KSBB/1CoE/244/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 1CoE/244/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6714211906 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Segeč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6714211906.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpený JUDr. Martin Máčaj, so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti povinnému: N. B., nar. XX.X.XXXX, Z. XXX/XX, V., štátne občianstvo SR, vedenej pod sp. zn. EX 23817/14, súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, PhD., Záhradnícka 60, Bratislava pre vymoženie pohľadávky oprávneného 155,68 s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 6Er/475/2014-30 z 20.3.2015, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu z r u š u j e a exekučné konanie z a s t a v u j e.

odôvodnenie:

Okresný súd Zvolen (ďalej v texte len „exekučný súd“ alebo „okresný súd“) napadnutým uznesením podľa § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekučným titulom v predmetnom prípade je rozsudok rozhodcovského súdu zriadeného spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s., so sídlom v Bratislave, zo dňa 13.11.2006 sp. zn. SR 5594/06 (ďalej len „rozhodcovský rozsudok“). Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 30.1.2006 zmluvu o úvere. Predmetnú zmluvu posúdil exekučný súd ako spotrebiteľskú. Exekučný súd potom posudzoval rozhodcovskú doložku. Mal za preukázané, že rozhodcovská doložka, znemožnila voľbu spotrebiteľa dosiahnuť rozhodovanie sporu štátnym súdom. Súd preto vyhodnotil takéto dojednanie ako neprijateľnú podmienku, ktorá je v zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neplatná, z uvedeného dôvodu zamietol žiadosť súdneho exekútora o vykonanie exekúcie.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený z dôvodu, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f) O.s.p.) a zároveň pre neúplné zistenie skutkového stavu veci súdom prvého stupňa (§ 205 ods. 2 písm. c) zákona). Oprávnený uviedol, že exekučný súd v prejednávanej veci prekročil rámec svojej preskúmavacej činnosti, ktorú mu zveril zákon. Namietal, že exekučný súd na zistený stav veci nesprávne aplikoval právny predpis. Splnenie podmienok zastavenia exekúcie, t.z. zaväzovať k niečomu objektívne nemožnému, právom nedovolenému alebo k niečomu čo je v rozpore s dobrými mravmi, však musí mať povahu zjavného nedostatku exekučného titulu. Postupom súdu v tejto veci a jeho výkladom ustanovenia § 45 zákona o rozhodcovskom konaní dochádza k nahradzovaniu konania o žalobách o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Oprávnený namietal neúplné zistenie skutkového stavu, nakoľko oprávnený s povinným uzatvorili rozhodcovskú zmluvu formou samostatného právneho úkonu a to na samostatnej listine. Konajúci súd však tieto skutočnosti dostatočne nezisťoval. V danej veci súd konal nad rámec zákonných ustanovení, nakoľko neprijateľná podmienka je rozhodcovská doložka, ktorá vyžaduje od spotrebiteľa riešiť spory výlučne v rozhodcovskom konaní. Oprávnený žiadal o zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Vyjadrenie k odvolaniu oprávneného podané nebolo. Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, preskúmal vec v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa ustanovenia § 214 ods. 2 O.s.p. a uznesenie okresného súdu podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. d/ O.s.p. zrušil a exekučné konanie podľa § 103 a § 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 251 ods. 4 O.s.p. zastavil.

Dňa 21.5.2014 bol spísaný pred súdnym exekútorom návrh oprávneného na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor požiadal o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na podklade rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s., so sídlom v Bratislave, zo dňa 13.11.2006, sp. zn. SR 5594/06, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť. Zmluva o úvere medzi oprávneným a povinným bola uzatvorená dňa 30.1.2006.

Odvolací súd zistil, že oprávnený v konaní súdu prvého stupňa sp. zn. 11Er/575/2007 inicioval exekúciu proti povinnému na podklade vyššie uvedeného exekučného titulu - rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s., so sídlom v Bratislave, zo dňa 13.11.2006, sp. zn. SR 5594/06. V uvedenej exekučnej veci súd prvého stupňa uznesením č. k. 11Er/575/2007-24 zo dňa 27.4.2012 exekúciu zastavil vzhľadom na neprijateľný charakter rozhodcovskej doložky, na podklade ktorej mala byť založená právomoc rozhodcovského súdu. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť v spojení s potvrdzujúcim uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43CoE/185/2012 zo dňa 28.8.2012.

Podľa § 251 ods. 4 O.s.p., na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu sa použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).

Podľa § 104 ods. 1 O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdov alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Podľa § 159 ods. 3 O.s.p., len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Zmyslom existencie prekážky právoplatne rozhodnutej veci je to, aby súd nekonal a nerozhodoval o veci, o ktorej už prv právoplatne rozhodol súd, prípadne iný orgán, ktorého rozhodnutím je civilný súd viazaný. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci sa zaraďuje do kategórie neodstrániteľných vád konania, preto posúdenie existencie uvedenej prekážky má zásadný význam pre ďalší priebeh konania. Ak súd zistí, že prekážka právoplatne rozhodnutej veci existuje, v konaní pôjde o prekážku, ktorú nie je možné odstrániť, a preto konanie zastaví.

Z ustanovenia § 251 ods. 4 O.s.p. je nutné vyvodiť, že pre exekučné konanie platia procesné podmienky, ktoré sú v podstate totožné s podmienkami sporového (nachádzacieho) konania. Na to nadväzujú aj dôsledky existencie nedostatku podmienok konania. Ak pôjde o neodstrániteľnú podmienku exekučného konania, súd je povinný exekučné konanie zastaviť, a to práve vzhľadom na ustanovenia 103 a 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 251 ods. 4 O.s.p. Keďže Exekučný poriadok neobsahuje žiadne špeciálne ustanovenie, ktoré by upravovalo prekážku rozhodnutej veci, je potrebné aj na exekučné konanie aplikovať ustanovenie § 159 ods. 3 O.s.p., ktoré výslovne zakotvuje, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Odvolací súd po preskúmaní veci konštatuje, že pred podaním návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie v predmetnej exekučnej veci, súd prvého stupňa už o totožnom nároku oprávneného, uplatnenom návrhom na vykonanie exekúcie a vyplývajúcom z toho istého exekučného titulu, medzi tými istými účastníkmi exekučného konania, právoplatne rozhodol. Uvedené založilo prekážku res iudicata, a teda pokiaľ v totožnej veci podal oprávnený návrh na vykonanie exekúcie, v takomto exekučnom konaní nemožno pokračovať, a je potrebné ho zastaviť pre existenciu neodstrániteľnej prekážky konania. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. d/ O.s.p. zrušil a exekučné konanie podľa § 103 a § 104 od. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 251 ods. 4 O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.