KSBB/13Co/357/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/357/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412213245 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6412213245.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa: Pohotovosť, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35807598, zast.: Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, proti odporcovi: Slovenská republika, zast. Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Župné námestie 13, o plnenie o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, na odvolanie navrhovateľa zo dňa 26. 03. 2015 proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom č. k. 6C/149/2012-110 zo dňa 05. 03. 2015, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením okresný súd uložil navrhovateľovi, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatil súdny poplatok za odvolanie, ktorý je 20 €.

V dôvodoch súd uviedol, že súdny poplatok je vyrubený podľa položky č. 7a, pozn. č. 3 k položke 1 Sadzobníka súdnych poplatkov a § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Proti uzneseniu odvolanie podal navrhovateľ. Žiadal, aby prvostupňový súd s poukazom na ust. § 210a OSP odvolaniu celkom vyhovel a napadnuté uznesenie zrušil bez náhrady a ak tento postup prvostupňový súd nevyužije, žiada odvolací súd, aby napadnuté uznesenie v celom rozsahu zrušil bez náhrady. Navrhovateľ ďalej uviedol, že uznesenie neobsahuje podstatnú náležitosť a tým je odôvodnenie. Môže preto iba hádať skutkové a právne dôvody, ktoré ho viedli k vydaniu uznesenia. Odvolateľ tiež poukázal, že podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov sa poplatok vyrubuje za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci, alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Ako to vyplýva z tejto definície spoplatneného úkonu, spoplatneniu podlieha len podanie žaloby na náhradu škody. Spoplatneniu nepodliehajú ďalšie úkony vo veci samej, ako sú odvolanie, dovolanie a pod. ako je tomu pri položke 1 Sadzobníka súdnych poplatkov. Súd nie je oprávnený svojvoľne rozširovať okruh úkonov podliehajúcich súdnemu poplatku.

Krajský súd ako súd odvolací preskúmal vec v rozsahu určenom § 212 ods. 1 OSP bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 OSP a uznesenie okresného súdu potvrdil podľa § 219 ods. 1 OSP ako vo výroku vecne správne.

Odvolací súd považuje uznesenie okresného súdu za náležite odôvodnené, pretože toto poukázalo na zákonné skutočnosti, ktoré viedli k jeho vydaniu.

O skutočnosti, že navrhovateľ porozumel odôvodneniu uznesenia svedčí aj to, že v odvolaní výslovne poukazuje na položku č. 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, pričom tvrdí, že podľa tejto položky sa poplatok vyrubuje iba za žalobu na náhradu škody spôsobenej nezákonným úradným rozhodnutím orgánu verejnej moci, alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Spoplatneniu nepodliehajú ďalšie úkony vo veci samej ako sú odvolanie, dovolanie a pod., ako je tomu pri položke 1 Sadzobníka súdnych poplatkov.

Táto argumentácia by mohla viesť k záverom, že podanie označené účastníkom ako „Návrh na náhradu ...“ by nemal byť spoplatnený.

Odvolací súd však poznamenáva, že podľa ust. § 1 zák. č. 71/1992 Zb. súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konania súdov, ak sa vykonávajú na návrh. Sadzobník súdnych poplatkov vo svojom texte vo všeobecnosti používa slovo návrh tam, kde sa rozumie samozrejme návrh ako žaloba. Návrh a žaloba sú v tomto prípade synonymá (Synonymum je jazykový prvok s rovnakým alebo podobným významom, významovo podobné slovo). Je preto úplne jedno či Sadzobník súdnych poplatkov používa slovo žaloba alebo návrh.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zák. o súdnych poplatkoch a poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatného úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

O veci senát odvolacieho súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.