KSBB/15Co/893/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/893/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6912212829 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6912212829.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova ul. č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpeného Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, v konaní o náhradu škody a nemajetkovej ujmy, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 30. 07. 2014, č. k.: 8C/173/2012-82, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu z r u š u j e a vec vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd napadnutým uznesením uložil navrhovateľovi, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia zaplatil príkazom na úhradu na účet súdu súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku vo výške 20,- eur podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov.

Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1, 2 O. s. p. a vo veci rozhodol bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. tak, že uznesenie okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. h) O. s. p.

Proti rozhodnutiu sa odvolal žalobca. Žiadal, aby prvostupňový súd alebo odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil. Namietal, že napadnuté uznesenie neobsahuje podstatnú náležitosť, ktorou je odôvodnenie, pričom poukázal na ust. § 169 ods. 1 O. s. p. Súd uviedol, že súdny poplatok je vyrubený podľa položky č. 7a sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Podľa pol 7a Sadzobníka súdnych poplatkov sa poplatok vyrubuje za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Ako vyplýva z tejto definície spoplatneného úkonu, spoplatneniu podlieha len podanie žaloby na náhradu škody. Spoplatnenie nepodliehajú ďalšie úkony vo veci samej, ako sú odvolanie, dovolanie, ako je tomu pri položke 1 sadzobníka súdnych poplatkov.

Žalobca podal odvolanie proti rozsudku, nie žalobu. Súd nie je oprávnený svojvoľne rozširovať okruh úkonov podliehajúcich súdnemu poplatku. Žalobca preto nemôže byť vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za podané odvolanie, pričom poukázal na rozhodnutie NS SR z 29. 03. 2007, sp. zn. 4 Cdo 39/2007. Namietal, že v prílohe zákona č. 71/1992 Zb. (Sadzobník súdnych poplatkov) nie je jasne a jednoznačne stanovená poplatková povinnosť za zaplatenie odvolania voči rozhodnutiu súdu o žalobe na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Poukázal na ust. § 18ca zákona č. 71/1992 Zb., podľa ktorého z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. 09. 2012 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. 09. 2012, i keď sa stanú splatnými pod 30. 09. 2012. žaloba bola podaná pred 01. 10. 2012, teda konanie sa začalo pred účinnosťou zák. č. 286/2012 Z. z., preto je potrebné aplikovať právny stav platný do 30. 09. 2012. Do 30. 09. 2012 bolo podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 71/1992 Zb. konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným úradným postupom od poplatku vecne oslobodené.

Preskúmaním veci odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutie okresného súdu trpí takými formálnymi vadami, že spôsobuje jeho nepreskúmateľnosť a nesprávnosť, neobsahuje odôvodnenie rozhodnutia a je zmätočné. Podľa § 221 ods. 1 písm. h) O. s. p. odvolací súd rozhodnutie zruší, ak súd 1. stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu. Z rozhodnutia nevyplýva, aký právny predpis súd pri rozhodovaní použil, pretože odkaz na položku 7a Sadzobníka súdnych poplatkov nie je postačujúci. Ak by súd správne aplikoval právnu normu, zrejme by zistil, že jeho výrok nie je správny, pretože podľa § 8 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb. ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť zaplatiť poplatok, teda nie v lehote od doručenia uznesenia určenej súdom. Pokiaľ súd uložil zaplatiť súdny poplatok príkazom na účet súdu, mal ho špecifikovať.

Podľa ustanovenia § 169 O. s. p. v písomnom vyhotovení uznesenia sa uvedie, ktorý súd ho vydal, ďalej označenie účastníkov a veci, výrok, odôvodnenie, poučenie o odvolaní a deň a miesto vydania uznesenia. Zákon netrvá striktne na obsahu odôvodnenia uznesenia tak, ako je tomu pri rozsudku, avšak z tohto uznesenia, jeho obsahu, nevyplývajú žiadne dôvody, na základe ktorých súd rozhodol, žiadne ustanovenie, na základe ktorého sa uložila povinnosť, pretože Sadzobník súdnych poplatkov tvorí len prílohu vyššie citovaného zákona. Ak v tomto rozhodnutí súd uviedol, „ ak sa poplatok v určenej lehote nezaplatí, bude ho súd vymáhať, “ nie je zrejmé, či ide o poučenie, výrok alebo odôvodnenie.

Prvostupňový súd v ďalšom konaní odstráni všetky vady vyššie zdôraznené a vo veci opätovne rozhodne.

Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.