KSBB/12CoE/8/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoE/8/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6110209418 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6110209418.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vo veci exekúcie oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného 1/ Advokátskou kanceláriou Advocate s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 865 141 a 2/ Advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, za ktorú koná advokát a konateľ doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., proti povinnému V. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom N. E. XXX/X, A. A., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, so sídlom Exekútorského úradu Bratislava, Záhradnícka č. 60, pod sp. zn. EX 2694/10, o vymoženie pohľadávky oprávneného vo výške 786 EUR s príslušenstvom, na základe odvolania oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2Er/813/2010-110 zo dňa 24. 08. 2012, takto

rozhodol:

Uznesenie okresného súdu z r u š u j e .

odôvodnenie:

Odvolaním napadnutým uznesením okresný súd zastúpenie oprávneného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421 nepripustil. V odôvodnení uznesenia uviedol, že oprávnený podal prostredníctvom právneho zástupcu 1/ návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému na vymoženie pohľadávky vo výške 786 Eur s príslušenstvom. K návrhu na vykonanie exekúcie okrem exekučného titulu pripojil aj plnomocenstvo pre právneho zástupcu 1/, podľa ktorého v danom exekučnom konaní zastupuje oprávneného spoločnosť Advocate, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 865 141. Poverením zo dňa 12. 08. 2010 okresný súd poveril vykonaním exekúcie súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2Er 813/2010-72 zo dňa 17. 04. 2012, okresný súd predmetnú exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju. Proti uvedenému uzneseniu podal oprávnený prostredníctvom právneho zástupcu 2/ odvolanie. K odvolaniu oprávnený pripojil plnomocenstvo pre právneho zástupcu 2/, podľa ktorého v danom exekučnom konaní zastupuje oprávneného spoločnosť Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 05 Bratislava, IČO: 36 864 421. Okresný súd však zastúpenie oprávneného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o. nepovažoval za účinné. Poukázal pritom na skutočnosť, že v občianskom súdnom konaní (a teda aj v exekučnom konaní) platí, že účastník môže byť súčasne zastúpený len jedným splnomocneným zástupcom. Ustanovenie § 24 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „O. s. p.“) upravuje výnimku z uvedeného pravidla, ktorou je zastupovanie účastníka podľa § 25 O. s. p., t. j. zastúpenie viacerými zvolenými zástupcami, a to advokátmi ako fyzickými osobami zapísanými do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. V danom exekučnom konaní oprávnený súčasne udelil plnomocenstvo dvom právnickým osobám založeným za účelom výkonu advokácie. Okresný súd dospel k názoru, že tvrdenie oprávneného, že pri uvedenom zastúpení nedošlo k porušeniu žiadnych právnych predpisov, nakoľko v mene uvedených spoločností s ručením obmedzeným koná v oboch prípadoch advokát (t. j. osoba zapísaná v zozname advokátov, ktorý vedie Slovenská komora advokátov), nie je správne. Pri výkone advokácie spoločnosťou s ručením obmedzeným totiž klient nevstupuje do právnych vzťahov založených zmluvou o poskytnutí právnych služieb s advokátom, t. j. s fyzickou osobou, ktorá konkrétne právne služby poskytuje, ale v tomto právnom vzťahu vystupuje na strane poskytovateľa právnych služieb spoločnosť s ručením obmedzeným. To znamená, že oprávnený na základe udelených plnomocenstiev nie je zastúpený dvoma advokátmi (konateľmi spoločností s ručením obmedzeným), ale je zastúpený priamo predmetnými spoločnosťami s ručením obmedzeným. Nakoľko zastupovanie účastníka právnickou osobou založenou za účelom výkonu advokácie upravuje ustanovenie § 26 ods. 4 O. s. p., nie je možné na toto zastupovanie aplikovať výnimku uvedenú v poslednej vete ustanovenia § 24 O. s. p. v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 O. s. p.. Preto zastúpenie oprávneného spoločnosťou Fridrich Paľko, s.r.o. nepripustil.

Proti uzneseniu okresného súdu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený. V prvom rade poukázal na skutočnosť, že v zmysle § 25 O. s. p. si účastník za zástupcu môže vždy zvoliť advokáta a tiež na § 24 O. s. p. z ktorého vyplýva, že obmedzenie v počte zástupcov sa na zastúpenie podľa § 25 O. s. p. nevzťahuje. Aj JUDr. Martin Máčaj aj doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. sú zapísaní ako advokáti v zozname advokátov, čím je splnená podmienka uvedená v § 25 O. s. p.. V tejto súvislosti poukázal na znenie § 12 ods. 1 zákona o advokácii, v zmysle ktorého môže advokát vykonávať advokáciu o. i. aj ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti ako konatelia tejto spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na účet tejto spoločnosti. Účastník konania má teda právo byť zastúpení aj viacerými advokátmi vykonávajúcimi advokáciu ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, a to pri ústavne konformnom výklade ustanovenia § 25 ods. 1 O. s. p. v spojení s čl. 46 ods. 1 a 47 ods. 2 Ústavy SR. Zákonodarca v ustanovení § 25 ods. 1 O. s. p. explicitne upravil, že zástupcom účastníka môže byť vždy advokát, pričom zohľadňujúc § 12 ods. 1 zákona o advokácii pôjde vždy o advokáta vykonávajúceho advokáciu niektorým zo spôsobov upravených v tomto zákone, teda aj takého advokáta, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Na základe uvedeného oprávnený navrhol odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie okresného súdu zrušiť.

Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal vec v rozsahu danom ustanovením § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a odvolaním napadnuté uznesenie okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. i/ O. s. p. zrušil nakoľko neexistovali dôvody, pre ktoré bolo citované uznesenie vydané.

Podľa § 24 O. s. p., účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25. Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť (§ 25 ods. 1 O. s. p.).

Podľa § 26 ods. 4 O. s. p., právnická osoba založená podľa osobitného zákona na účel výkonu advokácie môže zastupovať účastníka na základe plnomocenstva v konaní.

Podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom.

Z ustanovenia čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyplýva, že výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o advokácii“), advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o advokácii advokát môže vykonávať advokáciu a) samostatne, b) v združení spolu s inými advokátmi, c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.

Advokáti ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú advokáciu v mene a na účet spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch osobitné predpisy, advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet spoločnosti (§ 15 ods. 2 zákona o advokácii).

Článok 47 ods. 2 Ústavy SR garantuje právo každého na právnu pomoc v konaní pred súdmi, ako aj inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy. Z úvodných ustanovení zákona o advokácii (najmä § 1 ods. 1 a § 2) vyplýva, že na poskytovanie právnej pomoci podľa čl. 47 ods. 2 Ústavy SR sú povolaní predovšetkým advokáti. Advokáti sú pri výkone advokácie oprávnení na zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správu majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci (právne služby). Inak povedané, výkonom advokátskeho povolania a realizáciou právnych služieb sa tak napĺňa základné právo fyzických a právnických osôb na právnu pomoc zakotvené v Ústave SR (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR).

Ak zákon o advokácii presne vymedzil, a to i pokiaľ ide o normu hmotno-právnej povahy, postup vo veciach zastupovania klientov v konaniach, keď stanovil, že výkon advokácie je možný i v mene spoločnosti ako právnickej osoby (§ 12 ods. 1 písm. e/ a § 15 zákona o advokácii), súd je pri aplikácii týchto noriem v procesnom práve povinný riadiť sa týmto zákonom a vykladať ústavné právo každého na právnu pomoc (čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky) na jeho prospech v súlade s účelom, ktorý takýto zákon sleduje a nevykladať procesno-právnu normu (ust. § 24 - 26 O. s. p.), v ktorej má dôjsť k aplikácii hmotného práva, iba gramaticky. Keď právnu normu možno vysvetľovať dvoma spôsobmi, pričom jeden výklad je v súlade s Ústavu SR a medzinárodnými dohovormi podľa čl. 11 Ústavy SR a druhý výklad je s nimi v nesúlade, nejestvuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej normy. Všetky štátne orgány majú vtedy ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s Ústavou SR (Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 15/98). Zo zásady ústavne konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu ústavou garantovaných práv fyzických alebo právnických osôb. Inak povedané, všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladať právne normy v prospech realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných základných práv a slobôd. Okresný súd však uvedeným spôsobom dôsledne nepostupoval, keď sa obmedzil len na gramatický výklad ust. § 24 - 26 Občianskeho súdneho poriadku. K uvedenému je potrebné uviesť, že absolútne neudržateľným momentom používania práva je jeho aplikácia vychádzajúca výlučne z jeho jazykového výkladu. Jazykový výklad totiž predstavuje len prvotné priblíženie sa k aplikovanej právnej norme. Je len východiskom pre objasnenie a ujasnenie si jej zmyslu a účelu (k čomu slúži i množstvo ďalších postupov, akými sú logický a systematický výklad, výklad e ratione legis a pod.). Súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákonného ustanovenia, ale sa od neho smie a musí odchýliť, ak si to zo závažných dôvodov vyžaduje účel zákona, história jeho vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z princípov, ktoré majú svoj základ v ústavne konformnom právnom poriadku ako významovom celku.

Ako už bolo uvedené vyššie, zákon o advokácii pripúšťa výkon advokácie rôznymi formami. Jednou z nich je i výkon advokácie advokátom ako konateľom v mene spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá je založená na účely výkonu advokácie. Pri použití logického výkladu i výkladu e ratione legis je pre účely procesného práva takáto osoba advokátom so všetkými jej patriacimi právami a povinnosťami. Pokiaľ potom § 24 O. s. p. z dôvodu zabezpečenia čím najdôslednejšej garancie práva na súdnu ochranu umožňuje účastníkovi zastúpenie viacerými splnomocnenými zástupcami ak ide o zastúpenie podľa § 25 O. s. p., je bez významu, akou osobou vykonávajúcou advokáciu je účastník zastúpený, teda či právnickou alebo fyzickou, lebo podstatou je výkon advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii (§ 1 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 prvá veta zákona o advokácii) pri ktorom je garantované ústavné právo účastníka na právnu pomoc. Správnosť uvedeného záveru je odôvodnený aj skutočnosťou, že nemožno robiť rozdiely medzi právom na právnu ochranu účastníka, ktorý je zastúpený advokátom vykonávajúcim advokáciu samostatne (podľa § 12 ods. 1 písm. a/ zákona o advokácii), ktorému účastníkovi by za predpokladu vecnej správnosti uznesenia okresného súdu (vychádzajúceho striktne z gramatického výkladu) bolo umožnené zvoliť si za účelom svojej ochrany viacerých advokátov, od práva na právnu ochranu účastníka, ktorý je zastúpený rovnako advokátom, ale vykonávajúcim advokáciu inou formou ako v predchádzajúcom uvedenom prípade (t. j. podľa § 12 ods. 1 písm. b/ - e/ zákona o advokácii), ktorému účastníkovi by právo zvoliť si viacerých advokátov neprislúchalo. Uvedeným postupom by následne bola spochybnená rovnosť účastníkov konania, ako jedna z esenciálnych predpokladov spravodlivého súdneho konania.

Pokiaľ si teda účastník konania (oprávnený) zvolil ako svojho zástupcu tak spoločnosť Advocate s.r.o., v ktorej spoločnosti ako konateľ vykonáva advokáciu advokát JUDr. Martin Máčaj, ako aj spoločnosť Fridrich Paľko, s. r.o., v ktorej spoločnosti ako konateľ vykonáva advokáciu advokát JUDr. Branislav Fridrich, PhD., je pre neho smerodajné ustanovenie § 25 O. s. p., ktoré je potrebné vykladať v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona o advokácii, pričom tieto, ako už bolo uvedené, umožňujú rôzne a pritom rovnocenné formy výkonu advokácie, t. j. aj zastupovanie advokátom ako konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 12 ods. 1 písm. e/ v spojení s § 15 zákona o advokácii. Na uvedený prípad pri zachovaní ústavne konformného výkladu je potom potrebné aplikovať výnimku zo zásady, že v konaní môže mať účastník len jedného splnomocneného právneho zástupcu, stanovenú v § 24 O. s. p. veta za bodkočiarkou. Len takýto výklad navyše dôsledne rešpektuje predmet občianskeho súdneho konania, ktorým je úprava postupu súdu a účastníkov v občianskom súdnom konaní tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov, ako aj výchova na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných osôb.

Na základe uvedeného, nakoľko okresný súd napadnutým uznesením nepripustil zastúpenie oprávneného spoločnosťou Fridrich Paľko s. r. o., hoci na vydanie takéhoto uznesenia neexistovali zákonné dôvody, nejde o rozhodnutie vo veci samej a súd rozhodoval bez návrhu, odvolací súd napadnuté uznesenie okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. i/ O. s. p. zrušil. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako súdu odvolacieho, pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.