KSBB/14Co/394/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/394/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6214203260 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Snopčoková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6214203260.1



Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26, zast. Advokátska kancelária JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., IČO:47 233 516, so sídlom Pribinova 25, 810 11 Bratislava, proti odporkyni: B.. G. G., nar. XX. XX. XXXX, bytom W. L. XXX/X, XXX XX R., za účasti vedľajšieho účastníka: Spotrebiteľské združenie OSA, IČO: 42 260 086, so sídlom Fedinova 9, 851 01 Bratislava, zast. Advokátska kancelária HKP Legal, s.r.o., IČO: 36 727 334, so sídlom Sasinkova 6, 811 08 Bratislava, o zaplatenie 134,10 Eur istiny s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č. k. 10C/58/2014-37 zo dňa 25. 02. 2015, takto

rozhodol:

Rozsudok okresného súdu vo výroku, ktorým súd uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu trovy konania vo výške 59,98 Eur v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku z r u š u j e a v tejto časti vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd napadnutým rozsudkom návrh navrhovateľa zamietol, o trovách konania rozhodol tak, že odporkyni náhradu trov konania nepriznal. Navrhovateľovi uložil povinnosť zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporkyne trovy konania vo výške 59,98 Eur v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V zákonom stanovenej lehote navrhovateľ podal odvolanie proti rozsudku vo výroku, ktorým prvostupňový súd uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu trovy konania vo výške 59,98 Eur v lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odvolaní predovšetkým namietal nepreskúmateľnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktoré aj podľa odôvodnenia neobsahuje žiadne zdôvodnenie účelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka. Rozhodovanie o trovách konania a odôvodnenie rozhodnutia podlieha povinnosti súdu odôvodniť rozhodnutie v rozsahu § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Z rozsudku však nevyplýva ani len to, podľa ktorého zákonného ustanovenia súd rozhodol, ako právnu normu vyložil a aplikoval, či zohľadnil postavenie vedľajšieho účastníka ako osobitného subjektu, v prípade ktorého súdna prax priznáva náhradu trov právneho zastúpenia výnimočne. Z napadnutého rozhodnutia nevyplýva spôsob, akým súd vyhodnotil kritérium účelnosti ohľadne rozhodnutia o náhrade trov konania. Z rozsudku pritom plynie, že otázkou účelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka sa súd nezaoberal. Poukázal na šablónovité opakovanie podaní predkladaných v nespočetnom množstve prípadov vedľajším účastníkom, uviedol, že vedľajší účastník sa mohol dať zastupovať v súdnom konaní advokátom, avšak trovy, ktoré vynaložil v tejto súvislosti, nemožno považovať za trovy účelné. Odôvodnené právne zastupovanie môže byť namieste len v mimoriadne obtiažnych veciach. V opačnom prípade (kam patrí aj zastupovanie šablónovitým spôsobom a predkladanie formulárových podaní) ide o zneužívanie zákona, pretože samotné združenie nie je zamerané na vykonávanie svojej činnosti. Rozhodnutie o priznaní náhrady trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka považuje za nedôvodné a nezákonné. Namietal, že súd nezákonne priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov aj preto, že tento subjekt ani nemá procesné postavenie vedľajšieho účastníka, s účinnosťou od 01. 01. 2015 pre každý takýto subjekt je stanovená povinnosť predložiť súhlas toho, na strane koho má vystupovať, inak sa na takýto subjekt neprihliada. Vedľajší účastník uvedené nesplnil, tak ako v iných prípadoch vstúpil do konania spôsobom, kedy o odporcovi má informácie získané od súdu. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok zmenil tak, že vedľajšiemu účastníkovi neprizná náhradu trov právneho zastúpenia.

K podanému odvolaniu sa písomne vyjadril vedľajší účastník. Poukázal, že spotrebiteľské združenie vstúpilo do konania bez právneho zastúpenia a po posúdení veci sa rozhodlo pre právne zastúpenie. Vyjadrenie vedľajšieho účastníka neobsahovalo žiadne mylné skutočnosti, na základe ktorých žiadal žalobu zamietnuť, ale len odôvodnené racionálne argumenty, pričom niektorými z nich argumentoval v odôvodnení napadnutého rozhodnutia aj prvostupňový súd. Vedľajší účastník nevidí žiadny racionálny dôvod vyjadrenia o neúčelnosti vyjadrenia vedľajšieho účastníka, a teda aj trov konania. Vyjadrenie vedľajšieho účastníka zo dňa 29. 01. 2015 obsahovalo podrobnú argumentáciu k dôvodom, pre ktoré spotrebiteľské združenie žiadalo návrh na vydanie platobného rozkazu zamietnuť. Nemožno tvrdiť, že úkon vedľajšieho účastníka nebol účelný. K názoru ohľadom šablónovitého podania uviedol, že už na prvý pohľad je zrejmé, že vyjadrenie vedľajšieho účastníka zohľadňuje konkrétnosti prípadu. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil, zároveň uplatnil trovy odvolacieho konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške 20,03 Eur s DPH.

Odporkyňa sa k podanému odvolaniu písomne nevyjadrila.

Krajský súd, ako súd odvolací, vec preskúmal podľa § 212 ods. 1 O. s. p. a bez nariadenia pojednávania s poukazom na ustanovenie § 214 ods. 2 O. s. p. rozsudok okresného súdu z dôvodu uvedeného v ustanovení § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. v napadnutej časti zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec vrátil v tejto časti okresnému súdu na ďalšie konanie.

Preskúmaním veci odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je dôvodné z dôvodu, že rozhodnutie prvostupňového súdu vzhľadom na nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia v časti priznanej náhrady trov konania vedľajšieho účastníka trpí vadou nepreskúmateľnosti.

Podľa § 157 ods. 2 O. s. p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odvolací súd uvádza, že prvostupňový súd vo vzťahu k trovám konania vedľajšieho účastníka v odôvodnení rozhodnutia len uviedol, že priznal náhradu trov konania vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu, ktorý sledujúc záujem odporkyne mal v konaní plný úspech. Vedľajší účastník si vyčíslil trovy konania vo výške 59,98 Eur (dva úkony právne pomoci - prevzatie, vyjadrenie po 16,60 Eur, dvakrát režijný paušál po 8,39 Eur + 20 % DPH). Ďalej uviedol, že navrhovateľ je povinný uhradiť trovy konania vedľajšieho účastníka na účet právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku, pričom zároveň špecifikoval číslo účtu právneho zástupcu. Treba prisvedčiť odvolacej námietke navrhovateľa, že rozhodnutie prvostupňového súdu neobsahuje žiadne zdôvodnenie účelnosti trov právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka a je nepreskúmateľné, pričom odvolací súd poukazuje na to, že z dikcie ustanovenia § 142 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Hoci z odôvodnenia rozhodnutia prvostupňového súdu je zrejmá aplikácia ustanovenia § 142 ods. 1 O. s. p. aj vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi, súd sa žiadnym spôsobom nevysporiadal s otázkou účelnosti náhrady trov vzniknutých vedľajšiemu účastníkovi tým, že vedľajší účastník bol v konaní zastúpený právnym zástupcom. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia vrátane trov konania musí rešpektovať ustanovenie § 157 ods. 2 O. s. p. a obsahovať tie skutočnosti, ktoré boli podstatné pre rozhodnutie súdu a tiež základnú myšlienkovú líniu, ktorou sa súd riadil, keď dospel k právnym záverom uvedeným v rozhodnutí. Formulačne má byť odôvodnenie rozhodnutia dostatočne pochopiteľné pre účastníkov konania a musí byť natoľko presvedčivé, aby odôvodňovalo záver uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia. Napadnuté rozhodnutie okresného súdu neobsahuje odôvodnenie, z ktorého by bolo možné posúdiť, či sa prvostupňový súd zaoberal otázkou účelnosti trov právneho zastúpenia vzniknutých vedľajšiemu účastníkovi, ako tieto vyhodnotil. Týmto postupom prvostupňový súd odňal navrhovateľovi možnosť konať pred súdom, pretože navrhovateľ nemohol z napadnutého rozhodnutia zistiť, aký myšlienkový postup viedol súd k prijatému rozhodnutiu, rovnako odvolací súd nemôže posúdiť, či prvostupňový súd postupoval správne, pretože nevie, z akých skutočností a akými úvahami sa prvostupňový súd riadil pri rozhodovaní o náhrade trov konania vedľajšiemu účastníkovi. Odvolací súd sa vzhľadom na uvedené stotožnil s námietkou odvolateľa, že mu bolo odňaté právo na súdnu ochranu. Z vyššie uvedených dôvodov dospel k záveru, že rozhodnutie prvostupňového súdu je potrebné podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. zrušiť a vec vrátiť v časti rozhodnutia o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka na ďalšie konanie.

Prvostupňový súd po opätovnom preskúmaní veci rozhodne o náhrade trov vedľajšieho účastníka, pričom svoje rozhodnutie náležite odôvodní, vysporiada sa s otázkou, či trovy vzniknuté vedľajšiemu účastníkovi z dôvodu právneho zastúpenia vedľajšieho účastníka v konaní považuje za účelné alebo nie a z akých dôvodov.

Odvolací súd pre úplnosť poznamenáva, že odvolacia námietka navrhovateľa, ktorou namietal, že súd nezákonne priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania aj preto, že tento subjekt ani nemá procesné postavenie vedľajšieho účastníka s poukazom na zákon č. 353/2014 Z. z., keď s účinnosťou od 01. 01. 2015 pre každý takýto subjekt je stanovená povinnosť predložiť súhlas toho, na strane koho má vystupovať, inak sa na takýto subjekt neprihliada, nie je dôvodná. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že vedľajší účastník vystupujúci na strane odporkyne zahlásil vstup do konania dňom 20. 08. 2014 postupujúc v súlade s právnou úpravou účinnou a platnou podľa ustanovenia § 93 v znení účinnom do 31. 12. 2014.

Vo zvyšnej, odvolaním nenapadnutej, časti zostáva rozsudok okresného súdu nedotknutý.

O náhrade trov konania vrátane trov odvolacieho konania rozhodne prvostupňový súd v súlade s ustanovením § 224 ods. 3 O. s. p. Rozhodnutie senát krajského súdu prijal pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.