KSBB/15Co/243/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/243/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713210587 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6713210587.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci žalobcu: Československá obchodní banka, a.s., so sídlom Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00 001 350, zast. Mgr. Peter Olejár, usadený euroadvokát, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, proti žalovanému: I. D., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom XXX XX W. XXX, t. č. na neznámom mieste, zast. opatrovníčkou F. Q., súdna tajomníčka Okresného súdu Banská Bystrica, o zaplatenie 75 337,29 Kč s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu vo Zvolene č. k. 11C/104/2014 - 124, zo dňa 15. januára 2015, takto

rozhodol:

I. Rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým súd žalobu v prevyšujúcej časti zamietol a vo výroku o trovách konania, p o t v r d z u j e .

II. Žalovaný má nárok na náhradu trov odvolacieho konania voči žalobcovi v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

1. Okresný súd napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 75 337,29 Kč so 7,50 % ročným úrokom z omeškania od 05.06.2013 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 488,46 eur, z toho súdny poplatok vo výške 109,50 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 378,96 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

2. V odôvodnení rozhodnutia súd uviedol, že z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobcom uplatnený nárok vyplýva zo Zmluvy o úvere č. XXXXXXXXR uzavretej medzi žalobcom ako veriteľom a žalovaným ako dlžníkom dňa XX.XX.XXXX. V zmysle uvedenej zmluvy bol žalovanému poskytnutý úver vo výške 100 000,- Kč (čerpaný jednorázovo dňa XX.XX.XXXX). Tento úver bol žalovaný povinný splácať mesačne v anuitných splátkach vo výške 3 420,00 Kč, splatných vždy k 16- temu dňu v mesiaci. Prvá splátka bola splatná dňa 16.09.2008 a posledná dňa 16.08.2011 (konečná splatnosť úveru). Výška úroku bola dohodnutá na 13,90 % p. a.. Žalovaný bol povinný zaplatiť žalobcovi za poskytnutie úveru jednorazový poplatok vo výške 1 000,- Kč, za správu úveru mesačne 60,00 Kč za každý aj za začatý mesiac a za poistenie mesačne 171,00 Kč. Charakterom ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá má všetky obsahové náležitosti podľa ust. § 4 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch.

3. Z dôvodu neplnenia podmienok zmluvy žalovaným vyzval žalobca žalovaného listom zo dňa 18.07.2010 na splatenie celého úveru a úver k 16.08.2010 zosplatnil. Ku dňu odoslania oznámenia o zosplatnení úveru dlh žalovaného bol 50 710,55 Kč, pričom túto sumu žalobca naďalej zvyšoval o úroky a o úroky z omeškania.

4. Podanou žalobou sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 75 337,29 Kč, zloženej z istiny úveru vo výške 46 867,83 Kč, kapitalizovaného úroku z úveru vo výške 18 274, 01 Kč ku dňu 04.06.2013, kapitalizovaného zákonného úroku z omeškania vo výške 10 195,45 Kč ku dňu 04.06.2013, a taktiež zaplatenia úroku 13,90 % p. a. zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia a zákonného úroku z omeškania zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia.

5. Z predložených výpisov z účtu žalovaného mal súd za preukázané, že nesplatená istina ku dňu podania žaloby, resp. vyčíslená k 04.06.2013 bola 46 867,83 Kč, nesplatené úroky z úveru pri dohodnutej úrokovej miere 13,90 % p. (bod 1.5 zmluvy) boli 18 274,01 Kč a úroky z omeškania v zákonnej výške vyčíslené ku dňu kapitalizácie, t.j. k 04.06.2013 vo výške 10 195, 45 Kč. Spolu dlhovaná suma je 75 337,29 Kč. Súd posúdil, že nárok žalobcu v tejto časti je dôvodný. Taktiež je dôvodný aj nárok, pokiaľ sa žalobca domáhal zaplatenia zákonného úroku z omeškania 7,50 % p. a. zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia. Žalobu v časti predstavujúcej 13,90 % ročné úroky zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia súd zamietol (výrok II.) s odôvodnením, že „dohodnuté zmluvné úroky z poskytnutých finančných prostriedkov patria len do splatnosti dlhu (jeho splátok), pričom od splatnosti je dlžník v omeškaní a musí platiť úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. Odstúpením od úverovej zmluvy došlo k zániku úverovej zmluvy (§ 506 Obchodného zákonníka). Svoj záver súd opiera o ustálenú súdnu prax, viď aj rozhodnutie NS SR sp. zn. 4Obo/143/98.

6. O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O. s. p. zásady úspechu účastníkov (strán) vo veci, keď vo veci mal úspech žalobca, preto mu priznal náhradu trov konania.

7. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca voči výroku, ktorým súd v prevyšujúcej časti žalobu zamietol, t.j. v časti o zaplatenie zmluvného úroku vo výške 13,90 % p. a. zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu v tejto časti zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Uplatnil náhradu trov odvolacieho konania.

8. Namietal, že súd nesprávne právne posúdil vec v zamietajúcej časti. Súd neprihliadol na to, že v čl. I.5. a I.7. zmluvy o úvere sa účastníci zmluvy dohodli, že splátky istiny po lehote splatnosti budú ďalej úročené úrokovou sadzbou uvedenou v čl. I.5. zmluvy a k nej naviac sadzbou úrokov z omeškania. Zmluvné strany sa teda nedohodli, že dlžníci budú platiť úroky len do dohodnutej doby splatnosti, ale až do skutočného vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov. Odvolací súd v tejto veci nemal dôvod sa odchýliť ani od názoru uvedeného v komentári k Obchodnému zákonníku (Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., 1998 s. 834), viď. aj rozhodnutie KS v Prešove sp. zn. 14Co/83/2012 v obdobnej veci, rozhodnutie KS v Banskej Bystrici sp. zn. 43Cob/186/2013.

9. Žalovaný sa k odvolaniu nevyjadril.

10. Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec podľa § 379 a § 380 ods. 1, 2 CSP a bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 (a contrario) CSP rozsudok okresného súdu v napadnutej časti podľa § 387 ods. 1, 2 CSP potvrdil.

11. Rozhodnutie okresného súdu bolo vydané dňa 15.01.2015, odvolanie žalobcu bolo podané pošte na prepravu dňa 25.02.2015 a súdu došlo dňa 27.02.2015, teda za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (CSP), ktorým bol v zmysle zrušovacieho ustanovenia § 473 zrušený zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a zmien. Podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 CSP, ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

12. Podľa § 387 ods. 1 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

13. Odvolací súd preskúmal odvolacie námietky žalobcu spolu s napadnutým rozsudkom okresného súdu a dospel k záveru, že skutkové a právne závery okresného súdu uvedené v odôvodnení rozsudku týkajúce sa zamietnutia žaloby v časti zmluvného úroku vo výške 13,90 % p. a. zo sumy 46 867,83 Kč od 05.06.2013 do zaplatenia sú správne. Okresný súd dôsledne rozlišuje medzi „úrokom“ a „úrokom z omeškania“, ako dvomi odlišnými ekonomickými kategóriami. Námietky odvolateľa nie sú opodstatnené z dôvodov, ktoré okresný súd uvádza v odôvodnení rozhodnutia. Reagujúc na odvolacie dôvody žalobcu odvolací súd dodáva.

14. Zmluvné strany si v zmluve o splátkovom úvere dojednali plnenie v splátkach s presným stanovením termínov splatnosti jednotlivých splátok - k 16-temu dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci. Žalovaný sa dostal do omeškania dohodnuté termíny splátok neplnil a žalobcovi tým vzniklo právo požadovať zaplatenie celého dlhu naraz - pristúpiť k vyhláseniu mimoriadnej, k predčasnej splatnosti úveru. V zmysle čl. 9 bod 9.1. písm. d) Obchodných podmienok pre ČSOB spotrebiteľské úvery, ktoré sú pripojené k žalobe platí, že ak klient bude v omeškaní so splatením akejkoľvek čiastky voči ČSOB, ČSOB je oprávnená vyhlásiť, že všetky jej pohľadávky z poskytnutého úveru sú splatné ku dňu uvedenému vo vyhlásení (oznámení). Žalobca toto svoje oprávnenie využil, písomnou výzvou zo dňa 18.07.2010 vyzval žalovaného, aby mu zaplatil dlžnú sumu 8 884,16 Kč a písomným oznámením zo dňa 16.08.2010 vyhlásil k 16.08.2010 mimoriadnu splatnosť celého úveru. Zo žaloby, z preložených výziev, aj z čl. 9. Bod 9.1. písm. d) obchodných podmienok veriteľa podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že k predčasnej splatnosti úveru malo dôjsť podľa ust. § 565 Občianskeho zákonníka, ktorého zákonné podmienky boli splnené, nakoľko doručenie výzvy na zaplatenie dlžnej čiastky a aj oznámenia na predčasné splatenie úveru žalovanému bolo preukázané (že veriteľ po ďalšom porušení povinnosti dlžníkom využil svoje právo - že právne relevantným spôsobom oznámil žalovanému predčasné zosplatnenie úveru), niet pochýb o ich účinku. Ustanovenie § 506 Obchodného zákonníka, na ktoré odkázal okresný súd v rozhodnutí upravuje zákonnú možnosť odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania dlžníka so zaplatením splátok, a to ak je dlžník v omeškaní s vrátením viac než dvoch splátok alebo jednej splátky po dobu dlhšiu ako tri mesiace (aj tieto zákonné podmienky boli splnené). Bez ohľadu na uvedené, v danom prípade niet pochýb o výsledku, že došlo platne k predčasnej splatnosti úveru k 16.08.2011, k splatnosti celého dlhu (jeho splátok), teda k výsledku k akému dospel okresný súd. Ide o situáciu, kedy dohodnuté zmluvné úroky z poskytnutých prostriedkov patria len do splatnosti dlhu (jeho splátok) a od splatnosti je dlžník v omeškaní a je povinný platiť úroky z omeškania, aký názor vyplýva aj z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Obo/143/98, z ktorého vychádzali okresný aj odvolací súd pri rozhodovaní.

15. Splácanie úveru v splátkach vyvoláva na strane veriteľa stav nedostatku požičanej sumy istiny, ktorá sa iba postupne (v splátkach) vracia a spláca a za tento stav nedostatku a úverovania patrí veriteľovi úrok od dlžníka. Pri predčasnom a mimoriadnom zosplatnení úveru veriteľovi vzniká nárok na jednorázové vrátenie požičanej istiny úveru, vrátane úrokov kapitalizovaných ku dňu zosplatnenia úveru. V takomto prípade svojím právnym úkonom veriteľ navodzuje stav, v ktorom má právo získať okamžite späť celú sumu požičaných peňažných prostriedkov. V dôsledku čoho na jeho strane odpadá obmedzenie jeho práva na dispozíciu s istinou úveru, a tým obmedzenie obchodovania s peniazmi, ktoré už dlžník nemá právo vrátiť v režime výhody splátok. Ide o stav, kedy spotrebiteľ už nemá právny titul mať peňažné prostriedky u seba a tieto užívať, niet dôvodu ani na to, aby veriteľ inkasoval úroky, ktoré by mu patrili výhradne za stavu oprávnenej držby prostriedkov spotrebiteľom. V opačnom prípade by bol založený nespravodlivý a ústavne nekonformný stav, kde spotrebiteľ by bol vystavený všetkým sankčným mechanizmom vynútenia povinnosti a plnenia a veriteľ by naďalej inkasoval úroky zo sumy, ktorú by mu spotrebiteľ na výzvu nevrátil. Popreli by sa účinky veriteľom vyvolanej zmeny obsahu záväzku a veriteľ by úroky inkasoval, ako keby k zmene záväzku nedošlo. Súd takýto stav pripustiť nemôže. Keďže jednorázovým zosplatnením vzniká spotrebiteľovi povinnosť jednorázovo vrátiť sumu požičaného úveru, navýšenú o kapitalizované úroky ku dňu zosplatnenia, počnúc prvým dňom omeškania spotrebiteľa ide o protiprávny stav založený sankčným jednostranným predčasným zosplatnením úveru. S protiprávnym stavom sa spájajú výhradne sankcie, ale s protiprávnym stavom sa nemôžu spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú len zo stavom oprávneného držania peňažných prostriedkov podľa podmienok spotrebiteľskej zmluvy. Ak napriek tomu existuje zmluvná dohoda, podľa ktorej má spotrebiteľ popri úrokoch z omeškania prípadne ďalších sankciách platiť po splatnosti pohľadávky aj úroky za poskytnutie úveru do splatenia úveru, teda dohoda ktorá s protiprávnym stavom stotožňuje aj odplatné nároky patriace len v právne súladnom stave, je táto dohoda na škodu spotrebiteľa ide o neprijateľnú a neplatnú zmluvnú podmienku podľa § 53 ods. 1 a 5 Občianskeho zákonníka. (viď. závery Krajský súd v Prešove rozsudok z 30.06.2015 sp. zn. 6Co/190/2014, ktorý taktiež zodpovedá stanovisku NS SR v NS SR sp. zn. 4Obo/143/98). Rozhodnutia, na ktoré poukázal odvolateľ o platení úrokov popri úrokoch z omeškania nezohľadňujú podstatný odklon od dispozície zákona v neprospech slabšej zmluvnej strany (spotrebiteľa) a závery v nich uvedené boli v rozhodovacej praxi prekonané.

16. Suspenzívny účinok odvolania, ktoré podal iba žalobca, neumožňuje odvolaciemu súdu preskúmať vyhovujúci výrok rozsudku, a preto sa odvolací súd nezaoberal tzv. kapitalizáciou úrokov, ich pripisovaním k istine a ďalším úročením.

17. Rozhodnutie okresného súdu je správne aj v závislom výroku o trovách konania, preto odvolací súd potvrdil aj výrok o trovách konania z vecne správnych dôvodov.

18. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v súlade s ustanovením § 396 ods. 1 CSP, § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP, keď v odvolacom konaní bol v celom rozsahu úspešný žalovaný, preto žalovanému odvolací súd priznal náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu, pričom o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník (§ 262 ods. 2 CSP).

19. Senát krajského súdu prijal toto rozhodnutie pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP)

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP). Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP).

Dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77 (§ 425 CSP).

Prokurátor môže podať dovolanie, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil (§ 426 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde ( § 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. (§ 127 ods. 1 CSP)

Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania (§ 127 ods. 2 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).