KSBB/14Co/546/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/546/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616208579 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6616208579.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Anny Snopčokovej, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. advokátkou JUDr. Barborou Korenecovou, AK so sídlom Slnečná 765/3, Malinovo proti žalovanému: X. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom B. S. W. XX/ XX, A., o zaplatenie 650,- Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Lučenec sp. zn. 8C/183/2016 - 28 zo dňa 10. 10. 2016, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu z r u š u j e a vec mu v r a c i a na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením okresný súd konanie zastavil. O trovách konania rozhodol tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznáva. V odôvodnení uznesenia okresný súd uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal zaplatenia 650,- Eur s príslušenstvom, pri podaní žaloby súdny poplatok splatný podaním žaloby nezaplatil, preto ho súd výzvou zo dňa 14. 07. 2016 vyzval na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 39,- Eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy, ktorú žalobca prevzal dňa 22. 07. 2016, súdny poplatok však v určenej lehote nezaplatil. Konanie súd zastavil podľa § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., keď poplatník v lehote 10 dní od doručenia výzvy na zaplatenie súdneho poplatku poplatok nezaplatil, pričom o následkoch nezaplatenia poplatku bol vo výzve poučený. O trovách konania rozhodol podľa § 256 ods. 1 CSP.

2. V zákonom stanovenej lehote proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, keď mal za to, že okresný súd nesprávne posúdil vec. Poukázal na ustanovenie § 4 ods. 2, písm. j/ zákona č. 71/1992 Zb., podľa ktorého „od poplatku sú oslobodení: žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činnom“. Nakoľko si žalobca uplatňuje náhradu škody spôsobenú trestným činom, má za to, že žalobca je v konaní od platenia súdneho poplatku oslobodený a okresný súd nesprávne právne posúdil vec, keď žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť poplatok a na základe nezaplateného poplatku konanie zastavil. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie okresného súdu zrušil. Žalobca vzal späť žalobu v časti trov konania vo výške 39,- Eur, ktoré predstavujú súdny poplatok.

3. V dôsledku odvolania krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. - Civilného sporového poriadku, ďalej len „CSP“), vec preskúmal v medziach daných ustanovením § 379 a § 380 CSP a bez nariadenia pojednávania v súlade s § 385 ods. 1 CSP a contrario uznesenie okresného súdu podľa ustanovenia § 389 ods. 1, písm. b/ CSP zrušil a v zmysle § 391 ods. 1 CSP vrátil vec súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, keď odvolanie proti uzneseniu súdu prvej inštancie je v zmysle § 357 písm. a/ CSP prípustné.

4. Preskúmaním veci odvolací súd zistil, že odvolacia námietka žalobcu, že žalobca je v konaní oslobodený od platenia súdneho poplatku v zmysle § 4 ods. 2, písm. j/ zákona č. 71/1992 Zb., je dôvodná. 5. Podľa § 4 ods. 2, písm. j/ zákona č. 71/1992 Zb. od poplatku je oslobodený žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom.

6. Odvolací súd uvádza, že z obsahu žaloby, ako aj z obsahu spisu je nepochybné, že žalobca sa domáha zaplatenia žalovanej istiny z titulu náhrady škody, ktorá mu mala byť spôsobená konaním žalovanej, pričom trestným rozkazom Okresného súdu Lučenec č. k. 22T/156/2010 - 75 zo dňa 14. 07. 2010 bola žalovaná uznaná za vinnú zo spáchania prečinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1 Trestného zákona a podľa § 288 ods. 1 Trestného poriadku bol žalobca, ako poškodený, odkázaný so svojím nárokom na náhradu spôsobenej škody na občianske súdne konanie. Z uvedeného vyplýva, že žalobca sa podanou žalobou domáhal náhrady škody, ktorá mu mala byť spôsobená konaním žalovaného, pričom je oslobodený od platenia súdneho poplatku podľa § 4 ods. 2, písm. j/ zákona č. 71/1992 Zb. Okresný súd teda nesprávne vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby a keď žalobca súdny poplatok na základe výzvy súdu nezaplatil, nesprávne rozhodol v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o zastavení konania. Okresný súd teda nesprávnym procesným postupom znemožnil žalobcovi, aby uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že nesprávnym procesným postupom okresného súdu došlo k porušeniu práva na spravodlivý súdny proces, pričom tento nedostatok nemožno napraviť v konaní pred odvolacím súdom. Z týchto dôvodov odvolací súd rozhodnutie okresného súdu o zastavení konania zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie, keď v ďalšom konaní okresný súd pristúpi ku konaniu o žalobe žalobcu vo veci samej a rozhodne o uplatnenom nároku žalobcu.

7. V súlade s ustanovením § 396 ods. 3 CSP súd prvej inštancie rozhodne o náhrade trov v novom rozhodnutí o veci.

8. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním senátu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c/ strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c/ je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a/ a b/.

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 1 a 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).