KSBB/17Co/270/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/270/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715207817 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6715207817.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a členov senátu JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zastúpeného Bobák, Bollová a spol., s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Dr. VI. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 855 673, proti žalovanému L. A., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Q. XX, XXX XX Q.- O., v konaní o zaplatenie 248,88 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Zvolen č. k. 12C/197/2015-24 zo dňa 19.01.2016, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu vo výroku, ktorým odpor žalovaného odmietol ako podaný bez odôvodnenia vo veci samej, p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením okresný súd odmietol odpor žalovaného ako podaný bez odôvodnenia vo veci samej. V odôvodnení uznesenia uviedol, že žalovaný doručil okresnému súdu dňa 18.01.2016 podanie označené ako Odvolanie, v ktorom žiadal súd o splátkový kalendár vo výške 20,00 Eur mesačne a to z dôvodu, že žalobca neinformoval žalovaného o vyskytnutom probléme. Súd postupoval podľa § 172 ods. 1 prvá a druhá veta, § 174 ods. 3 písm. b) a § 174 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p“.), ktorý bol zrušený zákonom č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok a uviedol, že žalobca síce podal v zákonnej lehote proti platobnému rozkazu odpor, ktorý však nebol odôvodnený, napriek tomu, že v platobnom rozkaze bol poučený o následkoch podania odporu bez odôvodnenia.

2. Proti výroku uznesenia o odmietnutí odporu žalovaného podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalovaný; uviedol, že dlžnú sumu 248,88 Eur nie je schopný naraz zaplatiť, pretože sa nachádza momentálne v zlej finančnej situácii. Dôchodok, ktorý poberá, mu nevystačuje ani na základné potreby, má dlhy najmenej v 4 spoločnostiach.

3. Odvolanie žalovaného bolo doručené súdu dňa 03.02.2016, podané na poštovú prepravu dňa 01.02.2016, teda ešte za účinnosti O.s.p.

4. Podľa § 470, ods. 1, 2 Civilného sporového poriadku (ďalej len „C.s.p.“), ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

5. Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v rozsahu určenom ustanovením § 379 ods.1 C.s.p. a uznesenie okresného súdu v napadnutom výroku podľa § 387 ods. 1,2 C. s. p. ako vecne správne potvrdil.

6. Odvolanie žalovaného nie je dôvodné. 7. Zo spisu okresného súdu je zrejmé, že návrhom na začatie konania zo dňa 29.04.2015 žalobca - spoločnosť Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, sa voči žalovanému Ondrejovi Výboštekovi domáhal zaplatenia sumy 248,88 Eur s príslušenstvom titulom neuhradenia pohľadávky vyplývajúcej zo Zmluvy o pripojení č. A5527618, ktorú uzavreli žalobca a žalovaný dňa 24.02.2011. Dňa 11.12.2015 bol vydaný platobný rozkaz č.k. 12C/197/2015-22, ktorým súd vyhovel návrhu žalobcu. V platobnom rozkaze bol žalovaný poučený, že má možnosť v lehote 15 dní podať na súde, ktorý platobný rozkaz vydal, opravný prostriedok, ktorý označí ako „odpor proti platobnému rozkazu“. V podanom odpore sa vyjadrí, či uznáva aspoň časť voči nemu uplatnenému nároku, alebo ho považuje za neopodstatnený v celom rozsahu. Rovnako bol žalovaný poučený, že súd odmietne odpor, ktorý bude podaný oneskorene, bez odôvodnenia vo veci samej, alebo neoprávnenou osobou. Ak nepodá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, nadobudne platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku a na jeho základe bude môcť žalobca ako oprávnený viesť exekúciu na jeho majetok.

8. Platobný rozkaz bol doručený žalovanému dňa 12.01.2016. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu v zákonom stanovenej lehote podanie označené ako „odvolanie“, v ktorom uviedol, že žiada zaplatiť žalovanú sumu v splátkach z dôvodu, že žalobca ho neinformoval o vyskytnutom probléme. Následne uznesením č.k. 12C/197/2015-24 zo dňa 19.01.2016 okresný súd odpor žalovaného odmietol ako podaný bez odôvodnenia vo veci samej.

9. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, pretože odpor žalovaného nebol v súlade s § 174 ods. 1 O.s.p. vecne odôvodnený. Žalovaný bol v platobnom rozkaze č. k.: 12C/197/2015-22 zo dňa 11.12.2015 dostatočne poučený o tom, že odpor je potrebné odôvodniť takými skutočnosťami, ktoré obstoja proti žalobcovým tvrdeniam a predloženým dôkazom; žalovaný mal podľa poučenia súdu v odpore uviesť, či uznáva aspoň časť uplatneného nároku alebo ho považuje za neopodstatnený v celom rozsahu. Pri rozhodovaní o podanom odpore súd vychádzal z dôvodov uvedených v odpore žalovaného, ktorý ako hlavný dôvod označil zlú finančnú situáciu. Uvedené tvrdenia žalovaného nemožno považovať za odôvodnenie odporu vo veci samej. V prejednávanej veci súd aplikoval právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyslovený Uznesením 3Obo 403/98, podľa ktorého, uvedenie dôvodu nesplnenia dlhu nemožno považovať za odôvodnenie vo veci samej. Napriek predchádzajúcemu poučeniu, žalovaný v odpore neuviedol žiadne tvrdenia spochybňujúce opodstatnenosť povinnosti uloženej v platobnom rozkaze, práve naopak, z obsahu podaného odporu vyplýva, že nárok žalobcu uznáva. Žalovaný požiadal o splácanie žalovanej istiny v mesačných splátkach, z čoho jasne vyplýva, že žalovaný nevznáša konkrétne právne alebo vecné námietky voči žalovanej istine, ale domáha sa úpravy splatnosti žalovanej istiny, než aká je uvedená v predmetnom platobnom rozkaze, teda do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu.

10. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odvolací súd uznesenie okresného súdu v napadnutom výroku o odmietnutí odporu žalovaného ako podaný bez odôvodnenia vo veci samej s odkazom na § 387 ods. 1,2 C. s. p. ako vecne správne potvrdil. 11. Toto rozhodnutie prijal senát krajského súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.); dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) C.s.p. (§ 421 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 C.s.p. nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C.s.p.); na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C.s.p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C.s.p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C.s.p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C.s.p.).