 x 1,089 Eur/l = 44,58 Eur - Sadzba základnej náhrady podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z. v spojení s Opatrením MPSVaR SR č. 621/2008 Z.z. 0,183 Eur/km - 0,183 x 460 km = 84,18 Eur Spolu 44,58 Eur + 84,18 Eur = 128,76 Eur

3. Náhrada za stratu času/čas strávený do miesta pojednávania a späť - § 17 advokátskej tarify: - Košice - Banská Bystrica a späť dňa 14.10.2015 8 x 13,98 / za 8 začatých polhodín činí 111,84 Eur x 2, spolu 223,68 Eur

Trovy spolu bez DPH 945,32 Eur. DPH 20 % 189,06 Eur. Trovy spolu s DPH 1 134,88 Eur.

Žalobca zaplatil súdny poplatok zo žaloby na začatie konania 70,- Eur, tieto trovy je povinný žalovaný uhradiť priamo žalobcovi. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie sa podáva písomne v dvoch vyhotoveniach cestou krajského súdu na Najvyšší súd SR. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 O.s.p.. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.