KSBB/13CoE/47/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoE/47/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6115208055 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6115208055.1Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací vo veci exekučného konania oprávneného BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, právne zastúpený: JUDr. Veronika Kubriková, PhD., advokátka, Martinčekova 13, 821 01 Bratislava, proti povinnému: G. V., narodený XX.XX. XXXX, bytom B. XXX, XXX XX B., štátny občan Slovenskej republiky, pre vymoženie pohľadávky vo výške 1.603,64 € s príslušenstvom, vedenom súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Ďuricom, Exekútorský úrad so sídlom Borovianska 17, 960 01 Zvolen, pod spisovou značkou EX 1188/2015, o žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, na odvolanie oprávneného zo dňa 09. 12. 2015 proti uzneseniu Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4 Er 1076/2015-9 zo dňa 23. 11. 2015 takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením prvostupňový exekučný súd exekučné konanie zastavil. Súdnemu exekútorovi náhradu trov exekučného konania nepriznal a neboli priznané trovy exekučného konania ani oprávnenému.

Zároveň súd nariadil vrátiť oprávnenému BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. sumu 0,980 € za zaplatený súdny poplatok. Súd požiadal Slovenskú poštu a.s. prevádzkovateľa systému so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, aby oprávnenému vrátil zaplatený súdny poplatok v sume 0,980 € v lehote do 15 dní.

V dôvodoch rozhodnutia súd uviedol: „Súdny exekútor podaním doručeným súdu dňa 20.04. 2015 podal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v prospech oprávneného proti povinnému, na vymoženie pohľadávky vo výške 1.603,64 eura s príslušenstvom.

Oprávnený v podaní doručenom súdnemu exekútorovi podal prostredníctvom právneho zástupcu návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému na vymoženie pohľadávky a to na základe rozhodnutia - rozhodcovského rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu spoločnosti Slovenská rozhodcovská a.s., Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, spisová značka II/2008-1243 zo dňa 25.03. 2009 (ďalej len "rozhodcovský rozsudok").

Podľa § 243d ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len "Exekučný poriadok"); exekučné konanie na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, vydaného pred 1. januárom 2015, možno začať len do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona. Na základe návrhu na vykonanie exekúcie podaného po tejto lehote nemožno udeliť poverenie na vykonanie exekúcie; rozhodcovské rozhodnutie prestáva účastníkov rozhodcovského konania zaväzovať. Podľa § 243d ods. 2 Exekučného poriadku; na exekučné konania začaté v súlade s odsekom 1 alebo vedené na podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, a ktoré neboli ukončené k 1. januáru 2015, sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2014.

Predmetný zákon číslo 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (osobitný predpis ), nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2015.

Podľa § 36 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku ( účinného do 31. decembra 2014 ), exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Exekučné konanie bolo v zmysle § 36 ods. 2 Exekučného poriadku začaté dňa 30.03. 2015 ( do troch mesiacov od účinnosti zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ), dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi a to na základe exekučného titulu - rozhodcovského rozsudku zo dňa 25.03. 2009 ( vydaného pred 1. januárom 2015) a vydaného v rozhodcovskom konaní, ktorého predmetom je spor spĺňajúci podmienky podľa zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Na základe vyššie uvedeného má súd za to, že exekučné konanie bolo začaté v súlade s § 243 ods. 1 Exekučného poriadku, preto súd postupoval a na rozhodnutie vo veci použil príslušné ustanovenia Exekučného poriadku účinné do 31. decembra 2014.

Súd preskúmal žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul a dospel k záveru, že žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie nemožno vyhovieť.

Súd má zo súdneho spisu spisová značka 7Er/442/2012 preukázané, že oprávnený sa na podklade predmetného rozhodcovského rozsudku, domáhal vykonania exekúcie proti povinnému pre vymoženie 1.603,64 eura s príslušenstvom. V predmetnej veci tunajší súd uznesením číslo konania 7Er/442/2012-29 zo dňa 09.01. 2014 zamietol žiadosť súdneho exekútora o zastavenie exekúcie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.07. 2014 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici číslo konania 17CoE/53/2014 zo dňa 14.05. 2014. Následne súd uznesením číslo konania 7Er/442/2012-29 zo dňa 03.12. 2014 exekučné konanie zastavil. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12. 2014.

Podľa § 251 ods. 4 zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "O. s. p."); sa na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu /Exekučného poriadku/ použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 103 O. s. p.; kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci ( podmienky konania ).

Podľa § 104 ods. 1 O. s. p.; ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdov alebo ak má predchádzať iné konanie, súd postúpi vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania príslušnému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Podľa § 159 ods. 3 O. s. p.; len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova.

Pred podaním návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie, tunajší súd už o rovnakej veci ( rovnaký nárok oprávneného, ten istý exekučný titul, tí istí účastníci exekučného konania ), právoplatne rozhodol, keď exekúciu zastavil. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12. 2014.

Súd zastáva názor, že o uplatnenom nároku v tomto exekučnom konaní už bolo meritórne rozhodnuté v exekučnom konaní, vedenom na tunajšom súde pod spisovou značkou 7Er/442/2012. Uznesenie číslo konania 7Er/442/2012-29 zo dňa 03.12. 2014, teda založilo prekážku právoplatne rozhodnutej veci, a preto súd rozhodol tak, že exekučné konanie pre existenciu neodstrániteľnej prekážky konania, podľa § 103, 104 ods. 1 O. s. p. v spojení s § 251 ods. 4 O. s. p. zastavil.

Podľa § 251 ods. 4 zákona č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "O. s. p."); sa na výkon rozhodnutia a exekučné konanie podľa osobitného predpisu /Exekučného poriadku/ použijú ustanovenia predchádzajúcich častí, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak. Rozhoduje sa však vždy uznesením.

Podľa § 151 ods. 1 vety prvej O. s. p.; o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Súdny exekútor súdu oznámil, že trovy konania si neuplatňuje, preto súd súdnemu exekútorovi trovy exekučného konania nepriznal.

Podľa § 142 ods. 1 O. s. p., účastníkovi; ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Nakoľko oprávnený, ktorý si uplatnil trovy exekúcie, v konaní úspech nemal, súd vychádzajúc z vyššie citovaného zákonného ustanovenia mu náhradu trov exekučného konania nepriznal.

Podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov); poplatníkom je: oprávnený a povinný v exekučnom konaní.

Podľa položky 13 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov); súdny poplatok zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi je 16,50 eura.

Podľa § 11 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov; poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie; to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov; okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,70 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Podľa § 11 ods. 6 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov; ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok, orgány podľa § 3 zašlú odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka alebo prevádzkovateľovi systému, ak sú orgány podľa § 3 zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktoré poplatok alebo preplatok vrátia najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení; ak orgán štátnej správy súdov alebo prokuratúra nevydali rozhodnutie, zašlú písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona 7) a daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému vrátia poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 11 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov; v rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj označenie poplatníka a v akej výške má byť poplatok alebo preplatok vrátený. Ak je súdu známe, v tomto rozhodnutí sa uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poplatok alebo preplatok vrátený.

Podaním žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom, vznikla oprávnenému poplatková povinnosť uhradiť v zmysle položky 13 písm. a) Sadzobníka súdny poplatok vo výške 16,50 eura. Oprávnený si poplatkovú povinnosť splnil ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie v kolkoch. Vzhľadom na to, že súd nepoveril súdneho exekútora vykonaním exekúcie, nakoľko súd exekučné konanie pre prekážku právoplatne rozhodnutej veci, exekučné konanie zastavil. Súd vychádzajúc z vyššie uvedených zákonných ustanovení rozhodol tak, že vrátil oprávnenému prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - prevádzkovateľa systému, zaplatený súdny poplatok 16,50 eura, krátený o 6,70 eura v zmysle § 11 ods. 4 zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, t.j. vo výške 9,80 eura.

Podľa § 169 ods. 1 vety druhej zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ak súd rozhodol o vykonateľnosti uznesenia až po jeho právoplatnosti (§171 ods. 3), uvedie dôvody pre ktoré viazal vykonateľnosť až na právoplatnosť rozhodnutia.

Keďže v danom prípade už bolo exekučné konanie zastavené (proces konania už neprebieha), niet žiadneho dôvodu pre to, aby nebola vykonateľnosť rozhodnutia viazaná až na jeho právoplatnosť.“

Proti uzneseniu odvolanie podal oprávnený. Dôvodil, že súd rozhodol nad rámec zverenej právomoci; svojím postupom odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom; a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolateľ zastáva názor, že vo fáze exekučného konania príslušný exekučný súd rozhoduje výlučne o podanom návrhu na vydanie poverenia a exekučný súd o návrhu na vydanie poverenia nerozhodol.

V procesnej situácii neboli dané procesné predpoklady pre zastavenie konania.

Oprávnený najmä namietal, že v danom prípade exekučný súd nesprávne aplikoval § 251 ods. 4, § 159 ods. 3, § 104 ods. 1 prvá veta a § 103 OSP, pretože v exekučnom konaní nie je možné na predchádzajúce exekučné konanie, ktoré sa skončilo uznesením o zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 2 EP v spojení s ust. § 45 ods. 1 a 2 Zákona o rozhodcovskom konaní aplikovať zásadu res judicata.

Záverom odvolateľ navrhol napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec v rozsahu určenom § 212 ods. 1 OSP bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a uznesenie okresného súdu potvrdil podľa § 219 ods. 1 OSP ako vo výroku vecne správne.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť jeho dôvodov (§ 219 ods. 2 OSP). Na doplnenie a zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia krajský súd dodáva.

Odvolací súd si nemohol nepovšimnúť, že oprávnený v obdobných veciach, keď už právoplatne bolo rozhodnuté o zastavení exekúcie pre jej neprípustnosť, podáva oprávnený opätovne tie isté návrhy na vykonanie exekúcie v tej istej veci na základe toho istého rozhodnutia.

Je potrebné zdôrazniť, že odvolací súd už viackrát vyslovil dôvody pre ktoré je možný postup upravený v ust. § 159 ods. 3 OSP aj v exekučnom konaní. Oprávnenému zrejme ušli dôvody týchto rozhodnutí (ktoré sú ináč prístupné na webovej stránke súdu) a preto považuje odvolací súd za vhodné uviesť. Prekážka právoplatne rozhodnutej veci, ktorá je označená ako prekážka res judicata, je charakterizovaná ako neodstrániteľná prekážka konania, ktorá bráni tomu, aby vec právoplatne rozhodnutá bola znovu prejednávaná. Táto prekážka spočíva v tom, že nie je možné rozhodovať v tej istej veci znova. V tomto prípade, ako aj vo všeobecnosti platí, že o tú istú vec ide vtedy, ak je daná totožnosť predmetu konania a totožnosť účastníkov. V exekučnom konaní ide teda o totožnú vec, ak ide o ten istý exekučný titul a účastníkmi konania sú tí istí účastníci. Za totožnosť účastníkov sa považuje aj stav, ak bolo právoplatne rozhodnuté v exekučnom konaní, ktorého účastníkom bol právny predchodca účastníka uvedeného v exekučnom titule.

V sporovom konaní býva posúdenie otázky res judicata zväčša jednoznačné. Ide o to, či rozhodnutie súdu bolo alebo nebolo vydané vo veci samej.

V exekučnom konaní to však nemusí tak byť vždy. Exekučné konanie sa totiž vždy nekončí vydaním rozhodnutia; je skončené napr. aj upustením od exekúcie. Jednoznačná odpoveď nemusí vyplývať ani z výroku uznesenia o zastavení konania alebo zastavení exekúcie. Vo všeobecnosti sa za rozhodnutie vo veci považuje taký výrok rozhodnutia, ktorým súd rozhodol o tom, čo bolo v navrhovanom petite žiadané. To isté platí aj pre exekučné konanie. Za rozhodnutie vo veci samej v exekučnom konaní je preto treba považovať vydanie exekučného príkazu s uvedením spôsobu exekúcie a následnou konkretizáciou predmetu exekúcie (určením veci, pohľadávky, účtu a pod.). To však platí len za stavu, že v exekučnom príkaze uvedeným spôsobom aj došlo k uspokojeniu pohľadávky oprávneného (ak bolo predmetom plnenia peňažné plnenie).

Za rozhodnutie vo veci samej pri exekúcii treba považovať aj právoplatné zastavenie exekúcie, ale iba do času, kým dôvod, pre ktorý exekúcia bola zastavená, neodpadol. Odpadnúť môže dôvod napr. pri zastavení exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. a) EP, podľa § 57 ods. 1 písm. c) EP, § 57 ods. 1 písm. d) EP, § 57 ods. 1 písm. h) EP, § 57 ods. 1 písm. i) EP.

Pri exekúcii podľa § 57 ods. 1 písm. b), e), f), g), j) EP však dôvod zastavenia exekúcie spravidla neodpadá a takto posudzovanú exekúciu podľa ust. § 159 ods. 3 OSP treba dôvodne považovať za res judicata.

K tvrdeniu o nesprávnosti postupu procesného súdu, ktorý zastavil exekúciu ešte pred tým, než bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie, je potrebné uviesť. Z postupu exekútora vyplýva, že ak exekútor zistí, že návrh na vykonanie exekúcie nie je možné vykonať z dôvodu prekážky právoplatne rozhodnutej veci, predloží návrh so svojím stanoviskom exekučnému súdu. Žiadosť o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie v tomto prípade exekútor nepodáva. Súd zastaví konanie podľa ust. § 104 ods. 1 OSP v spojení s ust. § 251 ods. 4 OSP.

Ak vo veci nemožno konať pre neodstrániteľnú procesnú prekážku, súd konanie zastaví (§ 103 OSP). Je kontraproduktívne, aby súd v takomto prípade vydal najprv poverenie na vykonanie exekúcie.

O veci senát odvolacieho súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.