KSBB/16CoP/51/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoP/51/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6712214158 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6712214158.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Alexandra Mojša a JUDr. Ivice Hanuskovej, vo veci starostlivosti o maloletého G. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, dieťa rodičov M. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom J., C. XX, zastúpenej JUDr. Dášou Brázdilovou, advokátkou, advokátska kancelária Zvolen, Trhová 1 a G. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom A., E. XXXX/XX, zastúpeného Mgr. Martinou Slosiarikovou, advokátkou, advokátska kancelária Banská Bystrica, Jelšová 2A, v konaní o návrhu otca na zmenu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, na odvolanie otca proti rozsudku Okresného súdu Zvolen, č. k. 15P/38/2012 - 253 zo dňa 12. 03. 2013 takto

rozhodol:

Krajský súd rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým návrh otca na zmenu rozhodnutia ohľadom zastupovania a správy majetku maloletého zamietol, p o t v r d z u j e .

Vo výroku, ktorým okresný súd zamietol návrh otca na zmenu rozhodnutia o úprave styku otca s maloletým, návrh o povinnosti matky písomne informovať otca o maloletom a ktorým rozhodol o trovách konania z r u š u j e a vec vracia okresnému súdu v rozsahu zrušenia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Zvolen napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zmenu rozhodnutia ohľadom zastupovania maloletého a správy jeho majetku, druhým výrokom zamietol návrh na zmenu rozhodnutia o úprave styku otca s maloletým a tretím výrokom zamietol návrh o povinnosti matky písomne informovať otca o maloletom. Žiadnemu z účastníkov náhradu trov nepriznal.

V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že otec žiadal zmeniť rozhodnutie okresného súdu č. k. 9C 25/2008 - 28 z 20. 03. 2008, ktorým bol maloletý G. Marošík zverený na čas po rozvode do osobnej starostlivosti matky, ktorá ho zastupuje a spravuje jeho majetok a zároveň bolo upravené právo otca stýkať sa s maloletým každý nepárny týždeň v čase od soboty 9,00 hod. do nedele 16,30 hod. Pokiaľ otec navrhol zmenu súdneho rozhodnutia týkajúceho sa oprávnenia zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok tak, že maloletého budú zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach obaja rodičia, okresný súd návrhu otca nevyhovel, pretože uvedené právo a povinnosť vyplývajú z § 28 ods. 2 Zákona o rodine. Oprávnenie a povinnosť oboch rodičov zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok trvá, aj keď súd upravil práva a povinnosti rodičov k maloletému synovi na čas po rozvode podľa § 24 Zákona o rodine. Išlo o úpravu práv a povinností v bežných veciach vyplývajúcich z rozvodu, súvisiacich s osobnou starostlivosťou o maloleté dieťa. Rodičovské práva a povinnosti ostali zachované a rodičia by sa mali o nich dohodnúť. Ak by sa v podstatných veciach dohodnúť nevedeli, podľa § 35 Zákona o rodine na návrh jedného z rodičov rozhodne súd, ale v posudzovanej veci o taký prípad nešlo, ani o závažnú prekážku, ktorá by bránila výkonu rodičovských práv podľa § 38 Zákona o rodine. Pokiaľ otec navrhol zmenu úpravu styku s maloletým tak, že maloletého G. by mal každý kalendárny mesiac od prvého dňa od 18,00 hod. do siedmeho dňa do 18,00 hod., v čase jarných prázdnin, každý párny rok od 9,00 hod. do nedele 18,00 hod., počas veľkonočných sviatkov každý nepárny rok od veľkonočného piatku od 15,00 hod do veľkonočného pondelka do 18,00 hod., v čase letných prázdnin prvé dva júlové a prvé dva augustové týždne, v čase vianočných sviatkov, každý nepárny rok od 23. do 27., a v čase zimných prázdnin každý párny rok od 28. 12. do 02. 01., okresný súd uviedol, že v rámci konania o rozvod bolo upravené právo otca stýkať sa s maloletým každý nepárny týždeň v čase od soboty 9,00 hod. do nedele 16,30 hod. Výsluchom oboch rodičov a maloletého okresný súd nezistil žiadnu zmenu pomerov od posledného rozhodnutia o úprave styku či už na strane oprávneného alebo maloletého. Naopak bolo preukázané, že otec nevyužíval styk v tom rozsahu, ako bol doteraz upravený. Otec síce tvrdil, že matka mu bránila stretávať sa so synom, ale tieto skutočnosti nepreukázal. Naopak potvrdil, že bol dlhšiu dobu v zahraničí. Od začiatku roka mal niekoľkokrát možnosť počas víkendu byť so synom, ale túto možnosť nevyužil. Potom nie je zrejmé, akým spôsobom chce pri rozšírení styku budovať osobný kontakt so synom, nájsť si na neho čas, venovať sa mu pri príprave do školy a mimoškolských aktivitách. Návrh na nariadenie znaleckého dokazovania znalcom z odboru detská psychológia súd zamietol z dôvodu nehospodárnosti a neefektívnosti. Vychádzal z výpovede maloletého a z postojov otca, ktorý nevyužíval možnosť stretávať sa s maloletým.

Napokon otec žiadal uložiť matke povinnosť písomne ho informovať každý mesiac o zdravotnom stave maloletého, o jeho školských výsledkoch, mimoškolských aktivitách a priebežne podávať správy o aktuálnych mimoriadnych podstatných veciach týkajúcich sa dieťaťa. Dôvodom pre podanie takéhoto návrhu mala byť neschopnosť vzájomnej komunikácie oboch rodičov o dôležitých skutočnostiach. Okresný súd návrhu nevyhovel, pretože otec nepreukázal, že sa niekedy domáhal získania informácii ohľadom zdravotného stavu, školských výsledkov a mimoškolských aktivít svojho syna. O školské výsledky syna v Základnej škole B. 1, J. u jeho triednej učiteľky neprejavil záujem, rodičovských združení sa doteraz nezúčastnil. S maloletým chodila k lekárovi matka, ktorá otcovi nebráni informovať sa u ošetrujúceho lekára na zdravotný stav dieťaťa. Informácie o zdravotnom stave a školských výsledkoch si otec dokáže zabezpečiť sám. Otec bol v kontakte s trénermi maloletého, mal možnosť dozvedieť sa o harmonograme tréningov syna v L. tenisovom klube, ako aj o výsledkoch jednotlivých súťaží. Na niektorých zo súťaží jeho syna sa otec zúčastnil, vedel o nich od syna, matky alebo od trénerov.

Na právne zdôvodnenie okresný súd uviedol § 24 ods. 5, § 25, § 26, § 28 ods. 1, ods. 2, Zákona o rodine. Výrok o tom, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania odôvodnil podľa § 146 ods. 1 písm. a) OSP.

Proti všetkým výrokom rozsudku, ktorými bol zamietnutý návrh, podal v zákonnej 15 dňovej lehote (§ 204 ods. 1, veta prvá, OSP)odvolanie otec maloletého dieťaťa. Okresnému súdu vytýkal neúplné a nesprávne skutkové závery a nesprávne právne posúdenie. Otec je počas doby styku s maloletým schopný zabezpečiť plný výkon rodičovských práv a povinností podľa § 28 Zákona o rodine. Závery, ktorými odôvodnil zamietnutie návrhu na zmenu úpravy styku otca s maloletým, urobil súd bez odborného názoru znalca. Uspokojil sa s vyjadrením maloletého dieťaťa, bez odborného posúdenia, či je skutočne v záujme dieťaťa rozšírenie styku otca, či znalec odporúča rozšírenie styku a či je vzťah ovplyvnený negatívnym postojom matky k otcovi. V zápisnici o pojednávaní 12. 03. 2013 nie sú uvedené otázky kladené maloletému, preto nie je možné objektívne sa vyjadriť k výsluchu maloletého. Okresný súd nevykonaním znaleckého dokazovania nezistil skutkový stav veci úplne. Je ťažké uveriť, že by si chlapec vo veku 9 rokov nepamätal, že od otca dostal na Vianoce štvorkolku, že mu otec blahoželal k narodeninám a že počas pobytu otca v Spojených štátoch amerických sa s maloletým kontaktoval. Snaha otca o čo najširší styk s maloletým synom nemôže byť použitá proti nemu. Otec vyzval matku, aby mu prípadne v čase, kedy je otec oprávnený stýkať sa s dieťaťom, umožnila tento styk aj v iný deň, aby si tieto dni vymenili, ale vždy sa stretol s jej odmietavým postojom. Maloletý je vo veku, kedy sa jeho názory len formujú a sú silno ovplyvnené názormi iných osôb. Otec si chce s maloletým synom budovať vzťah, maloletý si má sám začať budovať obraz o svojom otcovi, získavať vlastné poznatky, zážitky, skúsenosti zo stretnutí s otcom, čo však vzhľadom na konanie matky nie je možné. Matka sa snažila otca vytesniť zo života maloletého syna. Matka maloletého opakovane, bez vedomia otca a predchádzajúcej dohody s ním, prihlasovala maloletého G. na tenisové turnaje v dni, ktoré má v zmysle súdneho rozhodnutia tráviť s otcom. Prihlasovacími heslami a kódmi disponuje jedine matka, pričom Slovenský tenisový zväz odmietal tieto údaje sprístupniť otcovi. Matka neuviedla, z akého dôvodu nesúhlasila s rozšírením styku otca s maloletým dieťaťom. Dôvod, že maloletému sa s otcom nechce stretávať, považuje otec za obštrukčný. Ak matka, ako dieťaťom preferovaný rodič, zdôrazňuje význam vyjadrenia dieťaťa, zaťažuje dieťa rozhodovaním, ktoré vzhľadom k jeho veku dieťaťu neprislúcha. Rodičia potvrdili, že po rozvode sa otec s maloletým stýkal aj nad rámec súdneho rozhodnutia a rodičia sa vedeli dohodnúť. V súčasnosti nekomunikujú a dohoda nie je možná. V posudzovanej veci došlo k zmene pomerov, ktorá spočíva v neschopnosti rodičov vzájomne komunikovať, v marení styku otca s maloletým dieťaťom zo strany matky. Čo sa týka návrhu na uloženie povinnosti matke písomne informovať otca o maloletom, v doterajšom konaní bolo preukázané, že matka otcovi podstatné informácie o maloletom neposkytovala, s otcom nekomunikuje a otec sa snaží získať informácie, ktorými matka disponuje, samostatne. Matka neinformovala otca o operácii maloletého, o tenisových turnajoch maloletého počas soboty a nedele v nepárnych týždňoch roka, s čím bolo spojené zmarenie styku otca s dieťaťom. Zamietnutie tejto časti návrhu nebolo dostatočne odôvodnené z hľadiska predchádzania konfliktným situáciám a nedorozumeniam. Otec chce s maloletým dieťaťom tráviť čo najviac času. Nemá záujem meniť rozhodnutie o výške výživného. Navrhol rozhodnutie okresného súdu zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie alebo zmeniť a návrhu vyhovieť. Podaním z 29. 05. 2013 predložil otec na doplnenie dôvodov svojho odvolania odborné vyjadrenie č.12/2013 z 10. 05. 2013, ktoré vyhotovil M.. N. K., znalec z odboru klinická psychológia dospelých a detí.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla rozsudok okresného súdu potvrdiť. Poukázala na správne závery a odôvodnenie rozhodnutia okresného súdu. Z výsluchu otca vyplynulo, že nevie, čo si pod prvým výrokom, ktorého sa domáhal, predstavuje. V bežných veciach maloletého zastupuje. Pokiaľ ide o úpravu styku, dieťa sa nemá chápať ako objekt výchovy, ale aktívny účastník výchovného procesu. Zákon umožňuje vypočuť dieťa aj bez prítomnosti rodičov, čo je zaužívanou praxou. Pokiaľ chcel otec položiť maloletému otázky, mal tak urobiť pred výsluchom dieťaťa. Súd venoval výsluchu maloletého dostatočnú pozornosť, správne prihliadol na jeho názor, pri rozhodovaní zobral do úvahy záujem dieťaťa. Otec nepoprel, že so synom navštevoval herne, kaviarne, kde s ním chodil na džúsik, pritom to nie je vhodné prostredie. Otcovi nič nebráni, aby chodil na turnaje so synom, ktorý hrá tenis vo svojej kategórii s vynikajúcimi výsledkami. Matka nikdy neprihlasovala syna na turnaje len preto, aby došlo k zmareniu styku otca. Bolo to na odporučenie trénerky 08. 12. 2012, kedy maloletý syn turnaj vyhral a 02. 02. 2013, kedy maloletý turnaj znovu vyhral. Otcovi nič nebráni informovať sa na syna v škole, u lekárky či trénerky. Sám uviedol, že má na ich kontakt.

Krajský súd v Banskej Bystrici preskúmal vec a odvolanie v rozsahu danom ust. § 212 ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP") a bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 1, 2 OSP napadnutý rozsudok vo výroku, ktorým okresný súd zamietol návrh otca na zastupovania maloletého a správu jeho majetku, podľa § 219 ods. 1, 2 OSP potvrdil ako vecne správne. Vo výrokoch, ktorým okresný súd zamietol návrh na zmenu úpravy styku a uloženie povinnosti matke písomne informovať otca o maloletom, rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie podľa § 221 ods.1. písm. h) OSP, pretože súd prvého stupňa rozhodol predčasne a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 24 ods. 5 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine, v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákon o rodine") súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde.

Podľa § 25 ods. 2 v spojení s § 26 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom.

Podľa § 26 Zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Podľa § 28 ods. 1 Zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa, b) zastupovanie maloletého dieťaťa, c) správa majetku maloletého dieťaťa. Podľa § 28 ods. 2, rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Vykonaným dokazovaním okresný súd urobil dostatočný skutkový a právny záver pre zamietnutie návrhu otca, ktorým sa domáhal súdneho rozhodnutia týkajúceho sa oprávnenia zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok tak, že maloletého G. M. budú zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach obaja rodičia. Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi, ktoré uviedol okresný súd, že práva a povinnosti oboch rodičov zastupovať maloletého a spravovať jeho majetok v zmysle § 28 Zákona o rodine trvajú aj po rozvode.

Ďalším výrokmi okresný súd rozhodol o návrhu na zmenu úpravy styku otca s maloletým a o povinnosti matky informovať otca o maloletom dieťati. V tejto časti bolo rozhodnutie okresného súdu vydané predčasne, bez náležitého zistenia a vyhodnotenia skutkového stavu, pretože okresný súd sa nevysporiadal so všetkými skutočnosťami, ktoré vyplynuli z priebehu konania.

Okresný súd vychádzal z predpokladu, že rodičia by sa mali o výkone rodičovských práv vedieť dohodnúť. Nezisťoval, resp. neurobil záver o tom, či rodičia skutočne primeraným spôsobom komunikujú, aby mal otec možnosť vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti, najmä v čase, ktorý má vyhradený na styk s dieťaťom. Pokiaľ sa otec domáhal pravidelných informácii o maloletom, nie je možné návrh zamietnuť iba z dôvodu, že tieto informácie si otec vie zabezpečiť, resp. že otec nepreukázal, že informácie žiadal a matka mu ich neposkytla. Z odôvodnenia zmeny úpravy styku vyplýva, že zmeny sa otec domáha aj vzhľadom na kolíziu voľnočasových aktivít maloletého vyplnených tenisom a času, ktorý má otec určený na styk s maloletým synom. Organizácia tréningu a tenisových turnajov nemôže zasahovať do výkonu rodičovských práv otca, ak právo na styk s dieťaťom nemôže reálne vykonávať.

Okresný súd vo svojom rozhodnutí vychádzal z výpovede maloletého a z postojov otca, ktorý nevyužíval možnosť stretávať sa s maloletým a znalecké dokazovanie znalcom z odboru detská psychológia zamietol z dôvodu nehospodárnosti a neefektívnosti. Súd v predchádzajúcom rozhodnutí, v konaní o úprave styku, tenisovú prípravu dieťaťa nemal dôvod posudzovať. Z vyjadrenia matky k odvolaniu vyplýva, že spolu s maloletým G. je organizovaný v L. tenisovom klube jeho bratranec V. Y., s ktorým sa zúčastňujú na príprave a turnajoch (č. l. 316). Je zrejmé, že počas tenisových aktivít detí sa stretávajú rodičia, ktorí deti sprevádzajú a ďalší príbuzní. Dieťa sa v tomto prostredí môže cítiť dobre, čo môže ovplyvniť aj jeho postoje k otcovi, ale tomuto režimu dieťaťa sa musí prispôsobiť aj otec maloletého, ktorý nemusí mať rovnocenný priestor rozvíjať svoj vzťah so synom. Pokiaľ otec pri využívaní svojho práva na styk so synom chce využiť priestor a čas, ktorý by nemal byť spoločný s ostatnými blízkymi osobami maloletého dieťaťa, potom je potrebné zaoberať sa jeho návrhom na zmenu úpravy styku aj z tohto hľadiska.

V ďalšom konaní bude okresný súd zisťovať, či skutočne rodičia medzi sebou ohľadne výkonu práv a povinností k maloletému G. spolu komunikujú alebo nie a aké dôvody pre možnosť alebo nemožnosť vzájomnej rodičovskej dohody uvádzajú. Ich správanie v tomto smere vyhodnotí, na základe čoho, v zmysle § 24 ods. 5 Zákona o rodine, znovu rozhodne o návrhu otca na pravidelné a konkrétne informácie o maloletom dieťati od matky dieťaťa. Okresný súd si v súvislosti s konaním o zmenu úpravy styku vyžiada správy o správaní a prospechu dieťaťa v škole a urobí záver o tom, či je otec spôsobilý dohliadnuť na prípravu dieťaťa v škole. Okresný súd si ďalej vyžiada správu o organizácii a pláne tenisových aktivít maloletého v tenisovom klube, ktorý maloletý navštevuje, a to za časové obdobie, ktoré umožní rozhodnúť o úprave styku, s prihliadnutím na to, aby čas, ktorý má otec tráviť s maloletým nebol, pokiaľ možno, v kolízii s plnením školských povinností a športovými aktivitami maloletého dieťaťa. Vzhľadom na rozporné interpretácie oboch rodičov o tom, aký je vzťah maloletého k matke a otcovi, čím je maloletý vo vzťahu k rodičom ovplyvnený, či a ako sú otec a matka spôsobilí na vzájomnú komunikáciu pri výchove dieťaťa na posúdenie týchto odborných otázok vzťahu rodičov a maloletého okresný súd pred rozhodnutím o úprave styku otca s maloletým zváži nutnosť znaleckého dokazovania znalcom odboru psychológia detí a dospelých.

Rozhodnutie bolo prijaté v senáte v pomere 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.