KSBB/16Co/681/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/681/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6708201110 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6708201110.8ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom 851 02 Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Tomáš Kušnír, s. r. o., so sídlom 851 02 Bratislava, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti žalovaným 1) C. F., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q., D. XXXX/XXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Húšťavovou, Advokátska kancelária 974 01 Banská Bystrica, Horná 67, 2) K. F. rod. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom N., D. X, č. XXX, dôchodkyni, zastúpenej Mgr. Innou Solaničovou, advokátkou, Advokátska kancelária Detva, M. R. Štefánika 5, 3) C. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom D., Q. XXX/XX, invalidnému dôchodcovi, zastúpeného advokátkou JUDr. Vierou Žembovou, Advokátska kancelária Brezno, ČSA č. 5, o zaplatenie 657,31 € s príslušenstvom a náhradu škody 756,08 €, o odvolaní žalovaného v 1) rade proti rozsudku Okresného súdu Zvolen č. k. 6C/41/2008-387 zo dňa 20. 05. 2013, takto

rozhodol:

Krajský súd rozsudok okresného súdu vo výroku o povinnosti žalovaného 1) zaplatiť žalobcovi sumu 657,31€ spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 631,78 € od 01. 12. 2006 do zaplatenia, 8,5 % ročne zo sumy 25,53 € od 19. 05. 2007 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, p o t v r d z u j e.

Vo zvyšku zostáva rozsudok okresného súdu nedotknutý.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanému 1) povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 657,31€ spolu s úrokom z omeškania vo výške 9,5 % ročne zo sumy 631,78 € od 01. 12. 2006 do zaplatenia, 8,5 % ročne zo sumy 25,53 € od 19. 05. 2007 do zaplatenia, a to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a rozhodol, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Okresný súd, teda, uložil povinnosť žalovanému 1) zaplatiť žalobcovi sumu predstavujúcu neuhradenú faktúru za dodaný zemný plyn do odberného miesta v T. U. za vyfakturované obdobie, pričom žalobu voči K. F. a C. U. zamietol s poukazom na výsledok dedičského konania po nebohej T. U., po ktorej zostal len majetok nepatrnej hodnoty a vzhľadom k § 470 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého, ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudnú k celému dedičstvu. Okresný súd rozhodol podľa ustanovenia § 4 ods. 1, 2, 3 vyhlášky č. 265/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach pripojenia, dodávok a merania plynu. V konaní bolo zistené, že za obdobie od 01. 10. 2005 do januára 2006 sa žalovaný 1) a do 26. 02. 2006 aj nebohá T. U. zdržiavali na odbernom mieste, resp. táto v dome bývala do začiatku jej hospitalizácie v Psychiatrickej liečebni v T.. V priamom záväzkovom vzťahu k právnemu predchodcovi žalobcu, ako dodávateľovi plynu, bol nielen nebohý manžel T. U., ale aj ona sama, pretože konanie jedného manžela pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne (§ 21 ods. 2 Zákona o rodine). Dokazovaním bolo preukázané, že po smrti manžela T. U. sa na adresu jej trvalého bydliska (teda na odberné miesto) prisťahoval žalovaný 1), na ktorého dokonca na základe kúpnej zmluvy prešlo vlastníctvo časti podielu k nehnuteľnosti, ktorá bola odberným miestom. Tým mal súd za to, že žalovaného 1) je potrebné považovať spolu aj s pôvodnou odporkyňou v 2. rade T. U. za odberateľov zemného plynu, ktorých povinnosťou bolo oznámiť právnemu predchodcovi žalobcu stav počítadla meradla do 8. dní od prevzatia objektov, v ktorých je odberné plynové zariadenie (§ 4 ods. 3 vyhlášky č. 265/1999 Z. z.). Pokiaľ táto požiadavka nebola splnená, zodpovedá za celý odber odo dňa posledného odpočtu plynu vykonaného u predchádzajúceho odberateľa nový odberateľ (teda žalovaný v 1. rade a pôvodne žalovaná v 2. rade, ktorej právnymi nástupcami - dedičmi sú žalovaní v 2) a 3) rade. Ak došlo medzičasom k prevodu vlastníckeho práva dotknutej nehnuteľnosti na žalovaného 1), táto jeho zákonná povinnosť bola nepochybná. V čase zmeny však bývala na odbernom mieste aj T. U., bolo preto potrebné tieto skutočnosti právne relevantným spôsobom oznámiť dodávateľovi zemného plynu, a to SPP, a. s., so sídlom v Bratislave. Keďže pôvodne žalovaná T. U. zomrela so zanechaním nepatrného majetku a žalovaný 1) právne relevantným spôsobom nepreukázal, že najneskôr do 8 dní od prevzatia objektu oznámil stav počítadla meradla dodávateľovi zemného plynu, okresný súd povinnosť zaplatiť žalovanú istinu s príslušenstvom uložil žalovanému v 1) rade.

Proti rozsudku okresného súdu podal v zákonnej 15-dňovej lehote (§ 204 ods. 1 O. s. p.) odvolanie žalovaný v 1. rade, a to z dôvodu, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam v zmysle ustanovenia § 205 ods. 2 písm. d) O. s. p. a že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle ustanovenia § 205 ods. 2 písm. f) O. s. p. Súd neoprávnene označil žalovaného v 1. rade za subjekt zodpovedný za odber zemného plynu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 vyhlášky MH SR č. 265/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach pripojenia a dodávok a merania plynu (ďalej len vyhláška MH SR) žiadosť o pripojenie odberného miesta alebo o zmenu príkonu odberných plynových zariadení predkladá žiadateľ dodávateľovi plynu na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 1 - 3. Podľa odseku 5 tej istej vyhlášky predpokladom pripojenia nového odberného miesta do prevádzky alebo zmeny príkonu existujúcich odberných plynových zariadení, je uzavretie zmluvy. V zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky po splnení podmienok na pripojenie nového odberného miesta alebo na zmenu príkonu odberného plynového zariadenia podľa § 2, uzavrie dodávateľ s odberateľom zmluvu. Podľa § 22 písm. c) Zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike vo vtedy platnom znení odberateľom plynu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá plyn na základe zmluvy o dodávke plynu. K uzatvoreniu zákonom predpokladaného zmluvného vzťahu o dodávke plynu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným v 1. rade nikdy nedošlo. Pre posúdenie tohto sporu, t. j. pre zaplatenie ceny za dodávky zemného plynu nie je právne významné vlastníctvo predmetnej nehnuteľnosti. Žalovaný v 1. rade v rozhodnom období nebýval v nehnuteľnosti, ktorá bola odberným miestom. Rozsudok okresného súdu žiadal zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie alebo zmeniť a voči žalovanému v 1. rade žalobu zamietnuť. Uplatnil si zároveň aj právo na náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalovaného v 1. rade okrem iného uviedol, že SPP, a. s. (právny predchodca žalobcu) uzatvoril s C. U. (zomrel XX. XX. XXXX - poznámka odvolacieho súdu, manželom T. U.) zmluvu o dodávke plynu, v zmysle ktorej dodával plyn na odberné miesto T. U. XXX. Po úmrtí C. U. sa do predmetnej nehnuteľnosti nasťahoval žalovaný v 1. rade, ktorý aj uhrádzal platby za dodávku zemného plynu. Podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 265/1999 Z. z., ak nový odberateľ (v tomto prípade žalovaný v 1. rade ) neuzavrie zmluvu a neoznámi stav počítadla meradla najneskôr do 8 dní od prevzatia objektu, v ktorom je odberné plynové zariadenie, čo žalovaný v 1. rade neurobil, zodpovedá za celý odber odo dňa posledného odpočtu plynu, vykonaného u predchádzajúceho odberateľa. V zmysle uvedeného žalovaný v 1. rade zodpovedá za celý odber plynu podľa § 4 ods. 3 uvedenej vyhlášky. Rozsudok okresného súdu navrhol v celom rozsahu potvrdiť a zároveň si uplatnil aj právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací odvolanie prejednal bez nariadenia pojednávania na prejednanie odvolania podľa ustanovenia § 214 ods. 1, 2 O. s. p. viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O. s. p. a rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku podľa ustanovenia § 219 ods. 1, 2 ako vecne správny potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ustanovenia § 219 ods. 2 O. s. p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožní s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplní na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s dôvodmi napadnutého rozhodnutia, na ktoré v ďalšom len poukazuje. Okresný súd pri rozhodovaní vychádzal z dostatočne zisteného stavu veci, riadne a dostatočne zistil, kto bol odberateľom zemného plynu na predmetnom odbernom mieste v T. U. č. XXX po smrti C. U., s ktorým mal právny predchodca žalobcu uzavretú zmluvu o dodávke plynu a ktorý zomrel v roku XXXX. Okresný súd rozsudok odôvodnil v dostatočnom rozsahu v súlade s ustanovením § 157 ods. 2 O. s. p. a rozsudok správne právne posúdil. Po smrti C. U. bolo povinnosťou tak jeho pozostalej manželky T. U., ako aj jeho vnuka - žalovaného v 1. rade, ktorý sa do nehnuteľnosti, v ktorej bolo odberné miesto, nasťahoval, najneskôr do 8 dní od prevzatia objektov, v ktorých bolo odberné plynové zariadenie, oznámiť stav počítadla meradla podľa ustanovenia § 4 ods. 3 vyhlášky č. 265/1999 Z. z. V zmysle tohto ustanovenia, ak sa táto požiadavka nesplní, zodpovedá nový odberateľ za celý odber odo dňa posledného odpočtu plynu vykonaného u predchádzajúceho odberateľa. Vzhľadom na uvedené odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutom výroku ako vecne správny potvrdil.

Odvolanie nesmerovalo proti rozsudku okresného súdu vo výroku, ktorým okresný súd vo zvyšku návrh zamietol, ani proti výroku, ktorým okresný súd rozhodol, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, preto v týchto výrokoch zostal rozsudok okresného súdu nedotknutý.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa (§ 224 ods. 1, 4 O. s. p.). Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.