KSBB/20Sd/172/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 20Sd/172/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014200869 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Badíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6014200869.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa: R.. R. V., nar. XX. R. XXXX, bytom W.. C. č. X, XXX XX N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava o preskúmanie rozhodnutia o starobnom dôchodku takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 7. apríla 2014 v spojení s rozhodnutím odporkyne rovnakého čísla zo dňa 7. júla 2014 p o t v r d z u j e. Navrhovateľovi nepriznáva právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 07.04.2014 podľa § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení /ďalej len zsp/ priznala navrhovateľovi starobný dôchodok s účinnosťou od 08.07.2010 v sume 45,50 Eur mesačne.

Odporkyňa v odôvodnení uviedla, že na daný prípad aplikovala Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach č. 128, ktorý bol ČSSR ratifikovaný 11.01.1990 a vyhlásený pod č. 416/1991 v Zbierke zákonov. Navrhovateľ je poberateľom dávky z osobitného systému sociálneho zabezpečenia a preto sa sumu starobného dôchodku znížila podľa čl. 33 ods. 2 Dohovoru o sumu starobného dôchodku zodpovedajúcu obdobiu dôchodkového poistenia, ktorým je doba služby zhodnotená na určenie sumy výsluhového dôchodku za celé roky.

Odporkyňa v odôvodnení okrem iného uviedla, že navrhovateľ dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. s použitím ust. § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. dosiahol dovŕšením XX rokov veku dňa XX.XX.XXXX. Odporkyňa ďalej uviedla podrobný výpočet výšky starobného dôchodku. Navrhovateľovi bola vypočítaná výška starobného dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a aj podľa zákona č. 100/1988 Zb. a pretože suma starobného dôchodku určená podľa zsp je vyššia, navrhovateľovi patrí starobný dôchodok v tejto sume.

Navrhovateľ podal voči uvedenému rozhodnutiu opravný prostriedok, v ktorom namietol, že podľa § 12 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. priemerný mesačný zárobok je mesačný priemer hrubých zárobkov dosiahnutých v piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodnom období. Rozhodným obdobím je podľa § 12 ods. 3, písm. a/ zákona č. 100/1988 Zb. obdobie desiatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov pre rokom, v ktorom vznikol nárok na starobný dôchodok. Takto mal byť vypočítaný z priemeru rokov 1998, 2000, 2001, 2002 a 2003. V napadnutom rozhodnutí je však započítaný rok 1999, od ktorého je rok 1998 zárobkovo lepší. Na záver navrhovateľ žiadal vykonať nový výpočet dôchodku, ktorý bude odzrkadľovať výšku jeho vkladu do systému v rozhodujúcej dobe.

Na základe opravného prostriedku navrhovateľa odporkyňa vydala nové rozhodnutie zo dňa 07.07.2014, ktorým zmenila svoje rozhodnutie zo dňa 07.04.2014 po doplnení výroku a odôvodnenia. Navrhovateľ nepodal voči zmenového rozhodnutiu opravný prostriedok, ale súd napriek tomu preskúmal jeho zákonnosť, pretože právne i skutkovo súvisí s napadnutým rozhodnutím.

Odporkyňa vo veci podala písomné stanovisko zo dňa 07.08.2014, v ktorom uviedla právne a skutkové dôvody a žiadala napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Odporkyňa okrem iného v stanovisku uviedla, že suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia /vrátane doby služby/ do vzniku nároku na starobný dôchodok je 656,90 Eur mesačne. Je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobie dôchodkového poistenia /vrátane doby služby/ a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je 1,40582 Eur mesačne a je určená ako súčin osobného mzdového bodu 0,1524 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty 9,2246. Suma starobného dôchodku spolu so sumou zvýšenia za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je 658,40 Eur mesačne. Z takto určenej sumy starobného dôchodku patrí podľa § 66 ods. 2 zákona zvýšenie o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti. Za 57 dní dôchodkového poistenia patrí zvýšenie o 0,50 %, to znamená o 3,29200 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku 661,59782 Eur mesačne je určená súčtom súm 656,90 Eur, 1,40582 Eur a 3,29200 Eur.

Suma starobného dôchodku zodpovedajúca obdobiu dôchodkového poistenia, ktorým je doba služby zhodnotená na určenie sumy výsluhového dôchodku je 617,55692696 Eur mesačne.

Suma starobného dôchodku podľa predpisov účinných do 31.12.2003 je určená z priemerného mesačného zárobku 135,00 Eur za roky 2003, 2002, 2001, 2000, 1999. Zárobkovo najlepšie kalendárne roky sa zisťujú porovnávaním hrubých zárobkov za jednotlivé celé kalendárne roky. Ak sú v kalendárnom roku doby, ktoré sa vylučujú (napr. doba poberania nemocenského), zárobok sa upraví úmerne podľa dĺžky týchto dôb.

Odporkyňa ďalej uviedla spôsob krátenia tejto sumy starobného dôchodku podľa čl. 33 ods. 2 Dohovoru o sumu starobného dôchodku zodpovedajúcu obdobiu dôchodkového poistenia, ktorým je doba služby zhodnotená na určenie sumy výsluhového príspevku za celé roky.

Na záver stanoviska odporkyňa uviedla, že podľa potvrdenia Ministerstva vnútra SR, sekcie systematizácie a mzdovej politiky v roku 1998 navrhovateľ dosiahol hrubý zárobok 288 000,-- Sk, po prepočte (288 000 : 365 x 365 = 288 000 SK) hrubý zárobok za rok 1998 činí 288 000,-- Sk. V roku 1999 navrhovateľ dosiahol hrubý zárobok 225 914,-- Sk a mal 80 dní vylúčiteľných dôb, po prepočte (225 914 : (365 - 80) x 365 = 289 328 SK) hrubý zárobok v roku 1999 činí 289 328,-- Sk. Pretože hrubý zárobok, po prepočte, za rok 1999 je vyšší ako hrubý zárobok, po prepočte, za rok 1998 pri výpočte starobného dôchodku bol rok 1999 zahrnutý medzi päť zárobkovo najvýhodnejších rokov v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a § 3 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 290/1994 Z. z.

Krajský súd preskúmal napadnuté rozhodnutia na pojednávaní dňa 03.12.2014 v zmysle § 250l OSP, oboznámil sa s pripojenými listinnými dôkazmi, vypočul účastníkov a dospel k záveru, že opravnému prostriedku navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Navrhovateľ trval na dôvodoch uvedených v opravnom prostriedku a v písomnom stanovisku. Navrhovateľ namietol aj prepočet výsluhového dôchodku priznaného v SK na Eurá, ktorú výšku uviedla odporkyňa v napadnutom rozhodnutí, pretože podľa jeho prepočtu by to malo byť cca 610 Eur a vtedy by jeho starobný dôchodok bol vyšší približne o 5 Eur. Navrhovateľ žiadal urobiť prepočet výšky starobného dôchodku ako aj výšky výsluhového dôchodku podľa správneho vzorca, pretože použitý vzorec je iný ako v iných rozhodnutiach.

Odporkyňa na pojednávaní žiadala napadnuté rozhodnutie zo dňa 7.4.2014 v spojení so zmenovým rozhodnutím zo dňa 7.7.2014 ako vecne správne a zákonné potvrdiť. Poukázala na dôvody uvedené v doplňujúcom vyjadrení SP zo dňa 7.8.2014, kde sú uvedené právne a skutkové dôvody, pre ktoré žiadala napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Poukázala na skutočnosť, že SP približne dva roky prepočítava dôchodky inak ako predtým a to na základe judikatúry NS SR v danom prípade musela urobiť teoretickú výšku dôchodku k dosiahnutiu XX roku veku t. z. k XX.X.XXXX, potom sa robí odpočet výšky výsluhového dôchodku a vlastne ten zvyšok je starobný dôchodok na ktorý má poistenec nárok. K tomu prepočtu ešte pristupuje valorizácia od roku XXXX a potom ďalšia valorizácia, teda v tom zmysle, či bol poberaný starobný dôchodok alebo nebol.

Podľa § 132 Osp dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Súd mal v konaní preukázané, že navrhovateľ žiadosťou zo dňa 08.07.2013 požiadal odporkyňu o priznanie starobného dôchodku od 08.07.2010. Podľa § 65 ods. 1 a § 293z zákona č 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. nárok na starobný dôchodok vzniká získaním najmenej 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšením dôchodkového veku. Dôchodkový vek navrhovateľa podľa § 65 ods. 2 a § 274 zsp s použitím ust. § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. dosiahol dovŕšením XX rokov veku dňa XX.XX.XXXX.

Napadnutým rozhodnutím odporkyňa priznala navrhovateľovi starobný dôchodok od 08.07.2010 v sume 45,50 Eur mesačne po zákonnom zvýšení od 01.01.2014 v sume 68,00 Eur mesačne. Podrobný spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku je uvedený v napadnutom rozhodnutí.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku ako aj v ďalších podaniach namieta spôsob výpočtu starobného dôchodku /nesprávny vzorec/; v podstate ide o krátenie sumy starobného dôchodku o sumu 617,55692696 Eur mesačne, ktorá predstavuje sumu starobného dôchodku zodpovedajúcu obdobiu dôchodkového poistenia, ktorým je doba služby zhodnotená na určenie sumy výsluhového dôchodku za celé roky.

Ako vyplýva z odôvodnenia zmenového rozhodnutia zo dňa 07.07.2014 suma starobného dôchodku 44,10 Eur mesačne po zaokrúhlení je určená ako rozdiel sumy starobného dôchodku zodpovedajúcej obdobiu dôchodkového poistenia (vrátane doby služby) 661,59782 Eur mesačne a sumy starobného dôchodku zodpovedajúcej obdobiu dôchodkového poistenia, ktorým je doba služby zhodnotená na určenie sumy výsluhového dôchodku, 617,55692696 Eur mesačne.

Odporkyňa ďalej v odôvodnení zmenového rozhodnutia uviedla, že suma starobného dôchodku vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) je 44,10 Eur mesačne a suma starobného dôchodku vypočítaná podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003 a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) je 0,00 Eur mesačne. Pretože suma starobného dôchodku určená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach (č. 128) je vyššia, starobný dôchodok patrí v tejto sume.

Súd sa stotožnil s právnym názorom odporkyne, ktorá na daný prípad aplikovala Dohovor o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach č.128, ktorý bol ČSSR ratifikovaný 11.01.1990 a vyhlásený pod č.416/1991 v Zbierke zákonov, ďalej len Dohovor.

Podľa čl. 33 ods. 2 Dohovoru ak má alebo ak by mala inak chránená osoba nárok na dávku ustanovenú v tomto Dohovore a ak dostáva inú peňažnú dávku sociálneho zabezpečenia za tú istú sociálnu udalosť, s výnimkou rodinných prídavkov, môžu sa dávky podľa tohto Dohovoru krátiť alebo zastaviť za určených podmienok a v určenom rozsahu za podmienky, že časť dávok, ktorá sa kráti alebo je zastavená, nepresahuje druhú dávku. Súd v tejto veci poukazuje na právny názor uvedený v Rozhodnutí č. R55/2011 publikovaný v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR, podľa ktorého ak je výsluhový dôchodok priznaný ako dávka sociálneho zabezpečenia, môže od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia vtedy, ak jeho výška zodpovedná výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru. Pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby hodnotené na účely výsluhového dôchodku. Až po takom stanovení výšky starobného dôchodku možno sumu starobného dôchodku krátiť v pomernej časti, zodpovedajúcej zhodnotenej dobe služby, maximálne o sumu výsluhového dôchodku.

Súd z potvrdenia Ministerstva vnútra SR č. SPC-XX.XXX-X/X-XXXX zo dňa 28.04.2004 zistil, že navrhovateľovi bol od 01.04.2004 priznaný výsluhový dôchodok v sume 18.393,-- Sk mesačne; Odporkyňa krátila navrhovateľovi starobný dôchodok za dobu služby o sumu 617 Eur, ktorá suma je nižšia ako suma starobného dôchodku 661 Eur.

V tejto súvislosti súd poukazuje aj na rozsudok NS SR sp. zn. 9So/214/2008 zo dňa 28.10.2009, ktorý okrem tohto názoru vyslovil aj názor, že v zmysle čl. 33 ods. 2 Dohovoru za tú istú sociálnu udalosť je možné považovať aj prežitie ustanoveného dôchodkového veku.

Na základe vykonaného preskúmania, súd vychádzajúc z uvedených názorov a judikatúry NS SR napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne, pretože odporkyňa postupovala v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Navrhovateľ nepredložil súdu dôkaz o nesprávnosti postupu odporkyne pri výpočte jeho starobného dôchodku a neuviedol aký iný vzorec mala odporkyňa použiť. Tvrdenie navrhovateľa, že v iných rozhodnutia boli použité iné prepočty je pre posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia v spojitosti so zmenovým rozhodnutím právne irelevantné.

Pokiaľ ide o námietku navrhovateľa ohľadne výšky výsluhového dôchodku 617,00 Eur mesačne, súd poukazuje na odôvodnenia napadnutých rozhodnutí, v ktorých je uvedený spôsob prepočtu, ktorý súd považuje za správny.

Súd náhradu trov konania posúdil podľa § 250l v spojitosti s § 250k OSP, navrhovateľ v konaní nebol úspešný a preto mu súd nepriznal právo náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne vo dvoch vyhotoveniach, prostredníctvom konajúceho súdu na Najvyšší súd SR v Bratislave. Odvolanie je možné podať len z dôvodov uvedených v ust. § 205 ods. 2 O.s.p. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom roz- sahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.