KSBB/17Co/162/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/162/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6715203921 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Deáková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6715203921.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana ako členov senátu, v právnej veci žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zast. Jakubčák, advokátska kancelária, s.r.o. so sídlom Michalská 14, 811 03 Bratislava, IČO: 47 255 706, proti žalovanej Y.. K. J., narodenej X.X.XXXX, bytom R. 3, XXX XX A., zastúpenej advokátkou JUDr. Martinou Meszáros Bariakovou, so sídlom Bystrický rad 453/77, 960 01, Zvolen, IČO:42 307 155, v konaní o zaplatenie 1.359,89 EUR s príslušenstvom, o späťvzatí žaloby po vydaní rozsudku Okresným súdom Zvolen č.k. 17C/120/2015-103 zo dňa 24.11.2016, takto

rozhodol:

I. Späťvzatie žaloby pripúšťa, rozsudok súdu prvej inštancie zrušuje a konanie v plnom rozsahu zastavuje.

II. Žalovaná má nárok na náhradu trov konania voči žalobcovi.

odôvodnenie:

1. Okresný súd rozsudkom uložil povinnosť žalovanej zaplatiť žalobcovi sumu 1.107,97 EUR s úrokom z omeškania vo výške 5,15 % ročne 3.7.2014 do zaplatenia, v mesačných splátkach po 100 EUR, vždy do 20. dňa v mesiaci, počnúc mesiacom december 2016 až do úplného zaplatenia dlžnej istiny s príslušenstvom s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok splatnosť celého plnenia (1. výrok); žalobu v prevyšujúcej časti zamietol (2. výrok); vyhlásil zmluvné podmienky žalobcu, zakotvené v obchodných podmienkach, poskytovanie univerzálnej služby pre odberateľov plynu kategória domácnosť, účinných od 1.1.2014: „Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi spolu s cenou za združenú dodávku plynu podľa týchto OP, cenníka a zmluvy a i ďalšie z predmetu zmluvy súvisiace platby (i), ak svojím odberom plynu, alebo iným konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany dodávateľa alebo PDS a tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka, resp. prevádzkového poriadku, alebo (ii) ak vznikne dodávateľovi povinnosť takéto platby uhrádzať voči PDS.“ „Náklady spojené s prerušením, v prípade s následným obnovením distribúcie a dodávky plynu z dôvodov neplnenia povinnosti odberateľa je odberateľ povinný nahradiť dodávateľovi v zmysle Cenníka externých služieb a výkonov platného v čase prerušenia alebo obnovenia dodávky." za neprijateľné podmienky (3. výrok); žalovanej priznal náhradu trov konania za pojeednávanie dňa 25.10.2016 (4. výrok), žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 63 % voči žalovanej (5. výrok).

2. Po doručení rozsudku stranám konania žalobca dňa zobral žalobu v plnom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť.

3. Podľa § 370 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej v texte len ,,C.s.p.“), ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie žaloby nepripustí, ak s tým protistrana z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť sčasti, použijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane.

4. Ustanovenia § 144 až § 146 C. s. p. rešpektujú žalobcu ako ,,pána sporu“ (dominus litis); žalobca môže vziať späť žalobu aj po rozhodnutí súdu prvej inštancie, avšak len do tej doby, pokiaľ sa toto rozhodnutie nestalo právoplatným; môže vziať žalobu späť bez toho, že by súčasne bolo podané odvolanie (ale aj vtedy, ak odvolanie podané nebolo), a to v čase od vyhlásenia rozhodnutia až do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Rozhodnutie o späťvzatí žaloby, ku ktorému došlo po rozhodnutí súdu prvej inštancie, je závislé na stanovisku druhej strany. Súd konanie nezastaví iba výnimočne, ak žalovaný so späťvzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Súd nemusí zastaviť konanie ani v prípade, ak ide o konanie, ktoré môže začať bez návrhu, ak sú na to dôvody (možnosť, nie povinnosť konanie zastaviť); dispozičné oprávnenie žalobcu je v takom prípade obmedzené dispozičným oprávnením súdu, ktorý je oprávnený iniciovať začatie konania.

5. V danom prípade žalobca vzal svoju žalobu späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, teda skôr, ako toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Keďže ide o návrhové konanie a žalovaná nevyjadrila so zastavením konania nesúhlas, v súlade s vyššie citovaným zákonným ustanovením krajský súd späťvzatie žaloby pripustil, rozhodnutie súdu prvej inštancie zrušil a konanie vo veci samej zastavil.

6. O trovách konania krajský súd rozhodol v zmysle § 256 ods. 1 C. s. p. s tým, že o ich výške rozhodne súd prvej inštancie.

7. Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C. s. p.); dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) C. s. p. (§ 421 ods. 2 C. s. p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 C. s. p. nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 C. s. p.); na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 C. s. p.).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 C. s. p.).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii; ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C. s. p.); dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C. s. p.).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C. s. p.).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom; dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.); povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C. s. p.).