KSBB/20Sd/49/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 20Sd/49/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200157 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Badíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6016200157.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní sudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa: X.. W. U. E., nar. XX. I. XXXX, bytom X. K. XX, XXX XX D. D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8. 813 63 Bratislava, o preskúmaní rozhodnutia o nároku na úrazovú rentu takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXXXX-X/XXXX-D. zo dňa 11. novembra 2015 IČSZ: XXX XXX XXXX z r u š u j e podľa § 250l ods. 2 § 250j ods. 2 písm. c/, d/ O.s.p. a vec vracia odporkyni na ďalšie konanie. Navrhovateľovi nepriznala právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXX-X/XXXX-D. z 11.11.2015 IČSZ: XXX XXX XXXX podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení /ďalej len zsp/ rozhodla, že navrhovateľ nemá nárok na úrazovú rentu v dôsledku pracovného úrazu zo dňa XX.XX.XXXX.

Odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia okrem iného uviedla, že podľa lekárskej správy SP, pobočka Banská Bystrica, vystavenej dňa 26.10.2015, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, má poškodený, ktorý si uplatnil nárok na úrazovú rentu podaním žiadosti, ktorá bola doručená SP, pobočka Banská Bystrica, dňa 2.6.2015 v dôsledku pracovného úrazu zistený pokles pracovnej schopnosti v rozsahu 5 % v dôsledku čoho podľa § 88 zákona v znení neskorších predpisov nespĺňa podmienku nároku na úrazovú rentu. Poškodený bol oboznámený s lekárskou správou obsahujúcou posúdenie poklesu pracovnej schopnosti a jeho odôvodnenie. Poškodený však odmietol podpis z dôvodu, že si myslí, že nebol posúdený podľa lekárskych nálezov. Na ústnom pojednávaní konanom dňa 5.11.2015 poškodený predložil fotokópiu ambulantnej správy zo psychiatrického vyšetrenia zo dňa 16.9.2015 a z neurologického vyšetrenia zo dňa 7.10.2015. Vzhľadom k tomu, že poškodený v lekárskej správe zo dňa 26.10.2015 nepotvrdil výsledok posúdenia svojim podpisom a na ústnom pojednávaní predložil fotokópie ambulantných správ, SP ústredie, požiadala posudkového lekára o zaujatie stanoviska k doloženým ambulantným správam, ako aj k určenej miere poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty. Podľa vyjadrenia posudkového lekára poškodený bol posúdený na základe predložených odborných lekárskych nálezov. Doložené ambulantné správy boli pri posudzovaní miery poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty k dispozícii. Nálezy sa stále týkajú degeneratívnych zmien chrbtice a nie sú predmetom posudzovania na úrazovú rentu. Psychiatrická liečba je indikovaná pre ochorenie, ktoré tiež nesúvisí s pracovným úrazom. Oba nálezy boli zohľadnené pri posúdení na účely invalidity poškodeného, kde bol v dôsledku uvedeného poškodený uznaný invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 %. Na základe uvedeného posudkový lekár trvá na svojom stanovisku, miera poklesu pracovnej schopnosti poškodeného na účely úrazovej renty bola určená v rozsahu 5 %. Navrhovateľ proti tomuto rozhodnutiu podal opravný prostriedok z dôvodu nesúhlasu s bodovým hodnotením.

Odporkyňa v písomnom stanovisku z 02.03.2016 uviedla právne a skutkové dôvody, pre ktoré žiadala napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Odporkyňa ďalej uviedla, že nárok na úrazovú rentu si navrhovateľ uplatnil prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o priznanie úrazovej renty“, ktoré bolo navrhovateľom osobne podané v SP, pobočka Banská Bystrica dňa 2.6.2015. V nadväznosti sa uvedené vypracovala posudková lekárka pobočky BB lekársku správu zo dňa 26.10.2015. V lekárskej správe v časti II. Posudok posudková lekárka pobočky BB zdokumentovala výsledky lekárskych vyšetrení zdravotného stavu navrhovateľa. Na základe preskúmania zdravotnej dokumentácie navrhovateľa, ako aj na základe osobného vyšetrenia zdravotného stavu navrhovateľa v závere LS zo dňa 26.10.2015 zhodnotila u navrhovateľa mieru poklesu pracovnej schopnosti vo výške 5 %. Navrhovateľ odmietol podpísať LS zo dňa 26.10.2015 s odôvodnením „myslím si, že nie som posúdený podľa lekárskych nálezov“. Dňa 5.11.2015 bolo na pobočke BB za účasti navrhovateľa vykonané ústne pojednávanie, na účely oboznámenia sa navrhovateľa s podkladmi ku konaniu o úrazovej rente, na ktorom navrhovateľ predložil fotokópiu ambulantnej správy z psychiatrického kontrolného vyšetrenia zo dňa 16.9.2015 a lekárskej správy z kontroly na neurologickej ambulancii zo dňa 7.10.2015. K ambulantným správam, ktoré navrhovateľ predložil na ústnom pojednávaní sa posudková lekárka pobočky BB vyjadrila tak, že nálezy sa stále týkajú degneratívnych zmien chrbtice a nie sú predmetom posudzovania na úrazovú rentu. Psychiatrická liečba je indikovaná pre ochorenie, ktoré tiež nesúvisí s úrazom, oba nálezy boli zohľadnené pro posúdení na účely invalidity, kde bol v dôsledku uvedeného uznaný invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 %. Na základe vyššie popísaného zisťovania a dokazovania v predmetnej veci navrhovateľa ústredie rozhodnutím zo dňa 11.11.2015 nepriznalo navrhovateľovi nárok na úrazovú rentu podľa § 88 zákona z dôvodu, že miera poklesu pracovnej schopnosti navrhovateľa nedosahuje viac ako 40 %.

Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutie na pojednávaní dňa 11.01.2017, oboznámil sa s pripojenými listinnými dôkazmi, vypočul účastníkov a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie.

Navrhovateľ na pojednávaní trval na podanom opravnom prostriedku z dôvodu nesúhlasu s 5 % mierou poklesu pracovnej schopnosti. Navrhovateľ namietol, že posudkoví lekári nezohľadnili všetky odborné nálezy, ktoré svedčia o tom, že jeho zhoršujúci zdravotný stav bol spôsobený práve pracovným úrazom. Predložil súdu ďalšie lekárske nálezy ako dôkazy svojich tvrdení. Na záver žiadal, aby jeho zdravotný stav bol posúdený formou znaleckého posudku resp. aby vec bola vrátená odporkyni na opätovné posúdenie jeho zdravotného stavu.

Odporkyňa na pojednávaní sa plne pridržiavala písomného stanoviska SP zo dňa 16.12.2015 a poukázala na to, že na základe požiadavky pobočky v Bratislave vypracovala posudková lekárka pobočky v Banskej Bystrici lekársku správu, ktorá bola potvrdená aj posudkovou lekárkou koordinujúcou činnosť posudkových lekárov so záverom, že na základe preskúmania zdravotnej dokumentácia ako aj na základe osobného vyšetrenia zdravotného stavu bola zhodnotená miera poklesu pracovnej schopnosti vo výške 5 %. Poukázala tiež na to, že podľa predloženej lekárskej dokumentácie sú ťažkosti navrhovateľa dôsledkom degenratívnych zmien a nie zmien spôsobených opotrebovaním a následkom pracovného úrazu. Neurochirurg tiež udáva, že pri úraze došlo k vzniku bolesti na podklade demaskovania degeneratívnych zmien. Pokiaľ ide o ťažkosti, ktoré navrhovateľ uviedol tak tieto mu boli zohľadnené pri priznaní invalidného dôchodku tzn. že ide o nálezy degeneratívnych zmien na chrbtici ako aj psychiatrické nálezy. Vzhľadom na uvedené nepovažuje za potrebné vypracovať znalecké posudky, pretože posudkoví lekári vychádzali z odborných lekárskych nálezov z rôznych odborníkov a tieto posudky kolerujú s týmito odbornými nálezmi.

Podľa § 132 OSP dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti ; pričom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Podľa ust. § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, poškodený má nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku prac. úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca.

Podľa ods. 3 cit. ust. pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na účely odseku 1 v súvislosti s plnením pracovných úloh uvedených v § 8 ods. 4 alebo s činnosťami uvedenými v § 17 ods. 2, alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Pokles pracovnej schopnosti sa opätovne posúdi, ak sa predpokladá zmena vo vývoji pracovnej schopnosti. Pri posudzovaní poklesu pracovnej schopnosti sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poškodeného pred pracovným úrazom alebo pred zistením choroby z povolania a po pracovnom úraze alebo po zistení choroby z povolania vo vzťahu k doterajšej činnosti zamestnanca alebo osoby uvedenej v § 17 ods. 2 cit. zákona. Pokles pracovnej schopnosti sa posudzuje na základe lekárskych správ, hlásení o pracovnom úraze resp. choroby z povolania a ostatných údajov zo zdravotnej dokumentácie poškodeného, zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia a jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení.

Posúdenie poklesu pracovnej schopnosti vo veciach sociálneho poistenia aj pre účely súdneho konania vykonávajú posudkoví lekári. Podľa ust.§ 153 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár SP príslušnej pobočky a posudkoví lekári SP ústredia.

Postup pri posudzovaní zdravotného stavu je rôzny podľa toho či predmetom posudzovania je invalidita poistenca /určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou /alebo určenie miery poklesu pracovnej schopnosti poškodeného vo vzťahu k doterajšiemu zamestnaniu. Pri posudzovaní zdravotného stavu na účely priznania úrazovej renty sa poklesu pracovnej schopnosti poškodeného skúma výlučne vo vzťahu k schopnosti vykonávať presne to zamestnanie, z výkonu ktorého vznikla choroba z povolania. Prístup posudkových lekárov k určeniu percentuálnej miery poklesu vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca je teda úplne odlišný a miera poklesu býva zásadne vyššia, ak sa poškodený už vôbec nevráti na výkon doterajšieho zamestnania.

Podľa ust. § 195 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z. organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie.

Podľa ods. 2 cit. ust. podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti.

Podľa ods. 3 cit. ust. organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech účastníka konania.

Podľa ust. § 196 ods. 1 cit. zák. dôkazom je všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci, najmä výpovede účastníkov konania a vyjadrenia účastníkov konania a svedkov, odborné posudky, znalecké posudky, správy, listiny, vyjadrenia a potvrdenia iných fyzických osôb a právnických osôb. Netreba dokazovať skutočnosti všeobecne známe alebo skutočnosti známe z činnosti Sociálnej poisťovne.

Zdravotný stav navrhovateľa bol na účely úrazovej renty posúdený posudkový lekár SP-ú v Banskej Bystrici v posudku zo dňa 26.10.2015 so záverom, že navrhovateľ nie je poškodený na účely § 88 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z., lebo v dôsledku pracovného úrazu má 5 % pokles pracovnej schopnosti.

Na základe opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posúdený posudkovým lekárom SP-ú so sídlom v Banskej Bystrici v posudku zo dňa 16.02.2016 so záverom, že nie je poškodený lebo v dôsledku pracovného úrazu na 5 % poklesu pracovnej schopnosti. Posudková lekárka v celkovom posudku uviedla, že navrhovateľ utrpel dňa X.XX.XXXX pri vchádzaní do budovy, kde pracoval pracovný úraz - V.. Odvezený bol na ošetrenie do nemocnice, kde chirurgicky ošetrený a zašitá tržná rana. V úvode mal po úraze len tržnú ranu na F., ktorá bola ošetrená chirurgicky. Následne sa objavili bolesti v krčnej chrbtici, ktoré neurológ pri svojom vyšetrení hodnotil ako poúrazový cervikokraniálny algický syndróm. Pre zmeny na chrbtici dokumentované RTG a magnetickou rezonanciou mal urobené vyšetrenie neurochirurgom, ktorý hodnotí zmeny na magnetickej rezonancii krčnej chrbtice ako multietážové zmeny s maximom v oblasti C3-4 až C5-6. V objektívnom náleze neurochirurg konštatuje, že jeho subjektívne ťažkosti nekorelujú s grafickým nálezom na magnetickej rezonancii a odporúča len konzervatívny spôsob liečby. U menovaného ide o bolesti chrbtice na podklade degeneratívnych zmien. Poškodenie krčnej chrbtice pri úraze po udretí D. nie je dokumentované (podľa RTG vyšetrenia nešlo o zlomeninu, prasklinu a ani vykĺbenie, prípadne poškodenie stavcov a medzistavcových platničiek a ani mäkkých častí.) Psychiater pri vyšetrení popisuje epizódu ťažkej depresie, ale nie poúrazovú stresovú poruchu. Psychologickým vyšetrením je potvrdená len ťažká depresia bez prejavov organicity. Intelektové a mnestické funkcie sú nadpriemerné. Naposledy mal urobené psychologické vyšetrenie dňa 11.8.2015. Po zhodnotení všetkých predložených odborných lekárskych nálezov s prihliadnutím na pracovnú náplň v čase pracovného úrazu konštatuje, že jeho miera poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty je 5 % pre povrchové poranenie H..

Posudkoví lekári pri hodnotení zdravotného stav navrhovateľ pre účely úrazovej renty konštatovali, že zhoršenie zdravotného stavu nie je v dôsledku pracovného úrazu.

Súd z kontrolného psychiatrického vyšetrenia zo dňa 16.09.2015 zistil, že navrhovateľ trpí chronickou úzkostno-depresívnou poruchou, s fluktuáciami stavov, viazanou na úrazový dej. Vzhľadom na to zaznamenané subjektívne i objektívne zníženie viacerých funkcií. Explicitne ide o spomalenie psychomotorického tempa, nevyvážený výkon, dekoncentráciu a narušenie distribúcie pozornosti, únavový syndróm, labilnú afektivitu. Vzhľadom na úzkostné a depresívne symptómy, ako aj kognitívne deficity s tým súvisiace narušený pracovný výkon. Diagnózy: F32.2. - epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov, F41.8 - iná úzkostná porucha, bližšie určená úzkostná porucha vo vzťahu k traumatickému deju.

Posudkoví lekári v posudkoch citovali aj nálezy neurochirurga, ale nie presne.

Neurochirurg v náleze zo dňa 18.06.2014 uviedol nasledovné: MR C: multietážové zmeny s max. C3/4 až C5/6, spotrebovanie predného epidur. priestoru, bez myelopatie. Doporučenie: ide o chron. staré veci, ktoré asi demaskované úrazom, celkovo ťažkosti nie úplne korelujú s graf. nálezom, z nich hľadiska by išlo o väčší zásah C3-6 prípadne korpektómia, dlaha, zatiaľ konzerv. postup, v sledovaní neurológa, event. algeziológa, u nás podľa priebehu. Diagnóza: M50.1 - poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou.

Neurochirurg v správe zo dňa 08.10.2014 uviedol nasledovné: MR vyš. 8/2014 ťažká chondróza so stenózou kanála s max. C4/5, 5/6 viac sin, ale nález aj C3/4, menej C6/7. Doporučenie: nález graf. ťažký, aj v rámci prevencie úvaha o oper. zákroku, možno ako prvý krok so zadného prístupu - možnosť dostatočnej dekompresie + fixácia, resp. laminoplastika, zatiaľ sa rozhodujem ku konzerv. postupu, vhodný prim. režim, vyhnúť sa krajným polohám, vhodné kontrolné MR za 9/12 mesiacov a následne u nás, v sledovaní neurológa. Diagnóza: M50.1 - poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou.

Súd porovnaním týchto lekárskych správ s so správami v posudkoch zistil, že posudkoví lekári ich interpretovali subjektívne a preto nemôžu byť podkladom pre rozhodnutie o nároku na úrazovú rentu.

Z uvedeného dôvodu súd zrušil napadnuté rozhodnutie podľa § 250l ods. 2 a 250j ods. 2 písm. c/, d/ OSP a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie, v ktorom odporkyňa opätovne posúdi zdravotný stav navrhovateľa v intenciách tohto o rozsudku vydá nové rozhodnutie.

Súd náhradu trov konania posúdil podľa § 250l ods. 2 v spojitosti s § 250k ods. 1 OSP, navrhovateľ v konaní bol úspešný, ale náhradu trov konania si neuplatnil a preto mu súd nepriznal náhradu trov konania. Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie .