KSBB/1CoE/65/2017


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 27.6.2017

Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 1CoE/65/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716206194 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6716206194.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov senátu JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej a JUDr. Martina Ľuptáka, PhD., v exekučnej veci oprávneného: 1/ B. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXXX/XX, XXX XX E., 2/ Z. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXXX/XX, XXX XX E., 3/C. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXXX/ XX, XXX XX E., oprávnení 2/ a 3/ zastúpení Mgr. Petrom Volochom, advokátom, so sídlom Advokátskej kancelárie Čáčovská 305, 905 01 Senica proti povinnej: B. S., nar. XX.XX.XXXX, N. XXXX/XX, XXX XX E., zastúpená JUDr. Renátou Matejovou, advokátkou, so sídlom Advokátskej kancelárie ul. Čsl. armády 25, 974 01 Banská Bystrica, vedenej súdnym exekútorom Mgr. Miroslavom Luptákom, Exekútorský úrad Bratislava, so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava, pod sp. zn. EX 29/2016 o vymoženie zameškaného výživného za obdobie mesiacov december 2013 - máj 2016 vo výške 7.500, - EUR a trov exekúcie, o oprave zrejmej nesprávnosti, takto

rozhodol:

Súd záhlavie uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1CoE/65/2017-104 zo dňa 27. júna 2017, v časti označenia súdneho exekútora, opravuje tak, že pôvodný text: „...vedenej súdnym exekútorom Mgr. Jánom Luptákom, Exekútorský úrad Bratislava, so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava...“ nahrádza novým textom: „...vedenej súdnym exekútorom Mgr. Miroslavom Luptákom, Exekútorský úrad Bratislava, so sídlom Riečna 2, 811 02 Bratislava...“

odôvodnenie:

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vydal dňa 27. júna 2017 uznesenie sp. zn. 1CoE/65/2017, ktorým zrušil uznesenie Okresného súdu Zvolen (súd prvej inštancie), č. k. 8Er/223/2016-68 zo dňa 10. marca 2017 o zamietnutí návrhu povinnej na zastavenie exekúcie (I. výrok), ako aj žiadosti povinnej o odklad exekúcie (II. výrok).

2. Dňa 04.08.2017 bola tunajšiemu súdu doručená žiadosť súdu prvej inštancie o opravu mena súdneho exekútora v záhlaví vyššie uvedeného uznesenia odvolacieho súdu.

3. Podľa § 243h ods. 1 Exekučného poriadku ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, exekučné konania začaté pred 1. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. Pravidlá pre prideľovanie vecí exekútorom podľa § 55 ods. 4 a 5 sa použijú len s ohľadom na veci pridelené podľa predpisov účinných po 1. apríli 2017.

4. Podľa § 9a ods. 1 Exekučného poriadku ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

5. Podľa § 234 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku. 6. Podľa § 224 CSP súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania.

7. Odvolací súd v záhlaví uznesenia č. k. 1CoE/65/2017-104 zo dňa 27.06.2017 označil súdneho exekútora ako „Mgr. Ján Lupták“. V žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie bol súdny exekútor označený menom a priezviskom „Mgr. Miroslav Lupták“. Takto je súdny exekútor aj zapísaný v zozname súdnych exekútorov (dostupnom na stránke www.ske.sk). Odvolací súd tak vo vydanom uznesení nesprávne označil súdneho exekútora krstným menom Mgr. „Ján“ Lupták namiesto správneho označenia Mgr. „Miroslav“ Lupták. Keďže ide o zrejmú nesprávnosť, odvolací súd bez návrhu účastníkov konania, na základe žiadosti súdu prvej inštancie, opravil označenie súdneho exekútora tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

8. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP). Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP). Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde ( § 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. (§ 127 ods. 1 CSP).

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).