KSBB/14Co/493/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/493/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412213139 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6412213139.3Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti odporcovi: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, o náhradu škody, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 02. 04. 2015 č. k. 7C/55/2012-108, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd uložil navrhovateľovi povinnosť v lehote 10 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 20,- Eur s odkazom na položku č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Proti uzneseniu podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote odvolanie. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť „bez náhrady“. V odvolaní uvádza, že napadnuté uznesenie neobsahuje podstatnú náležitosť, odôvodnenie, preto je podľa ustanovenia § 169 os. 1 O. s. p. uznesenie nepreskúmateľné. Súdny poplatok bol vyrubený zrejme za odvolanie proti rozsudku okresného súdu, ktorým bol jeho návrh na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy zamietnutý. Podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov sa poplatok vyrubuje za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Z definície spoplatneného úkonu vyplýva, že spoplatneniu podlieha len podanie žaloby na náhradu škody, nie ďalšie úkony vo veci samej, ako sú odvolanie, dovolanie a podobne, ako je tomu pri položke č. 1 Sadzobníka súdnych poplatkov. Podal odvolanie proti rozsudku a nie žalobu. Súd nie je oprávnený svojvoľne rozširovať okruh úkonov podliehajúcich súdnemu poplatku, a preto nemôže byť vyzvaný na platenie súdneho poplatku za podané odvolanie. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 29. 03. 2007 sp. zn. 4Cdo/39/2007. Uložená poplatková povinnosť mu bola uložená v rozpore so zákonom o súdnych poplatkoch, použitie analógie legis je v prípadoch vyrubenia súdneho poplatku vzhľadom na čl. 59 ods. 2 ústavy vylúčené. Podľa § 18ca Zákona o súdnych poplatkoch z úkonov navrhnutých, alebo za konania začaté do 30. 09. 2012, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. 09. 2012, i keď sa stanú splatnými po tomto dátume. Žaloba bola podaná pred 01. 10. 2012, konanie sa teda začalo pred účinnosťou zákona č. 286/2012 Z. z., a preto je nutné aplikovať právny stav do 30. 09. 2012. V zmysle toho bolo konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom od poplatku vecne oslobodené.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec v medziach daných ustanovením § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v súlade s § 214 ods. 1, 2 O. s. p. Uznesenie okresného súdu ako vecne správne podľa § 219 ods. 1, 2 O. s. p. potvrdil. Podľa § 2 ods. 4 prvá veta zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie, pri dovolaní ten, kto podal dovolanie.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 6 ods. 1, 2 prvá a druhá veta Zákona o súdnych poplatkoch sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu alebo pevnou sumou. Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa ním konanie na jednom stupni. Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá i v odvolacom konaní vo veci samej.

Konanie o súdnych poplatkoch je osobitne upravené v Zákone o súdnych poplatkoch v ustanoveniach § 12 až § 14. V ustanovení § 14 je vyjadrený vzťah Zákona o súdnych poplatkoch a Občianskeho súdneho poriadku, ako vzťahu zákona špeciálneho (lex expecialis), čo je v danom prípade Zákon o súdnych poplatkoch k zákonu všeobecnému (lex generalis), a to k Občianskemu súdnemu poriadku. Obe právne normy sú formálnymi prameňmi občianskeho procesného práva; na časti procesného postupu, ktoré neupravuje Zákon o súdnych poplatkoch odlišne od Občianskeho súdneho poriadku, sa použijú primerane ustanovenia O. s. p.

Medzi dispozitívne úkony účastníka patrí aj podanie riadneho opravného prostriedku - odvolania podľa ustanovenia § 201 a nasl. O. s. p. Odvolanie plní funkciu návrhu na začatie odvolacieho konania. V odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie (§ 2 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch), a to bez ohľadu na to, či je oprávnenou osobou na podanie odvolania, či bolo odvolanie podané včas, či smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné, resp. nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 O. s. p. Súdny poplatok sa neplatí z odvolania proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania. Poplatková povinnosť vzniká okamihom, v ktorom nastanú právne skutočnosti, s ktorými zákona spája vznik tejto povinnosti. V odvolacom konaní vzniká poplatková povinnosť poplatníkovi podaním odvolania. Po podaní odvolania vo veci poplatkov za konanie na odvolacom súde rozhoduje súd, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje, ak o poplatku nerozhodol odvolací súd. Týmto orgánom je predovšetkým súd prvého stupňa.

V preskúmavanej veci je odvolaním napadnuté uznesenie, ktorým súd prvého stupňa uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku. Nemožno súhlasiť s tvrdením navrhovateľa, že by napadnuté uznesenie neobsahovalo odôvodnenie a že je nepreskúmateľné. Už v samotnom výroku uznesenia je obsiahnuté odôvodnenie, ktoré je primerané účelu, pre ktorý bolo vydané, čo nie je v rozpore s ustanovením § 169 ods. 1 O. s. p. Z uznesenia vyplýva, že ide o súdny poplatok za odvolanie voči rozsudku vo výške 20,- Eur podľa položky č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, pričom odkazuje aj na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a/ Zákona o súdnych poplatkov. Uznesenie predstavuje jednoduchšiu procesnú formu rozhodovania súdov, zákon nevyžaduje také prísne formálne náležitosti na písomné vyhotovenie uznesenia ako pri vyhotovení rozsudku. Napadnuté uznesenie má náležitosti podľa § 169 ods. 1 O. s. p. a každému, aj navrhovateľovi, musí byť zrejmé, z akého dôvodu bolo vydané.

Vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom bolo súdne konanie zo zákona podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. k/ Zákona o súdnych poplatkoch oslobodené od 01. 07. 2007 s odkazom na zákon č. 273/2007, išlo o vecné oslobodenie od poplatku. Zákonom č. 286/2012 Z. z. zo dňa 11. 09. 2012, ktorým sa menil a dopĺňal zákon NR SR č. 145/1995 Z. z., došlo k novele Zákona o súdnych poplatkoch, s účinnosťou od 01. 10. 2012 bolo zo zákona vypustené ustanovenie § 4 ods. 1 písm. k/ Zákona o súdnych poplatkoch. Z intertemporálneho ustanovenia § 18ca Zákona o súdnych poplatkoch v súvislosti s účinnosťou novely Zákona o súdnych poplatkoch č. 286/2012 vyplýva, že z úkonov navrhnutých, alebo za konania začaté do 30. 09. 2012, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 30. 09. 2012, aj keď sa stanú splatnými po 30. 09. 2012.

Pri výklade predmetného ustanovenia treba vychádzať z celého kontextu Zákona o súdnych poplatkoch a použiť definície pojmu poplatkový úkon (§ 1 Zákona o súdnych poplatkoch), ako aj vznik poplatkovej povinnosti (§ 5) a ostatnú terminológiu aplikovanú v Zákone o súdnych poplatkoch. Pokiaľ bol poplatkový úkon navrhnutý, alebo ak je v Sadzobníku súdnych poplatkov ustanovený súdny poplatok za konanie, a toto bolo začaté do 30. 09. 2012, vyberajú sa poplatky podľa doterajších predpisov.

V prípade podania odvolania vzniká poplatková povinnosť podľa § 5 Zákona o súdnych poplatkoch až podaním odvolania, ktoré je poplatkovým úkonom. Ak bolo odvolanie podané po 30. 09. 2012, aj keď samotné súdne konanie na súde začalo do 30. 09. 2012, na poplatkovú povinnosť za odvolanie sa použije právny stav účinný po 30. 09. 2012. Podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov účinného od 01. 10. 2012 vyplýva, že zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, sa platí súdny poplatok vo výške 20,- Eur.

Ak je ustanovená sadzba za konanie, myslí sa tým konanie na jednom stupni (§ 6 ods. 2 prvá veta Zákona o súdnych poplatkoch). Poplatok podľa rovnakej sadzby sa vyberá aj v odvolacom konaní vo veci samej. Za dovolanie sa vyberá vo výške dvojnásobku poplatku uvedeného v sadzobníku. Z uvedeného vyplýva, že aj sám zákonodarca rozlišuje pre poplatkové účely medzi konaním na jednom stupni a konaním odvolacím a dovolacím, preto poplatková povinnosť za odvolanie sa posudzuje podľa právneho stavu platného v čase účinnosti začatia odvolacieho konania.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ podal žalobu o náhradu škody a nemajetkovej ujmy podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorá mala byť spôsobená nesprávnym úradným postupom dňa 27. 09. 2012. Podaním návrhu teda poplatková povinnosť z návrhu nevznikla vzhľadom na intertemporálne ustanovenie § 18ca Zákona o súdnych poplatkoch. Proti rozsudku okresného súdu zo dňa 07. 10. 2014 č. k. 7C/55/2012-54 podal navrhovateľ odvolanie dňa 27. 02. 2015. Dňom podania odvolania začalo odvolacie konanie. Poplatková povinnosť navrhovateľa v odvolacom konaní vznikla podaním odvolania, a preto navrhovateľovi, ako odvolateľovi, vznikla povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie podľa ustanovenia § 6 ods. 2 druhá veta Zákona o súdnych poplatkoch položka 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, I. poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní, a to vo výške 20,- Eur.

V zmysle uvedeného odvolací súd uznesenie okresného súdu ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním senátu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.