KSBB/14CoE/101/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoE/101/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213202803 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6213202803.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom 852 22 Bratislava, Karadžičova 17, IČO: 31 383 408, zastúpený splnomocneným advokátom JUDr. Branislavom Zubercom, so sídlom Advokátska kancelária 811 01 Bratislava, Michalská 9, proti povinnej: Q.A., narodená XX.XX.XXXX., bytom XXX XX V. A., I. XX, zastúpená splnomocneným advokátom JUDr. Petrom Ďuricom, so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, SNP 711/25, na vymoženie sumy 178,12 eur s príslušenstvom, v exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom Mgr. Jánom Kostkom, so sídlom Exekútorský úrad 821 02 Bratislava, Trnavská cesta 82, pod spisovou značkou Ex 128/2013, o odvolaní oprávneného zo dňa 02.06.2015 proti uzneseniu Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 5Er/202/2013-29 zo dňa 29.04.2015, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu zrušuje a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením exekučný súd námietkam povinnej proti exekúcii vedenej súdnym exekútorom Mgr. Jánom Kostkom, so sídlom Exekútorský úrad 821 02 Bratislava, Trnavská cesta 82, pod spisovou značkou Ex 128/2013 vyhovel v celom rozsahu. Súd rozhodol podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku), v spojení s ustanoveniami § 8 ods. 1, § 9 a § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 179 O.s.p.. Súd konštatoval, že exekučným titulom v danej veci je rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C 8/2012 - 31 zo dňa 22. 5. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 3. 8. 2012. Námietkami vznesenými povinnou spochybnila zákonnosť samotného exekučného titulu a predovšetkým konania, ktoré mu predchádzalo. Argumentovala predovšetkým, že v čase vydania exekučného titulu bola povinná maloletá, čo vyplýva aj zo záhlavia exekučného titulu a mala byť zastúpená zákonnou zástupkyňou matkou P.A., hoci v tom čase už mala byť podľa tvrdenia povinnej ako maloletá zverená rozsudkom Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 9P 25/2012 - 36, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25. 6. 2012, do osobnej starostlivosti otca F.A.. Z tohto dôvodu teda nemal jej zákonný zástupca možnosť zúčastniť sa konania a ani sa vo veci vyjadriť. Súd v odôvodnení uznesenia poukázal na tú skutočnosť, že povinná mala v čase podpisu poistnej zmluvy, z ktorej mal nárok priznaný exekučným titulom vyplynúť, XX rokov, a teda nemala spôsobilosť na právne úkony a nemohla vlastným konaním uskutočňovať právne úkony, pričom súd mal preukázané lustráciou, že neprebehlo ani konanie o schválenie právneho úkonu urobeného zákonným zástupcom v prospech maloletej. Poistná zmluva tak platne uzatvorená nebola a súd potom uviedol, že súdny exekútor nemal exekúciu vykonať na majetok povinnej, ktorá v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v čase vydania exekučného titulu bola maloletá a nemohla sa svojimi úkonmi právne zaväzovať. Súdom nebol schválený právny úkon urobený v jej mene zákonnou zástupkyňou a nemôže tak povinná už v tomto čase, keď je plnoletá, zodpovedať za právne úkony, ktoré uskutočnil jej zákonný zástupca v čase, keď bola maloletá a nemohla svojimi rozumovými a vôľovými schopnosťami ovplyvniť konanie svojho zákonného zástupcu. Z uvedených dôvodov potom súd námietkam povinnej v celom rozsahu vyhovel. Proti uzneseniu okresného súdu podal oprávnený v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Rozhodnutie súdu je nesprávne z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci. V námietkach povinná namietala zákonnosť a dôvodnosť začatia exekučného konania, ako aj samotný exekučný titul z dôvodu, že povinná nemala vedomosť o tom, že je na jej majetok vedená exekúcia. Oprávnený poukázal na skutočnosť, že exekučný titul bol vydaný v základnom konaní zákonným sudcom po riadnom vykonaní dokazovania. Rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania. Skutočnosti, ktoré v námietkach uviedla povinná, nespĺňajú podmienky kvalifikovanej námietky v zmysle ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. Konanie o námietkach má povahu samostatného incidenčného konania, pričom povinný môže v námietkach uviesť výlučne iba skutočnosti, ktoré nastali po vydaní exekučného titulu a súčasne obsahom námietok môžu byť skutočnosti, ktoré odôvodňujú zánik vymáhaného nároku, okolnosti brániace vymáhateľnosti nároku, okolnosti svedčiace o tom, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule a iné okolnosti, pre ktoré je exekúcia neprípustná. Oprávnený tak má za to, že námietky povinnej nespĺňali ani jednu z vyššie uvedených podmienok a preto nemal súd námietkam vyhovieť. Námietky nie sú právnym inštitútom umožňujúcim zmenu, prípadne zrušenie právoplatného rozhodnutia súdu. Povinná nevyužila svoje právo brániť sa voči vydanému rozsudku podaním odvolania. Námietky povinnej smerovali výlučne k právnemu posúdeniu okolností, ktoré už boli predmetom základného konania a tieto okolnosti nie sú novými skutočnosťami, ktoré nastali po vydaní exekučného titulu. K argumentácii exekučného súdu k tvrdeniu, že povinná bola v čase uzatvorenia poistnej zmluvy maloletá, oprávnený uviedol, že zákonný zástupca má právo a povinnosť zastupovať maloleté dieťa a toto právo patrí obidvom rodičom, pričom každý z nich konal samostatne. Skutočnosť, že rozhodnutím č.k. 9P/25/2012 - 36 bola povinná zverená do osobnej starostlivosti otca, nemá právny účinok na právo druhého rodiča zastupovať maloleté dieťa. Osobná starostlivosť je len jednou zo zložiek rodičovských práv a povinností. Zastupovanie maloletého dieťaťa je samostatným právnym úkonom, ktoré je možné obmedziť len rozhodnutím súdu. Skutočnosť, že právne úkony zákonného zástupcu môžu mať negatívne dopady na majetok maloletého dieťaťa, sú zákonodarcom eliminované povinnosťou zákonného zástupcu konať v mene maloletého dieťaťa s náležitou starostlivosťou a tiež existenciou práva dieťaťa v zmysle § 32 ods. 5 Zákona o rodine žiadať rodičov, ktorí spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy tohto majetku. Dieťa taktiež rovnako disponuje aj právom uplatniť si škodu titulom zodpovednosti za vzniknutú škodu alebo z bezdôvodného obohatenia. Posudzovanie vykonané exekučným súdom podľa názoru oprávneného prekročilo rozsah zákonom upraveného postupu v konaní o námietkach. Predmetom námietok nemôžu byť okolnosti, ktoré boli predmetom základného konania. Ide o svojvoľné rozširovanie oprávnenia exekučného súdu nad rámec právnej úpravy, preto oprávnený žiada, aby odvolací súd uznesenie okresného súdu zmenil tak, že námietky povinného v celom rozsahu zamietne.

V dôsledku odvolania krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal v medziach daných ustanovením § 212 ods. 1 O.s.p. a bez nariadenia pojednávania v súlade s ustanovením § 214 ods. 2 O.s.p. uznesenie okresného súdu podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci a vec mu vrátil podľa ustanovenia § 221 ods. 2 O.s.p. na ďalšie konanie.

Vo veci rozhodla vyššia súdna úradníčka Okresného súdu Veľký Krtíš. Zákonný sudca predložil vec na rozhodnutie krajskému súdu podľa ustanovenia § 374 ods. 4 O.s.p. s vyjadrením, že odvolaniu účastníka konania nemieni vyhovieť.

V súlade s ustanovením § 50 ods. 1 Exekučného poriadku, povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.

V súlade s ustanovením § 50 ods. 4 a 5 Exekučného poriadku, proti rozhodnutiu, ktorým sa vyhovelo námietkam, je prípustné odvolanie. Ak je rozhodnutie, ktorým sa námietkam vyhovelo, právoplatné, súd exekúciu zastaví. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Návrhom zo dňa 16.01.2013 sa oprávnený domáhal vykonania exekúcie na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu, ktorým bol rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C 8/2012-31 zo dňa 22.05.2012, v ktorom je ako odporkyňa označená maloletá Q.A., nar. XX.XX.XXXX, zastúpená zákonnou zástupkyňou matkou P.A., nar. XX.XX.XXXX a v zmysle ktorého bola maloletej odporkyni uložená povinnosť zaplatiť navrhovateľovi - oprávnenému - sumu 178,12 eur istiny so špecifikovaným príslušenstvom. Nárok v základnom konaní mal navrhovateľovi - oprávnenému vzniknúť na základe Poistnej zmluvy M. X. č. XXXXXX/X zo dňa 25.11.2008. V návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie je ako povinná označená maloletá Q.A., aj v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie podľa údajov obsiahnutých v návrhu na vykonanie exekúcie, zastúpená zákonnou zástupkyňou - matkou. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie povinná, v tom čase už plnoletá, vzniesla v zákonom stanovenej lehote námietky proti exekúcii. Namietala, že o skutočnosti, že je voči jej majetku vedená exekúcia, sa dozvedela až po tom, čo jej jediný účet otvorený v K., a.s. X. E., bol zablokovaný a z neho stiahnutá suma v prospech povereného súdneho exekútora. Namietala legitimitu vedenia exekúcie voči nej, nakoľko v tzv. základnom konaní bola ako maloletý účastník zastúpená svojou matkou, pričom však jej zákonným zástupcom v čase konania už mal byť jej otec. Táto skutočnosť vyplýva z rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 9P 25/2012-36 zo dňa 11.04.2012. Jej zákonnému zástupcovi tak exekučný titul nebol nikdy doručený. V skutočnosti ako účastník konania nikdy nebola vypočutá, jej zákonný zástupca, ktorému bola zverená do osobnej starostlivosti, nebol v základnom konaní vypočutý, nemal možnosť odvolať sa a vznášať návrhy. Exekúcia vedená voči jej osobe je preto neprípustná. K námietkam povinná pripojila ako listinný dôkaz rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 9P/25/2012-36.

Je potrebné vychádzať z charakteru námietok, ako inštitútu procesnej obrany povinného proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie alebo upustenie od vykonania exekúcie z dôvodov taxatívne ustanovených v zákone. Predmetom námietok môžu byť len skutočnosti vymienené v ustanovení § 50 ods. 1 Exekučného poriadku, teda len okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu a spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo môže ísť o iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, prípadne ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule.

Odvolací súd sa ako s prvoradou vysporiadal s odvolacou námietkou oprávneného, ktorý spochybňuje spôsobilosť okolností, ktoré boli predmetom námietok povinnej, ako skutočností, ktoré môže exekučný súd skúmať v rámci tzv. námietkového konania podľa ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku. Z dikcie tohto ustanovenia vyplývajú v zásade dva okruhy dôvodov, ktoré v rámci námietok môže povinný namietať a ktorými by mohol spochybňovať zákonnosť vedenej exekúcie voči jeho osobe. Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 Exekučného poriadku, predmetom námietok môžu byť predovšetkým okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu a spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti (prvý okruh námietok), alebo môže ísť aj o iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná (druhý okruh námietok), pričom zákon expressis verbis uvádza situáciu, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, môžu mať rôzny charakter, ide predovšetkým o dôvody spochybňujúce legitimitu exekučného titulu, prípadne konania, ktoré mu predchádzalo, resp. môže ísť aj o iné dôvody, spôsobujúce neprípustnosť vedenia exekúcie, pričom v tomto prípade nemusí ísť len a výlučne o okolnosti, ktoré nastali po vydaní exekučného titulu a bránia jeho vykonateľnosti. Už aj z povahy námietok proti vedeniu exekúcie, ako vôbec prvého procesného prostriedku, ktorý môže povinný využiť na bránenie sa proti nezákonne vedenej exekúcii voči nemu, vyplýva, že by mal byť spôsobilý pokryť široké možnosti dôvodov, pre ktoré je samotné vedenie exekúcie možno považovať za nezákonné a nelegitímne. Nemožno preto úzko vzťahovať tieto dôvody výlučne len na okolnosti, ktoré bránia vedeniu exekúcie a ktoré nastali po vydaní exekučného titulu, ktoré pokrýva prvý okruh zákonom uvedených možných námietok. Vynára sa napríklad otázka, ako má postupovať súdny exekútor, ak pred vydaním upovedomenia o začatí exekúcie povinný urobí procesné podanie, ktorého obsahom sú právne významné skutočnosti, inak opodstatňujúce podanie námietok, napríklad, že exekučný titul nie je vykonateľný, keďže nebol doručený účastníkom konania zákonným spôsobom. Toto podanie by nebránilo vydaniu upovedomenia o začatí exekúcie (ktorá povinnosť súdnemu exekútorovi vyplýva z ustanovenia § 47 Exekučného poriadku po tom, ako mu je súdom udelené poverenie na vykonanie exekúcie), avšak obsah podania povinného po vydaní tohto upovedomenia treba považovať za námietky bez zreteľa na to, že boli podané pred vydaním, prípadne doručením upovedomenia a rozhodoval by o nich exekučný súd. Tento postup je v súlade so zákonom z dôvodu povahy námietok proti upovedomeniu o začatí exekúcie. Nejde totiž len o opravný prostriedok, ale o pomerne univerzálny prostriedok obrany povinného a obsahom námietok tak môžu byť aj skutočnosti, z ktorých povinný vyvodzuje absolútnu alebo relatívnu neplatnosť či nezákonnosť exekúcie, prípadne nesplnenie iných procesných podmienok. Vzhľadom na obsah námietok povinnej, ako aj vzhľadom na obsah spisu a skutočností vyplývajúcich z obsahu listinných dôkazov zhromaždených doposiaľ v spise, je nevyhnutné pri zodpovedaní otázky prípustnosti vedenia exekúcie vysporiadať sa s argumentmi povinnej z hľadiska naplnenia formálnych a materiálnych predpokladov spôsobilosti exekučného titulu.

Odvolací súd konštatuje, že v exekučnom titule - rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 zo dňa 22.05.2012, je ako odporkyňa označená maloletá Q.A., v konaní zastúpená zákonnou zástupkyňou matkou P.A., toho času v Y. B. B. (č.l. 3 - 5 spisu). Z predloženého listinného dôkazu rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 9P/25/2012-36 zo dňa 11.04.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.06.2012 vyplýva, že maloletá Q.A. bolo zverená do osobnej starostlivosti otca F.A. a tento rozsudok nadobudol právoplatnosť dňom 25.06.2012 (č.l. 18- 19 spisu). Okresný súd mal lustráciou preverené, že exekučný titul - rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 zo dňa 22.05.2012 bol doručený matke v tej dobe maloletej povinnej a to dňa 16.07.2012 (č.l. 22 spisu). Ďalej mal súd lustráciou preverené, že na tamojšom súde neprebiehalo konanie ohľadom schválenia úkonu (uzavretie poistnej zmluvy s Wüstenrot poisťovňa, a.s.) za v tom čase maloletú Q.A. (č.l. 28 spisu). Za daných okolností zásadná nie je otázka, či bolo alebo nebolo potrebné v danom prípade schválenie súdom konkrétneho právneho úkonu urobeného zákonným zástupcom maloletého dieťaťa za maloleté dieťa. Zásadná vyvstáva okolnosť, či rozsudok rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 zo dňa 22.05.2012, ktorý je exekučným titulom, možno považovať vzhľadom na výhrady povinnej za vykonateľný a právoplatný, teda právne spôsobilý exekučný titul, z ktorého by vyplývali práva a povinnosti účastníkov konania.

Nesporné je, že v čase vydania exekučného titulu bola povinná maloletá. Exekučný titul rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 bol vydaný dňa 22.05.2012, rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 9P/25/2012-36, ktorým bola maloletá povinná zverená do osobnej starostlivosti otca, ktorý bol aj povinný a oprávnený zabezpečovať dieťaťu osobnú starostlivosť, spravovať jeho majetok a zastupovať dieťa v bežných veciach, bol vydaný dňa 11.04.2012 a nadobudol právoplatnosť dňom 25.06.2012. Je tak zrejmé, že v čase vyhlásenia rozsudku - exekučného titulu, bola ešte zákonnou zástupkyňou dieťaťa s oprávnením zastupovať dieťa v bežných veciach matka, avšak od 25.06.2012 toto oprávnenie súd priznal otcovi. Zásadná z hľadiska zákonnosti exekučného titulu a jeho vykonateľnosti je potom okolnosť zistená a listinne preukázaná, že rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 prevzala matka povinnej až dňa 16.07.2012, teda už v čase, kedy právo zastupovať dieťa bolo súdom priznané otcovi. Súd konajúci vo veci vedenej pod sp. zn. 3C/8/2012 tak správne mal doručovať už rozsudok otcovi v tom čase maloletej odporkyne a nie matke, s ktorou konal ako so zákonnou zástupkyňou maloletej odporkyne. Pokiaľ nebol rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš č.k. 3C/8/2012-31 zo dňa 22.05.2012 riadne doručený, ide o okolnosť, ktorá bráni vykonateľnosti predmetného rozsudku ako exekučného titulu a môže byť dôvodom námietok voči vedeniu exekúcie na podklade nespôsobilého exekučného titulu, ide o formálny nedostatok vykonateľnosti exekučného titulu. Touto skutočnosťou sa však exekučný súd osobitne v odvolaním napadnutom uznesení nezaoberal. Je tak nutné konštatovať, že dôvody napadnutého uznesenia smerujú k okolnostiam, ktoré by mali právny význam v konaní vo veci samej (pokiaľ súd konštatoval nespôsobilosť povinnej na právne úkony v plnom rozsahu a neschválenie právneho úkonu urobeného v jej mene zákonnou zástupkyňou), dôvodné je preto odvolanie oprávneného, že exekučný súd, pokiaľ vyhovel podaným námietkam povinnej, rozhodol z dôvodov, ktoré nemôžu byť predmetom námietok, nakoľko tieto mali byť uplatnené, resp. skúmané v základnom konaní vo veci samej. Povinná však v námietkach spochybňovala aj riadne doručenie exekučného titulu, čo už je okolnosť, ktorá má zásadný význam na posúdenie spôsobilosti predloženého rozsudku súdu, ako exekučného titulu, pričom odvolací súd konštatuje, že exekučný súd sa so všetkými vznesenými námietok povinnej nevysporiadal a nezaoberal sa tými zásadnými.

Nakoľko odvolaním napadnuté uznesenie z hľadiska dôvodov, na podklade ktorých súd rozhodol, neobstojí, bolo nutné napadnuté uznesenie exekučného súdu podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa podľa ustanovenia § 221 ods. 2 O.s.p. na ďalšie konanie s tým, že bude úlohou súdu vysporiadať sa so všetkými námietkami povinnej, najmä tými, pre ktoré by exekúcia vedená voči povinnej bola neprípustná. Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici pomerom hlasov 3 : 0. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.