KSBB/14CoP/96/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6211200498 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6211200498.2ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Priehodu, sudcov JUDr. Márie Podhorovej a Mgr. Emy Novodomcovej v právnej veci starostlivosti o maloletého C. G., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo E. T., ako opatrovníkom, dieťa rodičov I.. S. G., nar. XX.X.XXXX, zamestnanej na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo E. T. t.č. na materskej dovolenke, bytom E. T., P. O. Y. XX, zastúpenej JUDr. Vladimírom Zvarom, advokátom, so sídlom SNP 1/A, Veľký Krtíš a T. G., nar. XX.X.XXXX, E. X., bytom T. Z. XX, XXXX Q., C. O. o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu, o odvolaní oboch rodičov maloletého dieťaťa proti rozsudku Okresného súdu vo Veľkom Krtíši, o odvolaní oboch rodičov maloletého dieťaťa proti rozsudku Okresného súdu vo Veľkom Krtíši zo dňa 11.4.2012 č.k. 7P/15/2011-345 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok okresného súdu.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd maloletého C. G., nar. XX.X.XXXX zveril do osobnej starostlivosti matky a otcovi maloletého uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého počínajúc dňom 1.1.2011 výživným vo výške 160,- Eur mesačne splatným k rukám matky vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Nedoplatok výživného za čas od 1.1.2011 do 11.4.2012 v čiastke 816,- Eur povolil splácať otcovi v mesačných splátkach po 50,- Eur splatných súčasne s bežným výživným počínajúc mesiacom apríl 2012 pod stratou výhody splátok. Otcovi maloletého umožnil stretávať sa s maloletým každý utorok a piatok v týždni od 15,00 hod. do 18,00 hod. ako aj každú nedeľu v týždni od 15,00 hod. do 18,00 hod. za prítomnosti matky. Rozhodol tak s odôvodnením, že vzhľadom na to, že rodičia maloletého dieťaťa nežijú spolu bolo potrebné určiť práva a povinnosti vo vzťahu k maloletému dieťaťu.

Proti rozsudku okresného súdu podali odvolania obaja rodičia maloletého dieťaťa.

Matka maloletého dieťaťa podaním odvolaním napadla rozsudok okresného súdu vo výroku o zvýšení vyživovacej povinnosti. V tejto súvislosti poukazovala na to, že vzhľadom na príjem otca, ktorý dosahuje približne 800,- Eur mesačne a vzhľadom na výdavky, ktoré má vo vzťahu k maloletému dieťaťu tak je v schopnostiach a možnostiach otca, aby platil výživné na maloleté dieťa vo výške 200,.- Eur mesačne. V tejto súvislosti poukázala na to, že je na materskej dovolenke a jediným príjmom je rodičovský príspevok vo výške 256 ,- Eur. Poberá ešte prídavky na maloleté dieťa vo výške 21,99 Eur. Pokiaľ ide o stretávanie sa otca dieťaťa s maloletým, tak v tejto časti okresný súd čiastočne vyhovel jej návrhu v tom, že umožnil otcovi maloletého C. stretávať sa s týmto každý utorok a piatok v týždni od 15,00 hod. do 18,00 hod.. Pokiaľ však ide o to, aby sa stretával s maloletým v nedeľu, tak žiadala, aby tak bolo každú druhú nedeľu v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod. za prítomnosti matky. V tejto časti súd jej návrhu nevyhovel. Poukázala na to, že pokiaľ ide o nedele, tak aj ona chce tráviť čas s maloletým a urobiť tomuto program, pričom rozhodnutie súdu tak, ako je uvedené vo výrokovej časti obmedzuje v tomto matku maloletého dieťaťa. Žiadala preto, aby v tejto časti bolo zmenené rozhodnutie súdu prvého stupňa a otcovi bolo umožnené stretávať sa s maloletým len každú druhú nedeľu v mesiaci v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod. a to všetko za prítomnosti matky. V ostatnej časti pokiaľ bol upravený styk, rozhodnutie súdu prvého stupňa nenamietala.

Otec maloletého dieťaťa v podanom odvolaní žiadal zmeniť rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že zverí maloletého do striedavej starostlivosti oboch rodičov, alebo upraví styk otca s maloletým na každý utorok v čase od 15,00 hod. do 19,00 hod. za prítomnosti matky, v piatok a v nedeľu od 15,00 hod. do 20,00 hod. bez prítomnosti matky. Taktiež žiadal, aby bolo zmenené rozhodnutie v časti o výživnom na sumu 100,- Eur mesačne. V tejto časti poukazoval na to, že okresný súd nesprávne vyhodnotil skutkový stav veci. Podľa jeho názoru je dieťa v takom veku, že je schopné sa stretávať nielen s otcom za prítomnosti matky, ale aj bez prítomnosti matky a to aj mimo jeho bydliska, pretože otec má s dieťaťom veľmi dobrý vzťah, nevidí preto dôvody, aby dieťa nemohlo byť zverené do striedavej starostlivosti. Pokiaľ však súd na túto okolnosť neprihliadne, tak žiada, aby bol upravený styk otca s dieťaťom v utorok od 15,00 hod. do 19,00 hod. za prítomnosti matky v jej byte, avšak v piatok a v nedeľu bez jej prítomnosti od 15,00 hod. do 20,00 hod.. Podľa jeho názoru dieťa si musí postupne zvykať na to, že nebude vyrastať len v rodine matky, ale na jeho výchove sa chcú podieľať aj starí rodičia zo strany otca. Pokiaľ ide o výšku výživného, tak považoval výživné určené vo výške 160,- Eur mesačne za neprimerané potrebám maloletého dieťaťa. Je taktiež neprimerané schopnostiam a možnostiam otca platiť takéto výživné, pretože on má ďalšie výdavky v tom, že popri zamestnaní študuje na vysokej škole, aby si zvýšil svoju kvalifikáciu a zabezpečil tak rodine lepšie zázemie. Navrhol teda podanému odvolaniu v celom rozsahu vyhovieť.

Krajský súd preskúmal rozsudok okresného súdu v rozsahu danom ust. § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 214 ods. 2 O.s.p. a tento v zmysle ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil.

V zmysle ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Preskúmaním obsahu spisu dospel krajský súd k záveru, že okresný súd v dostatočnom rozsahu zistil skutkový stav veci, vykonané dôkazy vyhodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p. a svoje rozhodnutie aj náležite odôvodnil podľa ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. Krajský súd sa s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa stotožňuje a na tieto poukazuje.

V danej veci maloleté dieťa bolo rozsudkom okresného súdu zverené do výchovy a starostlivosti matke. V tejto súvislosti poukázal súd prvého stupňa na to, že rozhodujúcim bolo vyjadrenie znalkyne, ktoré prezentovala v podanom znaleckom posudku. Obidvaja rodičia majú veľmi dobré osobnostné predpoklady, schopnosti a možnosti optimálne dieťa vychovávať, avšak pokiaľ spolu žiť nebudú, môže dať viac emočných stimulov maloletému matka, na ktorú je maloletý biologicky a emočne naviazaný. Preto súd prvého stupňa správne vyhodnotil daný stav, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vzhľadom na jeho vek mala dieťa v súčasnej dobe v starostlivosti matka.

Pokiaľ v konaní pred súdom prvého stupňa otec maloletého dieťaťa, ako aj v podanom odvolaní proti rozsudku okresného súd namietal, že je daný dôvod aj na striedavú starostlivosť vo vzťahu k maloletému dieťaťu, tak v tejto súvislosti treba uviesť, že k tejto otázke sa vyjadrovala aj znalkyňa v podanom znaleckom posudku, ako aj vo svojej výpovedi pred súdom prvého stupňa. Znalkyňa v podanom znaleckom posudku uviedla, že striedavá starostlivosť v tomto veku dieťaťa je pre dieťa neprijateľná. Preto okresný súd správne nepristúpil k striedavej starostlivosti oboch rodičov vo vzťahu k maloletému dieťaťu. U matky sú vytvorené všetky predpoklady, aby mohla zabezpečiť riadnu starostlivosť o maloleté dieťaťa, pričom v domácnosti má vytvorené veľmi dobré podmienky, či už materiálne, ale aj citové.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa v časti pokiaľ bolo maloleté dieťa zverené do výchovy a starostlivosti matky, preto považoval aj krajský súd za správne.

Pokiaľ ide o úpravu styku otca s maloletým dieťaťom tak, v tejto súvislosti správne okresný súd prihliadol na závery uvedené v znaleckom posudku, keďže rodičia sa nevedeli dohodnúť o styku s maloletým dieťaťom. Pre prípad, že dieťa bude zverené matke, bol názor znalkyne taký, že je nevyhnutné poskytnúť dieťaťu vyvíjať sa čo najprirodzenejšie, čo by znamenalo aj s účasťou otca na výchove a z toho vyplývajúci aspoň obdenný dvojhodinový kontakt a aspoň jeden víkendový deň dvakrát za deň podľa denného režimu, ktorý má dieťa zabehaný.

Súd pri rozhodovaní rozsahu styku vychádzal aj z vyjadrenia matky, ktorá uviedla, že dieťa v čase od 15,00 hod. do 18,00 hod. je aktívne, hrá sa a preto v tomto čase, je možné, aby sa otec s maloletým dieťaťom stretol. Vzhľadom na vek maloletého dieťaťa a to okolnosť, že dieťa je v starostlivosti matky bude vhodné, aby za týchto okolností sa styk otca s maloletým dieťaťom uskutočňoval ešte za prítomnosti matky. Bude len na rodičoch maloletého dieťaťa, aby títo podľa toho, ako styk bude s maloletým dieťaťom prebiehať zvážili, či je možné, aby matka poskytla otcovi dieťa aj bez jej prítomnosti. V tomto smere bude všetko závisieť od rodičov maloletého dieťaťa a najmä okolnosti, za ktorých sa bude styk otca s maloletým dieťaťom uskutočňovať. V tomto smere súd prihliadol aj na vyjadrenie znalkyne v znaleckom posudku, že stretnutie dieťaťa s otcom bez prítomnosti matky by zatiaľ mohlo spôsobiť emočný stres dieťaťu, pretože dieťa má strach a obavu z toho, že matku nemá pri sebe. Toto je však možné prekonať a všetko bude závisieť aj od vzťahu rodičov vo vzťahu k maloletému dieťaťu a najmä na to, ako by dieťa reagovalo na stav, keby bol otec prítomný s dieťaťom bez toho, že by tam v danom okamihu nebola matka maloletého dieťaťa.

Rozsah styku tak ako určil súd prvého stupňa považoval preto krajský súd za primeraný veku maloletého dieťaťa a zodpovedá tiež záverom znalkyne, ktorá v danej veci podávala odborný znalecký posudok. V tomto smere preto krajský súd nepovažoval odvolanie tak matky maloletého dieťaťa, ako aj otca maloletého dieťaťa za dôvodné.

Pokiaľ ide o rozsah vyživovacej povinnosti, tak tu správne okresný súd vychádzal z ust. § 62 ods. 2 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Pri určení výživného prihliadol krajský súd na odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, ako aj schopnosti a možnosti otca platiť výživné. Otec maloletého dieťaťa je E. X., ktorý pracuje v C. O. a dosahuje priemerný mesačný zárobok vo výške 760,- Eur. Z tohto príjmu je schopný platiť výživné určené súdom prvého stupňa vo výške 160,-Eur mesačne. Takýmto výživným budú pokryté potreby maloletého dieťaťa. V tejto súvislosti okresný súd aj správne prihliadol na to, že matka maloletého dieťaťa je na materskej dovolenke a nedosahuje taký príjem, z ktorého by mohla kryť potreby maloletého dieťaťa. Z vyššie uvedených dôvodov, preto krajský súd považoval rozhodnutie súdu prvého stupňa za vecne správne a preto ho v zmysle ust. § 219 ods. 1,2 O.s.p. potvrdil.

Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.