KSBB/17Co/18/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/18/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611203661 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Deáková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6611203661.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci žalobcu Sociálna poisťovňa, ulica 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, pobočka Lučenec, Dr. Vodu 6, 984 01 Lučenec 1, proti žalovanému Q. M., nar. XX. XX. XXXX, V. XX, XXX XX H., zastúpenému JUDr. Jaroslavom Bánošom, advokátom, ul. Parkova 1287/4, 986 01 Fiľakovo, v konaní o zaplatenie 6.777,31 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu o vyrubení súdneho poplatku Okresného súdu Lučenec č. k. 14C/7/2011-203 zo 06. 12. 2013, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť Slovenskej republike súdny poplatok vo výške 406,50 Eur na účet Okresného súdu Lučenec č. XXXXXXXXXX/XXXX, VS: XXXXXXXXXX, KS: XXXX, vedený v Štátnej pokladnici. Z jeho odôvodnenia vyplýva, že rozsudkom č. k. 14C/7/2011-203 zo dňa 20. 11. 2013 uložil povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi 6.777,31 Eur, žalobcovi náhradu trov konania nepriznal a uložil povinnosť žalovanému nahradiť trovy konania štátu vo výške 484,12 Eur. Keďže žalobca bol od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe v plnom rozsahu vyhovel, žalovaný ako neúspešný účastník podľa výsledku konania v zmysle § 2 ods. 2 a § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je povinný zaplatiť súdny poplatok zo žaloby.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie žalovaný, ktorým žiadal, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil ako ničotné a protizákonné, pretože žalovaný podal odvolanie proti rozsudku a kým nie je vo veci právoplatne rozhodnuté, uznesenie o vyrubení súdneho poplatku je protizákonné.

Krajský súd, ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku - ďalej len „O. s. p.“), odvolanie prejednal v medziach podaného odvolania v súlade s ustanovením § 212 ods. 1 O. s. p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 1, 2 O. s. p.) uznesenie okresného súdu podľa § 219 ods. 1, 2 O. s. p. potvrdil ako vecne správne.

Podľa § 219 ods. 1 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Preskúmaním spisu odvolací súd zistil, že okresný súd vo veci rozhodol rozsudkom, ktorým zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi nárok v plnom rozsahu, ako aj trovy konania a trovy štátu. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie, na základe ktorého odvolací súd rozsudok okresného súdu v plnom rozsahu potvrdil. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v jeho aktuálnom znení (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa Sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu. Podľa ods. 4 citovaného v § 2 v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie. Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ (§ 5 ods. 1 písm. a) citovaného zákona). Sadzba poplatku je uvedená v Sadzobníku percentom zo základného poplatku alebo pevnou sumou. Podľa § 2 ods. 2 citovaného zákona, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený. Túto povinnosť však odporca nemá v konaní o rozvode manželstva, o neplatnosti manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak súd tak rozhodne alebo ak uloží náhradu trov konania poplatníkovi. Od poplatku sú oslobodení Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, Národný úrad práce a Sociálna poisťovňa (§ 4 ods. 2 písm. a) citovaného zákona).

V danom prípade okresný súd správne uložil povinnosť žalovanému zaplatiť súdny poplatok podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení, pretože žalobca je od poplatku oslobodený a súd vyhovel žalobe v plnom rozsahu, odvolací súd jeho rozsudok potvrdil a preto žalovaný ako neúspešný účastník je podľa výsledku konania povinný zaplatiť súdny poplatok zo žalobného návrhu.

Okresný súd vyrubil žalovanému súdny poplatok opodstatnene a v správnej výške a preto odvolací súd napadnuté uznesenie okresného súdu ako vecne správne potvrdil. Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.