KSBB/1CoE/451/2011


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 1CoE/451/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6710207357 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6710207357.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, T., O.: XX XXX XXX zastúpený AK Advocate J. H. XX, T., O.: XX XXX XXX proti povinnému: Z. P. C., O.: XX XXX XXX, A. U. XXXX/XX, W. vedenej pod sp. zn. EX XXXX/XX súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad Záhradnícka 60, Bratislava pre vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 3 508,37 EUR s prísl. o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 22Er/433/2010-27 z 4.5.2011 takto

rozhodol:

Uznesenie Okresného súdu Zvolen č. k. 22Er/433/2010-27 z 4.5.2011 p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

Okresný súd konajúci ako súd exekučný napadnutým rozhodnutím vyhovel námietkam povinného a zároveň vyhlásil exekúciu za neprípustnú. Exekučným titulom v predmetnom prípade bol rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného zriaďovateľom Slovenská rozhodcovská, a.s. so sídlom v T. sp. zn.: SR XXXXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, ktorý uložil povinnému povinnosť na zaplatenie sumy vo výške 3 508,37 EUR spolu so zmenkovým úrokom 0,25 % denne zo sumy 3 508,37 EUR od 9.8.2009 do zaplatenia, zákonným úrokom vo výške 6% ročne zo sumy 3 508,37 EUR od 23.10.2009 do zaplatenia a nahradiť trovy rozhodcovského konania vo výške 622,99 EUR a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že predmetný vzťah vznikol na základe zmluvy o úvere, ktorá bola zabezpečená T. vystavenou dňa XX.XX.XXXX (ďalej len zmluva). Exekučný súd po zvážení a zohľadnení všetkých okolností uzatvárania zmluvy, povahy účastníkov zmluvy, právnej úpravy SR a judikatúry súdneho dvora dospel k názoru, že dojednanie rozhodcovskej doložky v spotrebiteľskej zmluve, ako aj uzatvorenie dohody o vyplnení zmenky obsiahnutej vo Všeobecných podmienkach poskytnutia úveru sú neprimeranými podmienkami, ktoré vo svojich účinkoch a dôsledkoch viedli k tomu, že spotrebiteľovi bola odopretá ochrana, ktorú mu priznáva smernica Rady 93/13/EHS. Na základe týchto skutočností súd vyhovel námietkam povinného proti exekúcii, pretože exekučný súd mal za preukázané, že sú tu dôvody pre ktoré je exekúcia neprípustná.

Proti tomuto uzneseniu exekučného súdu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený, v ktorom žiadal o zrušenie napadnutého rozhodnutia. Oprávnený poukázal na fakt, že v prejednávanej veci je povinný podnikateľom, preto v danom prípade nemožno aplikovať ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení ani zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Oprávnený ďalej uviedol, že zmenkový právny vzťah je abstraktným právnym vzťahom. V prípade blankozmenky je súd oprávnený posudzovať len to, či zmenka bola vypísaná v súlade s dohodou o vyplňovacom práve zmenky. Avšak je nutné uviesť, že zmenkový úrok 0,25 % denne bol v blankozmenke už uvedený pri jej vystavení dlžníkom a tento úrok teda ani nebol predmetom vyplňovacieho práva. Skutočnosť, že zmenkový úrok nemá opodstatnenie v zmluve o úvere je bez právnej relevancie, nakoľko jeho právny základ sa nachádza v zmenke samotnej ako samostatnom, t.z. od zmluvy o úvere odlišnom právnom titule. Oprávnený poukázal aj na skutočnosť, že alternatívne rozhodcovské doložky sú právne prípustné, a to jednak v zmysle vnútroštátneho ako aj európskeho práva a že rozhodcovské konanie má písomný charakter.

Povinný ani súdny exekútor sa k podanému odvolaniu nevyjadrili. Vo veci rozhodol vyšší súdny úradník. Zákonný sudca predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu podľa ustanovenia § 374 ods. 4 O.s.p..

Krajský súd v Banskej Bystrici ako odvolací súd preskúmal vec v rozsahu danom § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p.. Napadnuté uznesenie podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak súd nezistí rozpor žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu na vykonanie exekúcie alebo exekučného titulu so zákonom, do 15 dní od doručenia žiadosti písomne poverí exekútora, aby vykonal exekúciu. Ak súd zistí rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom, žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie uznesením zamietne. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie.

Podľa § 45 ods. 1, 2, 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK) súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu podľa osobitných predpisov na návrh účastníka konania, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodcovského rozsudku, konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie zastaví a) z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, b) ak rozhodcovský rozsudok má nedostatok uvedený v § 40 písm. a) a b) alebo c) ak rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom. Súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom konaní nedostatky podľa odseku 1 písm. b) alebo c). Proti rozhodnutiu súdu podľa odsekov 1 a 2 je prípustný opravný prostriedok.

Podľa § 52 ods. 1, 2, 3, 4 Občianskeho zákonníka (platného ku dňu uzavretia zmluvy) spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Podľa § 54 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje zmluvné postavenie. V pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší.

Podľa čl. 3 ods. 1 Smernice R 93/13 EHS z 05.04.1993 zmluvná podmienka, ktorá nebola individuálne dohodnutá sa považuje za nekalú, ak napriek požiadavke dôvery spôsobí značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy, ku škode spotrebiteľa.

Z citovaných ustanovení Exekučného poriadku, ako aj ZoRK vyplýva, že exekučný súd je predovšetkým povinný skúmať či exekučný titul, na základe ktorého má byť vedená exekúcia, je spôsobilým exekučným titulom v zmysle zákonných ustanovení vzťahujúcich sa na exekučné konanie. Súd môže v tomto rozsahu skúmať exekučný titul počas celého exekučného konania (na návrh ale aj bez návrhu) a v prípade zistenia, že nie sú dané podmienky materiálnej alebo formálnej vykonateľnosti exekučného titulu, musí na zistenie nezákonnosti vedenia exekúcie aj adekvátne procesne reagovať. Právny predpis (Exekučný poriadok), resp. jeho jednotlivé ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s celkovým účelom právneho predpisu, v ich vzájomných súvislostiach a nie izolovane. (uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, č. k. IV. ÚS 55/2011-19)

Odvolací súd posúdil z tvrdenia oprávneného uvedeného v odvolaní, že poskytnutý úver medzi oprávneným a povinným zo zmluvy bol poskytnutý na účel podnikania (čo je uvedené aj v zmluve), ale v druhej časti odvolania oprávnený sám označil povinného za spotrebiteľa. Odvolací súd preto s poukázaním na § 54 ods. 2 Občianskeho zákonníka (v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší) určil, že ide o spotrebiteľskú zmluvu, pretože aj keď povinným bol v čase uzatvárania zmluvy podnikateľom nemusel použiť poskytnuté prostriedky od oprávneného na účel podnikania. V zásade ani oprávnený nemal ujasnené, či povinný bol v tejto veci spotrebiteľom alebo podnikateľom. Zákonom č. 150/2004 zo dňa 01. 04. 2004 bol zmenený občiansky zákonník č. 40/1964 a bolo prijaté ustanovenie § 52 o spotrebiteľských zmluvách. Vzhľadom na charakter poskytovaných úverových zmlúv oprávneným je evidentné, že predmetná zmluva o úvere je spotrebiteľskou zmluvou. Podľa § 52 ods. 1, 2, 3, 4 Občianskeho zákonníka (platného ku dňu uzavretia zmluvy) spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti to znamená, že nespotrebiteľom je len tá osoba, ktorá do postavenia odberateľa (konzumenta) tovaru či služieb vstupuje konaním v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Exekučný súd oboznámiac sa s obsahom predmetnej zmluvy, ako aj predmetných zmluvných dojednaní aj s ohľadom na odvolanie oprávneného teda vec správne právne posúdil, keď vychádzal pri rozhodovaní z relevantnej skutočnosti, že daný zmluvný vzťah medzi veriteľom a dlžníkom je nutné posudzovať ako spotrebiteľský vzťah, pretože aj oprávnený v podanom odvolaní považoval povinného za spotrebiteľa.

V danom prípade zabezpečenie zmenkou nie je dohodnuté priamo v uzatvorenej zmluve, ale tieto dohody a podmienky sú obsiahnuté v súčasti zmluvy a to vo Všeobecných obchodných podmienkach. Tie sú na predtlačenom tlačive a sú všeobecne koncipované pre veľký počet dlžníkov - spotrebiteľov, teda nie sú individuálne dojednané a je nepochybné, že dlžník nemal možnosť ich zmeniť, pričom sú v jeho neprospech a spôsobujú nerovnováhu. Je potrebné ešte uviesť, že na spotrebiteľské právne vzťahy sa vždy aplikujú spotrebiteľské právne normy a preto sa vždy použijú ustanovenia o spotrebiteľskom práve a ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa výhodnejšie a v jeho prospech, bez ohľadu na to, podľa akých zákonov bola spotrebiteľská zmluva uzavretá a bez ohľadu na to, či došlo k tzv. voľbe práva, alebo či sa jedná o tzv. absolútny obchod v zmysle § 52 ods. 2 a § 54 ods.1, 2 Občianskeho zákonníka (OZ). V zmysle citovaného ustanovenia OZ právne nemá význam skutočnosť, že Zmluva o úvere je tzv. absolútny obchod podľa Obchodného zákonníka, alebo či došlo k tzv. voľbe práva medzi účastníkmi. Rovnako je právne irelevantné, že oprávnený si v rozhodcovskom konaní uplatnil svoju pohľadávku ako pohľadávku zo zmenky vystavenej podľa zák. č. 191/1950 Zb. o zmenkách a šekoch. V takomto prípade ide o rozpor so zákonom, respektíve minimálne o snahu obísť právne normy o spotrebiteľských právnych vzťahoch.

Rozhodcovská doložka umožňujúca dodávateľovi výber rozhodcovského konania nenapĺňa záujem na ochrane spotrebiteľa. Z hľadiska ochrany spotrebiteľa nie je rozdiel medzi výhradnou rozhodcovskou doložkou a voľbou dodávateľa, ktorý spotrebiteľovi rozhodcovského konania vnúti ako najvhodnejší spôsob rozhodovania sporu (porovnaj B., K. Štandardné zmluvy. Plzeň : I. M., 2009. s. 214). Rozhodcovskú doložku si spotrebiteľ osobitne nevyjednal a nemal na výber vzhľadom na jej splynutie s ostatnými štandardnými podmienkami. Mohol len zmluvu ako celok odmietnuť alebo podrobiť sa všetkým všeobecným obchodným podmienkam, a teda aj rozhodcovskému konaniu. V subjektívne nearbitrabilnej (spotrebiteľskej) právnej veci zvlášť vznikajú pochybnosti o objektívnosti rozhodovacieho procesu. Už len tieto skutočnosti možno považovať za dostačujúce na záver o neprijateľnosti rozhodcovskej doložky vzhľadom na zásadný dopad tejto zmluvnej podmienky na vzťahy medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Ostatné podmienky rozhodcovského konania sú skôr len indikátorom, do akých krajností môže viesť dojednávanie rozhodcovského konania so slabšou stranou zmluvného vzťahu. Miesto konania ani zďaleka nespĺňa požiadavku predvídateľnosti a dostupnosti (rozhodcovský súd na druhom konci republiky, porovnaj rozsudok Súdneho dvora v spojených prípadoch C-XXX/XX - C-XXX/XX Oceáno Grupo Editorial SA, S. E. X. (C-XXX/XX) v Salvat Editores SA a D. M. J. I. H. (C- XXX/XX), D. A. B. T. (C-XXX/XX), E. T. (C-XXX/XX), L. R. M. (C-XXX/XX) a o poučení spotrebiteľa o rozdiele medzi štátnym a rozhodcovským súdnym procesom niet ani zmienky. Takto formulovaná rozhodcovská doložka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a ako taká je teda v zmysle ustanovenia § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka neplatná.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici jednomyseľne, t.j. pomerom hlasov 3:0

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.