KSBB/17CoP/5/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoP/5/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6416210908 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6416210908.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej, ako členov senátu, vo veci starostlivosti o maloletú N. Z., nar. XX. XX. XXXX, zastúpená kolíznym opatrovníkom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, dieťa rodičov matky M.. N. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom Z. XX/XX, XXX XX G. K., zastúpená advokátkou JUDr. Adrianou Šebestovou, so sídlom SNP 600/96, 965 01 Žiar nad Hronom a otca B. Z., nar. XX. XX. XXXX, bytom ul. I. XXX/X, XXX XX J., v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia o odvolaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 18P/59/2016-30 zo dňa 21. 12. 2016, takto

rozhodol:

I. Uznesenie súdu prvej inštancie v prvom výroku o úprave styku otca s maloletou N. m e n í t a k , že otec maloletého dieťaťa je oprávnený sa s maloletou N. Z. stretávať každý štvrtok párneho týždňa v kalendárnom roku v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, za prítomnosti psychológa referátu poradenskopsychologických služieb a bez prítomnosti matky maloletej.

II. Týmto rozhodnutím d o c h á d z a k zmene rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 10P/434/2011-59 zo dňa 30. 03. 2012 vo výrokoch V., VI. a VII. o úprave styku otca s maloletou N..

odôvodnenie:

1. Súd prvej inštancie na návrh matky nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne upravil styk otca maloletej B. Z. s maloletou N. na každý piatok párneho týždňa v kalendárnom roku v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, za prítomnosti jeho pracovníka a v neprítomnosti matky. Obom rodičom uložil povinnosti súvisiace s odovzdávaním maloletej na styk a poučil ich, že môžu podať návrh na začatie konania vo veci úpravy styku s maloletou N.. Pokiaľ návrh na začatie konania vo veci samej podaný bude, účinky neodkladného opatrenia budú trvať až do vykonateľnosti rozhodnutia vo veci samej. V prípade, že takýto návrh podaný nebude a súd nezačne konanie vo veci samej z úradnej moci účinky nariadeného neodkladného opatrenia zaniknú zrušením tohto uznesenia z úradnej moci, ak súd zistí, že sa zmenili pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo neodkladné opatrenie nariadené, inak budú jeho účinky trvať. Pre účely rozhodnutia o neodkladnom opatrení si súd prvej inštancie obstaral správu o šetrení pomerov v domácnosti matky, s ktorou maloletá žije v jednej domácnosti a správu o pomeroch otca, ktorý podľa zistenia kolízneho opatrovníka býva v rodinnom dome jeho rodičov spolu so svojimi rodičmi. Otec maloletej je nezamestnaný, bez príjmu. Otec potvrdil pred kolíznym opatrovníkom, že absolvoval liečenie v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. O. I., ale odmietol uviesť dôvod. Súd prvej inštancie si vyžiadal správu o dôvode liečenia otca v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. O. I. a zistil, že otec sa liečil v období od 25. 09. 2016 do 25. 11. 2016, jednalo sa o opakovanú protitoxikomanickú liečbu u pacienta so šestnásť ročnou polytoxikomanickou anamnézou s preferenciou alkoholu, pervitínu a marihuany. Otec bol podľa správy tohto ústavu prepustený do ambulantnej starostlivosti v dobrom klinickom stave a zotrvanie v abstinencii si podľa správy lekára bude vyžadovať systematické komplexné a dlhodobé doliečovanie vo forme kontrol v psychiatrickej ambulancii a psychologickej intervencie. Pri dodržiavaní bezvýhradnej abstinencii od psychoaktívnych látok (alkohol a drogy) je podľa názoru lekára otec schopný zabezpečiť starostlivosť o maloletú. 1.1. Súd prvej inštancie rozhodol o návrhu matky podľa ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ,,CSP“) a ustanovení zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj ,,CMP“).

2. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podal odvolanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, ktorý mal poskytnúť priestory a asistovať pri styku otca s maloletou. Kolízny opatrovník nesúhlasil so spôsobom, akým sa má styk v jeho úrade realizovať. Vyslovil obavy, že v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. v piatok, kedy má úrad pracovnú dobu iba do 14:00 hod., nebude pracovníčka úradu pred potencionálnym rizikovým správaním sa otca mať možnosť chrániť. Tvrdil, že odborné, priestorové, kapacitné a časové možnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica nedovoľujú realizovať styk spôsobom určeným súdom. Aj najlepší záujem dieťaťa vyžaduje, aby sa styk realizoval na referáte poradenskopsychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom, a to v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. každú párnu stredu za účasti psychológa, alebo odborného pracovníka referátu poradenskopsychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica.

3. Matka vo vyjadrení k odvolaniu kolízneho opatrovníka nesúhlasila so stykom maloletej s otcom v priestoroch ÚPSVaR v Žiari nad Hronom z dôvodu, že navrhnuté miesto styku zaťaží matku maloletej časovo aj finančne, keďže by musela sama znášať náklady na cestovanie štyrikrát do mesiaca z miesta bydliska Nová Baňa až do Žiaru nad Hronom a späť a vyučovací proces maloletej N. a jej mimoškolské aktivity realizáciu styku v navrhovanom čase nedovoľujú. Maloletá N. má možnosť realizovať styk so svojím otcom rešpektujúc pritom aj pracovnú dobu pracovníkov oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jedine v dňoch štvrtok alebo piatok v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. Požiadavku kolízneho opatrovníka, aby bol pri styku prítomný aj odborný pracovník psychológ, označila za nedôvodnú. Styk otca s maloletou N. sa ešte ku dňu podania odvolania kolízneho opatrovníka vôbec nerealizoval z dôvodu, že otec sa na styk s maloletou neustanovil. Ak kolízny opatrovník považuje za potrebné, aby bol pri styku prítomný psychológ, môže jeho účasť zabezpečiť ex offo v mieste pracoviska ÚPSVaR v Žarnovici. Navrhla potvrdiť uznesenie súdu prvej inštancie alebo ho zmeniť tak, že sa otec s maloletou bude stretávať každý piatok párneho týždňa v kalendárnom roku v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica za prítomnosti jeho pracovníka v neprítomnosti matky.

4. Otec maloletej sa k odvolaniu nevyjadril.

5. Pred rozhodnutím o odvolaní kolízneho opatrovníka si vyžiadal odvolací súd od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica doplnenie odvolania o údaje, o priestoroch a počte zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica a vyjadrenie kolízneho opatrovníka k návrhu matky, aby sa styk otca s maloletou realizoval štvrtok alebo piatok v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. každý párny týždeň v roku. 5.1. Kolízny opatrovník doručil odvolaciemu súdu odpoveď 16. 02. 2017, v ktorej uviedol, že cieľom podaného odvolania kolíznym opatrovníkom nebol zamedziť styk otca s maloletou, ale dosiahnuť, aby maloletá N., ako aj pracovníčky úradu pri styku s otcom mali zabezpečenú bezpečnosť. Vzhľadom na vyjadrenia v lekárskej správe zo 16. 12. 2016, že otec maloletej je pacient so šestnásťročnou politoxikomanickou anamnézou, je kolízny opatrovník toho názoru, že pri styku otca s maloletou by mal byť prítomný odborný pracovník z dôvodu, že žiadna z pracovníčok oddelenia v Žarnovici nedisponuje praktickými skúsenosťami v práci s drogovo závislými osobami a nemuseli by zvládnuť skratové reakcie otca. K personálnym a priestorovým podmienkam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica uviedol, že na tomto oddelení pracujú tri kmeňové pracovníčky, z ktorých je jedna dlhodobo práce neschopná a je potrebné ju zastupovať. Na tento účel bola pridelená od januára 2017 nová pracovníčka. Úrad má k dispozícii iba dve kancelárie, v jednej sedia dve pracovníčky, táto miestnosť je úzka, nevhodná pre styk otca s maloletou. Druhá kancelária je takisto obsadená zamestnankyňami a od 01. 03. 2017 má nastúpiť nová pracovníčka so zameraním na terénnu prácu. Pri realizácii styku otca v tejto kancelárii by dochádzalo k obmedzovaniu vykonávania pracovných činností štyroch pracovníčok. Prítomnosť pracovníka oddelenia pri styku otca s maloletou vážne narúša vykonávanie pracovných povinností zamestnancov kolízneho opatrovníka. K dispozícii je ešte zasadacia miestnosť, ktorá je aj inými organizáciami využívaná na pracovné porady a stretnutia. Miestnosť určená pre styk rodiča s dieťaťom je zriadená na pracovisku Úradu v Žiari nad Hronom a i keď je pre kolízneho opatrovníka problematické zabezpečiť priestorové podmienky pre realizáciu styku otca s maloletou, rešpektujúc námietky matky maloletej, súhlasí kolízny opatrovník s realizáciou styku otca s maloletou na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica, každý štvrtok párneho týždňa v kalendárnom týždni v termíne od 12:00 hod. do 14:00 hod. za prítomnosti psychológa referátu poradenskopsychologických služieb. Túto možnosť s matkou konzultovali a súhlasila.

6. Krajský súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa §-u 385 ods. 1 CSP a uznesenie súdu prvej inštancie podľa §-u 388 CSP zmenil, pretože neboli splnené podmienky na jeho potvrdenie ani na jeho zrušenie.

7. Zákon č. 36/2005 Z. z. umožňuje rodičom v §-e 36 ods. 1 dohodnúť sa na úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. V prípade, ak rodičia dohodu o výkone rodičovských práv a povinností nedosiahnu, môže zasiahnuť súd. Súčasťou rodičovských práv a povinností je aj styk rodiča s maloletým dieťaťom. 7.1. Zo spisu odvolací súd zistil, že rodičia maloletej N. sa rozviedli ešte v roku 2012. Maloletá N. bola zverená do osobnej starostlivosti matky rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 10P/434/2011-59 z 30. 03. 2012 a bol upravený aj styk otca maloletého dieťaťa B. Z. s maloletou N. Z. na prvé dva mesiace odo dňa právoplatnosti rozvodového rozsudku na každý párny týždeň v mesiaci, v sobotu od 09:00 hod. do 12:00 hod. a každý párny týždeň v nedeľu od 14:30 hod. do 18:00 hod., ďalšie dva nasledujúce mesiace každý párny týždeň v nedeľu od 09:00 hod. do 18:00 hod a po štyroch mesiacoch od právoplatnosti rozsudku o rozvode na každý párny týždeň od soboty od 09:00 hod. do nedele 18:00 hod. Rozsudok o rozvode manželstva rodičov maloletej podľa záznamu Okresného súdu Žiar nad Hronom nadobudol právoplatnosť 26. 04. 2012. V zmysle úpravy styku by sa mal otec s maloletou teraz stýkať každý párny týždeň v sobotu od 09:00 hod. do nedele 18:00 hod. 7.2. Matka maloletej podala návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa dožadovala novej úpravy styku s odôvodnením, že z iného konania vedeného Okresný súdom Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4P/39/2016, predmetom ktorého je návrh otca na zníženie výživného na maloletú, sa dozvedela, že má otec závažné zdravotné problémy, ktoré by mu mohli brániť v riadnej starostlivosti o maloletú. K návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia doložila aj kópiu návrhu otca vo veci 4P/39/2016, kde sám uviedol, že v roku 2016 nastala podstatná zmena v jeho pomeroch v tom, že musel ukončiť zamestnanie, pretože sa nachádzal pod obrovským tlakom zo strany zamestnávateľa, trpel akútnym stresom, nespavosťou, nechutenstvom, nedokázal sa v dôsledku neúmerného stresu sústrediť nielen na prácu, ale ani na bežné úkony. Súd prvej inštancie ďalším dokazovaním zistil, že otec skutočne bol v ústavnom liečení, v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. Predná Hora, ako pacient so šestnásťročnou politoxikomanickou anamnézou, ktorý bol pri prijatí na liečenie pozitívny na THC. 7.3. Konanie vo veci starostlivosti o maloletých je upravené v Civilnom mimosporovom poriadku, ktorý v § 365 až 368 upravuje len niektoré (osobitné) ustanovenia o neodkladných a iných opatreniach súdu. V ostatnom sa podľa §-u 2 ods. 1 CMP aj na konania vo veci starostlivosti o maloletých aplikujú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

8. Podľa §-u 111 písm. d) Civilného mimosporového poriadku v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých súd rozhoduje o styku s maloletým. O styku s maloletým môže súd rozhodnúť nielen rozhodnutím vo veci samej, ale v prípade splnenia zákonných podmienok aj neodkladným opatrením podľa §-u 325 ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku, pretože druhy neodkladných opatrení, ktoré môže súd nariadiť, sú vymenované len príkladmo.

9. Súd prvej inštancie dospel k správnemu záveru, že je potrebné bezodkladne upraviť pomery medzi rodičmi a maloletou z dôvodu, že sa úprava styku spôsobom a v rozsahu určenom rozsudkom Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 10P/434/2011-59 z 30. 03. 2012 z dôvodu podstatných zmien na strane otca maloletej realizovať nemôže. Spôsob realizácie styku, ktorý sa má uskutočňovať na pracovisku kolízneho opatrovníka, súd prvej inštancie vopred s kolíznym opatrovníkom nekonzultoval. Z dôvodov rozhodnutia súdu prvej inštancie nie je možné vyčítať, na základe akého zákona uložil kolíznemu opatrovníkovi povinnosť asistovať pri styku otca s maloletou a poskytnúť za účelom styku svoje priestory, i keď podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky povinnosti možno ukladať iba zákonom, alebo na základe zákona a v jeho medziach. 9.1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny patrí medzi orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva svoju pôsobnosť podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny okrem iného plnia aj funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa na základe rozhodnutia súdu po ustanovení do funkcie podľa §-u 31 Zákona o rodine. Úlohy orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonala funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa podľa Zákona o rodine sú vymedzené v §-e 20 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele tak, že poskytuje dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov rozporu záujmov medzi rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a dieťaťom alebo medzi deťmi navzájom, najmä využitím vhodných opatrení podľa tohto zákona a že zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa. Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. ani Zákona o rodine nie je možné odvodiť povinnosť kolízneho opatrovníka zabezpečovať styk rodiča s maloletým dieťaťom na úkor plnenia svojich pracovných a iných povinností tak, ako to určil súd prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí. Na druhej strane však zákon nebráni tomu, aby takúto asistenciu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vykonal dobrovoľne.

10. Kolízny opatrovník odvolaciemu súdu v správe z 15. 02. 2017 oznámil, že napriek svojím obmedzeným priestorom a profesijnému zloženiu zamestnancov je ochotný umožniť styk otca s maloletou N. vo svojich priestoroch každý štvrtok párneho týždňa v kalendárnom roku v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žarnovica a zabezpečí aj prítomnosti psychológa referátu poradenskopsychologických služieb. Odvolací súd len z dôvodu súhlasu kolízneho opatrovníka zo spôsobom realizácie styku otca s maloletou v jeho úrade zmenil uznesenie súdu prvej inštancie v I. výroku tak, že termín na uskutočnenie styku otca s maloletou určil namiesto piatku párneho týždňa v kalendárnom roku na štvrtok párneho týždňa v kalendárnom roku, a to v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. z dôvodu, že tento čas vyhovuje kolíznemu opatrovníkovi a rešpektuje aj školské povinnosti a mimoškolské aktivity maloletej N.. Ostatné časti výroku uznesenia súdu prvej inštancie nie sú zmenou vykonanou rozhodnutím odvolacieho súdu dotknuté z dôvodu, že sú vecne správne.

11. Odvolací súd vo výroku svojho rozhodnutia v súlade s § 121 C. m. p. vyjadril, že rozhodnutím o úprave styku uznesením o nariadenie neodkladného opatrenia dochádza k zmene rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 10P/434/2011-59 z 30. 03. 2012 vo výrokoch o úprave styku, aby každému bolo zrejmé, podľa ktorého rozhodnutia súdu sa má styk otca s dieťaťom realizovať. Zmenu rozsudku o výkone rodičovských práv a povinností pripúšťa Civilný mimosporový poriadok v §-e 121 v prípade, ak dôjde k zmene pomerov. Takáto zmena pomerov aj podľa názoru odvolacieho súdu nastala potom, ako otec maloletej sám uviedol, že mu jeho zdravotný stav neumožňuje plniť a užívať si rodičovské práva a povinnosti spôsobom určeným rozsudkom o rozvode manželstva s matkou maloletej.

12. Rozhodnutie senátu krajského súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP); dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 CSP nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP); na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 CMP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t. j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie ani na základe výzvy na plnenie (§ 379 ods. 1 a 2 CMP), môže mu súd uložiť pokutu do 1.000,- € (§ 382 ods. 1 CMP), rozhodnúť o zastavení výplaty rodičovského príspevku a prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa (§ 383 ods. 1 CMP) alebo odňať maloletého tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť a postarať sa o jeho odovzdanie tomu, komu bolo podľa rozhodnutia zverené, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, alebo tomu, kto je oprávnený neoprávnene premiestneného alebo zadržaného maloletého prevziať (§ 386 ods. 1 CMP) a to všetko aj bez návrhu (§ 376 ods. 2 CMP).