KSBB/16Co/145/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/145/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6912212744 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6912212744.3Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pribinova ulica 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o., Advokátska kancelária Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom Bratislava, Župné námestie 13, o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, o návrhu na prerušenie konania, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Rimavská Sobota sp. zn. 12C/159/2012 - 102 zo dňa 30. 10. 2014, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd návrh žalobcu na prerušenie konania zamietol. Rozhodol tak podľa § 109 ods. 1 písm. b/, ods. 2 písm. c/ OSP, keď mal za to, že podanie ústavnej sťažnosti proti rozhodnutiu súdu o vylúčení sudcov okresného súdu nie je takým dôvodom, ktorý by zakladal obligatórnu povinnosť súdu konanie prerušiť alebo fakultatívnu možnosť prerušenia konania. Žalobca uplatnil zákonné právo namietať nestrannosť súdu a o jeho námietke bolo rozhodnuté, nadriadený súd zákonnú sudkyňu nevylúčil.

Proti uzneseniu okresného súdu podal v zákonnej 15 dňovej lehote odvolanie žalobca. Odvolanie podal z dôvodov, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 OSP - súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav (§ 205 ods. 2 písm. a/ OSP v spojení s § 221 ods. 1 písm. h/ OSP); súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností (§ 205 ods. 2 písm. c/ OSP); konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 205 ods. 2 písm. b/ OSP); rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. f/ OSP). Uviedol, že podal elektronicky na súde návrh na prerušenie pojednávania spolu s prílohou - ústavnou sťažnosťou. V čase podania návrhu na prerušenie konania súd disponoval ústavnou sťažnosťou a mal poznať jej obsah a dôvody. Navrhovateľ uskutočnil podanie, ktorým upovedomil súd o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že sudcu, ktorému bola vec pridelená systémom súdneho manažmentu na prejednanie a rozhodnutie, je potrebné z konania vylúčiť. Okolnosť, že krajský súd nevzhliadol v označených skutočnostiach dôvod na vylúčenie sudcu, nič nemení na tom, že v očiach navrhovateľa a objektívne v očiach verejnosti nemožno tohto sudcu považovať za nestranného. Názor Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci nestrannosti neobstojí pre rozpor s rozhodovacou praxou iných krajských súdov, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Navrhovateľ podal ústavnú sťažnosť pre porušovanie jeho práva na nestranný súd, ktorého výsledkom bude zrušenie rozhodnutia krajského súdu. Uznesenie okresného súdu žiadal zrušiť a vec vrátiť tomuto súdu na opätovné prejednanie.

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 OSP) odvolanie žalobcu prejednal viazaný rozsahom a dôvodmi jeho odvolania (§ 212 ods. 1 OSP) bez nariadenia pojednávania na prejednanie odvolania podľa ust. § 214 ods. 1, 2 OSP a uznesenie okresného súdu potvrdil ako vo výroku vecne správne podľa ust. § 219 ods. 1 OSP.

Podľa ust. § 219 ods. 1 OSP, odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 toho istého ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, príp. doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s dôvodmi napadnutého uznesenia, na ktoré v ďalšom len poukazuje. Aj podľa názoru odvolacieho súdu v súdenej veci neboli dané podmienky na prerušenie konania, či už podľa ust. § 109 ods. 1 písm. b/ alebo § 109 ods. 2 písm. c/ OSP. Rozhodnutie je riadne odôvodnené a spĺňa požiadavky ust. § 157 ods. 2 OSP. Pre úplnosť odvolací súd dodáva, že v posudzovanej veci žalobca uplatňuje svoj nárok z titulu náhrady škody a nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v exekučnom konaní. Jedná sa o procesnú otázku a nie o otázku, ktorá je prejudiciálnou vo vzťahu k riešeniu sporu vo veci samej. V exekučnom konaní rozhodoval iný sudca ako sudca, ktorý vo veci koná a rozhoduje.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.