KSBB/15Co/314/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/314/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6615214692 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6615214692.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., IČO: 36 613 843, so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, proti žalovanému U. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. E. XX, o zaplatenie 366,79 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Lučenec č. k. 17C/358/2015 - 47, zo dňa 26. mája 2016, takto

rozhodol:

I. Rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým súd žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a vo výroku o trovách konania, p o t v r d z u j e.

II. Žalovanému náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 126,10 eur s 8,75 % ročným úrokom z omeškania od 03.11.2012 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol. Súd konanie o zaplatenie 51,16 eur s príslušenstvom zastavil. O trovách konania rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobcom uplatnený nárok vyplýva zo Zmluvy o pôžičke č. 20154885 uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcu Consumer Finance Holding, a.s., IČO: 35 923 130, ako veriteľom a žalovaným (ako dlžníkom) dňa 12.12.2011. V priebehu súdneho konania došlo k postúpeniu pohľadávky pôvodného žalobcu Consumer finance Holding a.s. na spoločnosť EOS KSI Slovensko s.r.o., IČO 35 724 803 - uznesením zo dňa 16.02.2016 okresný súd pripustil zmenu účastníka konania na strane žalobcu. Súd posúdil, že ide o zmluvu spotrebiteľskú, zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá ale neobsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch, chýbajú v nej náležitosti uvedené v ust. § 9 ods. 2 písm. k) cit. zákona a preto ju treba považovať za bezúročnú a bezpoplatkovú v zmysle ust. § 11 ods. 1 tohto zákona. Z časti zmluvy označenej „predmet financovania pôžičky“ mal súd za preukázané, že pôžička (finančné plnenie) je 339,00 eur a z prehľadu splátok a úhrad, že žalovaný doteraz zaplatil na úver celkovú sumu 212,90 eur. Potom súd nárok žalobcu posúdil ako dôvodný len ohľadne istiny poskytnutého úveru - nesplatenej časti vo výške 126,10 eur (rozdiel medzi sumou čerpaného úveru 339,00 eur a úhradami žalovaného na tento úver 212,90 eur). Vo zvyšku súd žalobu zamietol ako nedôvodnú. Žalobca sa pôvodne domáhal zaplatenia 366,79 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne od 03.11.2012 až do zaplatenia. V priebehu konania čiastočne do sumy 51,16 eur s príslušenstvom zobral žalobca žalobu späť a súd podľa § 96 ods. 1,3 O. s. p. v tejto časti konanie zastavil. K priznanej sume 126,10 eur súd v zmysle § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s § 3 a 10c nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. priznal žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,75 % ročne od 03.11.2012 do zaplatenia. Počiatok omeškania súd stanovil v nadväznosti na skutočnosť, že právny predchodca žalobcu listom zo dňa 25.10.2012 vyzval žalovaného na okamžitú úhradu všetkých splátok jednorázovo (termín konečnej splatnosti úveru (mesiac/rok) bol zmluvne dohodnutý na 10/2013). Za žalovaného výzvu prevzala stará matka dňa 30.10.2012. Žalobca si však úrok z omeškania uplatnil od 03.11.2012. O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 2 O. s. p. pomeru úspechu účastníkov vo veci, vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

3. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca voči výroku, ktorým súd v prevyšujúcej časti žalobu zamietol a v súvisiacej časti trov konania. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutej časti zmenil tak, že žalovaného popri povinnosti uloženej vo výroku I. zaviaže na zaplatenie sumy vo výške 107,41 eur s príslušenstvom a opätovne rozhodne o trovách konania.

4. Žalobca sa nebráni právnemu posúdeniu úveru ako bezúročného a bez poplatkov, avšak má za to, že súd nesprávne matematicky vyčíslil dlžnú sumu. Žalobcom poskytnutá istina zahrňuje aj sumu 110,- eur (akontácia započítaná na kúpnu cenu 449,- eur v zmysle kúpnej zmluvy financovanej žalovanému žalobcom) okrem sumy 339,- eur, ktorú sa žalovaný zaviazal splácať splátkami. Žalovanému bola poskytnutá pôžička bez úrokov a bez poplatkov v sume 449,- eur a nie v sume 339,- eur ako uvádza nesprávne súd. Suma 339,- eur predstavuje sumu, od ktorej je už odpočítaná zaplatená akontácia, ktorú zaplatil za žalovaného veriteľ. Zároveň je však akontácia zahrnutá aj medzi platbami žalovaného v 212,90 eur. Súd zohľadnil zaplatenú akontáciu dvakrát. Poukazuje na rozhodnutia súdov v obdobnej veci (KS v Trnave sp. zn. 11Co/691/2014, KS v Žiline sp. zn. 8Co/488/2015, KS BB 13Co/619/2015 a iné)

5. Žalovaný sa k odvolaniu nevyjadril.

6. Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec podľa § 379 a § 380 ods. 1, 2 CSP a bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 (a contrario) CSP rozsudok okresného súdu v napadnutej časti podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil.

7. Rozhodnutie okresného súdu bolo vydané dňa 26.05.2016 a odvolanie žalobcu bolo súdu doručené faxom dňa 24.06.2016 a písomne bolo doplnené dňa 27.06.2016, teda za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorým bol v zmysle zrušovacieho ustanovenia § 473 zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zmien. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

8. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

9. Odvolací súd preskúmal všetky podstatné odvolacie námietky žalobcu spolu s napadnutým rozsudkom okresného súdu, a napadnutý rozsudok potvrdil z vecne správnych dôvodov.

10. Skutkové a právne závery okresného súdu uvedené v odôvodnení rozsudku týkajúce sa posúdenia zmluvy o pôžičke uzatvorenej medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným ako spotrebiteľskej zmluvy sú správne. Takýto záver nespochybnil ani samotný žalobca, ako aj to, že súd zároveň zmluvu posúdil ako bezúročnú a bez poplatkov. Odvolací súd viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania preskúmal rozhodnutie iba v rozsahu odvolacích dôvodov.

11. V Zmluve o pôžičke zo dňa 12.12.2011 v časti „Predmet financovania pôžičky“ je uvedené, že kúpna cena (MOC) tovaru, ktorý bol premetom financovania v zmysle kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným a predávajúcim (treťou osobou) je 449,- eur. Zároveň je tu uvedené, že „pôžička (finančné plnenie)“ je 339,- eur. Akontácia (z uvedenej kúpnej ceny), ktorú bol žalovaný povinný zaplatiť predávajúcemu je 110,- eur. 12. V bode 3. Podmienok poskytnutia pôžičky, ktoré sú súčasťou Zmluvy o pôžičke sa uvádza 1., že spoločnosť sa zmluvou zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu sprostredkovateľovi. 2., že spoločnosť zaplatí kúpnu cenu sprostredkovateľovi na účet sprostredkovateľa uvedený vo faktúre (doklade o predaji) sprostredkovateľa znejúcim na meno klienta doručenom spoločnosti sprostredkovateľom. 3. ak sa klient rozhodne zaplatiť akontáciu zaplatí akontáciu sprostredkovateľovi pri nákupe tovaru. Ďalšie splátky vykonáva klient v súlade s ust. čl. 6 VOP.

13. Okrem Zmluvy o pôžičke zo dňa 11.12.2011, v ktorej je výslovne uvedené že „pôžička (finančné plnenie) je 339,- eur“, žalobca súdu nepredložil žiaden iný dôkaz, ktorý by preukazoval výšku poskytnutej pôžičky (výšku čerpania spotrebiteľského úveru), resp. výšku poskytnutej istiny finančných prostriedkov žalobcom žalovanému. Pritom v zmysle záverov súdu (aj tvrdenia samotného žalobcu), že úver je bezúročný a bezpoplatkový, je v danom prípade žalovaný povinný žalobcovi vrátiť iba výšku istiny úveru po odpočítaní splátok vykonaných žalovaným. Suma úhrad vykonaných žalovaným, ktorú súd započítal na sumu poskytnutého úveru je 212,90 eur. Takto je to uvedené aj v prehľade splátok a úhrad, predložených súdu žalobcom. Pritom okresný súd, podľa názoru odvolacieho súdu správne kalkuloval so sumou poskytnutého úveru vo výške 339,- eur, vzhľadom na vyššie uvedené, že v zmluve o pôžičke v časti „Predmet financovania pôžičky“ sa jednoznačne uvádza pod položkou „pôžička (finančné plnenie)“ suma 339,- eur. Na uvedenom závere nič nemení skutočnosť, že v uvedenej časti zmluvy je uvedená ako osobitná položka „akontácia 110,- eur“, ktorá suma spolu s finančným plnením 339,- eur dáva sumu kúpnej ceny tovaru 449,- eur (stanovenej predávajúcim - treťou osobou). Žalovaný bol zjavne v zmysle kúpnej zmluvy povinný zaplatiť aj akontáciu. Avšak žalobca súdu nepreukázal svoje tvrdenie, že poskytol žalovanému aj sumu na zaplatenie „akontácie“, teda že čerpanie úveru zahrňovalo celú kúpnu cenu vrátane akontácie 449,- eur. Odvolací súd dodáva, že za dôkaz „o čerpaní“ úveru (o výške čerpania úveru) nemožno považovať „prehľad splátok a úhrad“ vyhotovený žalobcom, doložený k žalobe, v ktorom žalobca uvádza v prvom riadku „akontácia dňa 12.12.2012 splátka 110,00 eur zostatok 110,- eur“ a v ďalšom riadku „úhrada 12.12.2011 110,- eur priradené (akontácia)“.

14. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok okresného súdu v zamietajúcej časti a v súvisiacej časti trov konania potvrdil. Výsledok rozhodnutia je založený na skutkových zistenia a dôkazoch zistených v danom konaní, na ktorý nemajú vplyv ani prípadné iné rozhodnutia súdov týkajúce sa toho istého žalobcu vo vzťahu k tretím osobám, v ktorých súdy vyvodili skutkové zistenia a príslušné závery z iných dôkazov.

15. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 396 ods. 1 CSP, § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP, keď v odvolacom konaní bol v celom rozsahu úspešný žalovaný, preto žalovanému odvolací súd priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu (100 %). Nakoľko však žalovanému preukázateľne žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli, bolo by neúčelné aby o výške náhrady trov konania rozhodoval súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 CSP) a preto odvolací súd rozhodol, že žalovanému sa náhrada trov odvolacieho konania nepriznáva (viď. uznesenie NS SR sp. zn 6Cdo/176/2016 a sp. zn. 6 Cdo/5/2017).

16. Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP). Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP)

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).

Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP).

Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde ( § 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. (§ 127 ods. 1 CSP)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).