KSBB/16CoPr/5/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoPr/5/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713218095 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6713218095.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša, v právnej veci navrhovateľa Z.. Q. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom N. N., K. XXX, právne zastúpeného JUDr. Zdenkou Vokálovou, advokátkou, Advokátska kancelária 080 01 Prešov, Hlavná 61, proti odporkyni OBCHODNÁ, a. s., so sídlom Zvolen, Jesenského 4707, t. č. Košice, Popradská 56, IČO: 46 934 103, o zaplatenie 990,75 EUR s príslušenstvom, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Zvolen č. k. 17Cpr/3/2013 - 24 zo dňa 08. 04. 2014, takto

rozhodol:

Krajský súd rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e . Navrhovateľovi sa náhrada trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil odporkyni povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 990,75 EUR s 5,5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 593,79 EUR od 01. 05. 2013 do zaplatenia a zo sumy 396,96 EUR od 01. 06. 2013 do zaplatenia a nahradiť trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku v sume 60,- EUR na účet navrhovateľa a trovy právneho zastúpenia vo výške 118,52 EUR na účet právneho zástupcu, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že mal za preukázané, že medzi účastníkmi konania bola platne uzavretá dňa 15. 02. 2013 pracovná zmluva na dobu určitú na dobu 6 mesiacov. Medzi účastníkmi konania bola v čl. V bod 5.1 pracovnej zmluvy dohodnutá mzda za vykonanú prácu vo výške 700,- EUR mesačne. Z predložených výplatných pások bolo preukázané, že navrhovateľovi bola v mesiaci marec 2013 a v mesiaci apríl 2013 vypočítaná čistá mzda z hrubej mzdy, dohodnutej v pracovnej zmluve, a to za mesiac marec vo výške 593,79 EUR a za mesiac apríl suma 396,96 EUR. Neboli preukázané tvrdenia odporcu, uvedené v odpore proti platobnému rozkazu, lebo dohodnutá mzda zodpovedala ustanoveniam pracovnej zmluvy a predloženej výplatnej páske. Odporca nepreukázal ani tvrdenie, že žalobca nevykonal prácu podľa pokynov zamestnávateľa, s týmto odôvodnením nie je zamestnávateľ podľa právnej úpravy oprávnený ani konať. Zo žiadneho ustanovenia právnej úpravy tiež nevyplýva, že by mala byť výplatná páska podpísaná štatutárnym zástupcom zamestnávateľa. Tým, že odporkyňa nevyplatila navrhovateľovi mzdu vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve, dostala sa do omeškania s plnením peňažného dlhu, preto okresný súd zaviazal odporkyňu aj na zaplatenie úrokov z omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti (výplatnom termíne) žalovanej pohľadávky.

Na právne posúdenie okresný súd uviedol § 118 ods. 1, ods. 2, § 129 ods. 1, § 130 ods. 2, ods. 5 Zákonníka práce (zák. č. 311/2001 Z. z.), na zdôvodnenie úroku z omeškania § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z. O trovách konania rozhodol okresný súd podľa § 142 ods. 1 OSP podľa výsledku konania, v ktorom bol úspešný navrhovateľ. Trovy konania pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku 60,- EUR a trov právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby po 51,45 EUR spolu v sume 118,52 EUR.

Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej 15-dňovej lehote (§ 204 ods. 1 veta prvá OSP) odvolanie odporkyňa, ktorá okresnému súdu vytýkala, že vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam.

Navrhovateľ sa k odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd, ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) prejednal odvolanie viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania v zmysle ust. § 212 ods. 1 OSP a bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 1, 2 OSP napadnutý rozsudok okresného súdu podľa § 219 ods. 1 OSP. potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 OSP odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Okresný súd vykonal dokazovanie vo veci v potrebnom rozsahu, vykonané dôkazy správne vyhodnotil podľa § 132 OSP. a svoje rozhodnutie aj náležite odôvodnil podľa § 157 ods. 2 OSP.

Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi rozhodnutia okresného súdu a na tieto v podrobnostiach odkazuje.

Z odôvodnenia rozhodnutia okresného súdu vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej. V hodnotení skutkových zistení okresný súd vychádzal zo skutočností, ktoré vyšli v konaní najavo a svoje zistenia náležite vyhodnotil. Okresný súd správne prihliadal na skutočnosť, že odporkyňa sa okrem odporu k návrhu nevyjadrila a svoje tvrdenia ničím v priebehu konania nepreukázala, neoznačila a ani nepredložila žiadne dôkazy. Okresný súd preto správne vychádzal z listinných dôkazov, pracovnej zmluvy a výplatných pások, ktoré predložil navrhovateľ. Odporkyňa nespochybnila predloženú pracovnú zmluvu, v zmysle ktorej bola dohodnutá mzda vo výške 700,- EUR mesačne (brutto), na pracovnej pozícii výrobný pracovník/skladník s miestom výkonu práce prešov, Bardejovská 38/A. Z výplatných pások za mesiace marec a apríl 2013 jednoznačne vyplýva, že navrhovateľovi mala byť vo výplatnom termíne vyplatená mzda zodpovedajúca žalovanej sume. Navrhovateľ tak preukázal, že odporkyňa je povinná vyplatiť mzdu za uvedené mesiace v žalovanej výške.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, ako aj dôvody, na ktoré poukázal prvostupňový súd v odôvodnení svojho rozhodnutia odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil. Okresný súd rozhodol správne aj v prípade súvisiaceho výroku o náhrade trov konania, kde postupoval podľa § 142 ods. 1 OSP podľa úspechu v konaní a v súlade s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších právnych predpisov.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 OSP, podľa úspechu v odvolacom konaní. Úspešný navrhovateľ náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil v zmysle § 151 ods. 1 OSP a jeho trovy nevyplývajú ani z obsahu spisu. Odvolací súd mu preto náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.