KSBB/14Co/107/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/107/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6114209983 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6114209983.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Priehodu a členov JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Anny Snopčokovej, v právnej veci žalobcu BL Telecom collection, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 150 513, zastúpeného advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, proti žalovanému J. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. X, XXX XX P. P., za účasti osobitného subjektu HLAS SPOTREBITEĽA, občianske združenie, J. Bánika 2009/2, 960 01 Zvolen, o zaplatenie 804,23 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 10C/139/2014-68 zo dňa 03.01.2017 do výroku o trovách konania, takto

rozhodol:

I. M e n í rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku, ktorým rozhodol, že žalovaný a HLAS SPOTREBITEĽA, občianske združenie, J. Bánika 2009/2, Zvolen majú nárok na náhradu trov konania od žalobcu v rozsahu 58,86% tak, že žalovaný má nárok na náhradu trov konania od žalobcu v rozsahu 58,86%.

II. Ostatných nenapadnutých výrokov sa krajský súd n e d o t ý k a .

III. Žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie konanie v časti o zaplatenie 638,80 Eur s príslušenstvom zastavil v dôsledku čiastočného späťvzatia žaloby zo strany žalobcu a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 165,43 Eur s 9,25% úrokom z omeškania ročne zo sumy 73,26 Eur od 18. mája 2011 do zaplatenia a zo sumy 32,17 Eur od 18. júna 2011 do zaplatenia a s 9,5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 30,- Eur od 18. júla 2011 do zaplatenia a zo sumy 30,- Eur od 18. augusta 2011 do zaplatenia, všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Žalovanému a HLASU SPOTREBITEĽA, občianske združenie priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 58,86%. Rozhodol tak s odôvodnením, že po čiastočnom späťvzatí žaloby zo strany žalobcu bola podaná žaloba dôvodná len vo výške 165,45 Eur s príslušenstvom, a to aj z dôvodu, že žalovaný uznal nedoplatok za služby, ktoré boli zo strany žalobcu tomuto poskytnuté. Pokiaľ ide o trovy konania, vychádzal z ust. § 255 ods. 2 CSP a náhradu trov konania pomerne rozdelil, pričom prevažoval úspech na strane žalovaného a na jeho strane vystupujúceho osobitného subjektu a týmto priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 58,86%.

2. Proti rozsudku súdu prvej inštancie do výroku o trovách konania podal odvolanie žalobca. Žiadal v napadnutom výroku rozsudok súdu prvej inštancie zmeniť tak, že osobitnému subjektu na strane žalovaného nebude priznaná náhrada trov konania. V dôvodoch odvolania poukazoval na to, že súd prvej inštancie v danej veci nesprávne postupoval, keď boli priznané trovy konania aj osobitnému subjektu, ktorý vystupoval na strane žalovaného. Mal za to, že možno priznať trovy konania len vtedy, keď sú tieto odôvodnené a účelne v konaní vynaložené. V tejto súvislosti bol presvedčený, že osobitnému subjektu na strane žalovaného nárok na náhradu trov konania nepatrí, pretože tieto trovy konania neboli z jeho strany účelne vynaložené na ochranu záujmov žalovaného. Podania zo strany osobitného subjektu sa opakujú, pretože obvykle ide o hromadné podania, ide o všeobecné formulácie, bez zamerania na konkrétne okolnosti daného sporu. Ide pritom o subjekt, ktorý by mohol poskytovať a zabezpečovať ochranu spotrebiteľov bez nároku na náhradu trov konania. Mal teda za to, že súd prvej inštancie nesprávne vec právne posúdil, keď osobitnému subjektu, ktorý vystupoval na strane žalovaného, priznal náhradu trov konania.

3. Na odvolanie žalobcu do výroku o trovách konania sa žalovaný a osobitný subjekt nevyjadrili.

4. Krajský súd, ako súd odvolací (§ 34 zákona č. 160/2015 Z. z. - CSP), preskúmal rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o trovách konania v rozsahu danom ust. § 379 a § 380 ods. 1 CSP, bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP a tento v napadnutom výroku v zmysle ust. § 388 CSP zmenil.

5. Z obsahu spisu vyplýva, že podaným odvolaním žalobca napadol rozsudok súdu prvej inštancie len vo výroku o trovách konania. Ostatných výrokov rozsudku súdu prvej inštancie sa odvolanie žalobcu nedotýkalo. Preto v uvedených výrokoch rozsudok súdu prvej inštancie nadobudol právoplatnosť.

6. Na základe podaného odvolania zo strany žalobcu sa preto krajský súd zaoberal preskúmaním len výroku rozsudku súdu prvej inštancie o priznaní nároku na náhradu trov konania.

7. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v danej veci súd prvej inštancie správne postupoval, keď vychádzal pri náhrade trov konania z ust. § 255 ods. 2 CSP.

8. Z obsahu spisu je totiž nesporné, že žalobca uplatňoval proti žalovanému celkom pohľadávku vo výške 804,23 Eur s príslušenstvom. V rámci konania čiastočne vzal žalobu späť o sumu 638,80 Eur s príslušenstvom, v dôsledku čoho súd v tejto časti konanie zastavil. Rozsudkom potom bolo vyhovené žalobcovi v zostávajúcej časti uplatneného nároku, teda v sume 165,43 Eur s príslušenstvom. Porovnaním úspechu vo veci vyplýva, že z uplatnenej sumy bola žalobcovi priznaná len suma 165,43 Eur, čo predstavuje z celkovej sumy jeho úspech vo veci vo výške 20,57%. Proti žalovanému zo strany žalobcu bola žaloba vzatá späť v rozsahu 638,80 Eur, čo predstavuje v konečnom dôsledku 79,43%. Od úspechu žalovaného 79,43% je potrebné odpočítať úspech žalobcu vo veci 20,57% a potom celkový podiel úspechu žalovaného v danom konaní je 58,86%. Tento pomer úspechu v danom prípade bol zo strany súdu prvej inštancie vypočítaný správne.

9. V súvislosti s náhradou trov konania však je potrebné poukázať na to, že zákonom č. 160/2015 Z. z. sa priznáva náhrada trov konania podľa ust. § 255 a nasl. CSP len strane sporu. Podľa ust. § 60 CSP stranami sporu sú žalobca a žalovaný. Nová právna úprava sporového procesného práva vychádza z definície účastníctva zadefinovanej právnou teóriou, pričom ust. § 60 CSP dôsledne zavádza pojem strana sporu, čím sa vyjadruje existencia dvoch na výsledku sporu kontradiktórnych protistrán - teda strany žalobcu a strany žalovaného. Pokiaľ na strane žalovaného vystupuje viacero subjektov, nemôžme hovoriť o viacerých žalovaných, ale o viacerých subjektoch na strane žalovaného. Cieľom osobitného subjektu podľa § 95 ods. 1 CSP v konaní musí byť len ochrana práv strany, nie právny záujem na výsledku sporu. Osobitný subjekt podľa § 95 ods. 1 CSP je tak subjektom na strane žalovaného zameraný na ochranu jeho práv, pričom táto činnosť je mu daná osobitným právnym predpisom.

10. Keďže náhrada trov konania sa priznáva len strane sporu, nemohol byť nárok na náhradu trov konania priznaný tak žalovanému, ako aj osobitnému subjektu, ktorý nie je stranou sporu.

11. Z tohto dôvodu preto krajský súd zmenil rozsudok súdu prvej inštancie vo výroku o trovách konania tak, že len žalovaný má nárok na náhradu trov konania od žalobcu v rozsahu 58,86%. Rozhodnutie súdu prvej inštancie tak bolo správne pokiaľ rozhodoval o nároku na náhradu trov konania, avšak len vo vzťahu k žalovanému. Vo vzťahu k žalovanému sa ani podaným odvolaním nárok žalovaného na náhradu trov prvoinštančného konania v rozsahu 58,86% nezmenil. Na základe podaného odvolania žalobcu potom išlo len o formálno-právnu úpravu výrokovej časti rozsudku súdu prvej inštancie o trovách konania. 12. Vzhľadom na vyššie uvedené krajský súd rozhodol o trovách odvolacieho konania tak, že žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže tomuto žiadne trovy v rámci odvolacieho konania nevznikli.

13. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním senátu pomerom hlasov 3 : 0. Rozhodnutie bolo prijaté hlasovaním senátu pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,

c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,

d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo

f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,

b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo

c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 písm. a/ až c/ CSP).

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,

b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,

c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie ( § 422 ods. 1 a 2 CSP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).