KSBB/16Co/691/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/691/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6114221374 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6114221374.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 176, proti žalovanej H. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. L., nad J. XXXX/XX, o zaplatenie 4.257,69 EUR s prísl., o čiastočnom späťvzatí žaloby po vydaní rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 13C/208/2014 - 61 zo dňa 04. 06. 2015, takto

rozhodol:

Krajský súd pripúšťa späťvzatie žaloby v časti o zaplatenie sumy 32,90 EUR spolu s úrokom z omeškania 3 % od 19. 09. 2014 do zaplatenia zo sumy 4.257,69 EUR, v tejto časti rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 13C/208/2014 - 61 zo dňa 04. 06. 2015 zrušuje a konanie z a s t a v u j e.

Vo výroku, ktorým okresný súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.152,01 EUR spolu s 5,15 % ročným úrokom z omeškania od 17. 06. 2014 do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 122,55 EUR v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, a ktorým žalobu vo zvyšnej časti zamietol (okrem sumy 32,90 EUR a úroku z omeškania 3 % od 19. 09. 2014 do zaplatenia zo sumy 4.257,69 EUR), rozsudok okresného súdu nie je dotknutý.

odôvodnenie:

1. Okresný súd rozsudkom č. k. 13C/208/2014 - 61 zo dňa 04. 06. 2015 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 3.152,01 EUR spolu s 5,15 % ročným úrokom z omeškania od 17. 06. 2014 do zaplatenia a povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 122,55 EUR v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia okresný súd uviedol, že predmetom konania bolo plnenie zo spotrebiteľskej úverovej zmluvy č. 4308130942, ktorú strany sporu uzavreli 30. 08. 2013. Okresný súd zistil, že zmluva neobsahovala predpísané náležitosti a preto v zmysle § 9 ods. 2 písm. f), j), k) v spojení s § 11 ods. 1 písm. b) zák. č. 129/2010 Z. z. považoval úver za bezúročný a bez poplatkov. Žalovaná čerpala sumu 3.600 EUR a žalobcovi vrátila sumu 447,99 EUR. Po započítaní plnenia v sume 447,99 EUR na žalovanú istinu súd zaviazal žalovanú na zaplatenie neuhradenej istiny v sume 3.152,01 EUR a vo zvyšnej časti návrh zamietol. Okresný súd priznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania vo výške 5,15 % ročne z dlžnej istiny 3.152,01 EUR od 17. 06. 2014 do zaplatenia, lebo k 17. 06. 2014, kedy uplynula žalovanej lehota na plnenie peňažného záväzku podľa výzvy, bol zákonný úrok z omeškania vo výške 5,15 % ročne. Poukázal na to, že žalobca nesprávne požadoval úrok z omeškania vo vyššej percentuálnej výške a z vyššej sumy. Na odôvodnenie zamietajúcej časti Okresný súd žalobcovi zamietol uplatnený kapitalizovaný 8,15 % úrok z omeškania vyčíslený vo výške 89,37 EUR zo sumy 4.257,69 EUR od 17. 06. 2014 do 18. 09. 2014 a ďalej 8,15 % ročný úrok z omeškania zo sumy 4.257,69 EUR od 19. 09. 2014 do zaplatenia. Zamietol aj uplatnené poistné, lebo nemal preukázané uzavretie poistnej zmluvy.

2. Po vyhlásení rozhodnutia vo veci samej bolo dňa 11. 06. 2015 doručené súdu prvej inštancie podanie žalobcu, ktorým zobral v časti príslušenstva žalobu späť a navrhol, aby súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť sumu 4.257,69 EUR, vyčíslený úrok z omeškania vo výške 56,47 Eur namiesto 89,37 EUR a úrok z omeškania vo výške 5,15 % ročne namiesto 8,15 % ročne zo sumy 4.257,69 EUR od 19. 09. 2014 do zaplatenia (č. l. 55). Žalobca zobral čiastočne žalobu späť v odvolacej lehote , teda skôr, ako rozsudok nadobudol právoplatnosť a proti rozsudku okresného súdu odvolanie nebolo podané.

3. Krajský súd o čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodol po nadobudnutí účinnosti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) od 01. 07. 2016, ktorý sa vzťahuje aj na konania začaté pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

4. Podľa § 370 ods. 1 CSP, ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Podľa § 370 ods. 2, veta druhá CSP, ak späťvzatie žaloby pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvej inštancie a konanie zastaví. Podľa § 370 ods. 3 CSP, ak je žaloba vzatá späť sčasti, použijú sa ustanovenia predchádzajúcich odsekov primerane. 5. Zastavením konania z dôvodu čiastočného späťvzatia žaloby bolo dotknuté iba konanie v tej časti, v ktorej bol žalobný návrh zamietnutý. V tejto časti žalovaná nemala dôvod so späťvzatím žaloby nesúhlasiť. Žalobca zobral žalobu späť v časti vyčísleného kapitalizovaného úroku, len čo do sumy 32,90 EUR, lebo pôvodne požadoval sumu 89,37 EUR (89,37 - 32,90 = 56,47). V tejto časti bola žaloba zamietnutá, odvolací súd mohol rozhodnúť o zastavení konania z dôvodu čiastočného späťvzatia iba čo do sumy 32,90 EUR. Keďže okresný súd zamietol žalobu aj čo do úroku, ktorý žalobca uplatnil v časti prevyšujúcej 5,15 % a v tejto časti úroku bola žaloba vzatá späť, odvolací súd konanie o úroku v časti 3 % zastavil (8,15 - 5,15 = 3 %).

6. Zastavením konania z dôvodu čiastočného späťvzatia žaloby nebol dotknutý rozsudok okresného súdu v časti, v ktorej okresný súd uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 3.152,01 EUR spolu s 5,15 % ročným úrokom z omeškania od 17. 06. 2014 do zaplatenia a žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 122,55 EUR v lehote 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia ani v prevyšujúcej časti, v ktorej bola žalobu zamietnutá.

7. Rozhodnutie bolo v senáte prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) § 428 CSP. Toto uznesenie je vykonateľné len čo bolo vyhotovené. Na výkon neodkladného opatrenia je miestne príslušný súd, ktorý opatrenie nariadil; ak neodkladné opatrenie nariadil odvolací súd, je miestne príslušný súd prvej inštancie. Ak povinnosť uložená týmto rozhodnutím nebude dobrovoľne splnená, súd môže povinnému uložiť pokutu do 1 000 €, zastaviť výplatu rodičovského príspevku povinnému a prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa povinnému alebo odňať maloletého tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť a odovzdať ho tomu, komu bolo maloleté dieťa podľa rozhodnutia zverené, a to aj bez návrhu (§ 367 ods. 3, § 376 ods.3, § 383 ods. 1, § 386 ods. 1 CMP).