KSBB/14CoP/33/2017


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 18.7.2017

Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/33/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6916208815 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6916208815.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členov JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Anny Snopčokovej, v právnej veci maloletého dieťaťa Z. L., nar. XX. XX. XXXX, zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v R. V., dieťa rodičov - matky: W. F., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. V., F. XX/XX, zastúpená JUDr. Lenkou Balážiovou, advokátkou, so sídlom Advokátskej kancelárie v Žarnovici, Bystrická 101 a otca: V. L., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. V., D. XXX/XX, t. č. bytom XX S. L. G. A., M. M L., zastúpený JUDr. Danou Ďalakovou, advokátkou, so sídlom Advokátskej kancelárie v Rimavskej Sobote, Daxnerova 2, o neodkladné opatrenie, takto

rozhodol:

I. N a r i a ď u j e neodkladné opatrenie za účelom nevyhnutnej úpravy práv a povinností k maloletej Z. L., nar. XX. XX. XXXX, rod. č. XXXXXXXXX, trvale bytom R. V., F. XXXX/XX, toho času u navrhovateľa na adrese XX S. L. G. A., M. X. L., ktorým u r č u j e pobyt maloletej Z. L., nar. XX. XX. XXXX, v mieste bydliska otca na dobu od 26. 08. 2016 do 10. 08. 2017.

II. U k l a d á otcovi maloletej V. L., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. V., D. XXX/XX, toho času bytom XX S. L. G. A., M. X. L. povinnosť zabezpečiť návrat maloletej Z. L., nar. XX. XX. XXXX na územie Slovenskej republiky do bydliska matky na vlastné náklady po skončení školského roka v L., najneskôr do 10. 08. 2017. Pokiaľ návrat maloletej nebude vedieť osobne otec zabezpečiť, súd otcovi u k l a d á povinnosť zabezpečiť návrat maloletej prostredníctvom inej vhodnej osoby, určenej dohodou obidvoch rodičov na náklady otca. Pokiaľ k takejto dohode nedôjde a pre maloletú vycestuje matka, súd otcovi u k l a d á povinnosť matke maloletú vydať a uhradiť matke náklady spojené s návratom maloletej na územie Slovenskej republiky.

III. Súd matke maloletého dieťaťa W. F., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom R. V., F. XX/XX u k l a d á povinnosť poskytnúť otcovi v súvislosti s návratom maloletej na územie Slovenskej republiky všetku potrebnú súčinnosť.

odôvodnenie:

1. Vo veci maloletého dieťaťa sa na Okresnom súde v Rimavskej Sobote viedlo konanie pod sp. zn. 2P/249/2016 o udelenie súhlasu s vycestovaním maloletého dieťaťa do zahraničia, v ktorom bolo rozhodnuté rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote dňa 14. 03. 2017 pod č. k. 2P/249/2016-50.

2. Tento rozsudok bol napadnutý odvolaním otca maloletého dieťaťa a vec sa nachádza v odvolacom konaní pod sp. zn. 14CoP/33/2017.

3. V rámci tohto odvolacieho konania bol vo vyjadrení matky k podanému odvolaniu otca maloletého dieťaťa podaný aj návrh na vydanie neodkladného opatrenia za účelom nevyhnutej úpravy práv a povinností k maloletej Z. L., nar. XX. XX. XXXX, ktorá sa v súčasnej dobe nachádza u otca na adrese XX S. L. G. A., M. X. L.. V čase podania návrhu na neodkladné opatrenie a jeho vydanie nebolo ešte vo veci rozhodnuté krajským súdom.

4. V zmysle ust. § 362 zákona č. 161/2015 Z. z. - CMP o návrhu na n riadenie neodkladného opatrenia, ktorý bol podaný v priebehu odvolacieho konania, je príslušný rozhodnúť odvolací súd. Odvolací súd môže neodkladné opatrenie nariadiť aj bez návrhu v konaní, ktoré možno začať aj bez návrhu.

5. Z obsahu spisu vyplýva, že vo veci samej súd prvej inštancie súhlasil s dočasným pobytom maloletej Z. L., nar. XX. XX. XXXX v L., v mieste bydliska otca na dobu od 26. 08. 2016 do 10. 08. 2017 s tým, že otcovi maloletého dieťaťa bola uložená povinnosť zabezpečiť návrat maloletého dieťaťa na územie Slovenskej republiky do bydliska matky za tam určených podmienok, pričom boli upravené práva a povinnosti otca aj matky maloletého dieťa na uvedené obdobie od 26. 08. 2016 do 31. 07. 2017. Ďalej je z obsahu spisu nesporné, že maloleté dieťa na základe rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota, č. k. 1P/158/2003-9 zo dňa 28. 07. 2003, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12. 08. 2003, bolo zverené do osobnej starostlivosti a výchovy matke.

6. Pokiaľ matka maloletého dieťaťa súhlasila s dočasným pobytom maloletého dieťaťa v bydlisku otca v L. na obdobie od 26. 08. 2016 do 10. 08. 2017, tak je dôvodné, aby po ukončení tohto obdobia v súlade s § 367 ods. 1 CMP bolo otcovi uložené, aby po uplynutí určeného dočasného pôsobenia maloletej na území L. tento vrátil maloleté dieťa do osobnej starostlivosti matky, u ktorej existuje právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým toto maloleté dieťa bolo zverené do jej výchovy a opatery. Rozhodnutím súdu so súhlasom matky bolo dočasne zasiahnuté do právoplatného súdneho rozhodnutia, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do výchovy a opatery matky s tým, že maloleté dieťa bolo dočasne v starostlivosti otca na základe udeleného súhlasu k vycestovaniu maloletého dieťaťa do zahraničia.

7. Je nesporné, že záujem na takejto dočasnej úprave mala matka maloletého dieťaťa a bol tu aj záujem maloletého dieťaťa, aby sa prehĺbili vzťahy s jej otcom a aby sa na obdobie jedného roka zúčastnila školskej dochádzky v L., na základe ktorej sa mohla zdokonaliť v L. jazyku.

8. Keďže však existuje právoplatné súdne rozhodnutie, tak je dôvod, aby týmto predbežným opatrením bol zabezpečený návrat maloletého dieťaťa na územie Slovenskej republiky, pričom takýmto spôsobom je zabezpečená rýchlejšia a účinnejšia ochrana návratu maloletého dieťaťa na územie Slovenskej republiky v súlade s § 367 ods. 3 CMP, podľa ktorého uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia je vykonateľné vyhlásením; ak sa nevyhlasuje, tak je vykonateľné len čo bolo vyhotovené.

9. Vyššie uvedeným spôsobom bude zabezpečená rýchlejšia ochrana maloletého dieťaťa, ako rozhodnutím súdu vo veci samej, ktoré v podstate už len reagovalo na právny stav, v dôsledku ktorého sa maloleté dieťa so súhlasom matky dočasne nachádzalo na území L. na adrese pobytu otca.

10. Z vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

11. Rozhodnutie bolo prijaté členmi senátu pomerom hlasov 3 : 0. Rozhodnutie bolo prijaté členmi senátu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,

d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo

f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,

b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo

c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,

b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,

c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).