KSBB/12Co/395/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/395/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6415202737 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6415202737.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Katkovej a členov senátu JUDr. Jany Haluškovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu T.. Z. I., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom M.. B. A.M., XXX XX K. Z., právne zastúpeného Mgr. Petrom Reom, advokátom so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, proti žalovanému 1/ Slovenská republika, v správe Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, 2/ M. Z., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom XXX XX K. K. XXX a 3/ Q. Z., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom XXX XX K. K. XXX, žalovaní 2/ a 3/ právne zastúpení Mgr. Eugenom Cimmermannom, advokátom so sídlom Ľ. Podjavorinskej 23, 953 01 Zlaté Moravce, o určenie vlastníckeho práva, na základe odvolania žalovaných 2/, 3/ proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom č.k. 10C 102/2015-35 zo dňa 01. 03. 2016 takto

rozhodol:

Odvolanie žalovaných 2/, 3/ proti výroku uznesenia okresného súdu, ktorým pripustil ich vstup do konania ako účastníkov na strane žalovaného (druhý výrok), o d m i e t a.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Žiar nad Hronom (ďalej aj „okresný súd“, resp. „súd prvej inštancie“) uznesením zo dňa 01. 03. 2016 konanie o žalobe pôvodnej žalobkyne 2/ N. M. nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom XXX XX K. K. XXX zastavil (prvý výrok). Ďalej okresný súd pripustil vstup do konania účastníkov na strane žalovaného M. Z. a T.. Q. Z. (druhý výrok) a pripustil zmenu žaloby (tretí výrok).

2. Žalovaní 2/ a 3/ v zákonnej lehote podali prostredníctvom svojho právneho zástupcu neúplné odvolanie proti druhému výroku uznesenia okresného súdu s tým, že odvolanie odôvodnia v lehote 3 pracovných dní.

3. Okresný súd uznesením č.k. 10C/102/2015-42 zo dňa 19. 04. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 05. 2016, žalovaných 2/, 3/ (odvolateľov) vyzval na opravu a doplnenie odvolania v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia. Poučil ich o všeobecných náležitostiach podania podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „O. s. p.“) aj o osobitných náležitostiach odvolania podľa § 205 ods. 1 a 2 O. s. p.. Okresný súd uviedol, že vada odvolania spočíva v tom, že odvolatelia v odvolaní neuviedli, v čom rozhodnutie, alebo postup súdu považujú za nesprávny a čoho sa domáhajú, t.j. ako má odvolací súd o odvolaní rozhodnúť. Zároveň boli poučení podľa § 218 ods.1 písm. d/ O. s. p. o tom, že ak v určenej lehote odvolanie nebude doplnené a opravné, odvolací súd odvolanie odmietne. Uznesenie bolo doručené právnemu zástupcovi žalovaných 2/ a 3/ dňa 02. 05. 2016. Žalovaní 2/, 3/ neodstránili vady odvolania v súdom určenej lehote.

4. Podľa § 373 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) ak odvolanie obsahuje odstrániteľné vady, súd prvej inštancie vyzve odvolateľa, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania. Súd nevyzýva na doplnenie odvolacích dôvodov. 5. Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany.

6. Odvolací súd po preskúmaní spisu dospel k záveru, že odvolanie žalovaných 2/ a 3/ nemá náležitosti podľa § 363 CSP, konkrétne odvolacie dôvody a odvolací návrh. V súvislosti s odstraňovaním vád tohto podania bol zo strany súdu prvej inštancie dodržaný procesný postup podľa § 373 ods 1 CSP.

7. Odvolací súd odvolanie žalovaných 2/, 3/ proti výroku uznesenia okresného súdu, ktorým pripustil ich vstup do konania ako účastníkov na strane žalovaného (druhý výrok), v súlade s § 386 písm. d/ CSP odmietol, pretože nemá náležitosti podľa § 363 CSP a pre vady odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať.

8. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako súdu odvolacieho, pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 CSP nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP). Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 CMP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).