KSBB/14CoP/52/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/52/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6417203535 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Snopčoková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6417203535.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a sudcov JUDr. Evy Dzúrikovej, JUDr. Márie Podhorovej, v právnej veci navrhovateľa: Y.. A. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q. Q. XXX, XXX XX Q. Q., právne zast.: Mgr. et Mgr. Lívia Kosťová, advokátka, Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom, proti manželovi, ktorý nepodal návrh na rozvod: Y. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom Q. Q. XXX, XXX XX Q. Q., o návrhu na rozvod manželstva a o návrhu na zverenie do osobnej starostlivosti a úpravu styku k maloletým deťom: Y. Q., nar. XX. XX. XXXX a Y. Q., nar. XX. XX. XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny F. U., o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 24P/17/2017 - 95 zo dňa 19. 06. 2017, takto

rozhodol:

Uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku II. p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie na základe návrhu matky nariadil neodkladné opatrenie, ktorým dočasne zveril maloleté deti Y. Q. a Y. Q. ( ďalej len „mal. deti“) do osobnej starostlivosti matky, až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Zároveň súd dočasne upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že otec je oprávnený sa s mal. deťmi stretávať každú druhú sobotu, v čase od 16. 00 do 18. 00 hod za prítomnosti matky mal. detí a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Osobitným výrokom súd uložil otcovi maloletých detí povinnosť prispievať na výživu mal. Y. Q. výživným v sume 80,- eur a na mal. Y. Q. v sume 60,- eur, vždy do 15 dňa v mesiaci vopred k rukám matky mal. detí, počnúc dňom vykonateľnosti uznesenia, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Okresný súd vyhodnotil všetky predložené listinného dôkazy a zohľadnil predovšetkým správy kolízneho opatrovníka, ktorý vykonal šetrenie pomerov u otca, ako aj u matky. V správe uviedol, že je v súčasnosti nevyhnutné úplne vyhovieť návrhu matky na nariadenie neodkladného opatrenia. Z predložených listinných dôkazov, ako aj z predloženej správy ÚSPSVaR mal okresný súd preukázané, že maloleté deti sú v súčasnej dobe v osobnej starostlivosti matky, pričom otec na ich výživu vôbec neprispieva. Všetky náklady spojené s výchovou a výživou maloletých detí plní matka, pričom jej pomáha jej matka. Je nesporné, že vyživovacia povinnosť na maloleté deti sa vzťahuje na oboch rodičov, t.j. každý rodič je povinný podieľa sa na výchove a výžive svojich detí. Okresný súd mal za to, že otec maloletých detí je v súčasnosti aj popri svojich osobných výdavkoch schopný plniť vyživovaciu povinnosť na mal. Y. Q. v sume 80,- eur a mal. Y. Q. v sume 60,- Eur posielaným vždy do 15. Dňa v mesiaci vopred k rukám matky. Pri rozhodovaní o dočasnej úprave styku otca s maloletými deťmi, okresný súd zohľadnil záujmy a potreby mal detí, predovšetkým ich citové väzby, vývinové potreby vrátane práva na udržanie styku s obidvoma rodičmi, s rešpektovaním veku detí a konštatoval, že je v záujme mal. detí, aby ich styk s otcom sa konal každú druhú sobotu (nie každú tretiu ako navrhuje matka) v čase od 16. 00. do 18 hod za prítomnosti matky mal detí. Prítomnosť matky detí na výkone styku otca s mal deťmi súd odôvodnil hlavne odporúčaním kolízneho opatrovníka a uviedol, že až v samotnom konaní vo veci samej vykoná dôkladné dokazovanie, v ktorom sa preukáže či je otec maloletí detí schopný stretávať sa s nimi osamote. Nakoľko ide o deti nízkeho veku, má okresný súd za to, že dočasné zverenie mal detí do osobnej starostlivosti matky a úprava styku bude v ich prospech a v ich záujme a aspoň v nevyhnutnej miere sa stabilizuje ich výchovné prostredie. 2. Proti uzneseniu súdu prvej inštancie podal odvolanie otec maloletých detí, pričom napadol druhý výrok uznesenia, ktorým súd rozhodol o úprave styku otca s maloletými deťmi. Namietal, že súd sa nezaoberal skutočnosťou, že matka podala návrh na rozvod manželstva, opustila spoločnú domácnosť a ani na skutočnosť, že matka znemožňovaním styku otca s deťmi chce oslabiť, ochladiť citový vzťah medzi otcom a deťmi, čo je v rozpore so zákonom o rodine. Namietal, že okresný súd nemal ničím preukázané ohrozenie záujmu maloletých detí stretávaním sa s otcom. Podľa názoru odvolateľa je nelogické, aby deti s otcom nemali absolútne možnosť denne ho vidieť, ale len každú druhú sobotu a to v prítomnosti matky a pod jej vplyvom. Takéto rozhodnutie je podľa názoru otca maloletých detí jednoznačne v rozpore s najlepším záujmom maloletých detí a tiež zásadou rovnakého styku a starostlivosti obidvoch rodičov k maloletým deťom a zároveň nesporne naruší citový vzťah detí k otcovi. Odvolateľ tiež poukázal na skutočnosť, že matka styk otca s deťmi po opustení spoločnej domácnosti umožnila len vtedy, keď chcela a to vždy len v jej prítomnosti, v prítomnosti jej matky alebo susedy. V poslednom období styk otca s deťmi absolútne odopierala a odmietala. Taktiež nie je pravdivé tvrdenie matky detí o nezáujme otca o maloleté detí, tento sa o svoje deti vždy zaujímal a trávil s nimi voľný čas. O nespornej snahe utlmiť a zabrániť citovému vzťahu detí k otcovi svedčí aj samotný návrh matky detí ohľadom styku otca a maloletých detí každý tretí týždeň, pričom po zvyšný čas by boli deti pod jej výlučným výchovným vplyvom, bez styku s otcom. S poukazom na uvedené skutočnosti odvolateľ navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutom výroku o úprave styku otca s maloletými deťmi zmenil a dočasne upravil styk otca s maloletými deťmi tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletými deťmi každú sobotu a nedeľu v týždni od 10. 00 hod do 17. 00 hod bez prítomnosti matky.

3. Osobitným podaním doručeným súdu dňa 03. 07. 2017 sa vyjadril otec maloletých detí. Poukázal na odvolanie podané prostredníctvom svojho právneho zástupcu, s týmto sa stotožnil a pre úplnosť uviedol, že sa snaží manželstvo zachrániť, s deťmi sa stretávať chce, aj preto, aby spolu opätovne fungovali ako rodina. Uviedol, že nie je pravdou, že by manželke finančne neprispieval. Naopak, platí byt, poslal jej i peniaze.

4. Na podané odvolanie sa vyjadrila matka maloletých detí. Odmietla, aby sa pri úprave dočasného výkonu rodičovský práv a povinností k maloletým deťom riešili dôvody rozvratu manželstva. Pokiaľ sa týka samotnej dočasnej úpravy styku otca s maloletými deťmi, tak ako ju v napadnutom uznesení vymedzil súd prvej inštancie, túto považuje za primeranú a to vzhľadom na vek maloletých detí, ich potreby, ale aj vzhľadom na dlhodobé správanie otca voči jej osobe a maloletým deťom. Súčasné správanie otca považuje iba za účelové, majúce za cieľ, aby došlo k obnoveniu manželského spolužitia medzi nimi. Uviedla, že otec detí v minulosti o maloleté deti nikdy nemal skutočný záujem a s najväčšou pravdepodobnosťou používa deti iba ako prostriedok na obnovu ich spolužitia. S úpravou styku, tak ako ju navrhol otec v podanom odvolaní nesúhlasí a to aj z dôvodu, že tento dlhodobo ju aj deti prenasleduje, neustále bezdôvodne volá na jej osobou záchranné zložky (políciu a rýchlu zdravotnú pomoc) a dopúšťa sa voči nej ďalších schválností. Pripustila, že obaja rodičia majú právo sa rovnakým spôsobom podieľať na výchove maloletých detí, avšak primárne treba rešpektovať záujmy maloletých detí. Stretávanie otca s deťmi v navrhovanom rozsahu (teda každý víkend v čase od 10. 00 hod do 17. 00 hod) by rozhodne nebolo v najlepšom záujme detí, nakoľko správanie otca detí k nej, ako i k maloletým deťom je amorálne a právne nekonformné, čo ju v konečnom dôsledku presvedčilo, aby v rámci rozvodového konania podala aj návrh na vydanie neodkladného opatrenia. Skutočnosť, že priestupkové konanie vedené voči otcovi bolo zastavené, nie je podľa jej názoru relevantná, nakoľko konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a proti záujmom maloletých detí nemusí byť priamo subsumované ako trestná alebo priestupková činnosť. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhla, aby krajský súd odvolanie otca maloletých detí v celom rozsahu zamietol.

5. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“), preskúmal uznesenie súdu prvej inštancie v rozsahu danom ustanovením § 65 a § 66 CMP, bez nariadenia pojednávania podľa ustanovenia § 385 ods. 1 CSP a toto v zmysle ustanovenia § 387 ods. 1, 2 CSP v odvolaním napadnutom výroku potvrdil ako vecne správne.

6. V zmysle ustanovenia § 387 ods. 1, 2 CSP odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. 7. Neodkladné opatrenia sú upravené jednak v ustanovení § 324 a nasl. CSP, ale aj v tretej časti zákona č. 161/2015 Z. z. - Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP) v ustanoveniach § 360 a nasl. CMP. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 161/2015 Z. z. aj pre neodkladné opatrenia podľa Civilného mimosporového poriadku sa použijú aj ustanovenia zákona č. 160/2015 Z. z. - Civilného sporového poriadku ( ďalej len „CSP“) .

8. V zmysle ustanovenia § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

9. Podľa § 324 ods. 1 CSP pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

10. Podľa § 329 ods. 2 CSP pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie.

11. Podľa § 366 CMP neodkladným opatrením môže súd nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere.

12. Zo zákonnej úpravy neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloleté deti vyplýva, že súd pri rozhodovaní o ňom nezisťuje všetky skutočnosti, ktoré by musel zisťovať v prípade konečného rozhodnutia vo veci samej a obmedzí sa len na osvedčenie najzákladnejších skutočností, z ktorých možno vyvodiť nutnosť dočasnej úpravy pomerov, pričom vždy je potrebné posúdiť, či touto dočasnou úpravou pomerov nedochádza k zásahu do základných práv jednotlivých účastníkov nad nevyhnutnú mieru a či dočasná úprava pomerov sleduje legitímny cieľ. V prípade, ak sa predbežné opatrenie týka dočasnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu (deťom), čo je i v tomto prípade, je potrebné starostlivo zvážiť, či dočasná ochrana subjektívneho práva rodiča nie je v rozpore so subjektívnym záujmom maloletého dieťaťa, ktorý mu musí byť pri rozhodovaní hlavný a dominantný.

13. V prejednávanej veci z obsahu spisu vyplýva, že návrh na vydanie neodkladného opatrenia bol podaný matkou v rámci prebiehajúceho konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom. Zo spisu tiež vyplýva, že matka s maloletými deťmi v priebehu mesiaca máj 2017 opustila spoločnú domácnosť, v ktorej s otcom detí žili a že rodičia navzájom nie sú schopní dospieť k vzájomnej dohode o tom, akým spôsobom a v akom rozsahu budú vykonávať svoje rodičovské práva a povinnosti k deťom. V dôsledku rozdelenia ich spoločnej domácnosti dochádza medzi nimi k nezhodám nielen pokiaľ ide o ich vzájomné vzťahy, ale aj vo vzťahu k maloletým deťom a ako vyplýva z odvolania otca najmä v súvislosti so stretávaním sa otca s deťmi. Vzájomné nezhody rodičov, ktorý z nich je zodpovedný za to, že styk otca s maloletými deťmi neprebieha pravidelne a spôsobom, resp. v rozsahu, ktorý by zodpovedal požiadavkám oboch rodičov i detí, len potvrdzuje, že okresný súd dospel k správnemu právnemu záveru, že je v záujme maloletých detí, aby boli bezodkladne upravené pomery voči nim a je žiaduce upraviť styk otca s deťmi.

14. V tejto súvislosti súd poukazuje predovšetkým na nízky vek detí, kedy v čase rozhodovania odvolacieho súdu má mal. Y. Q. nedovŕšené M. roky a mal. Y. Q. H. Y.. Zo spisu ďalej vyplýva, že deti od mája 2017, po opustení spoločnej domácnosti rodičov, žijú v domácnosti s matkou detí (u ich starej matky), pričom starostlivosť a opateru im na dennej báze zabezpečuje matka. Vzhľadom na útly vek detí a doterajší spôsob opatery je pravdepodobná a pochopiteľná fixácia detí na matku, ktorú skutočnosť uviedol aj kolízny opatrovník po vykonaných zisťovaniach. Za účelom zachovania pocitu istoty a stabilného výchovného prostredia je v danom období vhodnejšie, aby sa styk otca s maloletými deťmi realizoval za prítomnosti matky v rozsahu, v akom rozhodol súd prvej inštancie v napadnutom uznesení.

15. Pokiaľ sa týka rozsahu realizácie styku otca s deťmi, tento sa v odvolaní domáha styku s deťmi každý víkend, v sobotu a v nedeľu, vždy od 10. 00 hod do 17. 00 hod., k tomu odvolací súd uvádza nasledovné: V súčasnom období, keď doposiaľ nie je rozhodnuté o rozvode manželstva a nie sú upravené rodičovské práva rodičov k deťom, nie je vhodné vystavovať maloleté deti ďalším tak citeľným zmenám ako neprítomnosť matky de facto počas celého víkendu, tak ako to navrhoval otec detí v podanom odvolaní. Je potrebné mať na zreteli, že maloleté deti v dôsledku nezhôd medzi rodičmi v posledných mesiacoch zmenili prostredie, v ktorom žijú, okruh blízkych osôb, s ktorými denne prichádzajú do kontaktu a ktoré im vytvárajú zázemie, preto je prítomnosť matky pri realizácii styku otca s deťmi žiaduca a na mieste, nakoľko táto pre ne v ich veku zosobňuje pocit istoty, zázemia a stability.

16. Ak otec maloletých detí v odvolaní navrhoval, aby dočasným opatrením bol jeho styk s maloletým deťmi upravený vo väčšom rozsahu, odvolací súd zdôrazňuje, že neodkladné opatrenie nemôže nahrádzať rozhodnutie vo veci samej, ide len o opatrenie na zamedzenie prípadného pretrhnutia kontaktov medzi otcom a dieťaťom (deťmi) a určenie času, ktorý bude pre všetkých záväzný, kedy sa otec bude podieľať na výchove maloletých detí. Preto až na základe dostatočne zisteného skutočného stavu veci a jeho následnom právnom posúdení, môže súd bez pochýb upraviť styk otca s maloletými deťmi do budúcna. Nateraz upravený styk postačuje účelu, pre ktorý bolo neodkladné opatrenie nariadené, teda zabezpečiť pravidelné stretávanie sa otca s maloletými deťmi tak, aby bol zabezpečený pravidelný režim detí, výchovného prostredia a najmä, aby sa eliminovali negatívne dôsledky rozchodu rodičov vo vzťahu k deťom.

17. Odvolací súd opätovne poukazuje tiež na dočasný charakter neodkladného opatrenia, kedy je potrebné upraviť pomery strán na určitú prechodnú dobu. Nič nebráni tomu, aby v budúcnosti mohol byť realizovaný styk otca s deťmi v širšom rozsahu, prípadne bez prítomnosti matky, avšak takéto rozhodnutie predpokladá bezproblémovú komunikáciu medzi rodičmi detí a schopnosť oboch rodičov náležite sa postarať o maloleté deti v útlom veku, rešpektujúc ich špecifické potreby a zaužívaný denný režim. Z uvedených dôvodov a predovšetkým s poukazom na záujem maloletých detí, sa odvolací súd stotožnil so závermi, ktoré po vykonanom dokazovaní vyvodil súd prvej inštancie a uznesenie v napadnutej časti, vo výroku o úprave styku otca s maloletými deťmi potvrdil ako vecne správne.

18. Zvyšné výroky uznesenia odvolaním napadnuté neboli, preto uznesenie súdu prvej inštancie zostáva v tejto časti nedotknuté.

19. Toto rozhodnutie prijal senát odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c/ strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c/ je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a/ a b/.

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1 a 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).