KSBB/13Co/1441/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/1441/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6214205260 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Danica Kočičková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6214205260.2Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom Advokátskej kancelárie FELIX NEUPAUER & PARTNERS so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, proti odporcovi S. F., nar. XX. XX. XXXX, bytom I. XX, XXX XX C. J., v konaní o zaplatenie 429,79 € s prísl., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Veľký Krtíš, č. k. 10Ro/114/2014-54 zo dňa 19. 09. 2014, takto

rozhodol:

Odvolacie konanie zastavuje.

Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd konanie podľa ust. § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (Zákon o súdnych poplatkoch), zastavil. V odôvodnení odvolaním napadnutého uznesenia okresný súd uviedol, že vyzval navrhovateľa, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy zaplatil súdny poplatok za úkon súdu vo výške 10 € podľa položky 20a sadzobníka súdnych poplatkov; zároveň poučil navrhovateľa, že ak súdny poplatok v súdom určenej lehote neuhradí, súd konanie zastaví.

Okresný súd poukázal v odôvodnení odvolaním napadnutého uznesenia na ust. § 5 ods. 1 písm. a/ Zákona o súdnych poplatkoch, ďalej na ust. § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch a uviedol, že vzhľadom k tomu, že navrhovateľ súdny poplatok ani v lehote stanovenej súdom vo výzve, ktorá bola riadne doručená jeho právnemu zástupcovi neuhradil, konanie podľa ust. § 10 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch zastavil.

Proti predmetnému uzneseniu okresného súdu sa navrhovateľ odvolal a v odvolaní uviedol, že v právnej veci navrhovateľa proti odporcovi o zaplatenie sumy 429,79 € s prísl. vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš vydal okresný súd uznesenie, ktorým rozhodol tak, že konanie zastavil. Proti predmetnému uzneseniu podal splnomocnený právny zástupca navrhovateľa podľa ust. § 201 a nasl. OSP v zákonom stanovenej 15 - dňovej lehote odvolanie a to proti tomu výroku uznesenia, ktorým okresný súd konanie zastavil. Odvolanie navrhovateľ odôvodnil tým, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, pretože nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav (ust. § 205 ods. 2 písm. a/ OSP v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. h/ OSP), ďalej tým, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a tiež tým, že účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom (ust. § 205 ods. 2 písm. a/ OSP v spojení s ust. § 221 ods. 1 písm. f/ OSP). Navrhovateľ v odvolaní uviedol, že odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu je výsledkom svojvôle pri výklade a aplikácii zákonného predpisu. Poukázal na ust. § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkoch a uviedol, že slovenská právna úprava pozná celkovo tri druhy oslobodenia od súdnych poplatkov. Medzi prvé dva druhy patrí zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov, ktoré je upravené v ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch a delí sa na vecné oslobodenie a osobné oslobodenie, kde povaha konania a osôb odôvodňuje oslobodenie od súdnych poplatkov. Zdôraznil, že Zákon o súdnych poplatkoch v ust. § 4 striktne diferencuje prípady, keď je súdne konanie vecne oslobodené od platenia súdneho poplatku (ust. § 4 ods. 1 - zákonné vecné oslobodenie) a také prípady, kde je účastník konania oslobodený od platenia súdneho poplatku ( ust. § 4 ods. 2- zákonné osobné oslobodenie).

Navrhovateľ v odvolaní ďalej uviedol zdôraznil, že ak je samotné súdne konanie oslobodené od platenia súdnych poplatkov (ust. § 4 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkov) tak uloženie povinnosti zaplatiť súdny poplatok v konaní ex lege oslobodenom od súdnych poplatkov je v priamom rozpore s ust. § 4 ods. 1 písm. c/ Zákona o súdnych poplatkov. Podľa názoru navrhovateľa odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu neprípustne rozširuje prípady vzniku poplatkovej povinnosti. Uviedol, že uznesením okresného súdu došlo nielen k rozšíreniu poplatkovej povinnosti na také konanie, ktoré Zákon o súdnych poplatkoch nespoplatňuje, ale došlo dokonca k takej situácii, keď bol súdny poplatok vyrubený za také konanie, ktoré Zákon o súdnych poplatkov vyslovene zakazuje súdu spoplatniť. Navrhovateľ v odvolaní ďalej namietal, že odvolaním napadnutým uznesením došlo k neprípustnej diskriminácii navrhovateľa, k odňatiu možnosti konať pred súdom a k porušeniu princípu právnej istoty, nakoľko uznesenie, ktorým okresný súd konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavil, je podľa názoru navrhovateľa diskriminujúce a tiež také, ktoré odníma navrhovateľovi základné právo konať pred súdom.

V závere odvolania navrhovateľ navrhol, aby sudca Okresného súdu Veľký Krtíš vydal rozhodnutie, ktorým zruší odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu zo dňa 19. 09. 2014 vydané vyšším súdnym úradníkom; v prípade, že sudca Okresného súdu Veľký Krtíš odvolaniu navrhovateľa v celom rozsahu nevyhovie, navrhovateľ navrhol, aby odvolací súd vydal rozhodnutie, ktorým zruší uznesenie Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 10Ro/114/2014-54 zo dňa 19. 09. 2014 vydané vyšším súdnym úradníkom.

V podaní zo dňa 4. 11. 2014 zobral navrhovateľ odvolanie v zmysle ust. § 207 OSP v celom rozsahu späť a navrhol odvolacie konanie zastaviť.

Podľa ust. § 207 ods. 2, 3 OSP, dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ zobral odvolanie podľa ust. § 207 ods. 2 OSP v celom rozsahu späť, odvolací súd odvolacie konanie podľa ust. § 207 ods. 3 OSP zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. § 224 ods. 1 OSP v nadväznosti na ust. § 146 ods. 2 veta prvá OSP, tak ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia, pretože odporcovi žiadne trovy odvolacieho konania nevznikli.

O veci senát odvolacieho súdu rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.