KSBB/17CoE/18/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoE/18/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6115208632 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6115208632.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v exekučnej veci oprávneného PRO CIVITAS, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Astrová 2/A, IČO: 45 869 464, právne zastúpeného JUDr. Veronikou Kubrikovou, advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Bratislave, Martinčekova č. 13, IČO: 42 174 716, proti povinnému F. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom U. XX, XXX XX W. W., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovianska č. 17, 960 01 Zvolen, pod sp. zn. EX 1895/15, pre vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 445,82 Eur s príslušenstvom o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1Er/1229/2015-30 z 13. 07. 2015, takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvej inštancie potvrdzuje.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie uložil oprávnenému povinnosť zaplatiť na účet súdu súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej Zákon o súdnych poplatkoch) a to v sume 3 eurá, v lehote 15 dní od právoplatnosti uznesenia s poučením, že pokiaľ nebude vyrubený súdny poplatok riadne a včas zaplatený, bude ho súd vymáhať.

2. Proti uzneseniu podal oprávnený v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Domnieva sa, že súdny poplatok nebol vyrubený oprávnene a poplatková povinnosť vyplývajúca z položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov sa na neho nevzťahuje. Argumentoval, že v zmysle uvedenej položky je spoplatnené vyhotovenie rovnopisu podania, z čoho si vyvodzuje, že doručenie ani prijatie podania podpísaného ZEP-om poplatkovým úkonom nie je. Oprávnený výslovne nenavrhol súdu, aby vykonal poplatkový úkon, teda nežiadal vyhotovenie rovnopisu, tento výslovný prejav vôle účastníka absentuje. Existencia samotného elektronického podania podpísaného ZEP-om neznamená, že oprávnený navrhuje vykonanie poplatkového úkonu, súd vykonal spoplatňovaný úkon bez návrhu účastníka konania. Oprávnený ďalej argumentuje, že podľa zákon o súdnych poplatkoch absentuje výslovné určenie poplatníka, pretože zákon neobsahuje ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné určiť poplatníka, teda subjekt tejto poplatkovej povinnosti, čo je však základným predpokladom vzniku poplatkovej povinnosti. Opakovane zdôraznil, že on vykonanie tohto poplatkového úkonu nenavrhol. Je preto absolútne vylúčené, aby oprávnený bol spôsobilým poplatníkom poplatkového úkonu, pokiaľ nepodal návrh na vykonanie takéhoto úkonu. Nie je možné prenášať náklady spojené s internými potrebami súdu na oprávneného, pokiaľ tento svojim konaním tieto náklady nezapríčinil a konal len v súlade so zákonom, t.j. zákonom dovoleným spôsobom. Z vyhotoveného rovnopisu podania podpísaného ZEP-om nemá oprávnený žiadny prospech. Skutočnosť, že sa súdny spis nevedie elektronicky, a teda súd musí vyhotoviť všetky prijaté podania jedine v písomnej podobe, nemožno pričítať na ťarchu pôvodcu podania podpísaného ZEP-om, obzvlášť, ak za podanie návrhu riadne zaplatil súdny poplatok. Oprávnený má za to, že uloženie poplatkovej povinnosti aj za spôsob podania návrhu je duplicitným spoplatnením tohto istého úkonu a zákon takýto postup nepripúšťa. Oprávnený taktiež s poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch sa domnieva, že povinnosť zaplatiť poplatok nemôže vzniknúť skôr, ako rozhodnutie vo veci samej. V závere oprávnený poukázal na zjavnú diskrimináciu podaní podpísaných ZEP-om najmä z hľadiska dvojitého spoplatnenia. Domnieva sa preto, že prípadný poplatok za takéto podanie je už obsiahnutý v súdnom poplatku zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi a súd zároveň takýmto spôsobom zasahuje do možnosti konať pred súdom. Navrhuje preto, aby odvolací súd predmetné uznesenie zrušil.

3. Odvolanie oprávneného bolo doručené súdu prvej inštancie 12. augusta 2015, teda ešte za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol ku dňu 01. 07. 2016 zrušený zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

4. Podľa § 470 ods. 1, 2 Civilného sporového priadku (ďalej len ,,C. s. p.“), ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

5. Podľa § 9a ods. 1 Exekučného poriadku, ak to povaha veci nevylučuje, v konaní podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

6. Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v súlade s ust. § 379, 380 a 385 ods. 1 Civilného sporového poriadku, bez nariadenia odvolacieho pojednávania z dôvodu, že dokazovanie nebolo potrebné zopakovať ani doplniť a uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 C. s. p. ako vecne správne potvrdil.

7. Vychádzajúc z ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. (ďalej Zákon o súdnych poplatkoch), súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

8. Podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov, je sadzba súdneho poplatku za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria súdny spis a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona za každú stranu 0,10 eura najmenej 10 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami.

9. Pokiaľ ide o vyrubený súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné vychádzať zo systematiky zákona, použitej terminológie Zákona o súdnych poplatkoch, ako aj z členenia Sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu Zákona o súdnych poplatkov na štyri časti vymedzujúce jednotlivé osobitné skupiny poplatkov - a to I.Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní, II. Poplatky za úkony súdov, III. Poplatky za úkon orgánov štátnej správy súdov a IV. Poplatky za úkony prokuratúry.

10. Z obsahu spisu Okresného súdu Banská Bystrica v exekučnej veci vedenej pod sp. zn. 1Er/1229/2015 vyplýva, že dňa 6. júla 2015 na výzvu exekučného súdu doručila právna zástupkyňa oprávneného súdu Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné v čase uzatvorenia zmlúv o úvere obsahujúce rozhodcovskú doložku. Oprávnený namieta zákonnosť uloženej poplatkovej povinnosti s odôvodnením, že exekučný súd vykonal poplatkový úkon bez návrhu oprávneného a tento úkon nebol ani vykonaný v prospech oprávneného. Nie je možné prenášať náklady spojené s internými potrebami súdu (t. j. prevedenie elektronického podania do tlačenej podoby pre potreby vytvorenia súdneho spisu) na oprávneného.

11. Vychádzajúc z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. e/ Zákona o súdnych poplatkoch, poplatníkom je oprávnený v exekučnom konaní. 12. Vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom treba považovať za úkon, ktorý súd podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov musí vykonať. Súd v prípade prijatia elektronického dokumentu podpísaného zaručeným elektronickým podpisom overuje platnosť certifikátu a elektronického podpisu alebo elektronickej pečate a vykoná konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby (vyhláška NBÚ č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku a § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Príslušný súd vytlačí dokument prijatý v elektronickej podobe do listinnej podoby, pričom spravidla tak urobí, keď pristúpi k vybaveniu veci, k čomu nevyhnutne potrebuje listinnú podobu procesného podania a podľa uváženia buď všetkých alebo niektorých príloh (§ 129, § 132 a § 168 Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd). Od počtu vyhotovených rovnopisov podania urobeného elektronickými prostriedkami sa odvíja výška poplatkovej povinnosti podľa § 1 ods. 2 Zák. 71/1992 Zb., pričom poplatková povinnosť vzniká podľa § 5 ods. 1 písm. a/ cit. zákona vtedy, kedy takéto podanie dôjde súdu. Súd po tom, ako mu boli doručené podania uskutočnené elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom, bol povinný procesne sa nimi zaoberať - spracovať ich v tom zmysle, ako to má na mysli položka 20a Sadzobníka súdnych poplatkov. Vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickými prostriedkami a podpísaným zaručeným elektronickým podpisom je úkon súdu, ktorý súd vykonáva aj bez osobitného návrhu. Spracovanie procesných podaní došlých na súd je nevyhnutným predpokladom ďalšieho procesného postupu súdu vo veci, ktorej sa obsah týchto podaní týka. Pre účely vytvorenia súdneho spisu a k ďalším procesným úkonom je nevyhnutne potrebné vyhotovenie listinnej podoby procesného podania, uskutočneného v elektronickej podobe. Ak potom súd, postupujúc v súlade s procesnou úpravou, ako aj v súlade s ustanoveniami vykonávacieho predpisu (Vyhláška MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd) vykonal nevyhnutný úkon pre to, aby rovnopis podania a prílohy doručenej oprávneným exekučnému súdu elektronickými prostriedkami založil do súdneho spisu, aby mohol pokračovať v exekučnom konaní, a ktorý podlieha poplatkovej povinnosti v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov, bol povinný poplatníkovi v exekučnom konaní špecifikovanom v ustanovení § 2 ods. 1 písm. e/ (v čase rozhodovania okresného súdu pod písm. f/) Zákona o súdnych poplatkoch uložiť povinnosť zaplatiť súdny poplatok podľa položky 20a Sadzobníka súdnych poplatkov za vyhotovenie rovnopisu listinného podania, a to v sume zodpovedajúcej sadzbe súdneho poplatku za spoplatnený úkon v zmysle danej položky.

13. Okresný súd postupoval správne a v zmysle zákonnej úpravy, pokiaľ poplatníkovi uložil napadnutým uznesením poplatkovú povinnosť za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronickou formou so zaručeným elektronickým podpisom. Súdny poplatok bol vyrubený oprávnene a v správnej výške, preto odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 C. s. p. ako vecne správne potvrdil. 14. Rozhodnutie senátu krajského súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.); dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) C.s.p. (§ 421 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 C.s.p. nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p.); na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).