KSBB/14Co/690/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/690/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6212204046 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6212204046.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: V. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom O. XXX, zastúpeného JUDr. Jozefom Školníkom, advokátom, so sídlom V. A., F. X, proti žalovanému: INT SK-A. B., Vinica, Nekyjská 287/14, IČO: 43 126 294, zastúpenému Ulianko & Holčík, s.r.o., so sídlom Zvolen, Námestie SNP 41, IČO: 36 856 517, o zaplatenie sumy 4.000,- Eur istiny s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Veľký Krtíš zo dňa 12. 07. 2013 č. k. 3C/84/2010-105, takto

rozhodol:

Zrušuje uznesenie okresného súdu a vec mu vracia na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd nepripustil, aby do konania na strane žalovaného pristúpil ako ďalší účastník X. B., bytom ul. Q. XXX, XXX XX I.. Rozhodol tak s odôvodnením, že nebolo možné pripustiť vstup ďalšieho účastníka na strane žalovaného do konania, keďže vo veci došlo k vyhláseniu rozsudku, ktorým bola žaloba žalobcu zamietnutá, pretože žaloval nesprávneho žalovaného. Keďže súd je viazaný rozsudkom len čo ho vyhlásil, nemohol na oneskorený návrh žalobcu na pripustenie vstupu ďalšieho účastníka na strane žalovaného prihliadnuť. V tejto súvislosti ďalej poukázal na to, že pokiaľ by žalobca včas podal svoj návrh na vstup ďalšieho účastníka do konania, bol by sa súd jeho návrhom zaoberal, keďže v prípade uznesenia o odročení pojednávania za účelom vyhlásenia rozsudku ide o uznesenie o vedení konania, ktorým súd nie je viazaný.

Proti uzneseniu okresného súdu podal odvolanie žalobca. V dôvodoch odvolania poukazoval na to, že návrh na pripustenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného bol doručený okresnému súdu dňa 09. 07. 2013 o 13.05 h. Táto okolnosť vyplýva z pečiatky podateľne Okresného súdu Veľký Krtíš. Okresný súd k podanému procesnému návrhu žalobcu neprihliadol z dôvodu, že návrh na pripustenie účastníka na strane žalovaného bol podaný oneskorene. Keďže však procesný návrh zo strany žalobcu bol podaný ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlásený rozsudok, nič nebránilo prvostupňovému súdu, aby pred vyhlásením rozsudku rozhodol o pripustení či nepripustení zmeny ďalšieho účastníka na strane žalovaného. Žiadal preto uznesenie okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Krajský súd preskúmal uznesenie okresného súdu v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa ustanovenia § 214 ods. 2 O. s. p. a toto v zmysle ustanovenia § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie.

Z dôvodov rozhodnutia okresného súdu vyplýva, že nepripustil vstup ďalšieho účastníka na strane žalovaného do konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. preto, že procesný návrh žalobcu nebol podaný včas, teda ešte pred tým, ako súd vo veci vyhlásil rozsudok. Keďže vo veci súd rozsudok vyhlásil a je viazaný svojím rozsudkom, tak nebol dôvod na to, aby následne pripúšťal do konania ďalšieho účastníka na strane žalovaného. S takýmto záverom súdu prvého stupňa sa krajský súd nestotožňuje. Z obsahu spisu totiž vyplýva, že žalobca podal procesný návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlásený rozsudok. Procesný návrh totiž došiel Okresnému súdu Veľký Krtíš dňa 09. 07. 2013 o 13. 05 h, pričom vo veci samej mal byť rozsudok vyhlasovaný o 14.30 h. Pokiaľ žalobca podal procesný návrh do podateľne okresného súdu ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlásený rozsudok, tak podateľňa okresného súdu mala zabezpečiť, aby sa tento procesný návrh dostal do spisu ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlásený rozsudok. Pokiaľ sa tak nestalo, nemôže ísť táto okolnosť na ťarchu žalobcu.

Procesný návrh žalobcu mal súd posúdiť ešte pred tým, ako rozhodoval vo veci samej. O tomto procesnom návrhu mohol teda rozhodnúť samostatným uznesením alebo uznesením, ktoré by bolo obsiahnuté vo výrokovej časti rozsudku okresného súdu najneskoršie s dátumom jeho vyhlásenia. V každom prípade však o procesnom návrhu žalobcu malo byť vo veci rozhodnuté uznesením, z ktorého by bolo zrejmé, či vstup ďalšieho účastníka na strane žalovaného pripúšťa alebo nepripúšťa. V tejto súvislosti však treba poukázať na to, že na pojednávaní dňa 18. 06. 2013 sa žalobca, jeho právny zástupca a právny zástupca žalovaného vyjadrovali k predmetu sporu. Na tomto pojednávaní bolo účastníkom dané aj procesné poučenie podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. Po tomto poučení bolo dokazovanie vyhlásené za skončené. Napriek tomu, že zo strany právneho zástupcu žalovaného odznela obrana, že žalovaný nebol majiteľom auta, ktorého sa predmet sporu dotýka, žalobca nevzniesol procesný návrh, ktorým by upravoval okruh účastníkov konania na strane žalovaného. Ak pre poučenie podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. nebol daný dôvod pre doplnenie dokazovania, potom uvedená okolnosť má podstatný vplyv aj na posúdenie procesného návrhu žalobcu na pripustenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného. V každom prípade však súd prvého stupňa mal o procesnom návrhu žalobcu, ktorý bol podaný včas, teda ešte pred vyhlásením rozhodnutia vo veci, rozhodnúť, pretože toto rozhodnutie malo vplyv na okruh účastníkov vystupujúcich na strane žalovaného. Tento mal byť vyriešený aj vzhľadom na obsah vykonaného dokazovania ešte pred rozhodnutím vo veci samej.

Z vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Ak bolo rozhodnutie zrušené, ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O. s. p.). Rozhodnutie senátu krajského súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.