KSBB/17Co/978/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/978/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6613222912 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6613222912.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v právnej veci žalobcu H. W., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom J. U. XXXX/XX, XXX XX D., zastúpený JUDr. Erikou Golskou, advokátkou, so sídlom T. G. Masaryka 29, 984 01 Lučenec, proti žalovanému U. C., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom J. K. XX, XXX XX X. A. Q., t.č. bytom D. XX, XXX XX X. A. Q., v konaní o zaplatenie 1.817,- € s prísl. o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Lučenec, č. k. 7C/42/2014-42 zo dňa 24. 09. 2014, takto

rozhodol:

I. Rozsudok súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e .

II. Žalobca m á n á r o k na náhradu trov odvolacieho konania proti žalovanému v plnom rozsahu.

odôvodnenie:

1. Odvolaním napadnutým rozsudkom Okresný súd Lučenec (ďalej ako „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1.817,- € a nahradiť žalobcovi trovy súdneho konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 109,- € a náhrady trov právneho zastúpenia vo výške 357,02 € na účet právnej zástupkyne žalobcu a to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. 1.1 Z rozhodnutia súdu prvej inštancie vyplýva, že žalobca je výlučným vlastníkom nehnuteľností - pozemkov vedených v katastrálnom území D., obec D., okres D., zapísaných na liste vlastníctva č. XXXXX, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape ako parc. č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, parc. č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 a parcela č. XXXX/X - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 v podiele 1/1. Žalobca nadobudol predmetné nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy, č. vkladu V 770/13 z 19.04.2013-1045/13. Na uvedených pozemkoch sa nachádzajú polyfunkčné objekty vo vlastníctve žalovaného, ktoré sú vedené v katastrálnom území D., obec D., okres D., zapísané na liste vlastníctva č. XXXX ako polyfunkčný objekt, súpisné číslo XXXX stojaci na pozemku parcela č. XXXX/X, polyfunkčný objekt súpisné číslo XXXX stojaci na pozemku parcela č. XXXX/X a polyfunkčný objekt súpisné č. XXXX stojaci na pozemku parcela č. XXXX/X. Ku dňu nadobudnutia vlastníctva žalobcu k predmetným pozemkom žalovaný tieto pozemky už užíval a do dnešného dňa užíva na prenájom podnikateľským subjektom a fyzickým osobám. Na žiadosť žalobcu sa k cene za prenájmy pozemkov patriacich žalobcovi vyjadrilo dňa 17. 12. 2013 Mesto D.. Obvyklé nájomné za pozemky v danej lokalite predstavovalo sumu 34,50 Eur za m2 na rok. Žalovaný ako vlastník predmetnej polyfunkčnej budovy nemal uzavretú platnú nájomnú zmluvu so žalobcom. Žalobca vykonal niekoľko pokusov o uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľností so žalovaným, avšak neúspešne. Žalobca preto podal návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 1817,- € z titulu bezdôvodného obohatenia zo strany žalovaného. Žalobca si uplatnil sumu za užívanie predmetných pozemkov od mája 2013 do 19.12.2003, t. j. v trvaní 8 mesiacov, čo činí žalovanú sumu 1817,- €. Súd prvej inštancie vyslovil, že má za preukázané, že žalovaný užíva predmetné pozemky, na ktorých sa nachádza polyfunkčný objekt vo vlastníctve žalovaného bez právneho dôvodu, pretože nedošlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy, čím žalovanému vznikajú záväzky hradiť za užívanie predmetných nehnuteľností. Pri určení primeranej sumy vychádzal prvoinštančný súd zo súm, za ktoré obvykle prenajíma Mesto D. v predmetnej lokalite nehnuteľnosti a túto sumu považoval za obvyklú odplatu, ktorá súvisí s účelom a spôsobom užívania nehnuteľností na podnikateľské účely. 1.2 Súd prvej inštancie rozhodol o veci samej s poukazom na ustanovenia § 451 ods. 1, 2, § 456 a § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „Občiansky zákonník“). Na rozhodnutie o trovách konania aplikoval § 149 ods. 1, § 151 ods.1, 8 v spojení s § 142 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení účinnom do 30. 06. 2016 (ďalej ako O. s. p.), podľa ktorého ak má účastník vo veci úspech, prizná mu súd náhradu účelne vynaložených trov konania potrebných na účelné bránenie svojho práva voči účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Pri výpočte trov prvoinštančný súd poukazoval na § 9 ods. 1, § 10 ods. 1, § 13a ods. 1 a § 19 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

2. Proti rozsudku súdu prvej inštancie podal žalovaný včas odvolanie. Žalovaný namietal existenciu, ako aj výšku žalobného nároku. Uviedol, že so žalobcom nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu na dôvod platobného rozkazu. Ďalej žalovaný poukázal na to, že na pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 24. 09. 2014 sa nemohol zo zdravotných dôvodov dostaviť, čo aj uviedol v žiadosť o odročenie pojednávania. Jeho žiadosť nebola akceptovaná. V poslednom rade žalovaný označil celý nákup pozemkov za špekulatívny. Z vyššie uvedených dôvodov žiadal žalovaný súd, aby vyhlásil rozsudok za neplatný a zaviazal žalobcu nahradiť žalovanému trovy konania spočívajúce v súdnom poplatku za podaný opravný prostriedok.

3. Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 31. 08. 2015 uviedol, že považuje tvrdenia žalovaného v celom rozsahu za účelové, realizované v snahe oddialiť právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku súdu prvej inštancie. Na tvrdenie žalovaného a absencii zmluvy, ktorá by bola dôvodom na vydanie platobného rozkazu žalobca uvádza, že práve neexistencia takejto zmluvy ho viedla k podaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu. Žalobca ďalej uvádza, že pred podaním návrhu na súd sa opakovane snažil kontaktovať žalovaného za účelom mimosúdneho riešenia právneho vzťahu, no neúspešne. Namieta aj tvrdenie žalovaného o odročení pojednávania. Podľa tvrdenia žalobcu v úvode pojednávania sudca konštatoval, že žalovaný sa na pojednávanie nedostavil, doručenie má riadne vykázané a svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnil. K tvrdeniu žalovaného ohľadom špekulatívneho nákupu zo strany žalobcu uvádza žalobca, že toto tvrdenie nesúvisí s predmetom súdneho konania. Vzhľadom na uvedené považoval žalobca odvolanie žalovaného ako nedôvodné a navrhol aby odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecné správny.

4. Dňom 01. 07. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ,,C. s. p.“), ktorý v § 470 ods. 1 ustanovuje, že tento zákon platí aj na konania začaté pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 C. s. p., právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Odvolací súd preskúmal vec na základe podaného odvolania žalovaného, ktorého právne účinky nastali predo dňom účinnosti C. s. p., pričom aplikoval podľa § 470 ods. 1 už C. s. p.

5. Krajský súd, ako funkčne príslušný na prejednanie odvolania v zmysle § 34 C. s. p., vec preskúmal bez nariadenia odvolacieho pojednávania v rozsahu určenom § 379 a podľa § 380 ods. 1, 2 C. s. p., a rozsudok prvej inštancie podľa § 387 ods.1, 2, C. s. p. ako vecne správny potvrdil.

6. Podľa § 387 ods. 1, 2 C. s. p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

7. Odvolací súd preskúmal všetky podstatné odvolacie námietky žalovaného ako aj predchádzajúce konanie spolu s napadnutým rozsudkom súdu prvej inštancie a v plnom rozsahu sa stotožňuje s právnym záverom súdu prvej inštancie, na ktorý ďalej v zmysle § 387 ods. 1 a 2 C. s. p. len poukazuje. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie na základe vykonaných dôkazov dospel k správnym skutkovým zisteniam, aplikoval správne ustanovenia právnych predpisov a vec správne právne posúdil. Z dôvodu, že odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania žalovaného viazaný zaoberal sa pri posudzovaní veci iba tvrdeniami žalovaného uvedenými v odvolaní a procesným postupom súdu prvej inštancie, ktorý predchádzal vydaniu napadnutého rozsudku z hľadiska, či (ne)došlo k vadám, ktoré sa týkajú procesných podmienok.

8. Úlohou odvolacieho súdu bolo posúdiť, či došlo zo strany žalovaného k bezdôvodnému obohateniu na úkor žalobcu.

9. Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí v zmysle § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka obohatenie vydať.

10. Bezdôvodným obohatením je podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

11. V zmysle § 456 Občianskeho zákonníka sa predmet bezdôvodného obohatenia musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.

12. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie správne posúdil, že zo strany žalovaného došlo k bezdôvodnému obohateniu. Žalovaný získal plnením bez právneho dôvodu prospech a to tak, že užíval nehnuteľnosti - pozemky vo vlastníctve žalobcu bez toho, aby bola medzi nimi uzatvorená platná zmluva o nájme nehnuteľností. Odvolací súd má z výpisov z katastra nehnuteľností nesporne preukázané, že hnuteľnosti - polyfunkčné budovy vo vlastníctve žalovaného stoja na pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žalobcu. Vzhľadom na to, že žalovaný užíval pozemky bez odplaty žalobcovi, obohatil sa takto na jeho úkor. Napriek tomu, že žalovaný mal možnosť spor vyriešiť mimosúdne, túto možnosť nevyužil, a tým sa čiastka, o ktorú sa bezdôvodne obohatil, zvyšovala. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie týkajúceho sa nároku žalobcu na vydanie bezdôvodného obohatenia, ako aj s výškou tohto nároku. Dlžné nájomné bolo vypočítané na základe oficiálneho prehlásenia Mesta D., vychádzajúceho z priemernej výšky nájomného vypočítaného k dátumu vzniku bezdôvodného obohatenia.

13. K námietke žalovaného týkajúcej sa odročenia pojednávania sa odvolací súd vyjadruje nasledovne. Zo spisu je preukázané, že pred začatím pojednávania zo dňa 24. 09. 2014 bola súdom prvej inštancie riadne zisťovaná prítomnosť strán. Žalovaný sa na dané pojednávanie nedostavil, doručenie mal riadne vykázané a neospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní. Žiadosť žalovaného o odročenie pojednávania bola síce podľa spisu podaná na pošte dňa 22. 09. 2014, ale doručená bola súdu až dňa 25. 09. 2014, t. j. po skončení pojednávania a vynesení rozsudku. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie postupoval správne. Ďalšie námietky vznesené žalovaným v odvolaní týkajúce sa špekulatívneho prevodu pozemkov sú v tomto konaní irelevantné a preto sa nimi odvolací súd ďalej nezaoberal.

14. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie posúdil v zmysle § 387 ods. 1, 2 C. s. p. ako vecne správny a potvrdil ho v plnom rozsahu, vrátane výroku o trovách. Súd prvej inštancie rozhodoval o trovách konania v súlade s ust. § 142 ods. 1 O. s. p. podľa úspechu strán v konaní. Žalobca bol v konaní úspešný, preto mu súd priznáva nárok na náhradu trov konania.

15. V dôsledku úspechu žalobcu v odvolacom konaní mu odvolací súd priznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania v zmysle § 255 ods. 1, § 262 ods. 1 v spojení s § 396 ods. 1 C. s. p.

16. Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C. s. p.); dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) C. s. p. (§ 421 ods. 2 C. s. p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 C. s. p. nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C. s. p.); na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C. s. p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C. s. p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C. s. p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C. s. p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C. s. p.).