KSBB/14Co/606/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/606/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6708209807 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6708209807.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu K. S., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom J. R. č. XXXX, R., zastúpený advokátom Mgr. Iankom Troiakom, Advokátska kancelária Zvolen, Dukelských hrdinov 34, proti žalovaným I/ Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina, n.o., so sídlom Krupina, Ul. 29. augusta č. 23, IČO: 31 908 403, II/ Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, so sídlom Bratislava - Ružinov, Ružinovská č. 6, IČO: 31 813 861, o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a nemajetkovej ujmy a náhradu za stratu na zárobku, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Zvolen zo dňa 30. 05. 2013 č. k. 15C 109/2008-434, takto

rozhodol:

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu žalobcu o zaplatenie bolestného, sťaženia spoločenského uplatnenia a hotových výdavkov voči žalovanému v II. rade zamietol. Voči žalovanému v II. rade tiež zamietol žalobu žalobcu o zaplatenie nemajetkovej ujmy. Taktiež vo vzťahu k žalovanému II/ zamietol žalobu o priznanie náhrady straty na zárobku počas práceneschopnosti, po skončení práceneschopnosti a do budúcna. Žalovanému v I. rade náhradu trov konania nepriznal. Taktiež nepriznal žalovanému v II. rade náhradu trov konania. Žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť na účet Okresného súdu Zvolen titulom štátom preddavkovaných trov 77,84 € do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodol tak s odôvodnením, že vykonaním dokazovaním nebol preukázaný právny dôvod nárokov, ktoré žalobca uplatňoval podanou žalobou.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie žalobca. Písomným podaním zo dňa 02. 08. 2013, ktoré došlo Okresnému súdu Zvolen v ten istý deň, vzal žalobca podané odvolanie v celom rozsahu späť a žiadal odvolacie konanie zastaviť.

V zmysle § 207 ods. 2 O. s. p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví (§ 207 ods. 3 O. s. p.).

Z obsahu ustanovenia § 207 O. s. p. vyplýva, že späťvzatie odvolania musí smerovať voči súdu. Tento dispozitívny úkon možno uskutočniť len dovtedy, kým nebolo o odvolaní rozhodnuté.

Z obsahu spisu je nesporné, že žalobca podal proti rozsudku okresného súdu odvolanie. Neskorším písomným podaním ešte pred tým, ako by bolo o podanom odvolaní žalobcu rozhodnuté, vzal podané odvolanie v celom rozsahu späť. Žalobca teda uplatnil právo dispozície odvolacím konaním vo vzťahu k súdu, dal najavo, že nemá záujem, aby sa v odvolacom konaní pokračovalo. Z ustanovenia § 207 ods. 3 O. s. p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Odvolací súd konanie zastaví bez toho, aby skúmal dôvody procesného úkonu, ktoré viedli k späťvzatiu odvolania.

Z vyššie uvedených dôvodov preto krajský súd v zmysle ustanovenia § 207 ods. 3 O. s. p. odvolacie konanie zastavil.

Výrok o trovách odvolacieho konania je založený na ustanovení § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p. v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, ak odvolacie konanie bolo zastavené. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.