KSBB/15Co/23/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/23/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213209486 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6213209486.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa X. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom U. XXX/X, XXX XX X. M., zast. JUDr. Michal Matala, advokátom so sídlom M. Rázusa 19, v Lučenci, proti odporcovi Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Veľký Krtíš zo dňa 02. 12. 2013, č. k. 3C/242/2013 - 35, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd konanie vo veci zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Proti uzneseniu sa odvolal navrhovateľ, ktorý žiadal napadnuté uznesenie zrušiť podľa § 221 O. s. p. Ako odvolací dôvod uviedol § 205 ods. 2 písm. f) O. s. p. s poukazom na to, že prvostupňový súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci, respektíve podľa § 205 ods. 2 písmena a) O. s. p. mu svojím postupom odňal možnosť konať pred súdom. V odvolaní poukázal na to, že predmetný spor má základ v spotrebiteľskom vzťahu, preto je oslobodený od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2 písm. za) zák. č. 71/1992 Zb. Okresný súd vec nesprávne právne posúdil, pretože vyššie citované ustanovenie mu priznáva oslobodenie od súdnych poplatkov z dôvodu, že je spotrebiteľom, a právo, ktorého sa domáha, t. j. zrušenia rozhodcovského rozsudku, priamo vyplýva zo spotrebiteľského zmluvného vzťahu. Navrhovateľ je fyzická osoba nejednajúca v prípade zmluvy, na základe, ktorej bolo rozhodcovské rozhodnutie vydané, v opozícii podnikateľa. Odporca je právnická osoba, životná poisťovňa, ktorá konala ako podnikateľ. V § 4 ods. 2 písmena za) zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ide o zákonné osobné oslobodenie, a dôvodom, prečo zákonodarca ustanovil oslobodenie spotrebiteľov o súdnych poplatkov, je skutočnosť, že súdny poplatok v spotrebiteľských veciach odrádza spotrebiteľov uplatňovať svoje nároky na súde alebo brániť svoje práva v pozícii odporcu alebo povinného. Spotrebiteľ je teda v súlade s týmto ustanovením oslobodený od súdnych poplatkov v sporoch, ktoré vznikli zo spotrebiteľskej zmluvy a v každom konaní, ktoré má základ v spotrebiteľskej zmluve.

Poukázal nato, že Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti už vyslovil názor, že pokiaľ má návrh na začatie konania základ vo vzťahu medzi účastníkmi, ktorý bol spotrebiteľským vzťahom, vzťahuje sa na navrhovateľa zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písmena za) Zákona o súdnych poplatkoch. V súdenej veci je predmetom konania zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, ktoré bolo vydané v súvislosti s uzavretou spotrebiteľskou zmluvou a spotrebiteľ je v tomto konaní navrhovateľom. Základnou funkciou a S cieľom právnych noriem regulujúcich ochranu spotrebiteľa je ochrana spotrebiteľa ako tzv. slabšej strany v právnych vzťahoch s dodávateľmi tovarov a služieb. Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 O. s. p. a bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 1, 2 O. s. p. uznesenie okresného súdu zrušil podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f, h) O. s. p.

Preskúmaním veci odvolací súd dospel k záveru, že prvostupňový súd nesprávne aplikoval príslušné normy a nesprávne ich vyložil. Ust. § 4 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch upravuje tzv. osobné oslobodenie od súdneho poplatku, kde v zmysle písm. za) je od poplatku oslobodený spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu. V odkaze je uvedené ako príklad § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Odvolací súd poukazuje na to, že spotrebiteľské právo patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim oblastiam súkromného práva, čo sa deje najmä pod vplyvom činnosti Európskej únie a jej orgánov. Základnou funkciou a cieľom právnych noriem regulujúcich ochranu spotrebiteľa je ochrana spotrebiteľa ako tzv. slabšej strany v právnych vzťahoch s dodávateľmi tovaru a služieb. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej strany vychádza z toho, že spotrebiteľ sa ocitá vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom a to s ohľadom na okolnosti, za ktorých dochádza ku kontraktácii a na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho, lepšiu znalosť práva a lepšiu dostupnosť právnych služieb, a napokon možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne, cestou formulárových zmlúv. Pre takýto vzťah je charakteristické, že podnet na zmluvné konanie pochádza spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je na to pripravený, pri kontraktácii je využívaný moment prekvapenia a neskúsenosti spotrebiteľa.

Zaplatenie súdneho poplatku patrí k vecným procesným podmienkam vzhľadom na právne následky jeho nezaplatenia spočívajúceho v zastavení konania. V čl. 46 Ústavy SR sa ako základné ľudské právo zaručuje právo súdnu a inú právnu ochranu. Zákon o súdnych poplatkoch ( 465/2008 Z. z.) novelizoval § 4 Zákona. Od poplatku je tak oslobodený spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu. Zákon v poznámke pod čiarou uvádza len príkladmo takýto osobitný predpis, pričom poznámka nemá všeobecne záväzný charakter, ale iba informatívnu hodnotu. Oslobodenie spotrebiteľa od súdnych poplatkov spočíva v tom, že platenie súdnych poplatkoch odrádzalo spotrebiteľov uplatňovať svoje nároky súdnou cestou, resp. brániť svoje práva, či už v pozícii odporcu alebo povinného. Citované ustanovenie Zákona o súdnych poplatkoch nemožno vykladať formalisticky, ale prihliadať na účel, na ktorý má slúžiť, teda umožniť spotrebiteľovi domôcť sa ochrany svojho práva bez toho, aby bol odrádzaný povinnosťou platiť súdny poplatok. Odvolací súd zastáva názor, že navrhovateľ sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu (zák. č. 244/2002 Z. z.) domáha ako spotrebiteľ, je nepochybné, že ide o spotrebiteľský vzťah. Jeho návrh na začatie konania má základ vo vzťahu medzi účastníkmi, ktorý bol spotrebiteľským vzťahom, a preto sa na neho vzťahuje zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. za) Zákona o súdnych poplatkoch. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že spotrebiteľ je oslobodený od súdneho poplatku vo všetkých súdnych konaniach, v ktorých je druhou stranou dodávateľ a spor vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy. Z hľadiska výkladu citovaného ustanovenia odvolací súd poukazuje na závery Ústavného súdu SR, ktorý vymedzil skutkovú podstatu formalizmu tak, že orgánom verejnej moci a predovšetkým súdom nemožno tolerovať pri interpretácii zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Všeobecný súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákona, ale môže a musí sa od neho odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z ústavných princípov. Pri výklade a aplikácii právnych predpisov teda nemožno opomínať ich účel a zmysel, ktorý nie je vyjadrení len v slovách a vetách toho ktorého zákonného predpisu, ale i v základných princípoch právneho štátu (nález ÚS SR. sp. zn. I. ÚS 306/2010 zo dňa 08. 12. 2010). Odvolací súd zastáva názor, že na daný prípad sa vzťahuje zákonné oslobodenie od platenia súdneho poplatku, a preto rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom krajského súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.