KSBB/14Co/689/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/689/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6212204046 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6212204046.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: V. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom O. XXX, zastúpeného JUDr. Jozefom Školníkom, advokátom, so sídlom V. A., F. X, proti žalovanému: INT SK-A. B., Vinica, Nekyjská 287/14, IČO: 43 126 294, zastúpenému Ulianko & Holčík, s.r.o., so sídlom Zvolen, Námestie SNP 41, IČO: 36 856 517, o zaplatenie sumy 4.000,- Eur istiny s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš zo dňa 09. 07. 2013 č. k. 3C/84/2012-97, takto

rozhodol:

Zrušuje rozsudok okresného súdu a vec mu vracia na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu žalobcu zamietol a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania potrebné na účelné bránenie jeho práv vo výške 100 %. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovaný nie je nositeľom práv a povinností, o ktoré v konaní išlo, a preto vo veci nie je pasívne legitimovaný. Bol preto dôvod na zamietnutie žaloby, keďže žalobca nebol v konaní úspešný, uložil mu povinnosť nahradiť trovy konania žalovanému.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie žalobca. Žiadal rozsudok okresného súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. V dôvodoch odvolania poukazoval na to, že v priebehu konania a dokazovania pred súdom prvého stupňa sa zistilo, že žalovaný nebol vlastníkom motorového vozidla. Rešpektujúc túto skutočnosť žalobca ešte pred vyhlásením rozsudku vo veci samej podal dňa 09. 07. 2013 návrh na pripustenie do konania ďalšieho účastníka na strane žalovaného, a to X. B.. Okresný súd rozhodol uznesením o nepripustení tohto účastníka do konania dňa 12. 07. 2013 v konaní pod sp. zn. 3C/84/2012. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca doručil podanie na pripustenie účastníka na strane žalovaného dňa 09. 07. 2013 po tom, ako súd vo veci vyhlásil rozsudok. Takýto záver súdu prvého stupňa však nie je správny, pretože návrh na pripustenie účastníka na strane žalovaného bol doručený Okresnému súdu Veľký Krtíš do podateľne dňa 09. 07. 2013 o 13.05 h. Toto vyplýva z pečiatky podateľne Okresného súdu Veľký Krtíš. Právny zástupca žiadal, aby bol návrh doručený do spisu, nakoľko vo veci malo byť v ten deň vyhlásené rozhodnutie. Napriek procesnému návrhu zo strany žalobcu okresný súd o tomto návrhu pred rozhodnutím o vyhlásení rozsudku nerozhodol, ale urobil tak až dňa 12. 07. 2013. Pokiaľ procesný návrh žalobcu bol doručený okresnému súdu ešte pred tým, ako bol vo veci vyhlásený rozsudok, mal o takomto procesnom návrhu žalobcu okresný súd rozhodnúť ešte pred tým, ako vo veci vyhlásil rozsudok. Keďže sa tak nestalo, procesne pochybil a preto je dôvod na zrušenie rozsudku okresného súdu.

Na odvolanie žalobcu podal vyjadrenie žalovaný. Žiadal rozhodnutie okresného súdu potvrdiť ako vecne správne. V dôvodoch odvolania poukazoval na to, že návrh na pripustenie vedľajšieho účastníka do konania je návrhom týkajúcim sa skutkových a nie právnych okolností, a preto okresný súd správne o takomto návrhu rozhodoval až dňa 12. 07. 2013. Vo veci dal okresný súd účastníkom poučenie podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. O takomto návrhu mohol okresný súd rozhodnúť po zažurnalizovaní do spisu, a to aj po vyhlásení rozhodnutia vo veci samej. Rozhodnutie okresného súdu je preto vecne správne.

Krajský súd preskúmal rozsudok okresného súdu v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa ustanovenia § 214 ods. 2 O. s. p. a tento v zmysle ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušil a vec vrátil okresnému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.

Z obsahu spisu vyplýva, že na Okresnom súde Veľký Krtíš sa dňa 18. 06. 2013 konalo pojednávanie v danej veci. Na tomto pojednávaní sa k predmetu sporu vyjadril žalobca, ako aj jeho právny zástupca a právny zástupca žalovaného. Okresný súd uznesením vyhlásil dokazovanie za skončené a súčasne osobitným uznesením odročil pojednávanie za účelom vyhlásenia rozsudku na deň 09. 07. 2013 o 14.30 h na čísle dverí 213, I. poschodie.

Žalobca poukazuje na to, že dňa 09. 07. 2013 o 13.05 h doručil do podateľne okresného súdu procesný návrh na pribratie ďalšieho účastníka na strane žalovaného, a to X. B., trvale bytom ul. Q. č. XXX, XXX XX I., a to z dôvodu, že z doteraz zistených dôkazov vyplýva, že majiteľom motorového vozidla bol v čase predaja práve X. B.. Zo zápisnice Okresného súdu Veľký Krtíš zo dňa 09. 07. 2013 vyplýva, že pojednávanie začalo o 14.30 h. Z uvedenej zápisnice však nevyplýva, že by sudkyni bol doručený procesný návrh žalobcu na pripustenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného, ktorý bol súdu doručený dňa 09. 07. 2013 o 13.05 h, teda ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlasovaný rozsudok.

Z obsahu spisu je nesporné, že žalobca doručil okresnému súdu procesný návrh podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného. Súhlas účastníka, ktorý mal vystupovať na strane žalovaného v danom prípade nebol potrebný. Taktiež bolo nesporné, že návrh žalobcu bol do podateľne okresného súdu doručený ešte pred tým ako vo veci na pojednávaní mal byť vyhlásený rozsudok.

Spornou otázkou v danom prípade bolo, či o procesnom návrhu žalobcu mal okresný súd v danej veci rozhodnúť. Podľa názoru odvolacieho súdu o takomto procesnom návrhu mal súd prvého stupňa vo veci rozhodnúť. Uznesenie okresného súdu, ktorým odročil pojednávanie za účelom vyhlásenia rozsudku, je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania. Podľa ustanovenia § 170 ods. 2 O. s. p. takýmto uznesením okresný súd nie je viazaný. Ak teda zo strany žalobcu do podateľne okresného súdu bol podaný návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka na strane žalovaného podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. ešte pred tým, ako vo veci mal byť vyhlásený rozsudok, mal byť takýto procesný návrh žalobcu doručený sudkyni, aby ho táto mohla posúdiť. Z obsahu spisu však nevyplýva, že sa tak stalo.

O takomto návrhu žalobcu malo byť súdom rozhodnuté uznesením, pretože proti uzneseniu je odvolanie v zmysle ustanovenia § 202 ods. 1 O. s. p. prípustné. Ak sa procesný návrh žalobcu týkal okruhu účastníkov konania na strane žalovaného tým, že týmto procesným návrhom tento okruh rozširoval, tak ešte pred rozhodnutím vo veci samej malo byť rozhodnuté o tom, aký okruh účastníkov konania bude na strane žalovaného. Okolnosť, že procesný návrh žalobcu nebol sudkyni, ktorá vyhlasovala rozsudok, včas doručený, nemôže byť na ťarchu žalobcu, ak tento svoj procesný návrh podal včas, teda ešte pred tým, ako vo veci malo byť vyhlasované rozhodnutie.

Okolnosť, že na pojednávaní dňa 18. 06. 2013 okresný súd dal poučenie podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. a vyhlásil dokazovanie za skončené, nie je dôvodom k tomu, aby okresný súd nerozhodol o procesnom návrhu žalobcu podľa ustanovenia § 92 ods. 1 O. s. p. Poučenie podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. sa totiž dotýka možnosti zisťovania skutkového stavu po tom, ako súd prvého stupňa vyhlásil dokazovanie za skončené. Má vplyv aj na odvolacie dôvody podľa ustanovenia § 205a ods. 1 O. s. p.

Práve zistený skutkový stav pred súdom prvého stupňa, okolnosť, že žalobca pred daním poučenia podľa ustanovenia § 120 ods. 4 O. s. p. nevzniesol procesný návrh na vstup ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného a vyhlásenie dokazovania za skončené, môže byť dôvodom k tomu, aby okresný súd pri posudzovaní procesného návrhu žalobcu na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania na strane žalovaného posúdil prípustnosť takéhoto návrhu. V každom prípade však takýto procesný návrh žalobcu mal byť súdom prvého stupňa posúdený a malo byť o ňom rozhodnuté. Pokiaľ sa tak v danej veci nestalo, tak procesným postupom súdu prvého stupňa bola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom. Táto okolnosť bola aj dôvodom na zrušenie rozsudku okresného súdu podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/, h/ O. s. p.

Ak bolo rozhodnutie zrušené, ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O. s. p.). V novom rozhodnutí rozhodne súd aj o náhrade trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.). Rozhodnutie senátu krajského súdu bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.